Vårdförbundet

Barn- och ungdomsförsäkring

Om du är medlem i ett fackförbund eller en organisation har du möjlighet att välja Barn- och ungdomsförsäkring - en bra barnförsäkring med mycket innehåll. Försäkringen kan fås utan hälsoprövning. 

Försäkringen gäller både vid sjukdom och olycksfall.
Kan även tecknas för barnbarn och bonusbarn.
Tillgång till Familjestöd Direkt – ett samtalsstöd om barn och familjeliv
 • Ingen hälsodeklaration behövs
 • Gäller dygnet runt
 • Krisbehandling vid överfall, hot eller dödsfall
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen. Ytterligare information finns att läsa i villkoret.

Många av ersättningarna uttrycks i prisbasbelopp. Prisbasbeloppet ligger till grund för beräkningen av pensioner och andra sociala förmåner.

Beloppets storlek bestäms av regeringen ett år i taget och baseras på hur mycket priserna ökat eller minskat i samhället. I år är ett prisbasbelopp 44.300 kr.
Familjestöd

Familjestöd Direkt är en exklusiv telefonlinje för dig som har vår gravid- eller barnförsäkring. Du är välkommen att ringa med frågor om graviditet, barn och familjeliv och får svar direkt från barnmorskor och barnsjuksköterskor. Telefon 020-21 50 55

Du får ringa obegränsat antal gånger - gratis. Tjänsten är öppen varje dag 08-20. Välkommen!

Medicinsk och ekonomisk invaliditet

Vi kan betala ersättning om ditt barn skulle få en funktionsnedsättning eller få problem med att komma ut i arbetslivet. Vi skiljer på medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Medicinsk invaliditet
Med medicinsk invaliditet menas en bestående funktionsnedsättning – om barnet inte kan använda kroppen fullt ut på grund av skadan. Vi och alla andra försäkringsbolag har en gemensam tabell för att fastställa ersättningen. Medicinsk invaliditet betalas ut med ett engångsbelopp.

Ekonomisk invaliditet
Ekonomisk invaliditet innebär att barnet får nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall och därför aldrig kommer ut i arbetslivet eller bara kan arbeta halvtid på grund av sin funktionsnedsättning. Du kan välja ersättningsnivå mellan 886.000 kr, 1.329.000 kr, 1.772.000 kr eller 2.215.000 kronor. Ersättningen baseras på graden av arbetsoförmåga och valt försäkringsbelopp.

Aktivitetskapital
Ersättning lämnas om arbetsoförmågan blir bestående och minst halv aktivitetsersättning beviljas under minst ett år innan barnet fyllt 30 år.

Ersättning vid vissa diagnoser

Vissa sjukdomar räknas som kritiska sjukdomar, till exempel cancer, MS och vissa hjärnskador. Om ditt barn drabbas av en sådan sjukdom lämnar vi ersättning.

Ersättningen är tio procent av valt försäkringsbelopp för vissa diagnoser. Du väljer försäkringsbeloppet när du tecknar försäkringen.

Ersättning vid akut och fortsatt sjukhusvistelse

Om ditt barn behöver vårdas akut på sjukhus över natten lämnar vi ersättning med ett engångsbelopp på 600 kronor. Om ditt barn blir inskriven för vård på sjukhus över natt lämnar vi ersättning med 450 kronor från första dagen i som längst 365 dagar – vård i hemmet inkluderat.

Ersättning vid vård i hemmet

Om ditt barn varit inskriven för vård på sjukhus över natt och du som förälder behöver vara fortsatt hemma med ditt barn kan vi lämna ersättning med 450 kronor per dag för den tiden, om vistelsen på sjukhuset och i hemmet är minst 14 dagar (men längst 30 dagar) och styrks av läkarintyg.

Dödsfall

Vi betalar ersättning om det värsta skulle hända och ditt barn skulle avlida. Ersättningen är 44.300 kr oavsett dödsorsak.

Ersättning för ärr

Om ditt barn får ett ärr efter en olycka eller sjukdom som innebär läkarbehandling kan vi betala ersättning. Det kan till exempel vara ett synligt ärr efter en olyckshändelse eller ett operationsärr. Ersättning ges i form av en fastställd procentsats av det försäkringsbelopp du väljer och baseras på var och hur stort ärret är på kroppen. Du kan läsa mer i villkoret och i vår tabell för ärrersättning.

Ersättning vid ärr

Ett räkneexempel

Lisa sex år ramlar av sin cykel och får ett djupt sår på underbenet. Efter två år har hon kvar ett nio centimeter långt ärr som är en centimeter brett.

Lisa är försäkrad med 20 prisbasbelopp, 886.000 kronor. Enligt villkoret ger hennes ärr rätt till 0,50 procent av försäkringsbeloppet. För år 2016 motsvarar 20 prisbasbelopp 886.000 kronor. 0,50 procent x 886.000 kronor = 4.430 kronor betalas ut i ersättning.

Har Lisa istället en försäkring med försäkringsbeloppet 50 prisbasbelopp, 2.215.000 kronor, blir ersättningen för samma skada 11.075 kronor.

Hjälpmedel vid invaliditet

Om sjukdom eller olycksfallsskada förväntas leda till varaktig invaliditet lämnas ersättning för att hyra eller köpa hjälpmedel. Kan ge ersättning upp till 221.500 kr i som längst fem år.

Fritidsaktivitet

Du kan få ersättning för kostnader för organiserad aktivitet utanför hemmet (till exempel sportutövande), vid skada som medför minst 20 procents medicinsk invaliditet.

Ersättningen är upp till 4.000 kronor per år under som längst tre år. Gäller barn som fyllt 6 år.

Krisbehandling för försäkrad

Ditt barn kan drabbas av psykisk ohälsa på grund av exempelvis ett överfall. Vi hjälper er då att komma i kontakt med psykolog och bekostar upp till tio behandlingstillfällen.

Vårdbidrag och tillfällig föräldrapenning

Om du blir berättigad till vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn enligt bestämmelserna i Socialförsäkringsbalken kan du få viss ersättning. Du kan få ersättning upp till 88.600 kronor per år längst till och med juni det år barnet fyller 19 år.

Läke- och resekostnader, hjälpmedel

Om ditt barn behöver läkarvård kan vi betala ersättning för bland annat medicin, resekostnader och hjälpmedel.

Du kan få ersättning för nödvändiga kostnader i upp till tre år från det att olycksfallet inträffat eller sjukdomen visat sig. Vid sjukdom gäller en självrisk som är tre procent av ett prisbasbelopp (1.329 kronor). Ett prisbasbelopp är i dagsläget 44.300.

Skadade kläder och glasögon

Vi kan också ersätta glasögon och kläder som skadas om ditt barn råkar ut för en olycka. Du kan få ersättning på högst 25% av ett prisbasbelopp, 11.075 kr. Gäller endast vid olycksfall.

Tandskadekostnader

Om ditt barn till exempel cyklar omkull och slår ut en tand, kan det få följder längre fram i livet när tandvården inte längre är gratis. Då kan vi hjälpa till att betala. Du kan få ersättning för nödvändiga kostnader under som längst fem år.

Barn- och ungdomsförsäkring

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor

Har du frågor om graviditet, barn eller familjeliv? Ring Familjestöd Direkt och få svar direkt från experter som barnmorskor och barnsjuksköterskor.

Telefonlinjen är exklusiv för dig som har vår gravid- eller barnförsäkring och du kan ringa så många gånger du vill. Självklart kostar det inte heller någonting.

I Familjestöd Direkt ingår:

 • Rådgivning av barnmorska om du har frågor kring graviditet
 • För frågor om barn; barnsjuksköterska eller socionom
 • Ring så ofta du vill

Familjestöd Direkt

 • 0200–21 50 55

  Alla dagar 08.00–20.00 för dig som har barn- eller gravidförsäkring

  Tjänsten är kostnadsfri, den sköts av Falck Healthcare och ger tillgång till ett obegränsat antal samtal.

Vår grundtanke är att alla som vill också ska få vara med. Därför tecknas försäkringen utan hälsoprövning. Istället för hälsoprövning har vi infört tids- och åldersgränser vid sjukdom som är lika för alla.

Nedan kan du läsa om sådant som är viktigt att tänka på gällande försäkringen.

Grundtanken - ingen hälsoprövning krävs

Alla som vill också ska få vara med. Därför tecknas försäkringen utan hälsoprövning. Istället för hälsoprövning har vi infört tids- och åldersgränser vid sjukdom som är lika för alla.

Debut före tecknandet

Försäkringen gäller inte för sjukdom eller kroppsfel och inte heller för följder av sådana tillstånd om symtomen visat sig före försäkringens teckningsdag.

Exempel
Niklas tecknar barnförsäkring för sin 3-årige dotter Lisa. Lisa har innan Niklas tecknar försäkringen fått diagnosen diabetes. Ersättning kan inte lämnas från barnförsäkringen eftersom sjukdomen fanns före tecknandet.

Begränsningar vid sjukdom

För att få rätt till ersättning vid sjukdom utöver läkekostnader, resekostnader och kostnader för krisbehandling gäller att sjukdomen eller symtom på sjukdomen har visat sig tidigast efter det att försäkringen varit gällande i minst sex månader.

För följder av sjukdom – både direkta och indirekta – gäller denna tidsgräns grundsjukdomen eller symtom på denna. Denna begränsning gäller inte om försäkringen tecknas när den försäkrade omfattas av Folksams Gravidförsäkring - utökat skydd.

Exempel på ersättning vid sjukdom

Ingen ersättning: Karin tecknar barnförsäkring för Olle. När Olle efter tre månader började kissa och dricka allt oftare anar hon oråd. Efter en undersökning visar det sig att Olle fått diabetes. I detta fall har försäkringen begränsad omfattning vid sjukdom eftersom försäkringen inte varit gällande i minst sex månader. Ersättning lämnas dock för läke- och resekostnader över självrisken och krisbehandling.

Ersättning: Karin tecknar barnförsäkring för Olle. Efter ett år framkommer att Olle drabbats av diabetes. En stor omställning väntar familjen men eftersom kvalificeringstiden på sex månader passerat kan ersättning utbetalas. Olle har en sjuk- och olycksfallsförsäkring med 20 prisbasbelopp och kan få 164.550 kronor i ersättning som du kan i detalj se nedan.

Ersättning för och utbetalt belopp
 • 200 kronor — läke- och resekostnader över självrisken
 • 2.400 kronor — krisbehandling för Olle
 • 600 kronor — akutersättning för sjukhusvistelse över natt
 • 6.300 kronor —sjukhusvistelse 14 dagar
 • 22.150 kronor — halvt vårdbidrag i 1 år
 • 132.900 kronor — bestående nedsättning av funktionsförmåga (medicinsk invaliditet)
 • Totalt ersatt belopp — 164.550 kronor
Begränsningar vid vissa sjukdomar

Har försäkringen tecknats efter att barnet har fyllt sex år gäller försäkringen inte för neuropsykiatrisk störning (till exempel utvecklingsförsening) oavsett när symtom på sjukdomen visade sig. Försäkringen gäller inte för nedanstående sjukdomsdiagnoser om symtomen visat sig innan försäkringen varit gällande minst ett år i följd.

Generella begränsningar

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Övriga begränsningar

Om försäkringen gäller för nedanstående sjukdomsdiagnoser, lämnas ersättning för Medicinsk invaliditet med högst 10 procent av försäkringsbeloppet och ersättning lämnas inte för Ekonomisk invaliditet, Aktivitetskapital, Vårdbidrag eller Tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Sjukdomar som omfattas av begränsningen:
 • Psykiska sjukdomar
 • Blödarsjuka
 • Cystisk fibros
 • Epilepsi
 • Sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystem
 • Sensorieneural hörselnedsättning
 • Missbildning och kromosomavvikelse
 • Obesitas
Här har vi samlat vanliga frågor och svar gällande vår Barn- och ungdomsförsäkring
Räcker inte kommunens/skolans försäkring?
Kommunens försäkringar gäller sällan för sjukdom, vilket är den vanligaste orsaken till invaliditet.

Många olyckor sker också på fritid då många kommunförsäkringar inte gäller.
Varför är det så bra med barnförsäkring?
En barnförsäkring är ett viktigt komplement till samhällets skydd och kan göra stor skillnad för familjens ekonomi. Den ser till att ditt barn är försäkrat dygnet runt för både sjukdom och olycksfall.

Barnförsäkringen ger ersättning vid t ex vårdkostnader, invaliditet och vissa diagnoser och fungerar också som ett viktigt ekonomiskt stöd för ett barn som i framtiden har begränsade möjligheter att jobba på grund av en funktionsnedsättning.

Som vuxen kan barnet få ekonomisk hjälp som gör stor skillnad för livskvalitén. En barnförsäkring kan alltså hjälpa barnet både i dag och i framtiden. Dessutom kan den ge familjen ekonomisk hjälp om en förälder beviljas vårdbidrag för att hand om barnet.
Min dotter är 12 år, kan jag teckna försäkring för henne?
Ja, du kan teckna försäkring för henne innan hon fyller 18 år. Den gäller sedan ända till slutet av det kalenderår då hon fyller 25 år.
Gäller försäkringen för alla sjukdomar?
Ja, men med begränsad omfattning vid vissa sjukdomar. Exempel på sådana sjukdomar är autism, Aspergers syndrom, epilepsi och ADHD. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under Inskränkningar i försäkringens giltighet.

Det finns också regler för vid vilken ålder försäkringen tecknades. Om försäkringen tecknas efter barnets 6-årsdag gäller den inte för exempelvis utvecklingsförsening. Inte heller för vissa sjukdomar som visar sig under det första försäkringsåret.
Min son skadade sin fot väldigt illa på en fotbollsträning. Han behöver opereras. Hur gäller försäkringen?
Försäkringen täcker skador som uppstår genom olycksfall och i vår försäkring ingår dessutom skador vid idrottsutövning. Din sons ersättning beräknas bland annat för sjukhusvistelse, ärr och eventuell medicinsk invaliditet.

Prata även med fotbollsklubben, de kanske också har en försäkring. Om den är i ett annat bolag än Folksam, löser vi ersättningsfrågorna tillsammans med dem.