Våld i nära relationer

Förbättrat skydd i din hemförsäkring från den 1 juli

År 2018 var vi på Folksam först med att erbjuda kristerapi och ersättning för våld i nära relationer i vår hemförsäkring. Nu förbättrar vi skyddet ytterligare. Från och med 1 juli inför vi bland annat ersättning för akuta merkostnader om du måste fly från ditt hem.

Folksams hemförsäkring täcker nu även ersättning för akuta merkostnader som uppstår när du behöver lämna ditt hem för att undkomma våld. Försäkringen ersätter utgifter för resa till kvinnojour eller annat akut boende, samt mat, telefonkort och hygienartiklar.

Vi förbättrar också för dem som utsätts för upprepat våld i hemmet genom att lämna överfallsersättning vid grov frids- och grov kvinnofridskränkning.

Kom ihåg att du kan få stöd och hjälp av samhället på olika sätt och att vår ersättning är ett komplement för att stötta i en svår situation.

Skydd i hemförsäkringen vid våld i nära relationer

 • Överfallsersättning för enskilda skadehändelser i hemmet och utanför hemmet
 • Ersättning om du utsätts för upprepat grovt fysiskt våld (grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning)
 • Ersättning för merkostnader som uppstår om du tvingas lämna ditt hem på grund av våld i en nära relation och ordna med annat boende
 • Möjlighet till tio kontakter med psykolog samt ersättning för kostnader och eventuell tolk vid besöken
 • Förlängd preskription när brottsoffret är minderårigt vid tiden för händelsen (preskription inträder tidigast vid 21 årsdagen).

Utökat skydd för alla med hemförsäkring i Folksam

Det nya överfallsskyddet införs 1 juli i år och gäller alla som har en hemförsäkring i Folksam, oavsett omfattning. En stor del av Folksams hemförsäkringar erbjuds via fackförbundens medlemsförsäkringar vilket gör att 1,8 miljoner hushåll i Sverige är försäkrade i Folksam.

Förändringarna i hemförsäkringen har tagits fram i samverkan och dialog med fackförbunden och har på alla nivåer varit en prioriterad förändring som alla inblandade vill genomföra.

Trygg i en hållbar värld

Folksams vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Att känna sig trygg i sitt eget hem och i sin egen familj är grunden för all annan trygghet.

Anmäl alltid brott i nära relation till polisen

Om du själv eller någon du känner har blivit utsatt för brott i en nära relation, anmäl det till polisen genom att ringa 114 14.

Om det är en akut situation, ring 112.

Du behöver ringa eller besöka polisen för att anmäla brott i en nära relation, läs mer >

Du kan även vända dig till

 • Kvinnofridslinjen - en nationell stödtelefon
  Ring 020-50 50 50 och få stöd om du utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du kan ringa gratis, dygnet runt. De har tystnadsplikt och du kan vara anonym, läs mer >

  BRIS - hjälper barn och ungdomar
  Är du under 18 år, ring, mejla eller chatta med BRIS. Ring 116 111 eller läs mer >
För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt bör du först göra en polisanmälan.

Sedan ringer du och anmäler händelsen till oss på 0771-950 950 och ber om att få prata med vår Överfallsavdelning så hjälper vi dig. Här hittar du våra öppettider >

För att få ersättning från överfallsskyddet måste händelsen vara polisanmäld. Om du vill få ersättning för dina merkostnader så kan vi be dig att skicka in kvitton och underlag som styrker dina kostnader. För att överfallsersättning ska kunna lämnas så krävs att du skickar oss en lagakraftvunnen dom.

Är du osäker på om du har en hemförsäkring hos oss?
Ring Kundservice på 0771-950 950.

Vi har sedan tidigare fastställda rutiner på hur vi hanterar ärenden där gärningsperson och brottsoffer omfattas av samma hemförsäkring.

Vi förbättrar villkoren i hemförsäkringen för våld i nära relation. Skyddet förbättras genom att även innefatta ett ekonomiskt stöd för att täcka akuta merkostnader för exempelvis skyddsboende eller resor när man tvingas fly sitt gemensamma hem.

Vi förbättrar också för dem som utsätts för upprepat våld i hemmet genom att lämna överfallsersättning vid grov frids- och grov kvinnofridskränkning. Skyddet är till för alla utsatta personer i ett hushåll.

Hemförsäkringen gäller för försäkringstagaren samt för alla som är folkbokförda, bosatta och delar hushåll med försäkringstagaren. Om personen uppfyller dessa kriterier så omfattas man av hemförsäkringen och kan kontakta oss för hjälp.

Brottsoffret behöver alltså inte själv vara försäkringstagare i Folksam.

På senare tid har frågan aktualiserats och det är ett stort fokus på dessa frågor. Vi kan även konstatera att vi ser ett behov av att utöka skyddet och vi tycker att det är rätt tillfälle att göra det nu.

År 2018 blev Folksam det första försäkringsbolaget som förändrade överfallsskyddet att gälla även när gärningsman och brottsoffer omfattas av samma hemförsäkring. Vi har följt åtagandet över tid och sett att det finns ett behov att förbättra skyddet i hemförsäkringen.

Vi vet att ekonomin kan väga tungt när någon överväger att lämna sitt hem på grund av våld i nära relationer. Vi som försäkringsbolag kan här vara med och bidra i en svår situation och därför förbättrar vi nu skyddet i våra hemförsäkringar.

Vårt arbete har inte initierats av pandemin eller den nu konstaterade ökningen av riskfaktorer för våld i hemmet såsom social distans, isolering, psykisk ohälsa, sämre arbetsmarknadsförhållanden, risk- och missbruk och så vidare, utan är en följd av att vi följt utvecklingen sedan införandet av Våld i hemmet 2018 och identifierat att behovet av hjälp är större än vår möjlighet att hjälpa till inom ramen av befintligt försäkringsvillkor.

Vi har ännu ingen statistik på det i vår skadedata men det finns officiella uppgifter som tyder på det exempelvis här: Jämställdhetsmyndigheten.

De börjar gälla för händelser som inträffar från och med 2021-07-01.

Det omfattar akuta merkostnader samt överfallsersättning vid grov frids- och grov kvinnofridskränkning.

Merkostnader kan uppstå när brottsoffret flyr från hemmet; som resor till kvinnojour eller annat akut boende samt merkostnader som mat, telefonkort och hygienartiklar.

• Överfallsersättning för enskilda skadehändelser

• Ersättning för personer som utsätts för upprepat fysiskt våld (dvs grov frids- och grov kvinnofridskränkning)

• Ersättning för merkostnader som uppstår när man tvingas lämna sitt gemensamma hem och ordna med annat boende

• Möjlighet till tio kontakter med psykolog samt kostnader för resor och ev tolk till besöket

• Förlängd preskription för minderåriga

Ersättning för akuta merkostnader som uppkommer då offret tvingas fly från gärningsmannen. Ersättning kan lämnas för extra boende, matkostnader eller telefonkort. Ersättning lämnas med maximalt 15 000 kronor i högst tre månader från skadedagen.

Ersättning för grov frids- och grov kvinnofridskränkning med 30 000 kronor som engångsersättning. Ersättning kan då lämnas till de personer som är utsatta för upprepade fysiska kränkningar i hemmet.

Överfallsersättning enligt tabell A65 (olika ersättningsbelopp beroende på vilken typ av våld gärningspersonen dömts för exempelvis misshandel, grov misshandel eller våldtäkt)

Kristerapi med tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som Folksam anvisar samt ersättning för skäliga och nödvändiga kostnader för resor och tolk med max 4.000 kronor.

Förlängd preskription för minderåriga för barn som var yngre än 11 år vid skadetillfället förlängs rätten att yrka försäkringsersättning till tre år efter myndighetsdagen.

För att få ersättning från överfallsskyddet måste händelsen vara polisanmäld. Om du vill få ersättning för dina merkostnader så kan vi också be dig att skicka oss kvitton på dina kostnader. För att överfallsersättning ska kunna lämnas så krävs att du skickar oss en lagakraftvunnen dom.

Det gagnar självklart båda könen och alla åldrar, det vill säga alla utsatta personer i ett hushåll med en hemförsäkring från Folksam.

I dagsläget är kvinnor och barn i högre utsträckning utsatta i hemmet och därmed kommer denna förändring primärt dem tillgodo.

Att skydda utsatta och arbeta för ökad trygghet är en del av Folksams vision och affärsidé och som god samhällsaktör tar vi gärna ledarposition och visar vägen för andra.

Folksam arbetar för att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld och trygghet börjar i hemmet.

Kontakta Folksams kundservice på telefonnummer 0771- 950 950 och be att få prata med vår Överfallsavdelning så hjälper vi dig att anmäla ditt ärende. Här hittar du våra öppettider >

Vi har sedan tidigare fastställda rutiner på hur vi hanterar ärenden där gärningsperson och brottsoffer omfattas av samma hemförsäkring.