Folksam Liv betalar ut överskott till arbetsgivare inom KTP 2

Folksam Liv har haft en bra kapitalavkastning vilket har skapat ett överskott. Folksam Livs stämma beslutade den 21 april 2022 att betala ut delar av överskottet.

Arbetsgivare som följer kollektivavtal om KTP 2 ska teckna försäkringsavtal hos Folksam Liv gällande tjänstepension. Dessa arbetsgivare är försäkringstagare i Folksam Liv och kan få ta del av överskottet som betalas ut, enligt särskilda regler. De delar som berörs är förmånsbestämd ålderspension och familjepension enligt KTP 2 i Folksam Liv.

Vi kommer i slutet av maj att per brev informera de försäkringstagare som berörs. Därefter kommer pengarna att betalas ut.

Här kan du läsa om allt som rör utbetalningen:

Folksam Liv har haft en bra kapitalavkastning vilket har skapat överskott.

De som får återbetalning är arbetsgivare som har försäkring för anställda där den anställde har en förmånsbestämd försäkring. Det betyder att den anställdes kommande pension är satt i relation till lönen. Pensionen påverkas därför inte av att kapitalet i Folksam Liv ökar i värde.

Nu har Folksam Livs kapitalavkastning varit så bra att det finns överskott, det vill säga det finns mer pengar än vad som behövs för att de förmånsbestämda försäkringarna ska kunna betalas ut. Därför får arbetsgivaren, som har betalat in försäkringspremierna, tillbaka pengar. Varje anställd får precis den pension som han eller hon ska få, detta påverkas inte.

Överskottet har skapats inom en specifik verksamhetsgren, vilket är kollektivavtalad kooperativ tjänstepension, så kallad KTP 2. Överskottet kommer från ålderspension och familjepension.

Folksam Liv kommer att göra en kontantutbetalning. Arbetsgivarna får utbetalningen direkt till sitt bankgiro eller plusgiro.

Folksam kommer att göra utbetalningen till det organisationsnummer – den juridiska person – som tecknat anslutningsavtal med Folksam kooperativa tjänstepensioner.

Inför utbetalningen kommer Folksam att informera de aktuella arbetsgivarna om vilket belopp och betalningsalternativ som gäller.

Arbetsgivare som har flera anknutna arbetsgivarnummer till sitt organisationsnummer får en (1) utbetalning per organisationsnummer. Arbetsgivaren väljer därefter själv hur pengarna eventuellt ska fördelas internt mellan de olika arbetsgivarnumren.

För att få pengarna till ett konto behöver ni skicka in följande uppgifter:

Underlag från banken med
- synlig logga etcetera från banken
- samt synligt bankkontonummer och
- synligt organisationsnummer (till exempel kontoutdrag)
- dokumentet ska vara vidimerat av firmatecknare.
- Underlag som styrker att det är korrekt firmatecknare, det vill säga registreringsbevis. Ideella föreningar och stiftelser ska bifoga protokoll och stadgar, där det framgår vem som är behörig firmatecknare.

Utbetalningen kan även göras på utbetalningsavi om ni önskar.
Samtliga underlag kan skickas med e-post till overskott@folksam.se. Skriv ”Uppgifter för utbetalning av överskott” i ärendefältet.

Det är arbetsgivarna som får del av utbetalningen. Anledningen är att det är arbetsgivarna som betalar premierna för försäkringen och som är försäkringstagare.

Det är bara försäkringstagare (arbetsgivare) som tecknat försäkringsavtal för tjänstepension inom KTP 2 hos Folksam Liv och som existerade som juridisk person under en viss kvalificeringsperiod som kan få utbetalning. Du behöver alltså inte varit ”aktiv”, det vill säga betalat in försäkringspremier under kvalificeringsperioden, som kund hos Folksam Liv under kvalificeringsperioden för att kunna ta del av överskottet. De delar som det berör är förmånsbestämd ålderspension och familjepension enligt KTP 2 i Folksam Liv.

Vissa arbetsgivare har genom fusion med en annan arbetsgivare tagit över rätten till utbetalning av överskottet.

28 februari 2014 -31 december 2021. Det är den period då värdet på kapitalet blev så stort att behovet av utbetalning uppstod.

Pengarna betalas ut till försäkringstagaren. Om ni inte får pengar så är ni antingen inte försäkringstagare eller så har ni inte försäkringar som omfattas av utbetalningen. Det kan till exempel vara för att ni inte har kollektivavtalad förmånsbestämd tjänstepension enligt KTP 2 hos Folksam Liv eller att ni inte var försäkringstagare under kvalifikationstiden.

Utifrån det så kallade tekniska återköpsvärdet för varje försäkring, har Folksam beräknat arbetsgivarens totala värde för försäkringarna under en fastställd kvalificeringsperiod:

- för de försäkrade/anställda som arbetsgivaren betalt KTP-premier för under perioden
- för de före detta anställda, och
- för anställda och före detta anställda vars pension är under utbetalning under perioden.

Alla försäkringbolag behöver enligt lag en buffert. Varje försäkringsbolag måste  fastställa inom vilka intervall denna buffert (konsolidering) ska ligga (lägsta och högsta nivå).

Nivån på bufferten för kollektivavtalad förmånsbestämd kooperativ tjänstepension, KTP 2, översteg i februari 2014 intervallet och därmed uppstod behov av att vidta åtgärder. Överskottet fortsatte att öka och därför har en kvalificeringsperiod fastställts.

Pengarna kommer att betalas ut med start i maj månad 2022.

Folksam Liv ställer inga krav på vad pengarna ska används till. Det är tillåtet att använda utbetalningen för att betala försäkringspremier, men inte att kvitta betalningar.

Ja, utbetalningen är en skattepliktig intäkt.

Nej, utbetalningen reducerar inte underlaget för beräkning av löneskatt.

Samma kvalificeringsperiod gäller för konkurser. Bolag som gått i konkurs eller likvidation och som är avslutade före 2014-02-28 har inte rätt till utbetalning.

Bolag som gått i konkurs eller likvidation som har status pågående konkurs eller likvidation har rätt till utbetalning oavsett när de gått i konkurs eller likvidation.

Bolag som gått i konkurs eller likvidation och är avslutade efter 2014-02-28 har rätt till utbetalning.

Belopp som per arbetsgivare (organisationsnummer) motsvarar 10 000 kronor eller mer kommer att betalas ut. Belopp understigande 10 000 kronor kommer inte att betalas ut.

Det är Folksam Livs stämma som fattar beslut.

Detta är en fråga för Folksam Livs stämma.

Beslut om rabatter fattas årligen och kommer att tillämpas under 2022. Något annat kan vi inte uttala oss om.

Nej. Så fort vi har tillräckliga uppgifter betalar vi ut pengarna.