IF Metall

Olycksfall 60+ och Sjukdom 60+

Ring 0771-950 950 för att teckna försäkringen

Att vara försäkrad mot plötsliga utgifter är minst lika viktigt efter pensionen som när du arbetar. Med Olycksfall 60+ och Sjukdom 60+ får du en fortsatt trygghet i vardagen.
Med Olycksfall 60+ har du ett skydd som ger ersättning vid plötsliga och oförutsedda olyckor.

Vem kan inte ramla och slå ut en tand, halka i badkaret, trilla ned från en stege eller cykla omkull?

Olycksfall 60+

Här kan du läsa mer vad som ingår i försäkringsdelen.

Om din olycksfallsskada medför läkarvård får du 700 kronor redan vid första läkarbesöket. Det ska till viss del täcka dina omedelbara kostnader för exempelvis läkarvård, behandling och resor. Om du efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård, får du ersättning med upp till 1 000 kronor per år i ytterligare fyra år.

Om skadan leder till åtta dagars akut sjuktid (den tid det tar att läka skadan) får du 700 kronor i ersättning och 700 kronor efter ytterligare sju dagars sjuktid.

Om du blir inskriven på sjukhus över natt i minst två dagar får du 100 kronor redan från första dagen och sedan i upp till 180 dagar.

Du kan också få ersättning om du behöver hjälp av en tandläkare.

Du kan också få ersättning för andra kostnader i samband med ett olycksfall, det kan till exempel vara trasiga kläder, hörapparat och glasögon eller kostnader för hjälp i hemmet och korttidsboende.

Om du avlider som följd av ett olycksfall, betalas 10 000 kronor ut till dödsboet.

Du kan få ersättning för medicinsk invaliditet som betyder bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Hur mycket ersättning du kan få beror på graden av invaliditet. Försäkringsbeloppet är 200 000 kronor.

Om din skada kräver läkarvård och medför minst åtta dagars akut sjuktid får du också en engångsersättning enligt en tabell beroende på vilken kroppsskada det gäller. Det är till exempel 3 000 kronor vid lårbenbrott, 2 000 kronor vid hjärnskakning och upp till 25 000 kronor vid förlamning.

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skada som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar.

Behandlingen ska godkännas av oss i förväg, utföras i Sverige, påbörjas inom ett år och avslutas inom tre år från skadetillfället. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga resekostnader upp till totalt 4 000 kronor, samt kostnader för tolk. Kristerapi gäller utan självrisk.

Du kan också få kristerapi efter nära anhörigs död. Med nära anhörig menar vi make, registrerad partner, sambo, förälder och barn. Till barn hör arvsberättigat barn, dödfött barn som framfötts tidigast i graviditetsvecka 23, styvbarn och fosterbarn. Gäller även barnbarn, det vill säga barn till arvsberättigat barn, styvbarn och fosterbarn enligt ovan.

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Du får ersättning för direkta följder av en sådan olycksfallsskada, inte för följder som beror på andra kroppsfel.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Sjukdom medför ofta ökade kostnader. Visst skulle det kännas bra att kunna unna sig själv en resa eller något annat trevligt under rehabiliteringen?

Med Sjukdom 60+ har du den möjligheten och du kan ha försäkringen kvar ända tills du fyller 85 år. Om du drabbas av en nedanstående diagnos, orsakad av sjukdom, kan du få en skattefri engångsersättning.

Hur gäller Sjukdom 60+?

Här kan du läsa mer om hur försäkringen fungerar.

För att du ska kunna få ersättning måste det ha gått minst 180 dagar mellan tecknandet och den dag då diagnosen fastställdes. Denna kvalifikationstid gäller inte om du inom 90 dagar från utträdet ur vår Diagnosförsäkring går över till Sjukdom 60+. Du har rätt till ersättning när det har gått 30 dagar efter att diagnosen fastställdes.

Ersättningens storlek beror på din (gruppmedlemmens) ålder. Om du är under 70 år får du 40 000 kronor. Är du mellan 70 och 74 år får du 34 000 kronor och är du mellan 75 och 85 år får du 27 000 kronor. Du bestämmer själv vad du vill göra med pengarna.

Om du redan har fått ersättning för en diagnos gäller speciella regler om du skulle ha oturen att drabbas igen:

  • Du kan få ersättning för högst tre olika diagnoser.
  • Du kan inte få ersättning för samma diagnos flera gånger.

Du kan teckna Sjukdom 60+ för din make, registrerade partner eller sambo. Kontakta kundservice på 0771–950 950 så hjälper vi dig.

Dessa diagnoser omfattas av Sjukdom 60+

Diagnosen måste vara fastställd senast den månad du som är gruppmedlem fyller 85 år. Du kan inte få ersättning för en diagnos som du redan hade när försäkringen tecknades.

Diagnos Beskrivning
Cancer (C00-C97 och D05, exklusive C44 och sekundär tumör C76-C79)* Malign (elakartad) primär tumör, karaktäriserad som okontrollerad celltillväxt samt infiltration av omkringliggande vävnad.

Diagnosen ska baseras på och vara fastställd vid histologisk eller cytologisk undersökning av borttagen tumör eller på genomförd biopsi av specialistläkare i vävnadsundersökningar (patologisk anatomi).
Akut hjärtinfarkt (I21)  
Stroke (I60-I64) Cerebrovasculär incident (blodpropp eller blödning) som omfattar tromboser, embolier och blodkärlsbristningar i hjärnan.
Atrofier i centrala nervsystemet (G10-G13) Till exempel motorneuronsjukdom (ALS)
Parkinsons sjukdom (G20)  
Synnedsättning (H54.0, H54.4) Total och irreversibel (bestående) förlust av synen på ett eller båda ögonen
Hörselnedsättning (H90-H91) Total och irreversibel (bestående) förlust av hörseln på ett eller båda öronen
Demens vid Alzheimer (F00.1)  
*Ersättning lämnas inte för följande cancerdiagnoser:
malign tumör i huden som kodas under C44, till exempel basalcellscancer
malign sekundär tumör (metastaser) som kodas under C76-C79.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkoren. Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringarna.

Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada. Här ligger alltid den senaste versionen av villkoret.

Villkor Olycksfall 60+

Villkor Sjukdom 60+

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om försäkringarna.

Nej, det finns ingen åldersgräns när det gäller ersättning.

Ja, genom att skicka in ett särskilt förmånstagarförordnande till Folksam. Kontakta oss på Kundservice - 0771–950 950 så hjälper vi dig.

Om du omfattas av Sjuk- och efterlevandeförsäkringen vid din 65 års-dag förs den över till försäkringen Sjukdom 60+.

Om du inte har haft Sjuk- och efterlevandeförsäkringen kan du teckna Sjukdom 60+, men du måste göra det inom sex månader från din 65-års dag.

Du tecknar både Sjukdom 60+ och Olycksfall 60+ genom att kontakta Folksam på 0771–950 950, måndag-fredag 7.30–21, lördag–söndag 9–19.