Hotell och Restaurangfacket

Medlemsbarn

Köp försäkringen
Om du är medlem i ett fackförbund eller en organisation har du möjlighet att välja Medlemsbarn - en bra barnförsäkring med mycket innehåll. Försäkringen kan fås utan hälsoprövning.
 • Försäkringen gäller både vid sjukdom och olycksfall
 • Kan även tecknas för barnbarn och bonusbarn
 • Tillgång till Familjestöd Direkt – ett samtalsstöd om barn och familjeliv
Nedan får du en överblick av vad som ingår.

Vår barnförsäkring

Du får mycket försäkring till ett bra pris med vår barnförsäkring. Läs mer om vad som ingår i de olika momenten.

Vad betyder prisbasbelopp?

 • Prisbasbeloppet ligger till grund för beräkningen av pensioner och andra sociala förmåner. Beloppets storlek bestäms av regeringen ett år i taget och baseras på hur mycket priserna ökat eller minskat i samhället. I år är ett prisbasbelopp 44 300 kronor.
Familjestöd

Familjestöd Direkt är en exklusiv telefonlinje för dig som har vår gravid- eller barnförsäkring. Du är välkommen att ringa med frågor om graviditet, barn och familjeliv och får svar direkt från barnmorskor och barnsjuksköterskor.

Du får ringa obegränsat antal gånger — gratis. Tjänsten är öppen varje dag 8–20. Välkommen!

Familjestöd

0200-21 50 55

Öppet alla dagar 8–20 för både barn- och gravidförsäkringskunder

Medicinsk och ekonomisk invaliditet

Vi kan betala ersättning om ditt barn skulle få en funktionsnedsättning eller få problem med att komma ut i arbetslivet. Vi skiljer på medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Medicinsk invaliditet
Med medicinsk invaliditet menas en bestående funktionsnedsättning – om barnet inte kan använda kroppen fullt ut på grund av skadan. Vi och alla andra försäkringsbolag har en gemensam tabell för att fastställa ersättningen. Medicinsk invaliditet betalas ut med ett engångsbelopp.

Ekonomisk invaliditet
Ekonomisk invaliditet innebär att barnet får nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall och därför aldrig kommer ut i arbetslivet eller bara kan arbeta halvtid på grund av sin funktionsnedsättning. Du kan välja ersättningsnivå mellan 1 107 500 kronor eller 2 215 000 kronor. Ersättningen baseras på graden av arbetsoförmåga och valt försäkringsbelopp.

Aktivitetskapital
Ersättning lämnas om arbetsoförmågan blir bestående och minst halv aktivitetsersättning beviljas under minst ett år innan barnet fyllt 30 år.

Skadade kläder och glasögon

Vi kan också ersätta glasögon och kläder som skadas om ditt barn råkar ut för ett olycksfall. Du kan få ersättning på som högst 11 075 kronor och gäller endast vid olycksfall.

Vårdbidrag och tillfällig föräldrapenning

Om du blir berättigad till vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn enligt bestämmelserna i Socialförsäkringsbalken kan du få viss ersättning. Du kan få ersättning upp till 110 750 kronor per år längst till och med juni det år barnet fyller 19 år.

Ersättning vid vissa diagnoser

Vissa sjukdomar räknas som kritiska sjukdomar, till exempel cancer, MS och vissa hjärnskador. Om ditt barn drabbas av en sådan sjukdom lämnar vi ersättning.

Ersättningen är tio procent av valt försäkringsbelopp för vissa diagnoser. Du väljer försäkringsbeloppet när du tecknar försäkringen.

Ersättning vid akut och fortsatt sjukhusvistelse

Om ditt barn behöver vårdas akut på sjukhus över natten lämnar vi ersättning med ett engångsbelopp på 600 kronor. Om ditt barn blir inskriven för vård på sjukhus över natt lämnar vi ersättning med 500 kronor från första dagen i som längst 365 dagar – vård i hemmet inkluderat.

Ersättning vid läs- skriv och räknesvårigheter

Om ditt barn får diagnosen dyslexi eller dyskalkyli fastställd av specialistläkare, logoped eller psykolog kan schablonersättning för hjälpmedelskostnader lämnas med 3 000 kronor.

Ersättning vid vård i hemmet

Om ditt barn varit inskriven för vård på sjukhus över natt och du som förälder behöver vara fortsatt hemma med ditt barn kan vi lämna ersättning med 500 kronor per dag för den tiden, om vistelsen på sjukhuset och i hemmet är minst 14 dagar (men längst 30 dagar) och styrks av läkarintyg.

Ersättning för ärr

Om ditt barn får ett ärr efter en olycka eller sjukdom som innebär läkarbehandling kan vi betala ersättning. Det kan till exempel vara ett synligt ärr efter en olyckshändelse eller ett operationsärr. Ersättning ges i form av en fastställd procentsats av det försäkringsbelopp du väljer och baseras på var och hur stort ärret är på kroppen. Du kan läsa mer i villkoret och i vår tabell för ärrersättning.

Ersättning vid ärr

Ett räkneexempel

Lisa sex år ramlar av sin cykel och får ett djupt sår på underbenet. Efter två år har hon kvar ett nio centimeter långt ärr som är en centimeter brett.

Lisa är försäkrad med 25 prisbasbelopp, 1 107 500 kronor. Enligt villkoret ger hennes ärr rätt till 0,50 procent av försäkringsbeloppet. För år 2016 motsvarar 25 prisbasbelopp 1 107 500 kronor. 0,50 procent x 1 107 500 kronor = 5 538 kronor betalas ut i ersättning. 


Har Lisa istället en försäkring med försäkringsbeloppet 50 prisbasbelopp, 2 215 000 kronor, blir ersättningen för samma skada 11 075 kronor.

Fritidsaktivitet

Du kan få ersättning för kostnader för organiserad aktivitet utanför hemmet (till exempel sportutövande), vid skada som medför minst 20 procents medicinsk invaliditet.

Ersättningen är upp till 4 000 kronor per år under som längst tre år. Gäller barn som fyllt 6 år.

Hjälpmedel vid invaliditet

Om sjukdom eller olycksfallsskada förväntas leda till varaktig invaliditet lämnas ersättning för att hyra eller köpa hjälpmedel. Kan ge ersättning upp till 221 500 kronor i som längst fem år.

Krisbehandling för försäkrad och nära anhörig

Ditt barn kan drabbas av psykisk ohälsa på grund av exempelvis ett överfall. Vi hjälper er då att komma i kontakt med psykolog och bekostar upp till tio behandlingstillfällen.

När ett barn råkar ut för ett olycksfall eller får en allvarlig sjukdom drabbas hela familjen. Därför utökar vi nu krisstödet så att alla familjemedlemmar har möjlighet att få stöd av en psykolog eller psykoterapeut med upp till tio behandlingstillfällen.

Läke- och resekostnader, hjälpmedel

Om ditt barn behöver läkarvård kan vi betala ersättning för bland annat medicin, resekostnader och hjälpmedel.

Du kan få ersättning för nödvändiga kostnader i upp till tre år från det att olycksfallet inträffat eller sjukdomen visat sig. Vid sjukdom gäller en självrisk som är tre procent av ett prisbasbelopp, 1 329 kronor.

Tandskadekostnader

Om ditt barn till exempel cyklar omkull och slår ut en tand, kan det få följder längre fram i livet när tandvården inte längre är gratis. Då kan vi hjälpa till att betala. Du kan få ersättning för nödvändiga kostnader under som längst fem år.

Kroppsskadeersättning för ungdomar

Ungdomar som fyllt 16 år kan få en extra ersättning om de råkar ut för en olycksfallsskada som leder till vård hos legitimerad läkare och minst åtta dagars akut sjuktid. Det är till exempel 1 500 kronor vid benbrott och 2 000 kronor vid hjärnskakning. Mer information finns i villkoren.

Dödsfall

Vi betalar ersättning om ditt barn skulle avlida. Ersättningen är 44 300 kronor oavsett dödsorsak.

Vi vill att den som du bryr dig om allra mest ska få den bästa hjälpen om något händer. Därför gör vi nu barnförsäkringen ännu bättre och fyller den med mer innehåll och betydligt högre ersättningar. Här kan du läsa om de stora förbättringarna som gör det tryggare för ditt barn.
Ersättning för fler diagnoser

I barnförsäkringen ingår redan en särskild ersättning för vissa kritiska sjukdomar. För att ditt barn ska få bästa möjliga trygghet lägger vi nu till fler diagnoser som försäkringen ersätter, bland annat SLE, Chrons sjukdom och ulcerös kolit.

Ersättning vid läs-, skriv och räknesvårigheter

Nu ingår en ny ersättning för hjälpmedel i försäkringen om ditt barn får diagnosen dyslexi eller dyskalkyli.

Krisstöd för hela familjen

När ett barn råkar ut för ett olycksfall eller får en allvarlig sjukdom drabbas hela familjen. Därför utökar vi nu krisstödet så att alla familjemedlemmar har möjlighet att få stöd av en psykolog eller psykoterapeut.

Kroppsskadeersättning för ungdomar

Vi kompletterar försäkringen med en extra ersättning vid olycksfallsskada för ungdomar som har fyllt 16 år, till exempel 1 500 kronor vid benbrott.

Marknadsanspassning av ersättningsnivåerna

Vid nyteckning kommer de nya trygghetsnivåerna att bli 25 prisbasbelopp (1 107 500 kronor) respektive 50 prisbasbelopp (2 215 000 kronor). Det innebär att befintliga försäkringar med 20 prisbasbelopp höjs till 25 prisbasbelopp från 1 januari 2016.

Mer ekonomisk trygghet till familjen

För att din familj ska få större ekonomisk trygghet höjer vi flera av ersättningarna i barnförsäkringen. Det gäller bland annat det stöd du kan få om barnet vårdas på sjukhus och för fortsatt vård i hemmet. Vi gör även stora höjningar av de belopp som betalas ut om barnet drabbas av en funktionsnedsättning eller blir arbetsoförmögen.

Exemplen nedan gäller endast nya skador som inträffar från och med 1 januari 2016.

Exempel på höjda ersättningar vid 50 prisbasbelopp
 • 50 procent medicinsk invaliditet ger 2 879 500 kronor — en ökning med 63 procent.
 • Helt vårdbidrag* höjs till 110 750 kronor per år.
 • Helt aktivitetskapital* höjs till 110 750 kronor per år — en ökning med 150 procent.

* Betalas ut vid helt beviljat vårdbidrag eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Grundtanken med Medlemsbarn är att alla som vill också ska få vara med. Därför tecknas Medlemsbarn utan hälsodeklaration. Istället har vi infört tids- och åldersgränser vid sjukdom som är lika för alla.

Det betyder att försäkringen har ett begränsat skydd vid sjukdom under det första halvåret men ger ersättning för till exempel läke- och resekostnader. Har man haft vår Gravidförsäkring med utökat skydd gäller Medlemsbarn utan tidsbegränsning vid sjukdom redan dagen efter du anmält dig till den.

Grundtanken — ingen hälsodeklaration krävs

Alla som vill ska också få vara med. Därför tecknas försäkringen utan hälsodeklaration. Istället för hälsodeklaration har vi infört tids- och åldersgränser vid sjukdom som är lika för alla.

Läs mer under ”Viktigt att tänka på”.

Har du frågor om graviditet, barn eller familjeliv? Ring Familjestöd Direkt och få svar direkt från experter som barnmorskor och barnsjuksköterskor.

Telefonlinjen är exklusiv för dig som har vår gravid- eller barnförsäkring och du kan ringa så många gånger du vill. Självklart kostar det inte heller någonting.

I Familjestöd Direkt ingår:

 • Rådgivning av barnmorska om du har frågor kring graviditet
 • För frågor om barn; barnsjuksköterska eller socionom
 • Ring så ofta du vill

Familjestöd Direkt

 • 0200–21 50 55

  Alla dagar 08.00–20.00 för dig som har barn- eller gravidförsäkring

  Tjänsten är kostnadsfri, den sköts av Falck Healthcare och ger tillgång till ett obegränsat antal samtal.
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen.
Räcker inte kommunens eller skolans försäkring?
Kommunens försäkringar gäller sällan för sjukdom, vilket är den vanligaste orsaken till invaliditet. Många olyckor sker också på fritid då många kommunförsäkringar inte gäller.
Varför är det så bra med barnförsäkring?
En barnförsäkring är ett viktigt komplement till samhällets skydd och kan göra stor skillnad för familjens ekonomi. Den ser till att ditt barn är försäkrat dygnet runt för både sjukdom och olycksfall.

Barnförsäkringen ger ersättning vid till exempel vårdkostnader, invaliditet och vissa diagnoser och fungerar också som ett viktigt ekonomiskt stöd för ett barn som i framtiden har begränsade möjligheter att jobba på grund av en funktionsnedsättning.

Som vuxen kan barnet få ekonomisk hjälp som gör stor skillnad för livskvalitén. En barnförsäkring kan alltså hjälpa barnet både i dag och i framtiden. Dessutom kan den ge familjen ekonomisk hjälp om en förälder beviljas vårdbidrag för att hand om barnet.
Gäller försäkringen för alla sjukdomar?
Ja, men med begränsad omfattning vid vissa sjukdomar. Exempel på sådana sjukdomar är autism, Aspergers syndrom, epilepsi och ADHD. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under Inskränkningar i försäkringens giltighet.

Det finns också regler för vid vilken ålder försäkringen tecknades. Om försäkringen tecknas efter barnets 6-årsdag gäller den inte för exempelvis utvecklingsförsening. Inte heller för vissa sjukdomar som visar sig under det första försäkringsåret.
Min son fick en fotbollsskada och måste opereras. Gäller försäkringen?
Försäkringen täcker skador som uppstår genom olycksfall och i vår försäkring ingår dessutom skador vid idrottsutövning. Din sons ersättning beräknas bland annat för sjukhusvistelse, ärr och eventuell medicinsk invaliditet.

Prata även med fotbollsklubben, de kanske också har en försäkring. Om den är i ett annat bolag än Folksam, löser vi ersättningsfrågorna tillsammans med dem.
Min dotter är 12 år, kan jag teckna försäkring för henne?
Ja, du kan teckna försäkring för henne innan hon fyller 18 år. Den gäller sedan till och med det avtalsår då hon fyller 25 år.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Försäkringsvillkor barnförsäkring för medlemmar 2016

Försäkringsvillkor barnförsäkring för medlemmar 2015

Bra att veta när du tecknar försäkring

Folksams verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen och marknadsföringen följer svensk lag. Folksam Sak tillhandahåller i huvudsak försäkring för dig som person, boende, motorfordon, djur och båtar.

Omfattningen av din försäkring framgår av försäkringsvillkoret. Om inte annat avtalats är försäkringstiden ett år. All kommunikation mellan dig och oss sker på svenska.

Försäkringsrådgivare
Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak)

Organisationsnummer

502006-1619

Adress
106 60 Stockholm

Telefon
0771-960 960

Försäkringens pris

Priset för din försäkring framgår av försäkringsbesked och premiefaktura eller av den offert du fått. Har priset lämnats i en offert gäller prisuppgiften enligt vad som sägs i offerten eller annars avtalats. Betalningsvillkoren framgår av dina försäkringsvillkor.

Ångerrätt

När du har tecknat gruppförsäkring har du möjlighet att ångra försäkringsavtalet inom 30 dagar från det att du fått försäkringshandlingarna (försäkringsbeskedet) från oss. Om du ångrar dig måste du meddela oss detta inom dessa 30 dagar. Under försäkringstiden kan du säga upp försäkringsavtalet när som helst.

Vi har alltid rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit gällande.

Uppsägning av försäkringen i förtid

Du kan säga upp försäkringen under försäkringstiden om det föreligger viss anledning som anges i försäkringsavtalslagen, till exempel om behovet av försäkringen upphör eller liknande omständighet inträffar. Du kan också säga upp försäkringen vid skada att upphöra inom 14 dagar.

Från vår sida kan vi säga upp försäkringen under försäkringstiden bara om det föreligger viss anledning som anges i försäkringsavtalslagen, till exempel att du grovt åsidosatt dina förpliktelser mot oss.

Om försäkringen sagts upp av dig eller oss, får du tillbaka den del av premien som du har rätt till.

Klagomål

Missförstånd eller oenigheter kan oftast klaras upp på ett enkelt sätt, till exempel genom ett telefonsamtal. Ta först kontakt med den som handlagt ditt ärende.

Om du efter omprövning ändå inte skulle bli nöjd med vårt beslut kan du kontakta Kundombudsmannen Folksam som gör en opartisk bedömning av ditt ärende. Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som prövar de flesta tvister angående privatpersoners försäkringar. Tingsrätt kan pröva din tvist med Folksam enligt svensk lag.

Om du inte är nöjd med vårt beslut

Prisförfrågan på Internet

Vi behöver ditt personnummer för att registrera försäkringen. Med hjälp av personnumret hämtar vi uppgifter om var du är bosatt (län, kommun, församling). Uppgifterna kan kompletteras med uppgifter från registerkällor som folkbokförings­register, fastighetsregister och kreditupplysningsregister.

Genom att du lämnar ditt personnummer samtycker du till detta. Vill du inte lämna ditt personnummer så kan du kontakta oss.

Kontakta kundservice

Vad kostar det?

Priset beror på försäkringsbelopp och barnets ålder. Du kan själv välja försäkringsbelopp mellan 25 eller 50 prisbasbelopp och premien skiljer sig därefter.

Prisbasbelopp Pris/mån 0-7 år Pris/mån 8-17 år
25 pbb 146 kronor 162 kronor
50 pbb 230 kronor 249 kronor