Våra placeringskriterier

Vi är övertygade om att företag som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt. Genom våra kriterier miljö, mänskliga rättigheter samt korruption gör vi därför vårt bästa för att påverka de företag vi investerar i att ta ansvar.

Folksam investerar inte i företag som producerar tobak eller tobaksprodukter. Inte heller investerar vi i företag som producerar eller utvecklar så kallade illegala vapen. Med andra ord sådana vapen som inte är förenliga med internationella konventioner och riktlinjer, exempelvis antipersonella landminor samt kemiska och biologiska vapen. Sedan 2008 – och den då nya internationella konventionen mot klustervapen – investerar vi inte heller i företag som har koppling till klustervapen.

2010 uteslöt vi även alla bolag med koppling till kärnvapen trots att det saknas en formell konvention om dessa vapen. Användningen av kärnvapen står dock i strid mot grundläggande mänskliga rättigheter och skulle orsaka stort mänskligt lidande.

Sedan tidigare har bolag med över 30 procent av omsättningen från kol valts bort. Nu väljer vi även bort energibolag som har 10 procent eller mer av sina intäkter från oljesand. Utvinningen av oljesand är förenad med både stora risker och stor klimat- och miljöpåverkan.

Vår externa förvaltare Swedbank Robur utvärderar löpande våra innehav och potentiella innehav. Dessutom görs en extra granskning av innehaven internt två gånger per år. Befintliga innehav (företag), som till följd av förändrat beteende eller ändrad sammansättning inte längre kan godkännas enligt Folksams placeringskriterier, säljs ut omgående om förutsättningarna på marknaden gör det möjligt. I annat fall säljs de ut inom en period av högst 6 månader.