Sverige Finska Pensionärer

Medlemsbarn

Köp försäkringen
Om du är medlem i ett fackförbund eller en organisation har du möjlighet att välja Medlemsbarn - en bra barnförsäkring med mycket innehåll. Försäkringen kan fås utan hälsoprövning.

Viktig och samlad information om försäkringen

 • Försäkringen gäller både vid sjukdom och olycksfall
 • Kan även tecknas för barnbarn och bonusbarn
 • Tillgång till Familjestöd Direkt – ett samtalsstöd om barn och familjeliv
Du får mycket försäkring till ett bra pris med vår barnförsäkring. Läs mer om vad som ingår i de olika momenten här nedanför.
Det här ingår i vår barnförsäkring 25 prisbasbelopp 50 prisbasbelopp
Försäkringsbelopp 1 137 500 kr 2 275 000 kr
Upp till 3 412 500 kr Upp till 6 825 000 kr
Upp till 1 137 500 kr Upp till 2 275 000 kr
113 750 kr 227 500 kr

Vad betyder prisbasbelopp?

 • Prisbasbeloppet ligger till grund för beräkningen av pensioner och andra sociala förmåner. Beloppets storlek bestäms av regeringen ett år i taget och baseras på hur mycket priserna ökat eller minskat i samhället. I år är ett prisbasbelopp 45 500 kronor.
Vi vill att den som du bryr dig om allra mest ska få den bästa hjälpen om något händer. Därför gör vi nu barnförsäkringen ännu bättre och fyller den med mer innehåll och betydligt högre ersättningar. Här kan du läsa om de stora förbättringarna som gör det tryggare för ditt barn.

I barnförsäkringen ingår redan en särskild ersättning för vissa kritiska sjukdomar. För att ditt barn ska få bästa möjliga trygghet lägger vi nu till fler diagnoser som försäkringen ersätter, bland annat SLE, Chrons sjukdom och ulcerös kolit.

Nu ingår en ny ersättning för hjälpmedel i försäkringen om ditt barn får diagnosen dyslexi eller dyskalkyli.

När ett barn råkar ut för ett olycksfall eller får en allvarlig sjukdom drabbas hela familjen. Därför utökar vi nu krisstödet så att alla familjemedlemmar har möjlighet att få stöd av en psykolog eller psykoterapeut.

Vi kompletterar försäkringen med en extra ersättning vid olycksfallsskada för ungdomar som har fyllt 16 år, till exempel 1 500 kronor vid benbrott.

Vid nyteckning kommer de nya trygghetsnivåerna att bli 25 prisbasbelopp (1 137 500 kronor) respektive 50 prisbasbelopp (2 275 000 kronor). Det innebär att befintliga försäkringar med 20 prisbasbelopp höjs till 25 prisbasbelopp från 1 januari 2016.

För att din familj ska få större ekonomisk trygghet höjer vi flera av ersättningarna i barnförsäkringen. Det gäller bland annat det stöd du kan få om barnet vårdas på sjukhus och för fortsatt vård i hemmet. Vi gör även stora höjningar av de belopp som betalas ut om barnet drabbas av en funktionsnedsättning eller blir arbetsoförmögen.

Exemplen nedan gäller endast nya skador som inträffar från och med 1 januari 2016.

Exempel på höjda ersättningar vid 50 prisbasbelopp
 • 50 procent medicinsk invaliditet ger 2 879 500 kronor — en ökning med 63 procent.
 • Helt vårdbidrag* höjs till 113 750 kronor per år.
 • Helt aktivitetskapital* höjs till 113 750 kronor per år — en ökning med 150 procent.

* Betalas ut vid helt beviljat vårdbidrag eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Grundtanken med Medlemsbarn är att alla som vill också ska få vara med. Därför tecknas Medlemsbarn utan hälsodeklaration. Istället har vi infört tids- och åldersgränser vid sjukdom som är lika för alla.

Det betyder att försäkringen har ett begränsat skydd vid sjukdom under det första halvåret men ger ersättning för till exempel läke- och resekostnader. Om du har vår Gravidförsäkring med utökat skydd gäller Medlemsbarn utan tidsbegränsning vid sjukdom redan dagen efter du anmält dig till den. En förutsättning är dock att du anmäler dig till Medlemsbarn inom sex månader från barnets födelse.

Alla som vill ska också få vara med. Därför tecknas försäkringen utan hälsodeklaration. Istället för hälsodeklaration har vi infört tids- och åldersgränser vid sjukdom som är lika för alla.

Läs mer under ”Viktigt att tänka på”.

Försäkringen gäller inte för sjukdom eller kroppsfel och inte heller för följder av sådana tillstånd om symtomen visat sig före försäkringens teckningsdag.

Ett räkneexempel

Niklas tecknar barnförsäkring för sin 3-åriga dotter Lisa. Lisa har innan Niklas tecknar försäkringen fått diagnosen diabetes. Ersättning kan inte lämnas från barnförsäkringen eftersom sjukdomen fanns före tecknandet.

Har försäkringen tecknats efter fyllda sex år gäller försäkringen inte för neuropsykiatrisk störning (till exempel utvecklingsförsening) oavsett när symtom på sjukdomen visade sig, och inte för nedanstående sjukdomar om symtomen visat sig innan försäkringen varit gällande minst ett år i en följd.

Om försäkringen gäller för nedanstående sjukdomar lämnas ersättning vid medicinsk invaliditet med högst 10 procent av försäkringsbeloppet men ersättning lämnas inte för aktivitetskapital, ekonomisk invaliditet, vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn.

Psykiska sjukdomar, blödarsjuka, cystisk fibros, epilepsi, sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystem, sensorieneural hörselnedsättning, missbildning och kromosomavvikelse samt obesitas.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

För att få rätt till ersättning vid sjukdom utöver läkekostnader, resekostnader och kostnader för kristerapi gäller att sjukdomen eller symtom på sjukdomen har visat sig tidigast efter det att försäkringen varit gällande i minst sex månader.

Det betyder att försäkringen har ett begränsat skydd vid sjukdom under det första halvåret men ger ersättning för till exempel läke- och resekostnader. Om du har vår Gravidförsäkring med utökat skydd gäller Medlemsbarn utan tidsbegränsning vid sjukdom redan dagen efter du anmält dig till den. En förutsättning är dock att du anmäler dig till Medlemsbarn inom sex månader från barnets födelse.

Ingen ersättning: Karin tecknar barnförsäkring för Olle. När Olle efter tre månader började kissa och dricka allt oftare anar hon oråd. Efter en undersökning visar det sig att Olle fått diabetes. I detta fall har försäkringen begränsad omfattning vid sjukdom eftersom försäkringen inte varit gällande i minst sex månader. Ersättning lämnas dock för läke- och resekostnader över självrisken och kristerapi.

Ersättning: Karin tecknar barnförsäkring för Olle. Efter ett år framkommer att Olle drabbats av diabetes. En stor omställning väntar familjen men eftersom kvalificeringstiden på sex månader passerat kan ersättning utbetalas. Olle har en sjuk- och olycksfallsförsäkring med 25 prisbasbelopp, 1 137 500 kronor, och kan få 235 300 kronor i ersättning som du kan i detalj se nedan.

Ersättning för och utbetalt belopp
 • 200 kronor — läke- och resekostnader över självrisken
 • 600 kronor — akutersättning för sjukhusvistelse över natt
 • 7 000 kronor — sjukhusvistelse 14 dagar
 • 56 875 kronor — halvt vårdbidrag i 1 år
 • 170 625 kronor — bestående nedsättning av funktionsförmåga (medicinsk invaliditet)
 • Totalt ersatt belopp — 235 300 kronor

Olles familj kan även få hjälp från försäkringen i form av kristerapi.

Om försäkringen gäller för nedanstående sjukdomsdiagnoser, lämnas ersättning för Medicinsk invaliditet med högst 10 procent av försäkringsbeloppet och ersättning lämnas inte för Ekonomisk invaliditet, Aktivitetskapital, Vårdbidrag eller Tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Sjukdomar som omfattas av begränsningen:
 • Psykiska sjukdomar
 • Blödarsjuka
 • Cystisk fibros
 • Epilepsi
 • Sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystem
 • Sensorieneural hörselnedsättning
 • Missbildning och kromosomavvikelse
 • Obesitas

Snedsteg på studsmattan

Matilda och hennes två kompisar hade jättekul på studsmattan tills Matilda ramlade av och landade med hela sin kroppstyngd på högra armen. Det blev ilfart med ambulansen och operation redan samma dag.

Familjen fick följande ersättning:

Skadade kläder (tröja som klipptes upp) 400 kr
Akutersättning för sjukhusvistelse över natt 600 kr
Sjukhusvistelse 4 dagar 2 000 kr
Bestående minskad rörlighet i armen (medicinsk invaliditet) 45 500 kr
Ärr 4 550 kr
Summa ersättning 53 050 kr

Pappa, jag är törstig!

När lilla Morton började kissa och dricka allt oftare anade pappa Calle oråd och efter undersökningen visade det sig att Morton hade fått diabetes. En stor omställning följde för familjen och det var inte bara i början som barnförsäkringen hjälpte till ekonomiskt.

Ersättning i första skedet:

Akutersättning för sjukhusvistelse över natt 600 kr
Sjukhusvistelse 14 dagar 7 000 kr
Ersättning på kort sikt 7 600 kr
Ersättning på längre sikt med barnförsäkring på 50 prisbasbelopp:  
Vårdbidrag 113 750 kr
Bestående nedsättning av funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) 341 250 kr
Total ersättning 462 600 kr
Har du frågor om graviditet, barn eller familjeliv? Ring Familjestöd Direkt och få svar direkt från experter som barnmorskor och socionomer.

Telefonlinjen är exklusiv för dig som har vår gravid- eller barnförsäkring och du kan ringa så många gånger du vill. Självklart kostar det inte heller någonting.

I Familjestöd Direkt ingår:

 • Rådgivning av barnmorska om du har frågor kring graviditet och förlossning
 • För frågor om barns utveckling eller frågor som rör dig som förälder: socionom
 • Ring så ofta du vill

Familjestöd Direkt

 • 0200–21 50 55

  Alla dagar 08.00–20.00 för dig som har barn- eller gravidförsäkring

  Tjänsten är kostnadsfri, den sköts av Falck Healthcare och ger tillgång till ett obegränsat antal samtal.
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen.

Kommunens försäkringar gäller sällan för sjukdom, vilket är den vanligaste orsaken till invaliditet. Många olyckor sker också på fritid då många kommunförsäkringar inte gäller.

En barnförsäkring är ett viktigt komplement till samhällets skydd och kan göra stor skillnad för familjens ekonomi. Den ser till att ditt barn är försäkrat dygnet runt för både sjukdom och olycksfall.

Barnförsäkringen ger ersättning vid till exempel vårdkostnader, invaliditet och vissa diagnoser och fungerar också som ett viktigt ekonomiskt stöd för ett barn som i framtiden har begränsade möjligheter att jobba på grund av en funktionsnedsättning.

Som vuxen kan barnet få ekonomisk hjälp som gör stor skillnad för livskvalitén. En barnförsäkring kan alltså hjälpa barnet både i dag och i framtiden. Dessutom kan den ge familjen ekonomisk hjälp om en förälder beviljas vårdbidrag för att hand om barnet.

Ja, men med begränsad omfattning vid vissa sjukdomar. Exempel på sådana sjukdomar är autism, Aspergers syndrom, epilepsi och ADHD. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under Inskränkningar i försäkringens giltighet.

Det finns också regler för vid vilken ålder försäkringen tecknades. Om försäkringen tecknas efter barnets 6-årsdag gäller den inte för exempelvis utvecklingsförsening. Inte heller för vissa sjukdomar som visar sig under det första försäkringsåret.

Försäkringen täcker skador som uppstår genom olycksfall och i vår försäkring ingår dessutom skador vid idrottsutövning. Din sons ersättning beräknas bland annat för sjukhusvistelse, ärr och eventuell medicinsk invaliditet.

Prata även med fotbollsklubben, de kanske också har en försäkring. Om den är i ett annat bolag än Folksam, löser vi ersättningsfrågorna tillsammans med dem.

Ja, du kan teckna försäkring för henne innan hon fyller 18 år. Den gäller sedan till och med det avtalsår då hon fyller 25 år.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Försäkringsvillkor barnförsäkring för medlemmar 2018

Försäkringsvillkor barnförsäkring för medlemmar 2017

Fyll i uppgifterna i fälten nedan för anmäla ditt barn till försäkringen Medlemsbarn. Vi återkommer med en bekräftelse av ditt köp. Har du frågor av allmän karaktär, eller vill göra en förändring av din befintliga försäkring? Ring oss i stället!

Vad kostar det?

Priset beror på försäkringsbelopp och barnets ålder. Du kan själv välja försäkringsbelopp mellan 25 prisbasbelopp (1 137 500 kronor) eller 50 prisbasbelopp (2 275 000 kronor) och premien skiljer sig därefter.

Försäkringsbelopp Pris/mån 0-7 år Pris/mån 8-25 år
50 prisbasbelopp – 2 275 000 kronor 230 kronor 259 kronor
25 prisbasbelopp – 1 137 500 kronor 146 kronor 166 kronor