Medlemsförsäkringar

ABF

Medlemsförsäkringar som omfattar dig som är anställd vid ABF, ABF-distrikten eller avdelningar. Cirkelledare omfattas inte av försäkringen.

Medlemsolycksfall fritid

Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. Som medlem har du ett olycksfallsskydd även när du är ledig som innehåller följande.

Om din olycksfallsskada medför vård hos läkare/sjuksköterska/fysioterapeut (sjukgymnast) får du 700 kronor som en engångsersättning redan vid första läkarbesöket. Det är tänkt att täcka dina omedelbara kostnader för exempelvis läkarvård, behandling och resor under första året.

Om du efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård får du ersättning för faktiska läkekostnader med upp till 1 000 kronor per år i ytterligare fyra år.

Om olycksfallsskadan leder till läkarvård och minst åtta dagar akut sjuktid i följd lämnas ersättning med 700 kronor.

Därefter får du
 • 700 kronor om du vårdas ytterligare minst 7 dagar
 • 700 kronor om du vårdas ytterligare minst 15 dagar
 • Därefter 33 kronor per dag från dag 31 i högst 150 dagar

Om olycksfallsskadan skulle leda till inskrivning på sjukhus, rehabiliteringsklinik eller korttidsboende över natt lämnas ersättning från första dagen i högst 180 dagar.

Du kan få ersättning för nödvändig behandling av skadad tand eller tandprotes under som längst fem år.

Om olycksfallsskadan gör att du behöver medicinsk rehabilitering utanför den offentliga vården kan du få ersättning med upp till 1 000 kronor för kostnader.

Om olycksfallsskadan leder till att du måste behandlas av läkare så kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader under den akuta sjuktiden.

Det gäller för:
 • Hemhjälp som kommunen godkänt
 • Fotvård och hårvård
 • Skadade glasögon, hörapparat och kläder
 • Specialkläder, högst 10 000 kronor
 • Högst två skadade ringar av ädelmetall eller titan med högst 3 000 kronor
 • Andra nödvändiga kostnader med högst 5 000 kronor

Om din olycksfallsskada medför läkarvård och minst åtta dagars akut sjuktid i följd får du också engångsersättning enligt en tabell beroende på vilken kroppsskada det gäller.

Det är till exempel 3 000 kronor vid lårbenbrott, 2 000 kronor vid hjärnskakning och upp till 25 000 kronor vid förlamning av armar och ben.

Du kan få fullständig information under Kroppsskadeersättning i försäkringsvillkoret.

Med medicinsk invaliditet menas att du får en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Du kan få ersättning för medicinsk invaliditet, tidigast två år efter det att skadan inträffat.

Medicinsk invaliditetsersättning lämnas med ett engångsbelopp som fastställs beroende på graden av funktionsnedsättning och vilket försäkringsbelopp du har valt. Medicinsk invaliditetsersättning lämnas med ett engångsbelopp som fastställs beroende på invaliditetsgrad och valt försäkringsbelopp.

Ersättningen kan som högst bli 200 procent av det valda beloppet.

Ersättning lämnas för högst tio behandlingar hos legitimerad psykolog eller terapeut vid psykisk ohälsa som en direkt följd av olycksfallsskada, nära anhörigs död, överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld som tillfogas av familjemedlem eller annan.

Vid överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld kan också ett engångsbelopp på 4 000 kronor lämnas. Våld som tillfogas av familjemedlem ger dock inte rätt till denna ersättning.

Försäkringsbesked

Här kan du ladda ner ditt aktuella försäkringsbesked.

Försäkringsbesked

Deltagarolycksfall för deltagare i studiecirkel

Samtliga deltagare/ledare som deltar i av ABF anordnade studiecirklar omfattas även av en egen deltagarolycksfallsförsäkring som du kan läsa mer om i försäkringsbeskedet.

Försäkringsbesked för deltagarolycksfall i studiecirkel

Avtalsgrupplivförsäkringen (AGL) är en livförsäkring och Avgångsbidragsförsäkring (AGB) är en försäkring som kan ge ersättning om man förlorar sin anställning. Båda dessa försäkringar omfattas man av genom anställningen.

När gäller AGL?

AGL omfattar alla anställda på en arbetsplats som har kollektivavtal och gäller normalt från första arbetsdagen och så länge anställningen varar.
Grundbeloppet är den dödsfallsersättning som betalas till förmånstagarna enligt följande ordning:

make, maka, registrerad partner

sambo

barn

En förutsättning för att grundbelopp ska utbetalas är att man efterlämnar någon av ovan nämnda förmånstagare. Hur stor ersättningen blir beror på den försäkrades ålder och arbetstid.

Minimikravet beträffande arbetstid är 8 tim/vecka. Finns barn under 17 år betalas det högsta beloppet oavsett den försäkrades ålder vid dödsfallet.

Om den avlidne uppfyllde arbetstidskravet på minst 8 timmar/vecka, betalas barnbelopp till efterlämnade barn under 21 år. Hur stort barnbeloppet blir beror bland annat på barnets ålder.

Om den avlidne uppfyllde arbetstidskravet på minst 8 timmar/vecka, betalas barnbelopp till efterlämnade barn under 21 år. Hur stort barnbeloppet blir beror bl a på barnets ålder.

Försäkringsbelopp

Här kan du se hur stor ersättningen blir vid dödsfall. Beloppet anges i prisbasbeloppet som 2016 uppgår till 45 500 kr. Nivån på ersättningen bestäms av åldern på försäkringstagaren.

Ålder Antal prisbasbelopp
18-54 år 6 (273 000 kr)
55 år 5,5 (250 250 kr)
56 år 5 (227 500 kr)
57 år 4,5 (204 750 kr)
58 år 4 (182 000 kr)
59 år 3,5 (159 250 kr)
60 år 3 (136 500 kr)
61 år 2,5 (113 750 kr)
62 år 2 (91 000 kr)
63 år 1,5 (68 250 kr)
64 år 1 (45 500 kr)

Försäkringsbelopp - barn

Om försäkringstagaren har barn som är under 20 år betalas det även ut ersättning.

Ålder Antal prisbasbelopp
0-16 år 2 (91 000 kr)
17-18 år 1,5 (68 250 kr)
19-20 år 1 (45 500 kr)

När kan man få AGB?

För att få AGB ska arbetstagaren uppfylla vissa krav avseende förlust av anställning, ålder och s k AGB-år. AGB kan tidigast betalas ut till arbetstagare som fyllt 33 år.

Den som säger upp sig själv har normalt inte rätt till ersättning från AGB. AGB kan ge ekonomiskt stöd i följande situationer.

Vid uppsägning på grund av att företaget lägger om driften eller lägger ned hela eller del av verksamheten.

Det gäller vanligtvis byggnads-, anläggnings-, måleri- och sjöfartsbranscherna. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist när man inte kan få fortsatt arbete inom sin bransch. Att man inte kan få fortsatt arbete visas genom intyg från arbetsförmedlingen eller arbetslöshetskassa.

Den som måste sluta sitt arbete av hälsoskäl kan under vissa förutsättningar få AGB-ersättning. För att visa att man slutat av hälsoskäl krävs läkarintyg.

Kvalifikationsregler AGB

Rätten till ersättning från AGB är kopplad både till antalet intjänade AGB-år (kvalifikationstiden) och till den försäkrades ålder. Orsaken till arbetslösheten är också viktig – den som säger upp sig själv är normalt inte berättigad till AGB-ersättning.

Tidigast det år man fyller 28 år börjar man tjäna in AGB-år. Den som är anställd och arbetar minst 832 timmar under hela året, tjänar in ett helt AGB-år. Den som arbetar 208 men inte 832 timmar tjänar in del av ett AGB-år.

AGB ger främst medelålders och äldre personer ett kompletterande ekonomiskt stöd vid friställning. Det krävs fler AGB-år för den som är yngre än 40 år än för den som fyllt 40 år senast under friställningsmånaden.

Organisationerna och Folksam har tagit fram en Samlingsförsäkring (företagsförsäkring) 100177 som skyddar vid de flesta skadesituationer.

Det här ingår

 • Egendomsförsäkring ger ersättning vid plötsliga oförutsedda händelser samt för inbrott-, vatten- och brandskador.
 • Extrakostnadsförsäkringen ersätter extrakostnader i samband med ersättningsbar egendomsskada
 • Rättsskyddsförsäkring ersätter förbundets advokat-och rättegångskostnader vid tvist. Vissa tvister är undantagna, se villkoren.
 • Ansvarsförsäkring ersätter person- och sakskada som drabbar tredje man, som förbunden kan göras ansvarigt för enligt skadeståndslagen.
 • Tjänstereseförsäkring gäller för skada som inträffar under resa i tjänsten och omfattar skada på eller förlust av personlig, och av företaget ägd, egendom. Ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt akut sjuk-och olycksfallsförsäkring ingår också.
 • Krisförsäkring ger psykologbehandling vid en direkt följd av en traumatisk händelse.
 • Deltagarolycksfall (K 63260/K63725) gäller för medlemmar i samband med utförande av uppdrag för organisationens räkning

Villkor och besked

För att försäkringen ska gälla är det viktigt att de grundläggande krav som ställs på inbrottsskydd och förvaring efterföljs. Därför bör du som omfattas av försäkringen ta del av ditt villkor och försäkringsbrev.

För att guida dig rätt i vad du bör tänka på finns även foldern "kontrollera ditt inbrottsskydd".

Kontrollera ditt inbrottsskydd

Samlingsförsäkringen villkor

Tjänstereseförsäkring

Deltagarolycksfall