Folksam Livs stämma

Folksam ömsesidig livförsäkring är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket innebär att bolaget ägs av sina försäkringstagare. Bolagets högsta beslutande organ är dess stämma.

Försäkringstagarnas inflytande i form av rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt på stämman utövas dels genom särskilt valda fullmäktigeledamöter (utsedda av organisationer som företräder försäkringstagarna) och dels genom direktval av försäkringstagare (vilket genomförs av en särskilt utsedd valanordnare).

För varje vald fullmäktigeledamot finns även en personlig suppleant utsedd. Folksam Liv har totalt 75 fullmäktigeledamöter varav fem är direktvalda.

Stämman för Folksam Liv äger rum den 15 april 2021 och kommer hållas digitalt.

Stämmohandlingar 2021 - Folksam Liv

Mandatfördelningen baseras på antal försäkringstagare, premievolym och strategisk betydelse för respektive kundgrupp och finns reglerad i bolagsordningen.

På stämman läggs årsredovisningen med revisionsberättelsen fram för det senaste räkenskapsåret och ställning tas till styrelsens förslag till disposition av årets resultat. Stämman tar också ställning till ansvarsfrihet för sittande styrelse och verkställande direktör och utser en ny styrelse för tiden fram till och med nästföljande ordinarie stämma hållits.

Organisationer som utser fullmäktigeledamöter i Folksam Liv kompletterat med direktvalda ledamöter:

KF Kooperativa förbundet utser 22 ledamöter
LO Landsorganisationen i Sverige utser 18 ledamöter
TCO Tjänstemännens centralorganisation utser nio ledamöter
HSB Utser fyra ledamöter
Riksbyggen Utser fyra ledamöter
KFO Arbetsgivarföreningen KFO utser fyra ledamöter
Arbetsgivarealliansen Utser en ledamot
PRO Pensionärernas Riksorganisation utser två ledamöter
SPF Sveriges Pensionärsförbund utser en ledamot
SKPF Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund utser två ledamöter
LR Lärarnas Riksförbund utser en ledamot
SULF Sveriges universitetslärarförbund utser en ledamot
Kyrkans akademikerförbund Utser en ledamot
Via direktval Utses högst fem ledamöter
Totalt utsedda fullmäktigeledamöter 75

Till dig som är försäkringstagare 

Anmäla deltagande
Årets stämman kommer att hållas digitalt. Du som försäkringstagare har möjlighet att följa stämman live. En förutsättning är dock att du anmäler dig. Under stämmorna är det endast fullmäktigeledamöter som har rösträtt.


Nominera till direktval
Vill du nominera en försäkringstagare till direktvalet är detta möjligt genom så kallat direktval. En av stämman utsedd oberoende valanordnare, Håkan Weberyd ansvarar för direktvalet i Folksam Liv. Mandattiden för direktvalda ledamöter avser tiden från och med 1 februari till och med den 31 januari. Information om hur du går till väga hittar du under fliken direktval.

Till valda fullmäktigeledamöter

Anmäla ärende

Du som är fullmäktigeledamot kommer att ha möjlighet att delta digitalt på stämman och utöva din rösträtt. Mer information kommer i kallelsen till stämman.

Anmäla deltagande
Under februari kommer vi att skicka praktisk information om stämman till dig som vald fullmäktigeledamot. Information om hur bokning av resa och boende sker, hur anmälan om deltagande går till med mera.

Direktval till Folksam Livs stämma

Varje försäkringstagare i ett ömsesidigt försäkringsbolag är delägare, vilket innebär att Folksam Liv ägs av sina försäkringstagare. Försäkringstagarnas ägarinflytande utövas på stämman genom 75 särskilt valda fullmäktigeledamöter med lika många personliga suppleanter.

Ledamöterna utses av organisationer som har till uppgift att företräda försäkringstagarnas intressen. Det finns också en möjlighet att genom direktval utse högst fem fullmäktigeledamöter med lika många personliga suppleanter. Alla som är försäkringstagare i Folksam har rätt att rösta i direktvalet.

Hur går direktvalet till?

Direktvalet är indelat i två perioder, en nomineringsperiod (1 september – 30 november) och en valperiod (15 december – 15 januari).

Alla som är försäkringstagare har rätt att nominera sig själv eller andra försäkringstagare eller försäkrade till fullmäktigeledamöter. De nominerade måste vara försäkringstagare eller försäkrade i Folksam per den 1 december innevarande år för att vara valbara. Anställda i Folksam är inte valbara. Nomineringen ska innehålla kontaktuppgifter till de nominerade (i första hand e-postadress) och bör innehålla en kort motivering. Alla nominerade blir tillfrågade om de vill ställa upp till val.

Nominera kandidat till stämman

Efter nomineringsperioden sammanställs förslagen. En särskilt valanordnare, utsedd av Folksam Livs senaste ordinarie stämma, kommer bland de nominerade lämna ett förslag på val av högst fem fullmäktigeledamöter med lika många personliga suppleanter. Utöver valanordnarens förslag kommer samtliga nominerade som ställer upp till val att vara möjliga att rösta på.

Vad innebär det att vara fullmäktigeledamot?

Fullmäktigeledamoten väljs för en tid av ett år för perioden 1 februari - 31 januari. Under denna period ska ledamoten företräda försäkringstagarnas intressen på Folksam Livs ordinarie stämma och, i förekommande fall, på bolagets extra stämmor. Detta sker genom att fullmäktigeledamöter har möjlighet att rösta, ställa frågor och lämna förslag om att ett ärende ska behandlas på stämman.

Normalt hålls en ordinarie stämma i april. Endast i undantagsfall förekommer extra stämmor. Under mandatperioden utgår arvode och reseersättning som beslutas av stämman.

På den ordinarie stämman läggs årsredovisningen med revisionsberättelsen fram för det senaste räkenskapsåret och ställning tas till styrelsens förslag till disposition av årets resultat. Stämman tar också ställning till ansvarsfrihet för sittande styrelse och verkställande direktör och utser en ny styrelse för tiden fram till och med nästföljande ordinarie stämma hållits. För ytterligare information se tidigare stämmoprotokoll.

Ställ en fråga till valanordnaren

Folksam Liv

Namn Ålder
Ordinarie fullmäktigeledamot  
Joakim Nexbo, Limhamn 54
Tommi Lycke, Katrineholm 48
Abdalla Ismail, Karlshamn 37
Torbjörn Holmström, Karlstad 73
Sameer Lafta, Sundsvall 67
Liv suppleant  
Anette Wernersson, Kalix 58
Leonel Winqvist, Göteborg 22
Maria Chabo 31
Hans Andersson, Norrköping 41
Eva Lilja, Hörby 49
Valberedningen ska med beaktande av bolagsordningens bestämmelser föreslå stämman val av ledamöter till styrelsen. Valberedningen ska sträva efter att styrelsen får en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, ålder och kön.

Vidare ska valberedningen föreslå valanordnare med ansvar för direktval till stämman. En instruktion för valberedningen reglerar dess sammansättning och ansvar. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, vilka utses av ordinarie bolagsstämma för en mandatperiod på ett år.
Ordinarie:
Ella Niia, ordförande
Torbjörn Bredin
Tommy Ohlström
Robert Söderhjelm
Till fullmäktigeledamöterna
Fullmäktigeledamot som önskar lämna förslag till valberedningen kan lämna förslaget här.