Hållbarhetsrisker i investeringsprocessen

Pensionsstiftelsen tryggar förmånsbestämda ålderspensionsutfästelser enligt KTP-planen som arbetsgivarna på grund av föreskrift i allmän pensionsplan eller på annat sätt lämnat till sina anställda.

Som ansvarsfull kapitalförvaltare vill vi åstadkomma god avkastning och bidra till utvecklingen mot en hållbar värld.

I kapitalförvaltningen väger vi löpande in hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut. Med hållbarhetsrisker menar vi miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som, om de skulle hända, skulle kunna påverka investeringens värde negativt. I våra interna styrdokument och governanceprocesser framgår hur hållbarhetsrisker vägs in.

Vår portfölj består av olika tillgångsslag såsom obligationer, noterade aktier, direktägda fastigheter inom Sverige och det vi kallar för specialplaceringar. I Pensionsstiftelsens arbete med hållbarhet ingår att vi tar hänsyn till hållbarhetsrisker i samtliga tillgångsslag. För exempelvis tillgångsslaget aktier väljer vi i urvalsprocessen bort bolag med höga hållbarhetsrisker och väljer in bolag med låga hållbarhetsrisker. I investeringsbeslutsprocessen tas motsvarande hänsyn till hållbarhetsrisker i samtliga tillgångsslag utifrån tillgångsslagens respektive egenskaper.