Rabatt på premien 2018

- förmånsbestämd försäkring

Folksams kooperativa tjänstepensionsverksamhet är ekonomisk stark, vilket har skapat överskott i verksamheten.

Från och med januari 2018 ger Folksam Liv därför sina kunder 50 procent rabatt på premien för ålderspension inom förmånsbestämd försäkring.

Hur länge gäller rabatten?

Folksam Liv fastställer varje år det utrymme som finns för rabatten. Det innebär att rabatten alltid endast gäller för ett år i taget.

Alla premier beräknas utifrån den anställdes årslön. Rabattens storlek anges i kronor på fakturan.

Fakturan finns på Folksams internettjänst för arbetsgivare på folksam.se/arbetsgivare.

Har du frågor om rabatten?

Ring: 020-485 485

Från januari 2018.

Premien för förmånsbestämd ålderspension tryggad i försäkring rabatteras med 50 procent. Premien för sjuk- och premiebefrielseförsäkring inom KTP 2 rabatteras med 60 procent.

Förmånsbestämd ålderspension och riskförsäkringar inom Folksam kooperativa tjänstepensioner har genom gott förvaltningsresultat och låga driftkostnader god ekonomi. Den kollektiva konsolideringsnivån för förmånsbestämd försäkring är hög och överstiger den i Folksams konsolideringspolicy angivna nivå.

Då återgår Folksam kooperativa tjänstepensioner till ordinarie premier.

Det finns inget överskott för dessa produkter.

Retroaktiva premier under period då rabatter har gällt, omfattas av rabatterna.

Nej, rabatten ges inte på den räntekostnad som skapas på grund av försäkringsändringar som anmäls in retroaktivt.

Nej.

Rätt till rabatt ska inte ges på någon del av den frilagda premien.

Rabatten redovisas, i kronor, på fakturan. Premier för förmånsbestämd ålderspension ingår i det belopp som redovisas under ”KTP-premier” på fakturan. ”KTP-premier” är ett totalbelopp för flera premier inom KTP-planen. Under ”KTP-premier” på fakturan redovisas det totala beloppet som ges i rabatt på de premier som omfattas av rabatterna.

Ja. Översyn av premien görs varje år, med tanke på ökade krav, hur vårt bestånd ser ut, våra driftskostnader med mera.

Beslutet gäller för 2018.

Löneskatteunderlaget ska beräknas på premie efter rabatt. Läs mer om särskild löneskatt vid avsnitt om debitering.