Folksams stämmor

Folksam ömsesidig livförsäkring och Folksam ömsesidig sakförsäkring är ömsesidiga bolag, vilket innebär att de ägs av sina försäkringstagare. Bolagens högsta beslutande organ är respektive bolags stämma.
Försäkringstagarnas inflytande i form av rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt på respektive stämma utövas dels genom särskilt valda fullmäktigeledamöter (utsedda av organisationer som företräder försäkringstagarna) och dels genom direktval av försäkringstagare (vilket genomförs av en särskilt utsedd valanordnare). För varje vald fullmäktigeledamot finns även en personlig suppleant utsedd.

Folksam Liv har totalt 75 fullmäktigeledamöter och Folksam Sak har totalt 80 fullmäktigeledamöter. Mandatfördelningen baseras på antal försäkringstagare, premievolym och strategisk betydelse för respektive kundgrupp och finns reglerad i respektive bolags bolagsordning.

På stämmorna läggs årsredovisningen med revisionsberättelsen fram för det senaste räkenskapsåret och ställning tas till styrelsens förslag till disposition av årets resultat. Stämman tar också ställning till ansvarsfrihet för sittande styrelse och verkställande direktör och utser en ny styrelse för tiden fram till och med nästföljande ordinarie stämma hållits.

Har du som fullmäktigeledamot förslag till ärende som ska behandlas på stämman kan du göra det via nedan länk senast 28 februari.

Skicka förslag till ärende

Folksam Liv och Folksam Sak

Här hittar du mer information om respektive stämma.

Folksam Livs stämma

Folksam Saks stämma