Våra samarbeten

UN Principles for Responsible Investments (PRI)

2005 bjöds Folksam in, som enda svenska investerare, att vara med och utforma FN:s riktlinjer för internationella investerare vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.

Riktlinjerna kallas PRI, Principles for Responsible Investment, och består av tio principer som de investerare som undertecknar dem tar på sig att följa.

I korthet handlar det om att ta hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och bolagsstyrning i sina investeringar.

Sedan 2005 har Folksam även deltagit i ett flertal investerarsamarbeten inom ramen för PRI, exempelvis gällande jämställdhet i börsbolagen och börsbolagens arbete för kontroll av underleverantörer.

Principles for Responsible Investments

Folksam gick 2009 samman med 14 andra svenska institutionella investerare i ett unikt samarbete för att gemensamt påverka svenska börsnoterade bolag till ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart värdeskapande.

 • Första AP-fonden
 • Andra AP-fonden
 • Tredje AP-fonden
 • Fjärde AP-fonden
 • DnB NOR
 • Folksam
 • Nordea
 • SEB
 • Skandia Liv
 • SPP
 • Swedbank Robur
 • Svenska Handelsbanken
 • Svenska Kyrkan

Vi anser att företagen genom att aktivt hantera miljömässiga och sociala aspekter i sin verksamhet kan bidra till att minska risker och kostnader samt till att tillvarata affärsmöjligheter. Därmed främjas långsiktigt hållbart värdeskapande.

Rapport från Hållbart värdeskapande 2009

Folksams enkätsvar (PDF)

Hållbart värdeskapande

Folksam samarbetar med norska KLP, finska Ilmarinen och danska PFA inom ramen för Nordic Engagement Cooperation, NEC.

Syftet är att koordinera bolagsstyrningsaktiviteter riktade mot noterade innehav med avseende på miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption. NEC har möten fyra gånger per år och däremellan har respektive investerare ansvar för ett antal bolag på en gemensam fokuslista.

NECs senaste årsrapport

Folksam samarbetar även med andra institutionella ägare för regleringsfrågor på aktiemarknaden. Detta sker bland annat inom ramen för Institutionella ägares förening.

På Folksam vill vi att de företag som vi investerar i ska ta ett stort ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Sedan 2002 är Folksam anslutet till Global Compact, som startats på FN:s initiativ. Global Compact har utarbetat ett antal principer som anslutna företag accepterat att följa. Dessa principer rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. 2014 hade över 8.000 företag världen över skrivit under principerna.

Global Compact

Folksam är undertecknare av CDP (tidigare Carbon Disclosure Project). CDP är en global icke vinstdrivande organisation som hjälper investerare, bolag och städer att bedöma sin miljöpåverkan och vidta brådskande åtgärder för att bygga en verkligt hållbar ekonomi. Globalt representerar CDP över 650 institutionella investerare med totalt 87 000 miljarder dollar i tillgångar.

I samarbetet med CDP har Folksam visat på åtgärder som börsbolag kan vidta för att minska sitt bidrag till klimatförändringarna.

CDP

SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. SWESIF syftar till att öka kunskapen och intresset för Sustainable and Responsible Investments (SRI) hos institutionella kapitalägare och förvaltare. SRI omfattar investeringar som utöver finansiella faktorer tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning eller andra omvärldsfaktorer i investeringsprocessen. Sedan våren 2014 har Folksam en representant i SWESIFS styrelse.

SWESIF

Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam