Vår egen verksamhet

Tack vare våra medarbetares engagemang och drivkraft för vi kundnyttan och hållbarhetsarbetet framåt. För oss i Folksamgruppen är det viktigt att erbjuda en attraktiv och inkluderande arbetsplats, där våra medarbetare kan växa och utvecklas. Därutöver jobbar vi för att uppnå nettonoll 2030 i egen verksamhet samt att minska vår totala miljöpåverkan.

Folksamgruppen har cirka 3 700 medarbetare fördelade på olika bolag och orter. Ungefär hälften av medarbetarna arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Samtliga anställda inom Folksamgruppen – utom vd och ledamöter i koncernledningen – omfattas av kollektivavtal. Folksamgruppen genomför årligen medarbetarundersökningen Fokus och följer genom den exempelvis engagemang, arbetsmiljö, hälsa, medarbetarskap och mångfald. 2021 års undersökning visade generellt goda resultat. Totalindex låg på en fortsatt hög nivå, 82 (80) procent positiva svar i genomsnitt.

Möjligheter att prestera och utvecklas

Vi vill vara ett Folksam med en gemensam kultur där vi jobbar tillsammans för att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Under 2021 gjordes en satsning på Folksams medarbetarskap och ledarskap för att skapa engagemang och kraft framåt, så att vi tillsammans kan nå våra mål och möta de utmaningar vi ställs inför.

Under hösten lanserades Folksams uppdaterade medarbetarskap och ledarskap i verksamheten genom workshopar, dialogmaterial, webinarier och en live-sänd paneldiskussion med Koncernledningen. Våra medarbetare ska ha bra arbetsvillkor som ger dem möjlighet att utvecklas och ha ett stimulerande och hållbart arbetsliv.

I 2021 års medarbetarundersökning följde vi upp efterlevnaden av processen bland annat med frågan ”Genomför du och din chef regelbundna avstämningssamtal?” 96 (94) procent av männen och 95 (93) procent av kvinnorna svarade ja på frågan. Som en stor arbetsgivare kan vi erbjuda många karriärvägar, vare sig målet är att växa in i en chefsroll, fördjupa sig som specialist eller prova på ett helt nytt arbetsområde.

Insatser för god arbetsmiljö och hälsa

Folksamgruppen satsar på både riktade och mer övergripande insatser för att ha en arbetsmiljö som främjar god hälsa, motivation och produktivitet. Under 2021 har särskilt fokus varit att hålla smittspridningen nere under coronapandemin, bland annat genom utökat hemarbete.

Medarbetarna har även fått stöd i självledarskap och cheferna har erbjudits utbildning i att leda på distans. Under hösten påbörjades en stegvis återgång till kontoren utifrån Folksamgruppens återgångsplan.

Respektive verksamhet har tagit fram planer för en trygg återgång samt riskbedömt återgången i samverkan med fackliga representanter och skyddsombud. Folksams sjuktal för helåret 2021 uppgick till 4,1 procent, vilket är lägre än föregående års utfall på 4,6 procent. En faktor som troligen påverkat nedgången är möjligheten till hemarbete under pandemin. Åtgärderna kring Covid-19 tycks också ha haft effekt på spridningen av andra sjukdomar.

Uppföljning på individnivå avseende prestation, arbetsbelastning och välmående genomförs löpande i dialog mellan medarbetare och chef. Dessutom genomförs varje år en koncerngemensam enkät om den fysiska arbetsmiljön som syftar till att säkerställa lagkrav om systematiskt arbetsmiljöarbete och förebygga risker för ohälsa på grund av arbetet. I 2021 års enkät svarade 81 (78) procent att de som helhet var nöjda med den fysiska arbetsmiljön.

Jämställd arbetsplats

Folksamgruppen främjar mångfald och ser ett stort värde i att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor. Vi vill ha ett inkluderande arbetsklimat där olikheter ses som en fördel. Alla medarbetares kompetens och olika perspektiv ska tas tillvara, oavsett exempelvis kön, ursprung eller ålder.

I Folksamgruppen finns en mångfaldsgrupp med representanter från olika delar av organisationen samt från de fackliga parterna. Gruppen är dedikerad till vårt interna arbete kring mångfald. Under 2021 avslutades aktiviteten ”Kort om normer” som bestod av ett grupparbete med frågor kopplade till normer, genus och diskrimineringsbegrepp. I kölvattnet av den aktiviteten tog mångfaldsgruppen upp diskussioner kring att öka mångfaldstalen i Folksamgruppen samt att fortsätta arbeta för att jämna ut uttaget av föräldradagar mellan kvinnor och män.

Ett av Folksamgruppens mål är att ha en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer och i alla yrkesgrupper (50/50 ± 5 procent).

Folksamgruppen strävar efter att erbjuda medarbetarna marknadsmässiga löner och arbetar löpande med att säkra jämställda löner. Under 2021 låg skillnaden i medellön mellan kvinnliga och manliga medarbetare på 7 (7) procent.

Vid en nedbrytning på likvärdiga arbeten (svårighetsgrad) låg den viktade löneskillnaden mellan könen på 2 (2)* procent.

Mot nettonoll utsläpp 2030

2021 har varit ett år med stort klimatfokus. FN:s klimatpanel IPCC publicerade i augusti första delen av sin nya klimatrapport som sammanställer det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimat. Där konstateras ett otvivelaktigt samband mellan utsläpp av växthusgaser och den globala uppvärmningen. Folksam arbetar aktivt för att minska växthusgasutsläppen och har som mål att ha nettonoll utsläpp i den egna verksamheten till år 2030. Det innebär att vi då ska ha minskat våra utsläpp med 85 procent jämfört med basåret 2002.

Sedan vi började arbeta med målet om nettonollutsläpp 2030 i den egna verksamheten har utfallet följt de årliga målsättningarna. De viktigaste åtgärderna har varit att minska energianvändningen, öka användningen av ursprungsmärkt el samt att ställa om resandet. Under 2021 minskade vi utsläppen från den egna verksamheten med 17 (53) procent jämfört med 2020. De två senaste åren har vi sett stora minskningar av utsläppen som följd av coronapandemin då resandet varit väldigt begränsat och många medarbetare arbetat hemifrån.