Du äger Folksam!

Vårt jobb är att skapa trygghet för våra kunder i livets alla skeden. Hos oss kan kunden försäkra sig själv, sina nära, sina ägodelar och spara till pensionen.

På så sätt skapar vi samtidigt trygghet i samhället i stort. Vår verksamhet utgår från vår vision, att våra kunder är våra ägare och att hållbarhet är en god affär.

Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många.

Folksams värderingar är att vi ska vara personliga, engagerade och ansvarstagande. Värderingarna hjälper oss i arbetet att nå våra mål.

Vi ska vara

  • Personliga genom att visa omtanke, föra dialog och utgå från kunden.
  • Engagerade genom att vara aktiva och ta initiativ för kunden samt att se möjligheter och vara lösningsinriktade.
  • Ansvarstagande genom att vara pålitliga, kunniga och långsiktiga.

Vårt mål

Vårt mål är att vi ska ha försäkrings- och pensionssparandebranschens mest nöjda kunder. Vi mäter vårt övergripande mål genom att kombinera två affärsmål:

  • Nöjda kunder: Mäts genom Folksams Kundindex, FKI.
  • Antal helkunder: Som helkund räknas hushåll som har försäkringar för boende, individuellt pensionssparande eller övrigt sparande samt bil eller två övriga sakförsäkringar (barn, djur, övriga fordon, fritidshus eller båt).

Vårt strategiska arbete

Vårt strategiska arbete fokuserar på följande områden:

Ordning och reda
Ordning och reda krävs för att värna våra kunders tillika ägares trygghet, att upprätthålla förtroende bland myndigheter och andra intressenter och för att kunna öka affärsnyttan. 
 
Infrastruktur
Den verksamhet Folksamgruppen bedriver baseras på tillgången till olika typer av information. För att effektivisera hanteringen av informationen behöver den vara digital. Kunderna förväntar sig god digital närvaro och enkel digital självservice. 
 
Affärsmässighet
Vi ska alltid tänka och agera utifrån kundens behov. Våra erbjudanden ska tillgodose behov som delas av många och kunden ska uppleva det enkelt att möta oss.

null
Folksam omfattar de två moderföretagen Folksam Liv (Folksam ömsesidig livförsäkring) och Folksam Sak (Folksam ömsesidig sakförsäkring) med dotterföretag.

Folksam sakförsäkring

Folksam Sak bedriver skadeförsäkringsverksamhet med huvudsaklig inriktning på den svenska hushållsmarknaden. Vi erbjuder ett fullsortiment av försäkringar till hushåll och privatpersoner med bil och boendeförsäkringar som bas samt företagsförsäkringar inom särskilt utvalda områden.

Folksam Sak är moderföretag i en koncern som förutom moderföretaget omfattar dels helägda dotterföretag som Tre Kronor Försäkring AB, Förenade Liv Gruppförsäkring AB samt SalusAnsvar AB, dels delägda bolag som det finska försäkringsbolaget Folksam Skadeförsäkring Ab, som ägs till 75 procent. SalusAnsvar AB äger i sin tur 51 procent i Saco Folksam Försäkrings AB.

Folksam Livförsäkring

Folksam Liv bedriver livförsäkringsverksamhet. Företaget erbjuder tjänstepensioner och pensionssparande till privatpersoner direkt, eller via samarbeten, samt grupplivförsäkringar och andra typer av riskförsäkringar.

Folksam Liv är moderföretag i en koncern som förutom moderföretaget omfattar dels helägda dotterföretag som Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, dels delägda företag som bolagen inom varumärket KPA Pension, som ägs till 60 procent och Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag under varumärket Folksam LO Pension (Folksam LO Fondförsäkring), som ägs till 51 procent.

KPA Pension omfattar KPA AB, KPA Livförsäkring AB, KPA Pensionsförsäkring AB, KPA Pensionsservice AB samt KPA Pensionstjänst AB (under likvidation).

Läs mer om bolagen

Här hittar du mer information om våra dotterbolag.

Förenade Liv

KPA Pension

Folksam LO Pension

Dessa nyckeltal gäller samtliga medarbetare i Folksam (december 2017)

Antal anställda 3.890
Antal chefer 367
Könsfördelning totalt 53 % kvinnor, 47 % män
Könsfördelning chefer 49 % kvinnor, 51 % män
Könsfördelning koncernledning 50 % kvinnor, 50 % män
Medelålder 43 år
Personalomsättning 14 %
Sjukfrånvaro 5,4 %