Rabatt på premien 2019

Folksams kooperativa tjänstepensionsverksamhet är ekonomisk stark, vilket har skapat överskott.

Från och med januari 2019 ger Folksam Liv därför sina kunder 50 procents rabatt på premien för ålderspension och familjepension inom förmånsbestämd försäkring. Folksam Liv ger även rabatt för:

KTP 2:
Premien för sjukpension rabatteras med 70 procent och för premiebefrielseförsäkring med 90 procent.

KTP 1:
Premien för sjukpension rabatteras med 20 procent och för premiebefrielseförsäkring med 15 procent.

Hur länge gäller rabatten?
Folksam Liv fastställer varje år det utrymme som finns för rabatten. Det innebär att rabatten alltid endast gäller för ett år i taget. Alla premier beräknas utifrån den anställdes årslön.

Har du frågor om rabatten?
Välkommen att ringa 020-485 485 eller se frågor och svar nedanför.

Vanliga frågor och svar om rabatter

Nej.

Nej, rabatten ges inte på den räntekostnad som skapas på grund av försäkringsändringar som anmäls in retroaktivt.

Beslutet gäller för 2019

Löneskatteunderlaget ska beräknas på premie efter rabatt. Läs mer om särskild löneskatt vid avsnitt om debitering.

Premier för förmånsbestämd ålderspension och familjepension före rabatt ingår i det belopp som redovisas under ”KTP-premier” på fakturan. ”KTP-premier” är ett totalbelopp för flera premier inom KTP-planen. Efter ”Summa premier och ränta denna avisering” på fakturan redovisas det totala beloppet i kronor som ges i rabatt på de premier som omfattas av rabatterna. Pensionsvalet debiterar premierna för KTP1 efter avdragen rabatt.

Ja. Översyn av premien görs varje år, med tanke på ökade krav, hur vårt bestånd ser ut, våra driftskostnader med mera

Retroaktiva premier under period då rabatter har gällt, omfattas av rabatterna.

Från januari 2019.

Ingen rabatt ges på premien.

Rätt till rabatt ska inte ges på någon del av den frilagda premien

Då återgår Folksam kooperativa tjänstepensioner till ordinarie premier.

Premien för förmånsbestämd ålderspension och familjepension tryggad i försäkring rabatteras med 50 procent. Premien för sjukförsäkring rabatteras med 70 procent och premie för premiebefrielseförsäkring inom KTP 2 rabatteras med 90 procent. Premien för sjukförsäkring rabatteras med 20 procent och premie för premiebefrielseförsäkring inom KTP 1 rabatteras med 15 procent.

Förmånsbestämd ålderspension, familjepension och riskförsäkringar inom Folksam kooperativa tjänstepensioner har genom gott förvaltningsresultat och låga driftkostnader god ekonomi. Den kollektiva konsolideringsnivån för förmånsbestämd försäkring är hög och överstiger den i Folksams konsolideringspolicy angivna nivå.