Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet

Sjukkapitalförsäkring

Ring 0771-950 950 så hjälper vi dig.

Sjukförsäkring hos Folksam
Sjukdom eller ett olycksfall kan drabba vem som helst. En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar ekonomin så mycket, men om sjukskrivningen blir långvarig kan det bli mer kännbart.

Därför är det bra med den trygghet som Sjukkapitalförsäkring kan erbjuda.
Med en sjukkapitalförsäkring kan du trygga din ekonomi om du blir långvarigt sjuk eller svårt skadad.

Behöver jag en sjukkapitalförsäkring?

Den allmänna sjukförsäkringen ger dig 80 procent av lönen upp till 341 250 kronor (7,5 prisbasbelopp) när du blir sjuk. Om du är sjuk så länge att du får sjuk- eller aktivitetsersättning får du bara cirka 65 procent av din normala lön.

Om du har avtalsförsäkring via kollektivavtalet på din arbetsplats förlorar du inte fullt lika mycket under sjukperioden.
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen. Ytterligare information finns att läsa i försäkringsvillkoren.

Ersättning vid arbetsoförmåga

Sjukkapitalförsäkring kan lämna ersättning i form av Rehabiliteringskapital eller Sjukkapital om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Av försäkringsbeskedet framgår försäkringsskyddets omfattning samt försäkringsbeloppens storlek. Beloppet reduceras med 2,5 procentenheter per år från och med 45 års ålder. Minst 50 % av beloppet kvarstår alltid.

Ersättning vid arbetsoförmåga delas upp i två delar, beroende på under hur lång tid som löper.
  • Rehabiliteringskapital, betalas ut efter ett års arbetsoförmåga. Ersättning lämnas med ett engångsbelopp motsvarande 15 procent av försäkringsbeloppet
  • Sjukkapital, betalas ut efter tre års arbetsoförmåga. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar arbetsoförmågan med avdrag för tidigare utbetalt Rehabiliteringskapital
För att du ska kunna få ersättning måste du ha varit fullt arbetsför när försäkringen började gälla för dig samt 90 dagar i en följd innan du blir arbetsoförmögen.

Uppfyller du inte detta krav kan du ändå kvalificera dig genom att vara fullt arbetsför 90 dagar i en följd före det att du får en ny sjukperiod.
Om du blir arbetsoförmögen inom ett år från att du tecknade försäkringen till följd av sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada som visat symtom innan försäkringen började gälla för dig, lämnas ingen ersättning.

Begränsning vid vissa sjukdomar

Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga till följd av nedanstående sjukdomsdiagnoser om sjukperioden börjar innan försäkringen varit gällande minst 1 år i följd.

Sjukdomar som omfattas av begränsningen:
  • Psykiska sjukdomar och syndrom
  • Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

Generella begränsningar

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor