SKPF

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Ring 0771-950 950 för att medförsäkra din sambo

I olika åldrar och familjesituationer behöver man kunna kompensera sig för förlorad inkomst eller större kostnader som tillfälligt kan uppstå – oavsett vad man drabbas av.

Sjuk- och efterlevandeförsäkring kan du även försäkra dig och din partner till samma kostnad genom att kontakta oss på kundservice.
Vill du veta mer om den extra trygghet du har tillgång till? Titta gärna på vår film.

Det här ersätter försäkringen för dig och din make/maka

  • Arbetsoförmåga – engångsersättning, 1 700 kronor (efter 90 dagars karens)
  • Arbetsoförmåga – månadsersättning, max 1 700 kronor / mån efter karens
  • Dödsfall – engångsbelopp till efterlevande, 320 000 kronor
  • Vissa diagnoser – engångsersättning, 50 000 kronor

Så mycket kostar det

Priset är samma både för dig som medlem såväl som din parter om du väljer att medförsäkra denne.

Ålder Pris
Upp till 26 år 30 kronor
27-35 år 50 kronor
36-45 år 70 kronor
46-65 år 90 kronor
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen. Ytterligare information finns att läsa i villkoret.

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Försäkringen innehåller det mesta du behöver i ditt medlemskap till ett förmånligt pris.

Ersättning vid arbetsoförmåga delas upp i två delar, beroende på under hur lång tid som löper.

  • Kostnadsersättning (engångsersättning), betalas ut efter minst en fjärdedels arbetsoförmåga i 90 dagar karenstid.
  • Vid fortsatt minst en fjärdedels arbetsoförmåga efter uppnådd karenstid (90 dagar) kan ersättning lämnas månadsvis i högst 18 månader, längst till och med den månad du fyller 65 år. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar arbetsoförmågan.

Ersättning kan lämnas om du på grund av allvarlig sjukdom får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige.

Om du har en sjukdom som orsakar en diagnos, måste försäkringen ha varit gällande i 90 dagar i följd innan du kan få ersättning för diagnosen.

Se diagnoser här

Ersättning vid vissa diagnoser lämnas med ett engångsbelopp som utbetalas tidigast 30 dagar (karenstid) efter att en diagnos är fastställd.

Om du avlider eller uppnår försäkringens slutålder inom dessa 30 dagar lämnas ingen ersättning. Ersättning kan lämnas för högst tre olika diagnoser.

Försäkringsbeloppet för gruppmedlem är 50 000 kronor. Försäkringsbeloppet för medförsäkrad är 50 000 kronor till och med 64 år. Därefter sjunker försäkringsbeloppet i takt med medförsäkrads stigande ålder.

Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp till efterlevande. Förmånstagare till dödsfallsbeloppet är i den här ordningen:

1) Make, registrerad partner eller sambo
2) Arvingar
3) Den till gruppavtalet ansluten avdelning/sektion inom Svenska Kommunalarbetareförbundet som medlemmen senast tillhörde vid tidpunkten för dödsfallet.

Ändra förmånstagare

Vill du ändra förmånstagare måste du skriftligen meddela Folksam.

Här kan du läsa om rätt till ersättning och begränsningar.

Diagnoser på grund av sjukdom som är fastställda innan försäkringen har gällt 90 dagar omfattas inte av försäkringen.

För att du ska få ersättning vid arbetsoförmåga krävs att du är fullt arbetsför 90 dagar i en följd innan du blir arbetsoförmögen. Du kan inte tillgodoräkna dig tid som du är fullt arbetsför och som infaller mer än 90 dagar innan försäkringen börjar gälla för dig. Uppfyller du inte detta krav kan du ändå kvalificera dig genom att vara fullt arbetsför 90 dagar i en följd någon gång efter att försäkringen börjat gälla.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Gruppförsäkringsvillkor Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Du tecknar försäkringen genom att kontakta oss på Kundservice. Vi ger dig ett förmånligt pris som medlem i ditt förbund. 

Ring
0771–950 950
Måndag - fredag 7.30-21, lördag - söndag 9-19.