Rabatter på premier 2017

Folksams kooperativa tjänstepensionsverksamhet är ekonomiskt stark, vilket har skapat överskott i verksamheten. Under 2017 ger Folksam Liv därför sina kunder 60 procents rabatt på premien för premiebefrielse och sjukpension inom avtalsområdet KTP 2.

Det finns även överskott för ålderspension inom förmånsbestämd försäkring. I dialog med kunderna har Folksam Liv beslutat att ge premierabatt på 90 procent under hela 2017.

Under våren avser Folksam Liv att fatta beslut om ytterligare åtgärder för att hantera det överskottet, till förmån för kunderna. Information om detta följer när besluten väl är fattade.

Hur länge gäller rabatten?

Folksam Liv fastställer varje år det utrymme som finns för rabatt. Det innebär att rabatter alltid endast gäller för ett år i taget.

Alla premier beräknas utifrån den anställdes årslön. Rabattens storlek anges i kronor på fakturan. Fakturan finns på Folksams internettjänst för arbetsgivare på folksam.se/arbetsgivare.

Från januari 2017.

Premien för förmånsbestämd ålderspension tryggad i försäkring rabatteras med 90 procent. Premierna för premiebefrielse och sjukpension inom KTP 2 rabatteras med 60 procent.

Förmånsbestämd ålderspension och riskförsäkringar inom Folksam kooperativa tjänstepensioner har genom gott förvaltningsresultat och låga driftkostnader god ekonomi. Den kollektiva konsolideringsnivån för förmånsbestämd försäkring är hög och överstiger den i Folksams konsolideringspolicy angivna nivå.

Det har också skapats ett överskott för Folksams riskförsäkringar. Folksam har därför beslutat att införa rabatt från och med april 2015. Genom dessa rabatter får de arbetsgivare som har byggt upp överskottet ta del av detta.

Då återgår Folksam kooperativa tjänstepensioner till ordinarie premier.

Det finns inget överskott för dessa produkter.

Retroaktiva premier under period då rabatter har gällt, omfattas av rabatterna.

Nej, rabatten ges inte på den räntekostnad som skapas på grund av försäkringsändringar som anmäls in retroaktivt.

Nej.

Rätt till rabatt ska inte ges på någon del av den frilagda premien.

Rabatten redovisas, i kronor, på fakturan. Premier för förmånsbestämd ålderspension, sjukpension och premiebefrielse ingår i det belopp som redovisas under ”KTP-premier” på fakturan. ”KTP-premier” är ett totalbelopp för flera premier inom KTP-planen. Under ”KTP-premier” på fakturan redovisas det totala beloppet som ges i rabatt på de premier som omfattas av rabatterna.

Ja. Översyn av premien görs varje år, med tanke på ökade krav, hur vårt bestånd ser ut, våra driftskostnader med mera.

Beslutet gäller för 2017.

Löneskatteunderlaget ska beräknas på premie efter rabatt. Läs mer om särskild löneskatt vid avsnitt om debitering.