Ansvarsfull kapitalförvaltning

Vi har en lång tradition av att engagera oss för det som är viktigt för våra kunder. Det avspeglar sig också i vårt arbete med ansvarsfull kapitalförvaltning.

Det är viktigt för oss att du som kund kan känna dig säker på att Folksamgruppen agerar som en aktiva och ansvarsfulla eftersom vi är en av Sveriges största investerare och ägare. Vårt totala förvaltade kapital har vuxit kraftigt på senare år.

Vid halvårsskiftet 2018 förvaltade vi omkring drygt 400 miljarder kronor fördelat på nio olika portföljer. Om vi räknar med våra fondförsäkrings­tillgångar så uppgår våra kunders totala tillgångar till över 533 550 miljarder kronor.

Det är ett stort förtroende som vi måste förvalta framgångsrikt.
Folksam förvaltar kapital som kommer till oss på olika sätt. Den största delen avser sparande i tjänstepension, där det allra mesta är kollektivavtalad tjänstepension.

Men vi förvaltar också pengar från övrig livförsäkring (inklusive privat pensionssparande) och sakförsäkring. Så här ser fördelningen ser ut mellan de olika kategorierna:

Folksamgruppens nio olika portföljer

 • Tjänstepension
  KPA Pensionsförsäkring
  Folksam Liv
 • Övrig livförsäkring
  Folksam Liv
  KPA Livförsäkring
  Förenade Liv
 • Sakförsäkring
  Folksam Sak
  Tre Kronor
  Saco Folksam Försäkring
  Förenade Liv

Folksamgruppens förvaltade kapital

Årtal Förvaltat kapital (mdr kr) Fondförsäkringstillgångar (mdr kr)
2011 212 48
2012 259 52
2013 282 79
2014 326 100
2015 345 111
2016 376 124
2017 394 140
2018 416 150
Med vår storlek spelar det roll vad Folksamgruppen gör, både som investerare och ägare. Vi kan verka långsiktigt och ha en positiv påverkan på vår omvärld.

Vi vill att våra kunder ska veta att vi arbetar för god avkastning och samtidigt bidrar till ett mer hållbart samhälle. Helt i linje med visionen att "våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld”.
Vi är övertygade om att ansvarsfulla företag på sikt blir mer lönsamma, vilket ökar möjligheten att ge våra kunder en god avkastning.

Därför har vi formulerat ett mål om att vara en ledande aktör inom ansvarsfull kapitalförvaltning. Vi kompromissar aldrig med den ekonomiska avkastningen, men menar att den avkastning våra kunder får kan – och ska – vara mer än bara ekonomisk.

Vi tar utgångspunkt i vår tro på påverkan, ständiga förbättringar och transparens. En hörnsten är att vi har samma synsätt och metodik kring vårt ansvar som investerare och ägare i alla tillgångsslag vi. Vi pratar gärna om ansvarsfull kapitalförvaltning utifrån följande tre perspektiv:

Vårt risktagande i investeringsverksamheten handlar om den ständiga balansgången mellan trygghet och möjlighet till avkastning. Å ena sidan bedriver Folksamgruppens försäkringsbolag tillståndspliktig verksamhet och omfattas av regulatoriska kapitalkrav, vilket minskar utrymmet för risktagande.

Å andra sidan har vi i vissa försäkringsprodukter lovat kunderna garantier på sitt sparande och har även i övrigt förväntningar på oss att skapa högsta möjliga avkastning. För oss är finansiell stabilitet i våra försäkringsbolag grunden för vårt risktagande.

Det ger ekonomiskt handlingsutrymme och gör det möjligt för oss att över tid kunna leva upp till vår vision och ha nöjda kunder. Huvudregeln är att vi ser risktagande utifrån ett långsiktigt perspektiv och att det sker inom områden där vi har stort kunnande.

För kapitalförvaltningen gäller bland annat:
 • Placeringsreglerna i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd
 • Folksams egna regler för hållbarhetssyn

För att uppnå god riskspridning fördelar vi innehaven på ett flertal tillgångsslag och marknader. Vi följer löpande upp portföljernas totala risknivåer. De får inte vara högre än att de lagstadgade kraven kan uppfyllas med hög grad av sannolikhet.

Folksams styrelser fastställer varje år placeringspolicier. I dessa anges hur tillgångarna ska fördelas mellan de olika tillgångsslagen.

Vi är en långsiktig ägare och långivare och tror på aktiv påverkan . Vår möjlighet att påverka är dock inte lika stor i alla innehav. Hur mycket vi äger i ett innehav har betydelse, liksom faktorer som styrkan i Folksamgruppens varumärke och möjligheten att samverka med andra ägare.

Vi strävar efter att ta hänsyn till dessa faktorer när vi gör våra investeringar: Ju mindre vi bedömer möjligheten att påverka vara, desto högre kvalitetskrav ställer vi på investeringsobjektet. Vår ambition är även att arbeta publikt. Ju mer kunskap vi delar med varandra, desto mer positiv förändring kan vi driva tillsammans.

Som ägare vill vi alltid medverka till att investeringsobjekten i sig arbetar med kvalitetsförbättrande åtgärder och att våra och andra investerares krav kan höjas.

Långsiktigt ansvar 
Vi är väl medvetna om att vi ibland gör bristfälliga, eller rentav felaktiga, bedömningar av investeringsobjektens kvalitet och att även välskötta företag kan hamna i negativa händelser. Vid sådana fall anser vi oss ha en skyldighet att, som långsiktig och ansvarsfull ägare, agera med utgångspunkt från faktabaserade underlag och genomarbetade analyser.

I situationer som vi bedömer som särskilt allvarliga och där våra förutsättningar att i praktiken påverka situationen bedöms vara mycket små väljer vi att avyttra innehavet. Efter att vi har avyttrat ett innehav har vi i praktiken ingen möjlighet att bidra till att situationen förbättras. Därför gör vi noggranna avväganden inför denna typ av beslut.

Som långsiktig ägare och långivare ska våra investeringar göras med eftertanke. Vi arbetar med generella uteslutande kriterier och med påverkande kriterier. Dessutom investerar vi kapitalet i allt högre utsträckning så att det kan bidra till hållbar utveckling. Våra investeringar i gröna obligationer är ett exempel på detta. Vårt förvaltade kapital delas upp i tillgångsslagen aktier, räntebärande papper, specialplaceringar och fastigheter. Folksams noterade innehav lyder under etiska placeringskriterier sedan 2001. Sedan januari 2017 omfattas samtliga tillgångsslag av dessa kriterier.

Uteslutande kriterier
 • De uteslutande kriterierna ger de yttre placeringsramarna
 • Vi investerar aldrig i tobaksproducerande verksamhet och illegala vapen som klustervapen, antipersonella minor och kärnvapen
 • Vi väljer även helt bort företag med över 30 procent av omsättningen från kol

Skillnader mellan kundkollektiv

Kriterierna skiljer sig åt mellan olika kundkollektiv beroende på deras prioriteringar. Företagen inom KPA Pension har hårdare uteslutningskriterier och investerar inte i vapen, alkohol eller spel.

Folksam Sak, vars bil, villa och fritidshusförsäkringar är Bra Miljövalcertifierade, utesluter förutom vapen och alkohol också investeringar i kolkraft, kärnkraft.

För att uppnå god riskspridning fördelar vi innehaven på ett flertal tillgångsslag och marknader. Vi följer löpande upp portföljernas totala risknivåer. De får inte vara högre än att de lagstadgade kraven kan uppfyllas med hög grad av sannolikhet.

Folksams styrelser fastställer varje år placeringspolicier. I dessa anges hur tillgångarna ska fördelas mellan de olika tillgångsslagen.

Påverkande kriterier
 • De påverkande kriterierna kan även vara uteslutande i de fall påverkan inte bedöms vara effektiv
 • Miljö- och klimat – vi ska genom sina placeringar aktivt påverka innehav att systematiskt arbeta med att reducera sin negativa påverkan på miljön
 • Mänskliga rättigheter – vi ska genom sina placeringar aktivt påverka innehav i relevanta branscher och regioner att systematiskt arbeta med grundläggande arbetsrättsliga frågor för de anställda.
 • Korruption – vi ska genom sina placeringar aktivt påverka innehav att systematiskt förebygga alla former av mutor och bestickning i sina affärsrelationer

Förvaltning ur tre perspektiv

 • Ansvarsfull riskstyrning – till exempel aktsamhetsprincipen och aktiv allokering
 • Ansvarsfulla investeringar – till exempel hållbara placeringskriterier och placeringsstrategier
 • Ansvarsfullt ägande – till exempel bolagsdialoger och röstande på bolagsstämmor
Att integrerat arbeta med dessa perspektiv och förvalta kapitalet för kundens räkning med samma omsorg som om det varit vårt eget är vad vi kallar "ansvarsfull kapitalförvaltning".

Inget av de tre perspektiven ska hållas före något annat, utan de ska i varje läge balanseras på bästa möjliga sätt.

Förvaltat kapital per bolag 2017

Bolag Andel
Folksam Liv 44%
Folksam Sak 10%
Förenade Liv 1%
KPA Pension 38%
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse 6%
Övriga 1%

Avkastning per år och totalt

Högst avkastning i branschen över tio år

Folksam Liv 2008-2017 KPA Pension 2008-2017
6,9% 7,5%
Tillgångarna vi förvaltar kategoriseras så här

Tillgångskategorier

 • Aktietillgångar
 • Räntebärande tillgångar
 • Specialplaceringar
 • Direktägda fastigheter
Här nedanför hittar du en ännu mer detaljerad tabell på fördelning mellan tillgångsslagen vi förvaltar. Du kan också läsa mer om hur vi jobbar med varje tillgångsslag.

Våra aktietillgångar

Våra räntetillgångar

Våra fastighetstillgångar

Våra specialplaceringar

Folksams förvaltatade kapital, december 2016

Typ av kapital Andel
Svenska räntebärande 55%
Utländska räntebärande 3%
Svenska aktier 14%
Utländska aktier 19%
Specialplaceringar 3%
Direktägda fastigheter 7%