Vårt kriterium mot korruption

På Folksam vill vi att de företag som vi investerar i ska ta ett stort ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Sedan 2002 är Folksam anslutet till Global Compact, som startats på FN:s initiativ.
Global Compact har utarbetat ett antal principer som anslutna företag accepterat att följa. Dessa principer rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.

Om korruption

Korruption kan uppträda i många former. I vissa fall handlar det om mutor och favorisering. I andra om utpressning och förskingring. Gemensamt för alla dessa skepnader är att någon missbrukar sin maktposition. Den som tar emot en muta – en otillåten belöning – för att utföra ett arbete gör sig skyldig till mutbrott. Den som lämnar eller erbjuder en sådan muta gör sig skyldig till något som kallas bestickning.

Korruption förstör funktionerna på den fria marknaden och pris, kvalitet och service blir sämre än de annars hade varit. Företagens långsiktiga finansiella utveckling äventyras eftersom en korruptionsskandal skadar ett företags rykte och varumärke. För företagens ägare kan det leda till allvarliga förluster och i förlängningen riskerar också pensionsspararna att förlora pengar på det.

Men korruption slår även hårt mot de fattiga, hämmar ekonomisk tillväxt och motverkar utvecklingen av ett demokratiskt samhälle. Detta står helt i motsats till Folksams vision som är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen känner trygghet.

Sedan mitten av 1990-talet har korruptionsfrågor fått allt större uppmärksamhet och internationella samarbetet kring problemet har ökat. 1997 kom OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförhållanden. 2002 lades anti-korruption till även bland Global Compacts riktlinjer och ett år senare undertecknade närmare 100 länder FN:s nya konvention mot korruption. År 2012 skärptes den svenska mutbrottslagstiftningen.

Folksam är övertygat om att de företag som tar sitt ansvar och bättrar sig är de som är vinnarna i längden.

Kriterium

Folksam ska genom sina placeringar aktivt påverka företag att systematiskt förebygga alla former av mutor och bestickning i sina affärsrelationer.

"Att systematiskt förebygga” innebär att ha en strategi och handlingsplan mot korruption. Ett sådant program kan utvecklas utifrån de näringslivsprinciper som Transparency International har tagit fram.

”Alla former av mutor och bestickning” avser både direkta och indirekta varianter. Den som gör sig skyldig till mutbrott har tagit emot en otillbörlig belöning i sin tjänsteutövning, medan den som gör sig skyldig till bestickning har erbjudit en sådan muta.

”Affärsrelationer” avser dotterbolag, partner i joint ventures, leverantörer, agenter och andra affärspartner.
Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam