Gröna obligationer

Genom att placera i gröna obligationer kan vi investera kundernas pengar med låg risk samtidigt som de bidrar med resurser till omställningen för ett hållbart samhälle. Folksamgruppen har investerat över 25 miljarder kronor i gröna obligationer.

Gröna obligationer är räntebärande värdepapper där upplånade medel används till miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt. En rad svenska kommuner, landsting och företag har börjat ge ut gröna obligationer för att finansiera miljöförbättrande projekt de senaste åren.

För oss som investerare skiljer sig en grön obligation från en vanlig obligation på en viktig punkt: Vi måste veta hur låntagaren använder våra pengar för att säkerställa att de verkligen används till gröna syften. Vi kan bidra till en välfungerande marknad genom att ställa krav på urval av projekt och uppföljning av dessa.
För att en investering ska bli aktuell kräver Folksam att den gröna obligationen lever upp till en standard som heter Green Bond Principles. Dessa principer anger att gröna obligationer ska användas för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara lösningar.

Det kan vara projekt inom till exempel förnybar energi, energieffektivitet, rena transporter, utsläppsminskning eller avfalls- och vattenhantering. Men det kan också handla om hållbart jordbruk och fiske eller biologisk mångfald till lands och havs.

Den som ger ut den gröna obligationen måste ha flera processer på plats, vilket inte alls behövs med vanliga obligationer:

  • Öronmärka de lånade pengarna.
  • Kunna göra ett urval av relevanta projekt som ska finansieras.
  • Följa upp de finansierade projekten.
  • Rapportera till långivarna vilka projekt som finansierats och utvärdera miljöeffekterna minst en gång per år.
Hittills har Folksamgruppen investerat 25,1 miljarder kronor i gröna obligationer.

Investeringar i gröna obligationer

Emittent Belopp (MSEK) Geografiskt område Exempel på projekt
Världsbanken IBRD 6252 Globalt Förnybar energi, energieffektivitet, hållbara transporter, vatten- och avloppshantering, avfallshantering, jordbruk, markanvändning, skogsbruk, motståndskraftig infrastruktur, byggnadsmiljö
Europeiska investeringsbanken (EIB) 4558 Globalt, främst Europa Förnybar energi, energieffektivitet
IFC (del av Världsbanken) 4375 Globalt Förnybar energi, energieffektivitet, gröna byggnader, grön finansiering, biomassa, återvinning, hållbara transporter
Kommuninvest 2646 Sverige Gröna byggnader, klimatanpassningsåtgärder, vattenhantering, miljöåtgärder, energieffektivisering, avfallshantering, hållbara transporter, förnybar energi
Nordiska investeringsbanken (NIB) 1000 Norden, Baltikum Förnybar energi, avloppshantering, avfallshantering, hållbara transporter, gröna byggnader, energieffektivitet
KFW 963 Europa, främst Tyskland Förnybar energi
Stockholms läns landsting 950 Stockholms län Södertälje sjukhus utbyggnad och modernisering, Karolinska universitetssjukhusets nya byggnader i Solna, modernisering av tunnelbanans röda linje och Högdalens depå
Göteborgs stad 825 Göteborg Elbilar, kväverening, trädplantering, cykel- och gånginfrastruktur, spårvagnar, energieffektiva bostäder
Nederlands Waterschapsbank 560 Nederländerna Klimatanpassning och biologisk mångfald inom vattenområdet
Region Skåne 497 Skåne Vindkraftverk, rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg, pågatåg till Skånetrafiken
Västerås stad 400 Västerås Miljövänligt trähus, vårdboende, matrester blir biogas, anläggning för hantering deponier, förnybar elproduktion
Norrköpings kommun 400 Norrköping Flerfackssystem för avfall, effektivare gatubelysning, energieffektiva bostäder
Malmö stad 370 Malmö Malmöpendeln, anpassning till klimatförändringar, ökad mängd grönytor, gröna byggnader, hållbar hantering av vatten och avloppsvatten
Örebro stad 350 Örebro Vindkraft, gröna byggnader, energieffektiviseringar, reningsverk
Specialfastigheter 240 Sverige Gröna byggnader, energieffektiviseringsåtgärder, förnybar energi
African Development Bank 225 Afrika Förnybar energi, vattenhantering, hållbara transporter, återplantering
Vellinge kommun 200 Vellinge Omtankens hus i Höllviken
Östersunds kommun 160 Östersund Laddinfrastruktur, cykelvägar, vattenreningsanläggning Storsjön, Gräftsåsen lakvattenrening, förnybar energi, energieffektiviseringar
Lunds kommun 144 Lund Spårväg, energieffektiva bostäder, förnyelsebar energi