Ansvarsfullt ägande

Så jobbar vi med våra investeringar

Folksam har en lång tradition av att engagera sig för det som är viktigt för våra kunder. Det avspeglar sig i vårt arbete med hållbarhet och ansvarsfull kapitalförvaltning. Vi förvaltar omkring 400 miljarder kronor vilket ger en rejäl tyngd i vår möjlighet att påverka.

Allt vi gör i livet har betydelse. Det spelar roll. Vad vi gör, väljer, säger och köper. Eller inte köper. Vi har sedan 2001 valt att genom etiska placeringskriterier och bolagsstyrning försöka påverka företagen att ta ett aktivt ansvar.

Så här jobbar vi med ansvarsfullt ägande:
Vi är inriktade på bolagsstyrning, miljö- och etikanalys och ser till att våra etiska placeringsregler följs. Vårt mål är inte att välja bort bolag att investera i, utan påverka så många som möjligt att bli bättre på att ta sitt ansvar för miljön, mänskliga rättigheter och mot korruption.

Dessutom gör vi vårt bästa för att driva jämställdhetsfrågor och för att bonusnivåerna i företagen håller sig inom rimliga gränser. Bolagsstyrning handlar om att göra vad man kan för att påverka de stora företagen i positiv riktning.

Tack vare det kapital vi förvaltar åt våra kunder är Folksam en tung investerare i många stora företag. Därigenom kan vi aktivt bidra till beslut som bidrar till ett bättre samhälle. Vi påverkar på många sätt; genom möten, brev, på bolagsstämmor och genom att föra en aktiv dialog för konstruktiva förändringar.

Ökat klimatfokus

Under 2019 har Folksamgruppens livbolag, halverat antalet innehav i de utländska aktieportföljerna. Därmed bedöms aktieplaceringarnas koldioxidavtryck minska med 20 procent. Värdet av den utländska aktieportföljen uppgår till omkring 80 miljarder kronor och antalet innehav efter förändringen är cirka 500 stycken.

I den nya portföljen är energisektorns vikt halverad jämfört med referensindex. I och med detta minskar vi klimatrisken i portföljen. Samtidigt har vi fortfarande möjlighet att påverka bolagen till en grön omställning genom aktivt ägande.

Därför arbetar vi med ansvarsfulla investeringar

Vi har sedan några år ökat tempot i vårt arbete med att förflytta verksamheten närmare vår vision om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Vi är övertygade om att företag som ligger i framkant inom arbetet med miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption är framtidens vinnare. Det finns många exempel på bolag som sett för kortsiktigt på sin verksamhet och i och med det gett sämre avkastning till sina ägare.

Våra etiska placeringskriterier bygger på vad våra kunder tycker är viktigt och ligger i linje med Folksams vision om ett hållbart samhälle.

Folksam Liv - Aktieinvesteringsstrategi och överenskommelser med kapitalförvaltare

Folksam Liv - Principer för aktieägarengagemang

Carina Lundberg Markow
Chefsstrateg Ansvarsfull kapitalförvaltning
Emilie Westholm
Chef Ansvarsfullt ägande
Nina Bönnelyche
Bolagsanalytiker
Jacob Johansson
Bolagsanalytiker
Helena Kernell
Bolagsanalytiker
Vi är övertygade om att företag som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt. Genom våra kriterier miljö, mänskliga rättigheter samt korruption gör vi därför vårt bästa för att påverka de företag vi investerar i att ta ansvar.

Folksam investerar inte i företag som producerar tobak eller tobaksprodukter. Inte heller investerar vi i företag som producerar eller utvecklar så kallade illegala vapen. Med andra ord sådana vapen som inte är förenliga med internationella konventioner och riktlinjer, exempelvis antipersonella landminor samt kemiska och biologiska vapen. Sedan 2008 – och den då nya internationella konventionen mot klustervapen – investerar vi inte heller i företag som har koppling till klustervapen.

2010 uteslöt vi även alla bolag med koppling till kärnvapen trots att det saknas en formell konvention om dessa vapen. Användningen av kärnvapen står dock i strid mot grundläggande mänskliga rättigheter och skulle orsaka stort mänskligt lidande.

Sedan tidigare har bolag med över 30 procent av omsättningen från kol valts bort. Nu väljer vi även bort energibolag som har 10 procent eller mer av sina intäkter från oljesand. Utvinningen av oljesand är förenad med både stora risker och stor klimat- och miljöpåverkan.
Miljö

För Folksam är det viktigt att de företag vi investerar i tar ansvar för miljön. Vi ställer även krav på bolagen för att de ska bli bättre.

Läs mer om våra kriterier för miljö

Mänskliga rättigheter

Vi vill att de anställda i företagen vi investerar i ska ha rimliga arbetsvillkor. Detsamma gäller de anställda hos deras leverantörer.

Läs om våra kriterium för mänskliga rättigheter

Korruption

Korruption - i form av mutor och bestickningar - är vanligt i många länder. Det betyder inte att det är okej att använda sig av det som affärsmetod.

Läs om våra kriterier mot korruption

Tobak

Vi investerar inte i företag som producerar tobak eller tobaksprodukter.

Läs om våra kriterier mot tobak

Uteslutna företag

Lista över uteslutna företag.

Uteslutna företag

Betyg och screening

Läs mer om hur vi undersöker och utvärderar bolagens arbete med ansvarsfullt företagande.

Så betygsätter vi företagen

De pengar som Folksam får in från försäkringar som omfattas av märkningen Bra Miljöval investeras i enlighet med följande positiva och negativa kriterier:

Med positiva kriterier avser vi investeringar som görs i bolag som vi bedömer att vi kan påverka till att bli bättre. Vi är övertygade om att företag som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt. Genom våra kriterier miljö, mänskliga rättigheter samt korruption gör vi därför vårt bästa för att påverka de företag vi investerar i att ta ansvar.

Läs mer om vårt påverkansarbete genom att klicka på respektive område.

Miljö

Mänskliga rättigheter

Korruption

Vissa bolag är dock uteslutna från investering. Det handlar då om bolag som är aktiva inom någon av följande branscher: vapen, alkohol (för förtäring), tobak, pornografi, kolkraft, kärnkraft eller uran.

I detta dokument framgår vilka bolag som Folksam Sak har innehav i.

Folksam Saks innehav

Vi har drygt fyra miljoner kunder och för deras räkning vi förvaltar omkring 350 miljarder kronor. Alla pengar förvaltas enligt den ägarpolicy som fastställts av Folksams styrelser.

Det innebär att hela det förvaltade kapitalet omfattas av våra etiska placeringskriterier och bolagsstyrning. Här berättar vi lite om vad det är vi gör för att påverka de företag vi investerar i att ta ett större ansvar för världen.

Folksam träffar regelbundet samtliga svenska bolag som vi äger aktier i. Vi låter det aldrig gå mer än 2 år mellan mötena. Vi tar direkt kontakt med företag om de av olika anledningar hamnar i trubbel.

Läs mer om dialoger vi för med svenska företag

Sedan 2005 röstar vi även på utländska bolagsstämmor. Vi tar bland annat ställning för förslag som innebär att företagen respekterar mänskliga rättigheter och skyddar miljön.

Mer om dialog och röstning med utländska företag

Folksam samarbetar både inom Sverige och inom Norden men ibland också med partner från andra delar av världen.

Läs mer om Folksams samarbeten

Under 2008 tog avdelningen för Ansvarsfullt ägande över arbetet med Folksams amerikanska grupptalansmål – så kallade class actions. Det arbetet resulterar årligen i att Folksam får in en eller ett par miljoner kronor.

Folksam är en av de största institutionella ägarna på den svenska börsen. Som ägare försöker vi aktivt påverka bolagen i enlighet med vår vision och våra etiska regler. Allt med syftet att öka mervärdet för våra kunder. Vi tror att en aktiv bolagsstyrning ger en ökad avkastning och bidrar till en långsiktigt god utveckling av kapitalmarknaden.

Mer om extern bolagsstyrning

I vårt arbete med att försöka påverka bolagen publicerar vi även rapporter där vi presenterar resultaten av våra analyser.

Folksams index för ansvarsfullt företagande
Folksams index för ansvarsfullt företagande är den första studie som gjorts över de svenska börsföretagens offentligt redovisade arbete med miljö och mänskliga rättigheter.

Folksams Index för ansvarsfullt företagande

Bolagsstämmor
Vi bedriver en del av vår påverkan på börsbolagen genom att närvara och rösta på bolagens årsstämmor. Nedan finner ni en sammanställning av de frågor vi ställde, och svar vi fick, från respektive års bolagsstämmor.

Mer om extern bolagsstyrning

Folksams Hållbarhetsredovisning
Hållbarhetsredovisningen speglar resultatet och verksamheten i sin helhet – ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Här hittar du Folksams senaste Hållbarhetsredovisning.

Folksams hållbarhetsredovisning

Äldre rapporter

Folksams Klimatindex
I Folksams Klimatindex granskar vi klimatarbetet i 41 svenska företag

Folksams klimatindex

Folksams Jämställdhetsindex
Vi har granskat och betygsatt jämställdheten i 240 svenskregistrerade börsföretag. Betyget bygger på könsfördelningen i styrelse, ledningsgrupp och alla anställda.

Jämställdhetsindex

Styrelsekompetens
En ny undersökning från Folksam visar att kvinnliga ledamöter i Sveriges största börsbolag i genomsnitt har högre utbildning än manliga.

Styrelsekompetens

Folksams optionsrapport
En kartläggning av hur bolagen på den nordiska börsen OMX:s listor - Large, Medium och Small Cap - uppfyller Folksams checklista för ersättningsprogram.

Folksams optionsrapport

Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam