Svenska bolagsstämmor

Folksam är en av de största institutionella ägarna på svenska börsen. Som ägare försöker vi aktivt påverka bolagen i enlighet med vår vision och våra etiska regler. Allt med syftet att öka mervärdet för våra kunder. Vi tror att en aktiv bolagsstyrning ger en ökad avkastning och bidrar till en långsiktigt god utveckling av kapitalmarknaden.

Folksam medverkar vid de svenska bolagsstämmor där vi har aktieinnehav vilket innebär att vi går på drygt 50 bolagsstämmor per år. Inför stämmorna skickar vi ett brev till styrelseordföranden för att informera om de frågor Folksam kommer ha särskilt fokus på.

Styrelseordförandebrev 2019

Under 2019 deltog Folksam vid 43 bolagsstämmor

2009 började vi ställa hållbarhetsfrågor till vd och i vissa fall styrelse på de svenska bolagsstämmorna, och sedan 2017 ställer vi samma fråga till samtliga bolag (med undantag för vissa branscher). Det gör vi för att bättre kunna jämföra bolagen, och i år följde vi upp frågeställningen från förra året. Bolagsstämman är ett bra tillfälle att ställa hållbarhetsfrågor till bolagen, eftersom både styrelse och ledning typiskt sett är närvarande – och dessutom får bolaget en chans att berätta för sina aktieägare vad de gör på området.
Mer information om vilka frågor vi ställt och vilka svar vi fått finns i stämmorapporterna. Ytterligare information om Folksamgruppens närvaro vid årsstämmorna finns på twitterkontot @etikkatten där man kan läsa tweets skrivna direkt från årsstämmorna.

Rapport stämmor 2019 (se bifogad PDF)

Rapport stämmor 2018

Rapport stämmor 2017

Rapport stämmor 2016

Rapport stämmor 2015

Rapport stämmor 2014

Rapport stämmor 2013

Rapport stämmor 2012

Rapport stämmor 2011

Vårt twitterkonto @etikkatten

Policy och extern rapport

Vår bolagsstyrningspolicy

Folksam tillämpar OECD:s principer för ägarstyrning. Bland annat handlar det om aktieägarnas rättigheter, likabehandling av aktieägare, intressenternas betydelse för ägarstyrning, öppenhet och genomlysning samt styrelsens ansvar.

Folksam anser att styrelsens sammansättning ska utgå ifrån de behov som bolaget har när det gäller olika kompetenser och meriter. Därför tycker vi att valberedningens arbete samt rekryteringsprocessen av styrelseledamöter ska redovisas öppet i årsredovisningen. Likaså anser vi att rekryteringsbasen ska breddas genom att valberedningen anlitar rekryteringskonsulter.

Folksam är positiv till att företagen använder belöningsprogram utöver den fasta lönen. Men det är dock underförutsättning att programmen bygger på marknadsmässiga villkor och att belöningen är befogad. Det är också viktigt att man tar hänsyn till bolagets strategi och verksamhetsområde. Folksam anser att:

  • Vd:s avgångsvederlag ska begränsas till maximalt två årslöner.
  • Vd inte ska ha förmånsbaserade pensionsavtal.
  • Programmen ska kopplas till företagets utveckling relaterat till konkurrenternas inom samma bransch.
  • Aktieägarna ska få en utförlig information om belöningsprogrammen i kallelsen till bolagsstämman. Denna information ska även ingå i årsredovisningen. Det ska finnas ett övre tak som begränsar ersättningens storlek.
  • Diskussion med ägarna bör initieras i så god tid före kallelsen till stämman att ägarna hinner sätta sig in i förslaget. Det är av stor vikt att aktieägarna ges tillfälle att granska och ta ställning till informationen.

Folksam anser att revisions- och regelfrågor ska ha en central plats i styrningen av företaget. Likaså att styrelsen sätter en gräns för omfattningen för köp av övriga tjänster från den ordinarie revisionsfirman. Årsredovisningen bör innehålla en redogörelse för revisionstjänster samt skälen till varför revisionsfirman tagits i anspråk för tjänsterna.

Folksams uppfattning är att med varje aktie i bolaget ska följa en röst. Äganderätten ska respekteras vid förändring till ett och samma aktieslag. Vid ett erbjudande om uppköp ska budgivaren erbjudas samma ersättning för aktieslag med olika rösträtt. Bolagets kapitalstruktur ska vara effektivt konstruerad så att de finansiella resurserna finns som krävs för att säkerställa och utveckla verksamheten.

Bolagets styrelse ska se till att bolaget arbetar med miljö- och etikfrågor samt att resultatet av arbetet offentliggörs i årsredovisningen. Folksam anser att bolagen ska:

  • Utarbeta ett grundläggande handlingsprogram för relevanta miljö- och etikfrågor och ansluta sig till Global Compact.
  • Tillämpa OECD:s riktlinjer för multinationella företag i de fall då verksamhet finns i flera länder.
  • Ha en styrelse som arbetar aktivt med relevanta miljö- och etikfrågor, såsom uthållig utveckling, de anställdas arbetsförhållanden, affärsetiska frågor, jämställdhet och mångfald. Styrelsen bör även anta en uppförandekod för bolaget avseende frågorna.