Rabatt på premien

Ålderspension, premiebefrielse och sjukpension inom KTP 2

För förmånsbestämd ålderspension inom KTP 2 och femtio procent rabatt på premier för premiebefrielse och sjukpension inom KTP 2.
Premien för förmånsbestämd ålderspension tryggad i försäkring rabatteras från januari 2016 med 90 procent. Premierna för premiebefrielse och sjukpension inom KTP 2 rabatteras under 2016 med 50 procent.

Alla premier beräknas utifrån den anställdes årslön som meddelats till Folksam. Rabattens storlek anges på fakturan i kronor. Du finner också fakturan på vår internettjänst för arbetsgivare på folksam.se/arbetsgivare.

God ekonomi ger utrymme

Folksam kooperativa tjänstepensioner är ekonomiskt starkt. Den kollektiva konsolideringsnivån för förmånsbestämd ålderspension tryggad i försäkring är hög och överstiger den nivån som anges i Folksams konsolideringspolicy.

Det har också skapats ett överskott för Folksams sjukpension och premiebefrielse KTP 2.

Hur länge gäller rabatten?

Rabattens storlek fastställs årligen av Folksam. När rabatten upphör kommer Folksam kooperativa tjänstepensioner återgå till ordinarie premier.

Från januari 2016

Premien för förmånsbestämd ålderspension tryggad i försäkring rabatteras med 90 procent. Premierna för premiebefrielse och sjukpension inom KTP 2 rabatteras med 50 procent.

Förmånsbestämd ålderspension och riskförsäkringar inom Folksam kooperativa tjänstepensioner har genom gott förvaltningsresultat och låga driftkostnader god ekonomi.

Den kollektiva konsolideringsnivån för förmånsbestämd försäkring är hög och överstiger den i Folksams konsolideringspolicy angivna nivå.

Det har också skapats ett överskott för Folksams riskförsäkringar. Folksam har därför beslutat att införa rabatt från och med april 2015. Genom dessa rabatter får de arbetsgivare som har byggt upp överskottet ta del av detta.

Då återgår Folksam kooperativa tjänstepensioner till ordinarie premier.

Det finns inget överskott för dessa produkter.

Premier avseende tid före april 2015 rabatteras inte.

Nej, rabatten ges inte på den räntekostnad som skapas på grund av försäkringsändringar som anmäls in retroaktivt.

Nej.

Rätt till rabatt ska inte ges på någon del av den frilagda premien.

Rabatten redovisas, i kronor, på fakturan. Premier för förmånsbestämd ålderspension, sjukpension och premiebefrielse ingår i det belopp som redovisas under ”KTP-premier” på fakturan. ”KTP-premier” är ett totalbelopp för flera premier inom KTP-planen. Under ”KTP-premier” på fakturan redovisas det totala beloppet som ges i rabatt på de premier som omfattas av rabatterna.

Nej, företag som finansierar de anställdas ålderspensioner genom inbetalningar till Konsumentkooperationens pensionsstiftelse har inte rätt till rabatt för den förmånsbestämda ålderspensionen men rabatt ges för sjukpension och premiebefrielseförsäkring inom KTP 2.

Vid tryggande i pensionsstiftelse betalar företagen ingen försäkringspremie för ålderspension. Tryggandet sker istället genom inbetalning till pensionsstiftelsen. Inbetalningarna är beroende av pensionsskuldens och pensionsfondens utveckling.

Ja. Översyn av premien görs varje år, med tanke på ökade krav , hur vårt bestånd ser ut, våra driftskostnader med mera.

Svårt att säga just nu. Rabatterna styrs av den framtida avkastningen och hur god ekonomin för produkterna är. Just nu är de ekonomiska förutsättningar goda men om fortsatta rabatter ska betalas ut beslutas årligen.

Löneskatteunderlaget ska beräknas på premie efter rabatt. Läs mer om särskild löneskatt vid avsnitt om debitering.