Seko Privata Väg

Grupplivförsäkring

Om du skulle avlida kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader.

I ditt medlemskap ingår en livförsäkring som kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader.

Som medlem omfattas du och din partner av en grupplivförsäkring med ett försäkringsbelopp motsvarande 47 600 kronor som vid dödsfall utbetalas enligt nedan förmånstagarordning.

  • 1. Make, maka eller sambo
  • 2. Arvsberättigad släkt
  • 3. Fackliga organisationen

Försäkringen ändras till 0,15 prisbasbelopp från det kalenderår du fyller 66 år och utbetalas till dödsboet.

Vill du byta förmånstagare? Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

För försäkringen gäller grupplivförsäkringsvillkoren som du kan läsa här. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Grupplivförsäkringsvillkor