För dig som fyllt 25 år

Olycksfallsförsäkring

Du har varit försäkrad hos oss genom vår barnförsäkring – men nu, när du fyllt 25, har du blivit för gammal för att vara försäkrad som barn. Vi vill inte att du ska vara oförsäkrad. Om något skulle hända dig så är det bra att ha en olycksfallsförsäkring. För vuxna.
 • Kan ersätta tandskador som ofta är kostsamma
 • Du kan välja en omfattning som passar just dig
 • Fortsätter att gälla även efter att du fyllt 65 år

Viktig och samlad information - förköpsinformation

Viktig och samlad information - produktfaktablad

Du kanske redan har en olycksfallsförsäkring genom ditt medlemskap.
Om du råkar ut för en skada kan det bli kostsamt att vara oförsäkrad. En hemförsäkring kan bara hjälpa dig vid vissa händelser, till exempel om du skulle bli överfallen.

Trygg med en bra olycksfallsförsäkring

En bra olycksfallsförsäkring är något du behöver om du till exempel skadar dig när du tränar eller slår ut tänder. Och om det skulle gå riktigt illa så att du blir sjukskriven en längre tid, eller till och med invalidiserad — då är den oumbärlig att ha.

Vårt rekommenderade försäkringspaket

Vår olycksfallsförsäkring med utökad ersättning ger skydd mot det mesta du kan råka ut för. Om du väljer en ersättningsnivå på 1.000.000 kronor när det gäller medicinsk invaliditet så har du ett mycket bra skydd till ett bra pris.

Detta ingår Kostnadsskydd
Medicinsk invaliditet 1.000.000 kr Olycksfallsersättning
Ärrersättning Akutersättning
  Sjukhusvistelse
  Rehabilitering
  Tandskada
  Krisförsäkring
  Begravningshjälp
  Övriga kostnader
Här kan du se vad som ingår. Försäkringen ersätter också kostnader som du kan få som engångsbelopp i samband med sjukdom och olycksfall. Det kan till exempel handla om utslagna tänder, vård hos sjukgymnast, resor eller sönderslagna glasögon. När du fyllt 65 år övergår försäkringen till en olycksfallsförsäkring med diagnosförsäkring.

Ersättningsförmåner som ingår

Läs mer om vad som ingår när det gäller medicinsk invaliditet, ärr och kroppsskada

Med medicinsk invaliditet menas att du får en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Du kan få ersättning för medicinsk invaliditet, tidigast två år efter det att skadan inträffat.

Medicinsk invaliditetsersättning lämnas med ett engångsbelopp som fastställs beroende på invaliditetsgrad och valt försäkringsbelopp.

Ersättningen kan som högst bli 200 procent av det valda beloppet. Mer exakta tabeller hittar du under fliken Ersättningstabeller.

Ersättning lämnas för ärr som en direkt följd av olycksfallsskada som behandlats av legitimerad läkare, om ärret kvarstår två år efter dess uppkomst.

Ett bagatellartat ärr ersätts inte. Ersättning lämnas i procent av valt försäkringsbelopp för medicinsk invaliditet och ärrets omfattning.

Om din olycksfallsskada medför läkarvård och minst åtta dagars akut sjuktid i följd får du också engångsersättning enligt en tabell beroende på vilken kroppsskada det gäller.

Det är till exempel 3 000 kronor vid lårbenbrott, 2 000 kronor vid hjärnskakning och upp till 25 000 kronor vid förlamning av armar och ben.

Du kan få fullständig information under Kroppsskadeersättning i försäkringsvillkoret.

Kostnadsersättningar som ingår

Läs mer om vilken ersättning du kan få om du till exempel vistas på sjukhus eller får akut vård.

Om din olycksfallsskada medför vård hos läkare/sjuksköterska/fysioterapeut (sjukgymnast) får du 700 kronor som en engångsersättning redan vid första läkarbesöket. Det är tänkt att täcka dina omedelbara kostnader för exempelvis läkarvård, behandling och resor under första året.

Om du efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård får du ersättning för faktiska läkekostnader med upp till 1 000 kronor per år i ytterligare fyra år.

Om olycksfallsskadan leder till läkarvård och minst åtta dagar akut sjuktid i följd lämnas ersättning med 700 kronor.

Därefter får du
 • 700 kronor om du vårdas ytterligare minst 7 dagar
Om du är under 65 dessutom
 • 700 kronor om du vårdas ytterligare minst 15 dagar
 • Därefter 33 kronor per dag från dag 31 i högst 150 dagar

Om olycksfallsskadan skulle leda till inskrivning på sjukhus, rehabiliteringsklinik eller korttidsboende över natt lämnas ersättning från första dagen i högst 180 dagar.

Om olycksfallsskadan gör att du behöver medicinsk rehabilitering utanför den offentliga vården kan du få ersättning med upp till 1 000 kronor för kostnader.

Du kan få ersättning för nödvändig behandling av skadad tand eller tandprotes under som längst fem år.

Om olycksfallsskadan leder till att du måste behandlas av läkare så kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader under den akuta sjuktiden.

Det gäller för:
 • Hemhjälp som kommunen godkänt
 • Fotvård och hårvård
 • Skadade glasögon, hörapparat och kläder
 • Specialkläder, högst 10 000 kronor
 • Högst två skadade ringar av ädelmetall eller titan med högst 3 000 kronor
 • Andra nödvändiga kostnader med högst 5 000 kronor

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skada som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar.

Behandlingen ska godkännas av oss i förväg, utföras i Sverige, påbörjas inom ett år och avslutas inom tre år från skadetillfället. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga resekostnader upp till totalt 4 000 kronor, samt kostnader för tolk. Kristerapi gäller utan självrisk.

Du kan också få kristerapi efter nära anhörigs död. Med nära anhörig menar vi make, registrerad partner, sambo, förälder och barn. Till barn hör arvsberättigat barn, dödfött barn som framfötts tidigast i graviditetsvecka 23, styvbarn och fosterbarn. Gäller även barnbarn, det vill säga barn till arvsberättigat barn, styvbarn och fosterbarn enligt ovan.

Vid ett dödsfall som följd av en olycksfallsskada utbetalas en ersättning till dödsboet i form av begravningshjälp.

Ersättningsbelopp
 • 40 000 kronor före 65 års ålder
 • 20 000 kronor efter 65 års ålder
Även en bra olycksfallsförsäkring kan behöva kompletteras utifrån de behov just du har. Här hittar du de tilläggsförsäkringar som du kan teckna tillsammans med olycksfallsförsäkringen.

Med det här tillägget kan du även få ersättning vid en bestående nedsättning av arbetsförmågan. Rätten till ersättning för ekonomisk invaliditet gäller när arbetsförmågan på grund av olycksfall är nedsatt till minst hälften och minst halv sjukersättning (inte tidsbegränsad) har beviljats av Försäkringskassan.

Olycksfallsskadan ska dessutom ha medfört en medicinsk invaliditet som är minst fem procent.

Ersättning

Ersättningens storlek är dels beroende av det försäkringsbeloppet du valt för försäkringen, och dessutom graden av beviljad sjukersättning (inte tidsbegränsad) enligt följande:

 • Halv sjukersättning – 50 procent av valt försäkringsbelopp
 • Tre fjärdedels sjukersättning – 75 procent av valt försäkringsbelopp
 • Hel sjukersättning – 100 procent av valt försäkringsbelopp

Ett räkneexempel

Om du valt att teckna olycksfallsförsäkringen med försäkringsbeloppet 1 000 000 kronor, råkar ut för en olycka och försäkringskassan beviljar tre fjärdedels sjukersättning blir ersättningen från försäkringen:

75 procent av försäkringsbeloppet 1 000 000 kronor = 750 000 kronor.

Med det här tillägget kan du få en engångsersättning om du får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige. Ersättningen är densamma som det försäkringsbelopp du väljer för tillägget. Du kan välja mellan beloppen 50 000 och 100 000 kronor.

Diagnoser
 • Elakartad cancer*
 • Cancer in situ, bröst
 • Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg
 • Diabetes, typ 1 och2
 • Alzheimers sjukdom
 • Atrofier i centrala nervsystemet (till exempel ALS)
 • Parkinsons sjukdom
 • Myelinförstörande sjukdom i centrala nervsystemet (t ex MS)
 • Muskelsjukdomar (neurologiska sjukdomar)
 • Förlamning av arm eller ben på grund av olycksfallsskada
 • Blindhet (fullständig)
 • Dövhet (fullständig)
 • Akut hjärtinfarkt, hjärtstillestånd
 • Stroke
 • Aortaaneurysm (aortabråck)
 • Leversvikt (ej alkoholrelaterad)
 • Njursvikt (kronisk)
 • Förlust av arm eller ben (amputationer)

* Exklusive vissa hudtumörer och sekundära tumörer

Med det här tillägget kan du få en engångsersättning om du får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige. Ersättningen är densamma som det försäkringsbelopp du väljer för tillägget. Du kan välja mellan beloppen 50 000 och 100 000 kronor.

Diagnoser
 • Elakartad cancer*
 • Cancer in situ, bröst
 • Demens vid Alzheimer
 • Atrofier i centrala nervsystemet, exempelvis ALS
 • Parkinsons sjukdom
 • Dövhet (fullständig)
 • Blindhet (fullständig)
 • Akut hjärtinfarkt
 • Stroke

* Exklusive vissa hudtumörer och sekundära tumörer

Du kan välja ett försäkringsbelopp mellan 500 000, 750 000, 1 000 000, 1 500 000 och 2 000 000 kronor. Beloppet påverkar den ersättning du får om du drabbas av ärrbildning.

Räkneexempel

 • Om du har tecknat vår olycksfallsförsäkring, med försäkringsbeloppet 1 000 000 kronor och råkar ut för en olycka, som orsakar ett 10 centimeter långt och 2,5 centimeter brett ärr på underarmen så ser uträkningen ut så här:

  Enligt ärrtabell för Underarmar, underben, armbågar och händer: 0,7 procent (9-15 cm längd / 2-3 cm bredd) av försäkringsbeloppet på 1 000 000 kronor = 7 000 kronor.
Så här räknar du ut vilken ersättning som lämnas vid ärrbildning utifrån ditt försäkringsbelopp och storleken på ärret:

Ansikte och hals

Ersättningar i procent av försäkringsbeloppet

Längd <3 cm Längd 3–5 cm Längd 6–10 cm Längd 11–15 cm Längd >15 cm
Bredd <1 cm 0,40 % 0,55 % 0,80 % 1,10 % 1,60 %
Bredd 1–2 cm 0,55 % 0,80 % 1,10 % 1,60 % 2,30 %
Bredd 3–5 cm   1,10 % 1,60 % 2,30 % 3,30 %
Bredd 6–10 cm     2,30 % 3,30 % 4,60 %
Bredd >10 cm       4,60 % 10,00 %

Underarmar, underben, armbågar och händer

Ersättningar i procent av försäkringsbeloppet

Längd <4 cm Längd 4-8 cm Längd 9-15 cm Längd 16-25 cm Längd >25 cm
Bredd <2 cm 0,25 % 0,35 % 0,50 % 0,70 % 1,00 %
Bredd 2–3 cm 0,35 % 0,50 % 0,70 % 1,00 % 1,50 %
Bredd 4–8 cm   0,70 % 1,00 % 1,50 % 2,10 %
Bredd 9–15 cm     1,50 % 2,10 % 2,90 %
Bredd >15 cm       2,90 % 5,50 %

Överarmar, lårben, fötter och bål

Ersättning i procent av försäkringsbeloppet

Längd <6 cm Längd 6–10 cm Längd 11–20 cm Längd 21–40 cm Längd >40 cm
Bredd <3 cm 0,20 % 0,30 % 0,40 % 0,60 % 0,80 %
Bredd 3-5 cm 0,30 % 0,40 % 0,60 % 0,80 % 1,20 %
Bredd 6–10 cm   0,60 % 0,80 % 1,20 % 1,70 %
Bredd 11–20 cm     1,20 % 1,70 % 2,30 %
Bredd >20 cm       2,30 % 4,50 %

Ersättningstabell vid medicinsk invaliditet

Ersättningen du får om du drabbas av medicinsk invaliditet räknas ut genom försäkringsbeloppet i din olycksfallsförsäkring.

Så här räknar du ut vilken ersättning som lämnas utifrån ditt försäkringsbelopp och invaliditetsgrad:

Räkneexempel

 • Om den konstaterade invaliditetsgraden är 35 procent ger detta 54,6 procent av försäkringsbeloppet. Om försäkringsbeloppet är 1 000 000 kronor skulle detta resultera i en ersättning om 546 000 kronor.

Ersättning efter invaliditetsgrad

Invaliditetsgrad (%) Ersättning (% av försäkringsbeloppet)
1 2,5
2 2,5
3 2,5
4 2,5
5 5
6 6
7 7
8 8,2
9 9,4
10 10,6
11 11,9
12 13,2
13 14,6
14 16
15 17,4
16 18,9
17 20,4
18 22
19 23,6
20 25,2
21 26,9
22 28,6
23 30,4
24 32,2
25 34
26 35,9
27 37,8
28 39,8
29 41,8
30 43,8
31 45,9
32 48
33 50,2
34 52,4
35 54,6
36 56,9
37 59,2
38 61,6
39 64
40 66,4
41 68,9
42 71,4
43 74
44 77,4
45 81
46 84,6
47 88,4
48 92,2
49 96
50 100
51 102
52 104
53 106
54 108
55 110
56 112
57 114
58 116
59 118
60 120
61 122
62 124
63 126
64 128
65 130
66 132
67 134
68 136
69 138
70 140
71 142
72 144
73 146
74 148
75 150
76 152
77 154
78 156
79 158
80 160
81 162
82 164
83 166
84 168
85 170
86 172
87 174
88 176
89 178
90 180
91 182
92 184
93 186
94 188
95 190
96 192
97 194
98 196
99 198
100 200
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada. Här hittar du alltid den senaste versionen.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor olycksfallsförsäkring 2018

Villkor olycksfallsförsäkring 2017

Vår olycksfallsförsäkring skyddar dig mot det mesta som kan tänkas hända - men det finns också några begränsningar att tänka på, när försäkringen inte gäller.

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Du får ersättning för direkta följder av en sådan olycksfallsskada, inte för följder som beror på andra kroppsfel.

Som olycksfallsskada räknas inte frivilligt orsakad kroppsskada och kroppsskada som uppkommit genom:

 • Smitta av bakterier, virus eller annat smittämne – smitta på grund av insektsstick eller insektsbett, till exempel TBE eller borreliainfektion på grund av fästingbett, kan dock ersättas som olycksfallsskada
 • Smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck
 • Ingrepp, behandling eller undersökning (skada vid medicinsk behandling) eller genom användning av läkemedel
 • Förslitning, överbelastning eller överansträngning. Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning

Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som uppkommit i vissa sport- och idrottssammanhang. Begränsningen tillämpas däremot inte vid dödsfall.

 • Boxning
 • Kampsport där slag eller sparkar ingår
 • Fallskärmshoppning, paramotor, glid- eller skärmflygning
 • Djupdykning på större djup än 30 meter
 • Träning eller tävling med motorfordon
 • Offpiståkning på ej avsedd plats

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, missbruk och brottslig handling, ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Det är viktigt att du läser villkoret innan du köper försäkringen för att få en tydlig bild av vad försäkringen omfattar.

Svante fick 34.300 kronor i ersättning

Svante är 27 år och pluggar ekonomi på Högskolan i Gävle. Efter en trevlig kväll på stan med sina kamrater cyklar han hem till studentrummet. På vägen hem får han sladd med cykeln och åker in i en stenmur. I fallet slår han ut två tänder och bryter höger fotled.

I fallet slår han även sönder sina glasögon och slår hål på jeansen. På grund av fotledsbrottet blir han inlagd på sjukhus i tre dagar och går gipsad under sex veckor. På grund av gipset kan han inte cykla till föreläsningarna på skolan.

När gipset tas bort är benet sig inte riktigt likt – det värker och är svullet. Läkaren ordinerar sjukgymnastik. Det tar ett helt år innan Svante är helt återställd.

Svantes ersättningar från olycksfallsförsäkringen

Olycksfallsersättning 1.000 kr
Akutersättning 4.000 kr
Sjukhusvistelse 600 kr
Studieplatsresor 3.600 kr
Tandskadekostnader 16.300 kr
Förstörda kläder 1.800 kr
Förstörda glasögon 4.000 kr
Kroppsskadeersättning 3.000 kr
Summa Svantes ersättning 34.300 kr

Vi äger Folksam tillsammans

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Vi ser till att tryggheten följer med i livets alla skeden. Det är vårt jobb.

Vi är kundägda

Den här försäkringen ger dig återbäring

Det är du som äger Folksam. Det över­skott som inte behövs för att förbättra våra kund­erbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring