Återbetalning av premier för AGS

– avseende 2005 och 2006

Styrelsen för AFA Försäkring har fattat beslut om att premier för AGS (Avtalsgruppsjukförsäkring) för åren 2005 och 2006 ska återbetalas till arbetsgivarna. Totalt ska ca 240 miljoner inom avtalsområdet KFO-LO återbetalas. Återbetalning av premierna kommer att ske i slutet av oktober (eller i början av november) 2014.

Om ert företag eller er organisation har haft ett försäkringsavtal för arbetare med KP Pension & Försäkring under åren 2005 och 2006, kan ni vara berörda av återbetalningen.

Hur stort belopp som återbetalas till er beror på vilken lönesumma som har rapporterats in. OBS! Det är enbart lönesumman för arbetare som ligger till grund för beräkningen. Tjänstemän omfattas inte av AGS.

Premien för åren 2005 och 2006 har varit 1,44 % av de lönesummor som ni har rapporterat in. Varje företag/organisation som är berättigad till återbetalning kommer att få ett brev från Folksam i mitten av oktober ca 2 veckor innan återbetalning sker.
KP Pension & Försäkring är i dag fusionerat med Folksam som kommer att sköta återbetalningen.

Bakgrunden till AFA Försäkrings beslut är att sjukförsäkringssystemet reformerades den 1 juli 2008. Antalet personer som har beviljats sjukersättning har därefter minskat avsevärt något som medfört att AFA Sjukförsäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar, vilket har lett till avvecklingsvinster och en förbättrad konsolidering i bolaget.

Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS ger kompletterande ersättning vid sjukpenning eller sjukersättning/aktivitetsersättning som utbetalas av Försäkringskassan.
Arbetsgivare som har frågor om sin utbetalning som inte kundservice kan svara på hänvisas till följande mail adress (gäller även vid överklagan):

afa-ags@folksam.se

Information på AFAs hemsida

Så överklagar du beslutet om återbetalning

Om ditt företag inte får någon utbetalning har möjlighet att överklaga. Du kan också överklaga beloppet som har återbetalats.
Folksam administrerar överklagandet och AFA Försäkring fattar beslut om detta. Om du vill överklaga gör du så här:

1. Kontakta Folksam genom att skicka e-post till adressen: afa-ags@folksam.se.
2. Skriv ”Återbetalning AFA AGS” i e-postrubriken.
3. I brevet beskriver du kortfattat ditt ärende samt skälet till att du överklagar.
4. Kom ihåg att skicka med dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig.
5. Bifoga gärna kopior på handlingar som styrker bestridandet, t.ex. överlåtelsebevis, fakturakopior etc.

Vi kontaktar er så snart som möjligt för att utreda ert ärende. Om vi inte godkänner era skäl för överklagandet skickas utredningen med tillhörande handlingar till en särskild utredningsgrupp hos AFA, som därefter fattar ett slutgiltigt beslut.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss. Du når oss enklast och snabbast via telefon men kan även nå oss via e-post.

Telefon: 020-485 485
Postadress: Folksam kooperativa tjänstepensioner
106 60 Stockholm