Inbrottssäkrare företag

Enkla tips som ökar tryggheten

För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven vara uppfyllda.

Det är viktigt att du åtgärdar eventuella brister eftersom du annars kan gå miste om ersättning.

Tillhör ditt företag skyddsklass 2 (framgår av försäkringsbrevet) får du här hjälp att kontrollera att du uppfyller säkerhetskraven.

Observera att sidorna endast är en vägledning och inte ersätter försäkringsvillkor eller försäkringsbrev.

Läs mer på Stöldskyddsföreningen

Försäkringslokalens omslutningsytor, det vill säga väggar, golv, tak, dörr- och fönsterenheter samt lås- och reglingsanordningar ska i sin helhet ge ett godtagbart skydd mot inbrott och försvåra för tjuven att ta sig ut.

 • Väggar, golv- och takkonstruktioner ska uppfylla vissa kvalitetskrav.
 • Exempel som inte är godtagbart är tunna eller svaga konstruktioner av korrugerad plåt, träpanel, plast och byggskivor.
 • Kraven gäller även för innerväggar som är en del av en omslutningsyta.
 • Dörr, port och lucka ska vara av stabil konstruktion, i gott skick och utförda så att varken hela partier, delar eller fästdon utan avsevärd svårighet kan demonteras från utsidan.
 • Enheten ska vara så väl förankrad i väggkonstruktionen att svikt inte uppstår mellan vägg och karm.
 • Det sammanlagda spelet mellan dörr och karm i fram- och bakkant får inte vara mer än 6 mm.
 • De säkraste inbrottsskyddande dörrarna är märkta enligt svensk standard SS817345.
 • Ståldörrar och massiva trädörrar med stålplåtsförstärkning ger också ett gott skydd.
 • Undvik glas i dörrar, speciellt mot undanskymd plats.
 • Använd godkända låsenheter för dörr, port och lucka
 • Utgående dörr ska ha bakkantssäkring.
 • Pardörrar ska ha ena dörren reglad upp- och nedtill.
 • Fönster och väggpartier av glas ska vara i gott skick samt utförda och monterade så att de inte utan avsevärd svårighet kan demonteras från utsidan.
 • Fönster med stöldbegärlig egendom måste särskilt skyddas med inkrypningsskydd. (Ersättningen kan reduceras vid så kallad smash- and-grab.)
 • Öppningsbara fönster ska vara stängda och invändigt reglade.
 • Fönster belägna lägre än 4 meter från markplan ska vara låsta med godkända fönsterlås eller ha inkrypningsskydd.
 • Ventilationsfönster ovan dörr får vara öppet om det har stoppbom, som tillåter en maximal öppning av 15 cm, eller har inkrypningsskydd.
För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven vara uppfyllda. Det är viktigt att du åtgärdar eventuella brister eftersom du annars kan gå miste om ersättning. Tillhör ditt företag skyddsklass 2 (framgår av försäkringsbrevet) får du här hjälp att kontrollera att du uppfyller säkerhetskraven.

Observera att sidorna endast är en vägledning och inte ersätter försäkringsvillkor och försäkringsbrev.

Väggar, golv och tak

Godtagbart skydd mot inbrott

Vägg, golv, tak, dörrar, fönster med mera ska ge ett godtagbart skydd mot inbrott.

Uppfyller du kraven?

 • Ja
 • Nej

Dörr, port och lucka

Godkänd låsenhet för dörr, port och lucka

Dörr, port och lucka i omslutningsyta ska vara låst med godkänd låsenhet.

Uppfyller du kraven?

 • Ja
 • Nej

Utåtgående dörr

Utåtgående dörr ska ha bakkantssäkring

Exempel:
Stiftning i dörrens bakkant består av minst två karmstift av stål, ett i varje gångjärn, som griper in i hål i dörrens motsvarande gångjärnshalva.

Uppfyller du kraven?

 • Ja
 • Nej

Pardörrar

Pardörrar ska ha ena dörren reglad upp- och nedtill.

Exempel på regel, låsbar spanjolett och låsbom

Uppfyller du kraven?

 • Ja
 • Nej

Fönster

Öppningsbart fönster, lågt belägna fönster och ventilationsfönster.

Öppningsbart fönster ska ha invändig relingsanordning. Lågt belägna fönster ska dessutom ha godkända fönsterlås eller inkrypningsskydd. Ventilationsfönster ovan dörr ska ha stoppbom eller inkryppningsskydd.

Exempel på stoppbom

Uppfyller du kraven?

 • Ja
 • Nej

Brandventilator och annan öppning

Brandventilator ska vara stängd och reglad och i vissa fall ha inkrypningsskydd. Annan öppning som är större än 15x30 cm ska ha inkrypningsskydd.

Uppfyller du kraven?

 • Ja
 • Nej