Folksam Saks stämma

Folksam ömsesidig sakförsäkring är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket innebär att bolaget ägs av sina försäkringstagare. Bolagets högsta beslutande organ är dess stämma.

Försäkringstagarnas inflytande i form av rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt på stämman utövas dels genom särskilt valda fullmäktigeledamöter (utsedda av organisationer som företräder försäkringstagarna) och dels genom direktval av försäkringstagare (vilket genomförs av en särskilt utsedd valanordnare).

För varje vald fullmäktigeledamot finns även en personlig suppleant utsedd. Folksam Sak har totalt 80 fullmäktigeledamöter varav fem är direktvalda.

Stämman för Folksam Sak äger rum den 20 april 2023.

Till dig som är försäkringstagare

Anmäla deltagande
Årets stämman kommer att hållas digitalt. Du som försäkringstagare har möjlighet att följa stämman live. En förutsättning är dock att du anmäler dig. Under stämmorna är det endast fullmäktigeledamöter som har rösträtt.
Nominera till direktval
Vill du nominera en försäkringstagare till direktvalet är detta möjligt genom så kallat direktval. En av stämman utsedd oberoende valanordnare, Håkan Weberyd ansvarar för direktvalet i Folksam Sak. Mandattiden för direktvalda ledamöter avser tiden från och med 1 februari till och med den 31 januari. Information om hur du går till väga hittar du under fliken direktval.

Till valda fullmäktigeledamöter

Anmäla ärende
Du som är fullmäktigeledamot har möjlighet att lämna förslag om att ett ärende ska behandlas på stämman. En förutsättning för att ett förslag ska kunna behandlas är att frågan kan bli föremål för beslut.

Anmäla deltagande
Under februari kommer vi att skicka praktisk information om stämman till dig som vald fullmäktigeledamot.
Mandatfördelningen baseras på antal försäkringstagare, premievolym och strategisk betydelse för respektive kundgrupp och finns reglerad i bolagsordningen.

På stämman läggs årsredovisningen med revisionsberättelsen fram för det senaste räkenskapsåret och ställning tas till styrelsens förslag till disposition av årets resultat. Stämman tar också ställning till ansvarsfrihet för sittande styrelse och verkställande direktör och utser en ny styrelse för tiden fram till och med nästföljande ordinarie stämma hållits.

Organisationer som utser fullmäktigeledamöter i Folksam Sak kompletterat med direktvalda ledamöter:

KF Kooperativa förbundet utser 22 ledamöter
LO Landsorganisationen i Sverige utser 18 ledamöter
TCO Tjänstemännens centralorganisation utser nio ledamöter
HSB Utser fyra ledamöter
Riksbyggen Utser fyra ledamöter
Riksidrottsförbundet Utser fem ledamöter
Fremia Arbetsgivarföreningen Fremia utser tre ledamöter
Arbetsgivarealliansen Utser två ledamot
PRO Pensionärernas Riksorganisation utser två ledamöter
SPF Sveriges Pensionärsförbund utser en ledamot
SKPF Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund utser två ledamöter
LR Lärarnas Riksförbund utser en ledamot
Sveriges Ingenjörer Utser en ledamot
SSR Akademikerförbundet – utser en ledamot
Via direktval Utses högst fem ledamöter
Totalt utsedda fullmäktigeledamöter 80

Direktval till Folksam Saks stämma

Varje försäkringstagare i ett ömsesidigt försäkringsbolag är delägare, vilket innebär att Folksam Sak ägs av sina försäkringstagare. Försäkringstagarnas ägarinflytande utövas på stämman genom 80 särskilt valda fullmäktigeledamöter med lika många personliga suppleanter. Ledamöterna utses av organisationer som har till uppgift att företräda försäkringstagarnas intressen. Det finns också en möjlighet att genom direktval utse högst fem fullmäktigeledamöter med lika många personliga suppleanter. Alla som är försäkringstagare i Folksam har rätt att rösta i direktvalet.

Hur går direktvalet till?

Direktvalet är indelat i två perioder, en nomineringsperiod (1 september – 30 november) och en valperiod (15 december – 15 januari).

Alla försäkringstagare har rätt att nominera sig själv eller andra försäkringstagare eller försäkrade till fullmäktigeledamöter. De nominerade måste vara försäkringstagare eller försäkrade i Folksam per den 1 december innevarande år för att vara valbara. Anställda i Folksam är inte valbara. Nomineringen ska innehålla kontaktuppgifter till de nominerade (i första hand e-postadress) och bör innehålla en kort motivering. Alla nominerade blir tillfrågade om de vill ställa upp till val.

Nominera kandidat till stämman

Efter nomineringsperioden sammanställs förslagen. En särskilt valanordnare, utsedd av Folksam Saks senaste ordinarie stämma, kommer bland de nominerade lämna ett förslag på val av högst fem fullmäktigeledamöter med lika många personliga suppleanter. Utöver valanordnarens förslag kommer samtliga nominerade som ställer upp till val att vara möjliga att rösta på.

Vad innebär det att vara fullmäktigeledamot?

Fullmäktigeledamoten väljs för en tid av ett år för perioden 1 februari - 31 januari. Under denna period ska ledamoten företräda försäkringstagarnas intressen på Folksam Saks ordinarie stämma och, i förekommande fall, på bolagets extra stämmor. Detta sker genom att fullmäktigeledamöter har möjlighet att rösta, ställa frågor och lämna förslag om att ett ärende ska behandlas på stämman.

Normalt hålls en ordinarie stämma i april. Endast i undantagsfall förekommer extra stämmor. Under mandatperioden utgår arvode och reseersättning som beslutas av stämman.

På den ordinarie stämman läggs årsredovisningen med revisionsberättelsen fram för det senaste räkenskapsåret och ställning tas till styrelsens förslag till disposition av årets resultat. Stämman tar också ställning till ansvarsfrihet för sittande styrelse och verkställande direktör och utser en ny styrelse för tiden fram till och med nästföljande ordinarie stämma hållits. För ytterligare information se tidigare stämmoprotokoll.

Ställ en fråga till valanordnaren

Folksam Sak

Namn Ålder
Ordinarie fullmäktigeledamot  
Jenny Tillander, Landskrona 54
Anders Kristiansson, Varberg 60
Joakim Lindqvist, Hammarö 36
Eric P. Stark, Mölndal 31
Emil Forsberg, Mölndal 33
Sak suppleant  
Joakim Nexbo, Limhamn 55
Magnus Bäckström, Piteå 55
Christina Emanuelsson, Vinninga 55
Jeanette Thunström, Krylbo 48
Hans Nilsson, Eslöv 42
Valberedningen ska med beaktande av bolagsordningens bestämmelser föreslå stämman val av ledamöter till styrelsen. Valberedningen ska sträva efter att styrelsen får en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, ålder och kön.

Vidare ska valberedningen föreslå valanordnare med ansvar för direktval till stämman. En instruktion för valberedningen reglerar dess sammansättning och ansvar. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, vilka utses av ordinarie bolagsstämma för en mandatperiod på ett år.
Ordinarie:
Ella Niia, ordförande
Linda Lindwall
Mikael Sjöberg
Robert Söderhjelm

Till fullmäktigeledamöterna

Fullmäktigeledamot som önskar lämna förslag till valberedningen kan lämna förslaget här.

Protokoll från Folksam Saks stämmor

Här kan du ladda ner våra protokoll från de senaste tre årens stämmor.

Folksam Saks stämma 21 april 2022 (inkl bilagor)

Folksam Saks stämma 15 april 2021 (inkl bilagor)

Folksam Saks stämma 16 april 2020 (inkl bilagor)