Försäkring genom idrottsförbund

Ishockey

Medlemmar i idrottsföreningar är ofta olycksfallsförsäkrade när de idrottar i föreningens verksamhet. Försäkringen ger ett grundskydd om du råkar ut för en skada i samband med match, tävling, organiserad träning och även under resor till och från sådana aktiviteter.

Från och med 2013-10-01 har försäkringen övergått till annan försäkringsgivare, se information på förbundets hemsida. Skador som inträffat före 2013-10-01 anmäls till Folksam telefon 0771-960 960.

 • Akutersättning

  Akutersättningen betalar till viss del de vård- och resekostnader du får, när du på grund av en skada besöker läkare eller går på sjukgymnastik. Ersättningens storlek avgörs av vilken sorts skada du råkat ut för (skadans diagnos). Det innebär att du inte alltid kan räkna med att få tillbaks exakt så mycket pengar som du lagt ut. Du behöver inte redovisa samtliga dina utlägg till oss, utan det räcker med att skicka in originalkvittot från det första läkarbesöket.

  Den lägsta ersättningen för varje skada är 443 kronor och den högsta ersättningen är 2 658 kronor. Akutersättningen är inte till för att betala förlorad arbetsförtjänst eller taxiresor till och från arbetet eller skolan.

 • Tandskador

  Försäkringen ersätter de nödvändiga behandlingskostnader som du får på grund av skadan inom 5 år från den dagen skadan hände. Därefter kan du endast få ersättning om en så kallad slutbehandling måste uppskjutas.

  Högsta ersättning per skada är ett prisbasbelopp (44 300 kr).

  I villkoren anges 60% av ett prisbasbelopp som högsta ersättning, men det gäller ej för ishockey.

 • Invaliditetsersättning

  Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms med hjälp av en tabell. När invaliditetsgraden är lägre än 5% utbetalas 1% av försäkringsbeloppet. Bedöms skadan till mellan 5% och 74% utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.

  Exempel:
  Om invaliditetsgraden är 10%, blir utbetalningen 10% av försäkringsbeloppet. Vid invaliditetsgrader 75% eller högre höjs försäkringsbeloppet till 200%. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden angiven i procent. Du kan inte få någon ersättning om de bestående besvären kommit senare än 5 år från skadedagen.

 • Dödsfallsersättning

  Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett din ålder), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 70 år). Ersättningen betalas ut till dödsboet.

 • Försäkringsinformation

  Här kan du läsa mer om vad som ingår i försäkringen samt hur och när den gäller.

 •