Regelbunden dialog

Vi följer upp företagens arbete när det gäller våra placeringskriterier: miljö, mänskliga rättigheter och mot korruption.

Vi för regelbundet en ägardialog med samtliga våra svenska ​innehav. Vi träffar​​​, skriver brev, e-postar, eller ringer representanter för dessa bolag, så som exempelvis ansvarig för investerarkontakter, hållbarhets- och/eller miljöansvarig.

Vi följer även upp bolagsstyrning, exempelvis jämställdhet i styrelse och ledning samt belönings- och ersättningsprogram. Detta diskuteras därefter vid ett möte mellan Folksam och företaget. Som stora ägare har vi möjlighet att påverka dessa bolag att bli bättre inom dessa områden.

Det går aldrig mer än två år mellan att vi har ett möte med varje bolag. Med många företag blir det fler och mer regelbundna möten än så.

Dialog specifika/löpande incidenter

Då och då kommer det till Folksams kännedom att något av de företag vi äger aktier i är inblandat i en skandal av ett eller annat slag. Det kan exempelvis handla om dåliga arbetsvillkor i egna fabriker eller hos underleverantörer eller om miljöfarliga utsläpp.

Rapporteringen om dessa incidenter kan komma från mediehåll eller från Folksams leverantör av etisk analys GES Investment Services. När det händer utför Folksam en egen analys av situationen och av hur företaget i fråga hanterat det hela. Företaget kontaktas även av Folksam och i många fall ber vi om att få träffa representanter för företaget i syfte att diskutera hur problemet ska åtgärdas och vad företaget bör genomföra för att det inte ska ske igen.

I de fall företagen inte ger Folksam någon respons eller visar vilja att de vill förbättra situationen så riskerar de att bli uteslutna. Ett sådant beslut fattas av vår Bolagsstyrningskommitté och innebär att Folksams aktier i bolaget säljs och att en investering inte kommer bli möjlig förrän företaget bättrat sig. I det fallet görs en ny analys och ett nytt beslut fattas i Bolagsstyrningskommittén. Bolagsstyrningskommittén sammanträder en gång per kvartal.
Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam