Hållbara försäkrings- och pensionserbjudanden

I Folksam engagerar vi oss i det våra kunder bryr sig om och vi utvecklar vårt erbjudande i takt med hur kundernas behov förändras. Kundfokus och hållbarhet är viktigt i alla led.

Kundfokus och hållbarhet i alla led

Miljö- och klimatfrågan är viktig för våra kunder och alltså även för oss. Det blir allt dyrare att försäkra sig i framtiden om vi inte hjälps åt att bromsa klimatförändringarna. Vi ägs av våra kunder och har därmed höga miljökrav. Till exempel är våra bil-, villa- och fritidshusförsäkringar märkta med Bra Miljöval.

Hållbarhetsfrågan är även en grundsten i vårt arbete med prissättning, skadeförebyggande och forskning. I försäljningssammanhang utgår vi från varje kunds enskilda behov, och när det gäller kundservice och rådgivning ska det vara lätt att komma i kontakt med oss.

Skadeförebyggande arbete och forskning

Ett av våra viktigaste bidrag till en mer hållbar utveckling är att hjälpa kunderna att förhindra att en skada eller olycka inträffar. Att förebygga skador ger ökad trygghet för kunderna, lägre resursanvändning, lägre skadekostnader och därmed även lägre försäkringspremier.

Vår kunskap grundas på erfarenheter från skador som Folksamgruppen hanterar löpande, men också på forskning och tester som vi genomför. Via vår hemsida har kunderna tillgång till en säkerhetsbutik med förmånliga erbjudanden på skadeförebyggande produkter. På hemsidan finns möjlighet att ta del av resultat från våra tester samt få goda råd om hur skador kan förebyggas. Där finns tips för att exempelvis minska risken för vattenskador, vilka bilar som är säkrast och mest bränslesnåla, vilka cykelhjälmar som är säkrast och miljötips om hur du kan konsumera och renovera miljövänligt.

På hemsidan finns även råd om klimatanpassning och värmepumpar. De senaste 30 åren har våra skadekostnader kopplade till extrema väderhändelser som stormar och skyfall mer än fördubblats för villaförsäkringskunderna. Skadorna har dessutom blivit värre och kostar i snitt mer än dubbelt så mycket som för 30 år sedan. Därför är det viktigt att informera våra kunder om hur de kan klimatanpassa sina hem.

Skadeförebyggande arbete bygger i praktiken på stöd genom analys av anmälda skador, information och rådgivning genom bland annat:

  • Digitala utskick av skadeförebyggande information via riktade kampanjer bland annat till kunder som har anmält en vattenskada.
  • En trygghetsbesiktning genom Anticimex till alla nya villaförsäkringskunder samt vart femte år hos kunder som har villaförsäkring stor, med specifika tips och råd för att förebygga exempelvis vatten- och brandskador.
  • Erbjudande om skadeförebyggande rådgivning via vår byggrådgivning.
  • Utskick av riktade sms vid akuta situationer kopplade till extremväder.
  • Appar och rådgivning kopplat till idrottsrelaterat skadeförebyggande arbete.

Forskning som bidrar till ett mer hållbart samhälle

Vi har sedan slutet av 1970-talet en forskningsverksamhet med syfte att ta fram ny kunskap för att förebygga personskador. Vår forskargrupp bedriver ett långsiktigt påverkansarbete inom framför allt trafiksäkerhet och idrottsskador, vilket även omfattar miljö- och hälsoaspekter främst inom vägtransportområdet. Med vår forskning bidrar vi till Nollvisionen om ett vägtransportsystem fritt från långvarigt lidande i form av personskador som leder till död eller invaliditet. Genom att ge råd till kunderna främjas transporter och idrottsutövande som minimerar skador på människa och miljö.

Under 2021 startades också ett forskningsprojekt där dödsolyckor som skett i Sverige studerades utifrån ett värdekedjeperspektiv. Studien är den första i sitt slag och resultaten väntas utgöra ett viktigt underlag för hur dödsolyckor ska kunna förhindras. Det kan ske genom att identifiera hur företags, kommuners och myndigheters agerande kan förbättras genom tydligare upphandlingar, policyer och andra styrdokument som riktas mot trafiksäkerhet.

Hållbar skadereglering

Ett stort företag har stora möjligheter att påverka och våra höga miljökrav har bidragit till en förbättrad miljöstandard hos flera stora underleverantörer. Våra leverantörer reparerar årligen skadade hus, bilar och hushållsgods för stora summor. Folksams totalkostnad för byggreparationer uppgick till över 1 miljard kronor under 2021 och för bilreparationer nästan dubbel så hög. Det ger oss en ekonomisk styrka och möjligheter att ställa tuffa krav på våra leverantörer.

Detta arbete ger stora effekter. Våra leverantörer köper och återvinner till exempel begagnade reservdelar för bilar. Det finns en etablerad andrahandsmarknad för bildelar och vi ställer krav på bilmekaniker att reparera och använda återbrukade delar där det är möjligt och lämpligt. Genom att arbeta på det sättet bidrog vi under året till att ett avfallsberg på cirka 1 880 (1800 ) ton kunde undvikas och vi sparade cirka 290 (260) miljoner kronor vid reparation av skadade bilar. Totalt har återanvändning i samband med bilreparationer inneburit en besparing på drygt 2,8 (2,5) miljarder kronor sedan millennieskiftet.

Sedan 2015 arbetar vi tillsammans med Godsinlösen (GIAB) med att bygga ett cirkulärt flöde för skadade föremål, som soffor, glasögon, cyklar, mobiler, datorer och annan elektronik. För mobiltelefoner har en specifik ”mobilcirkel” utvecklats som bygger på att kunden lämnar in sin trasiga mobil och får, i de flesta fall, tillbaka en motsvarande återbrukad eller reparerad telefon. I samarbete med GIAB återbrukas majoriteten av våra kunders mobiltelefoner. Alla brukbara delar används som en resurs till andra kunders mobiler istället för att bli elektronikavfall. Belastningen på miljön minskar i form av mindre mängd avfall och lägre koldioxidutsläpp. Under 2021 bidrog vår cirkulära skadehantering tillsammans med GIAB enligt GIAB:s beräkningar till att 1 634 (2 044) ton koldioxidutsläpp och 1 903 (2 442) ton avfall kunde undvikas

Hållbarhet integrerat i villkor, tjänster och prissättning

Vi vill att våra erbjudanden ska vara hållbara och vi vill också gynna de kunder som gör hållbara val. Därför arbetar vi in väsentliga hållbarhetsaspekter i våra villkor och ger i flera fall premierabatter till kunder som gör skadeförebyggande åtgärder och hållbara val.

Miljömärkta försäkringar

Sedan 2011 är alla våra villa-, fritidshus- och bilförsäkringar märkta med Bra Miljöval. För att försäkringarna ska få vara märkta måste vi uppfylla en rad kriterier från Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Exempel på kriterier:

  • Företaget: säkerställa miljövänliga inköp samt använda miljömärkt el på kontoren.
  • Kapitalförvaltningen: tillämpa negativt och positivt urval samt bedriva påverkansarbete.
  • Försäkringsobjekten och kundrelationer: informera försäkringstagarna om hållbar livsstil och hjälpa dem med energieffektiviseringsåtgärder.
  • Skaderegleringen: arbeta med materialval och miljövänliga reparationer.

Flerspråkig kundtjänst

Ungefär 20 procent av Sveriges befolkning är födda i ett annat land än vårt. Därför är vår flerspråkiga service viktig. Den ger fler människor möjlighet att få information om det svenska försäkrings- och pensionssystemet på sitt modersmål. Dessutom ger det oss en möjlighet att nå kundgrupper som annars är svåra att nå. Med de 17 språk som vi erbjuder idag, bland annat arabiska, polska, persiska och spanska, täcker kundservicen in stora delar av världens språk och tar emot drygt 100 000 telefonsamtal varje år.

Försäkringar som främjar ett aktivt och hållbart liv

Genom vårt engagemang för idrott önskar vi vara en del i utvecklingen för en bättre folkhälsa. Vi försäkrar idrottarna inom 54 idrottsförbund, bland annat fotboll, skidor och ridsport. Alla är lika välkomna, både bredd- och elitidrottare. ”Råd och vård för idrottsskador” är en kostnadsfri tjänst som ingår i idrottsförsäkringen för många av de idrottsförbund som vi samarbetar med. Vi har 21 idrottsförbund anslutna till tjänsten.

Det Folksamgruppen sponsrar ska ha bred folklig förankring och inte vara oetiskt eller bidra till negativ miljöpåverkan. Syftet är att stötta både elit- och motionsidrott samt att skapa och förstärka långsiktiga relationer med svensk idrott. Under pandemin har Folksam fortsatt att vara en stabil partner, som stöttat idrotten.

Ansvarsfullt fondutbud

Vi har inget eget fondbolag inom Folksamgruppen utan erbjuder särskilt utvalda externa fonder. Vi äger ca 300 miljarder i fondtillgångar. I vår utvärderingsprocess finns tydliga hållbarhetskrav som alla externa fonder ska leva upp till.

Samtliga utvalda fonder ska inte bara ha en välintegrerad hållbarhetsanalys i sina investeringsprocesser utan även engagera sig i bolagen som de investerar i, ett mer hållbart beteende. Det kan gälla miljö- och klimatfrågor eller om arbetsrättsliga villkor för de anställda, att inte tillåta barnarbete och att bolagen aktivt arbetar för en transparent företagskultur som motverkar korruption.

Alla fonder efterlever idag Folksams uteslutningskriterier, vilket innebär att ingen av fonderna har investeringar i bolag inom branscher såsom tobak, pornografi eller tillverkning av kontroversiella vapen. Två gånger om året granskar vi alla innehav i samtliga fonder som finns i Folksams plattform. Folksam arbetar vidare för att ytterligare förfina och höja hållbarhetskraven för externa fonder.

Enklare sökväg för att hitta hållbara fonder

Folksam Fondförsäkring har sedan länge hållbarhet i fokus vid val av fonder. Under hösten 2021 lanserades möjligheten att filtrera bort fonder med innehav av till exempel fossila bränslen eller spel.