Traditionell pensionsförsäkring

En traditionell pensionsförsäkring betyder att vi på Folksam förvaltar ditt sparande. För varje inbetalning du gör får du ett garanterat utbetalningsbelopp.

Är utvecklingen bra får du en högre utbetalning än det garanterade beloppet. Både enkelt och tryggt.
Du gör ett bra beslut som börjar ett privat pensionssparande. Tack vare det jämnar du ut skillnaden mellan den lön du har idag, och den pension du får i framtiden.

Räkna ut själv hur mycket mer du kan få i pension genom vår sparkalkyl.

Trygg avkastning – stark ekonomi

Hur får vi dina pengar att växa? När du sparar i vår traditionella pensionsförsäkring får du alltid det garanterade pensionsbeloppet.

Det är en trygghet för dig – men du har dessutom möjlighet att få mer pengar i form av avkastning. En viktig nyckel till bra framtida avkastning är solvens.
Tryggt och enkelt – med ekonomisk styrka

Folksam är ett ekonomiskt starkt bolag med hög solvens- och konsolideringsgrad. Det betyder att vi kan uppfylla våra åtaganden mot kunderna.

Sparar du i vår traditionella pensionsförsäkring får du alltid minst det garanterade pensionsbeloppet – oavsett hur det går på börsen. Det är en trygghet för dig.

Du behöver inte sköta några placeringar. Vi förvaltar aktivt dina pensionspengar för att ge dig en långsiktigt god avkastning.

De senaste ekonomiska nyckeltalen

Rättvist och hållbart – det tjänar du på

Folksam är ett ömsesidigt bolag. Det betyder att vi ägs av våra kunder. All vår vinst går direkt till våra kunder och inte till aktieägare, eller som bonus till ledningen.

Vi vill även att våra investeringar ska bidra till en hållbar utveckling. Dessutom är vi övertygade om att de företag som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt. Därför har vi placeringskriterier för hur vi investerar våra kunders pengar.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Inga dolda – bara låga – avgifter

Du som är kund är med och äger oss och det viktigt att du vet vad du betalar för. Våra avgifter ska vara rättvisa och enkla att förstå. Du ska inte överraskas av konstiga tillägg eller avdrag utan kostnaden ska vara låg och inte äta upp det förvaltade beloppet.

Ett prisbelönt pensionsbolag

Vi har flertalet gånger utsetts som bäst i branschen av Söderberg & Partners, en av Sveriges ledande finans- och försäkringsförmedlare, de senaste åren. Till exempel som Årets Fondförsäkringsbolag 2013 – vilket var tredje året i följd som vi blev prisade. Bli kund i ett erkänt skickligt pensionsbolag, du med.

När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Här visar vi alltid den senaste avkastningen, och förklarar varför du kan känna dig trygg med oss som förvaltare i framtiden.

Differentierad återbäring

Från och med den 1 juni 2015 inför vi differentierad återbäring. Det innebär att du har en återbäringsränta på ditt sparande före 1 juni 2015 - och en för ditt insatta kapital från och med 1 juni 2015. Syftet är att trygga en jämn och stabil utveckling på framtida inbetalningar.

Aktuell avkastning

Återbäringsränta (gäller insatt kapital fram till 1 juni 2015) 6%
Återbäringsränta (gäller insatt kapital från och med den 1 februari 2016) 3 %
Återbäringsränta 5 år (genomsnitt 2010-2014) 5,5 %
Totalavkastning 2015 (jan-juni) 3,7 %
Totalavkastning 1 år (jan-dec 2014) 12,0 %
Totalavkastning 5 år (medelvärde 2010-2014) 8,3 %
Garantiränta 1,5 %
Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån (garantiränta) skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna.

Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.

Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Stark solvens — nyckeln till avkastning

En viktig nyckel till att leverera bra framtida avkastning är solvensen. Solvensen visar förhållandet mellan våra tillgångar mot de garanterade pensionsbelopp vi har lovat våra kunder.

Idag ligger Folksam på starka 162,5 procent i solvensgrad (2015-06-30). Det innebär att dina pengar är extra trygga och ger oss större möjligheter att ge dig en högre avkastning - utan att tumma på tryggheten.

Exempel: En solvens på 162,5 procent betyder att vi har 62,5 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de garanterade pensionerna.
Historisk solvens
Värdeslag Andel
Svenska räntebärande 57,1 %
Utländska räntebärande 0,9 %
Svenska aktier 14,4 %
Utländska aktier 18,7 %
Fastigheter 6,5 %
Alternativa placeringar 2,4 %
Läs gärna vår senaste information Folksam Liv i siffror. Där hittar du även uppgifter för konsolideringsgrad och förvaltat kapital.

Folksam Liv i siffror

Nedan hittar du villkor, aktuella regler och avgifter samt förköpsinformation för Folksams traditionella försäkring. Det är alltid de senaste versionerna som är publicerade.

Villkor Traditionell Pensionsförsäkring

Förköpsinformation Traditionell Pensionsförsäkring

Utbetalning

Utbetalningarna sker den 25:e, oavsett om du har månads-, kvartals-, halvårs- eller årsvisa utbetalningsperioder. Om den 25:e är en helgdag, sker utbetalningen vardagen innan.
Varför väljer Folksam att stoppa nyteckning av privat pensionsförsäkring?
Regeringen har beslutat att avdragsrätten för privat pensionssparande ska sänkas från 12.000 kronor/år till 1.800 kronor/år 2015 för att på sikt helt slopas 2016. Med anledning av förslaget har Folksam beslutat att stoppa nyteckning av privat pensionsförsäkring.
Vad är traditionell försäkring?
I en traditionell försäkring förvaltar Folksam det sparade kapitalet för din räkning. Du som kund får ett garanterat försäkringsbelopp för varje inbetalning som görs. En traditionell pensionsförsäkring är med andra ord ett bra val för dig som vill ha en trygg försäkring.

Utöver det garanterade beloppet kan återbäring uppstå (läs mer under "Vad är återbäringsränta?")
Vad är återbäringsränta?
Återbäring utgör en del av bolagets riskkapital och är inte garanterad. Återbäringen är beroende av avkastning på placeringstillgångarna. Avkastning utöver den garanterade räntan ger ett överskott som kan leda till att preliminärt fördelad återbäring ökar. På samma sätt innebär det att underskott kan leda till att preliminärt fördelad återbäring minskar.
Vad är garantiränta?
Traditionell försäkring ger ett garanterat försäkringsbelopp. För att beräkna detta belopp används bland annat den garanterade räntan, som beror på NÄR premierna är inbetalda. Utöver det garanterade försäkringsbeloppet kan ett överskott uppstå, så kallat tilläggsbelopp.
Vilka skatteregler gäller?
Löntagare får göra avdrag i deklarationen för pensionsförsäkringspremier med högst 1.800 kronor/år från och med 2015 (Under 2014 gällde 12.000 kronor/år). På sikt kan avdragsrätten slopas helt från 2016. För näringsidkare och anställd utan pensionsrätt i anställningen gäller andra regler.

Utbetald pension är skattepliktig inkomst.

Pensionsförsäkring schablonbeskattas med en avkastningsskatt. Skattesatsen är för närvarande 15% på den genomsnittliga statslåneräntan under det föregående året.
När betalas pengarna ut?
Du bestämmer själv när du vill få ut pensionen, men tidigast från 55 år och kortaste utbetalningstid är 5 år. Utbetalningsålder och utbetalningstid kan ändras under spartiden.
Observera att vissa ändringar kan kräva hälsoprövning.
Vad menas med återbetalningsskydd?
Återbetalningsskyddet innebär att vid dödsfall utbetalas det uppsamlade kapitalet till insatt förmånstagare.
Vem får mina pengar om jag dör?
Till en pensionsförsäkring med återbetalningskydd hör ett förmånstagarförordnande. Genom detta avgörs vem som ska ha försäkringens återbetalningsskydd. Enligt lag måste förmånstagare väljas ur gruppen: make/ före detta make, sambo/före detta sambo, eller barn. Med make jämställs registrerad partner.
Boka en rådgivning - det är enkelt. Fyll bara i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig! Vi kan hjälpa dig med lösning som passar just dina behov.