Gröna obligationer

På senare tid har det växt fram en ny möjlighet för oss att göra hållbara investeringar: Gröna obligationer. Vi kan investera kundernas pengar med låg risk samtidigt som de bidrar med resurser till omställningen till ett hållbart samhälle.

Gröna obligationer är räntebärande värdepapper där upplånade medel används till miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt. En rad svenska kommuner, landsting och företag har börjat ge ut gröna obligationer för att finansiera miljöförbättrande projekt de senaste åren. För oss som investerare skiljer sig en grön obligation från en vanlig obligation på en viktig punkt: Vi måste veta hur låntagaren använder våra pengar för att säkerställa att de verkligen används till gröna syften. Vi kan bidra till en välfungerande marknad genom att ställa krav på urval av projekt och uppföljning av dessa.

Green Bond Principles

För att en investering ska bli aktuell kräver Folksam att den gröna obligationen lever upp till en standard som heter Green Bond Principles. Dessa principer anger att gröna obligationer ska användas för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara lösningar. Det kan vara projekt inom till exempel förnybar energi, energieffektivitet, rena transporter, utsläppsminskning eller avfalls- och vattenhantering. Men det kan också handla om hållbart jordbruk och fiske eller biologisk mångfald till lands och havs.

Den som ger ut den gröna obligationen måste ha flera processer på plats, vilket inte alls behövs med vanliga obligationer:

  • Öronmärka de lånade pengarna.
  • Kunna göra ett urval av relevanta projekt som ska finansieras.
  • Följa upp de finansierade projekten.
  • Rapportera till långivarna vilka projekt som finansierats och utvärdera miljöeffekterna minst en gång per år.
Hittills har vi investerat 15 359 miljoner kronor i gröna obligationer.

Folksams investeringar 2017

Emittent Belopp (MSEK) Geografiskt område Projekt
European Investment Bank 845 Världen Förnybar energi, energieffektivisering med mera
Nederlandse Waterschapsbank 560 Nederländerna Klimatanpassning och biologisk mångfald inom vattenområdet
IFC (en del av Världsbanken) 3 200 Världen Förnybar energi, energieffektivitet med mera
Världsbanken 3 140 Världen Förnybar energi, energieffektivitet med mera
Lunds Kommun 400 Lund Spårväg, energieffektiva bostäder, förnyelsebar energi
Stockholms Läns Landsting 700 Stockholms län Utbyggnad av tunnelbanan, Nya Karolinska Solna
Göteborgs Stad 400 Göteborg Lågenergihus, nya spårvagnar, bättre cykelinfrastruktur med mera
Nordiska investeringsbanken 500 Norden och Baltikum Förnybar energi, energieffektivitet, vattenrening med mera

Folksams investeringar 2016

Emittent Belopp (MSEK) Geografiskt område Projekt
Kommuninvest 2500 Kommuninvests gröna obligation kommer att användas för att finansiera ett 60-tal investeringsprojekt i fler än 40 svenska kommuner och landsting/regioner:

Arvika, Borlänge, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Falun, Finspång, Gävle, Halmstad, Huddinge, Järfälla, Kalmar, Karlsborg, Karlstad, Knivsta, Kristianstad, Kumla, Kungsbacka, Landstinget i Värmland, Lindesberg, Mjölby, Nykvarn, Region Jämtland Härjedalen, Salem, Sjöbo, Skara, Skellefteå, Stockholm, Södertälje, Torsby, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Umeå, Vaggeryd, Vingåker, Växjö, Åre, Älmhult och Örebro.
Totalt har Kommuninvest godkänt 14,5 miljarder kronor i Gröna lån, varav merparten, 82 procent, omfattar projekt inom förnybar energi och gröna byggnader.

Exempel:
Borås Stad – nytt kraftvärmeverk med biobränsleeldning
Fjärrvärme Södertörn, Stockholm
Karlstad kommun - sista utfasning av fossilt bränsle i fjärrvärmeanläggning
Umeå - ultrasnabbladdade elbussar i kollektivtrafiken
Stockholms läns landsting 264 Stockholms län Södertälje Sjukhus
Nya Karolinska
Uppgradering av röda T-banelinjen
Göteborgs Stad 425 Göteborg Biogasanläggning
Elbilar
Effektivare trafikljus
Trädplantering mm
Norrköpings Kommun 400 Norrköping Flerfackssystem för avfall
Effektivare gatubelysning
Hyresbostäder -miljöbyggnad silver
Örebro Kommun 250 Örebro Bland annat vindkraftverk
Solcellspark
Kväverening
Skola
Hyresbostäder
Region Skåne 650 Skåne Vindkraftverk utanför Hultsfred
Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg
Pågatåg till Skånetrafiken
Nordiska Investeringsbanken 500 Norden och Baltikum  
Västerås Stad 400 Västerås Matrester blir biogas
Anläggning för hantering av deponier
Miljövänligt trähus
Upprustning av vattenkraftstation med mera
African Development Bank 225 Afrika Sol-, vind-, och vattenkraft med mera