Vårt kriterium för mänskliga rättigheter

När vi talar om mänskliga rättigheter menar vi främst det som sker inom företagen, det vill säga arbetsförhållandena för de anställda. De största riskerna för brott mot grundläggande mänskliga rättigheter på arbetsplatsen finns i länder med svag demokrati och inom branscher som är arbetskraftsintensiva.
Vi vill att företagen ska kunna garantera att de anställda har rimliga arbetsförhållanden. För ett stort företag, med tusentals leverantörer och underleverantörer, är det naturligtvis svårt att veta hur det ser ut på varje arbetsplats. Men man kan bygga in rutiner i sin dagliga verksamhet som minskar risken för att överträdelser görs, och det är sådana rutiner som vi förordar i dialogen med företagen. Här kan företaget även se till att de anställda vet vad som gäller om överträdelser påträffas.

En god arbetsmiljö främjar produktiviteten och lönsamheten i företaget, bland annat för att de anställda mår bättre både fysiskt och psykiskt. Arbetsglädjen ökar, olycksrisken minskar och kvalitén på det som tillverkas blir bättre.

Förutom villkoren på arbetsplatsen så är det även mycket viktigt att företagen respekterar de människor som lever i närheten av och påverkas av bolagens verksamhet. Det kan handla om ursprungsbefolkningens rättigheter till mark och vatten. Det kan också handla om att säkerställa att ingen människa tar skada av hur bolagets verksamhet förändrar miljön i området.

Traditionellt har barnarbete setts som den största risken för företag att kränka mänskliga rättigheter i fattiga delar av världen. Idag är dock barnarbete ett vanligare problem inom småföretag som inte är börsnoterade samt inom jordbrukssektorn. För västerländska företag handlar det istället om att hantera de generella arbetsvillkoren för de anställda på rätt sätt.

I de länder där företagen placerat sin tillverkning är lönerna lägre än de hade varit på hemmaplan. Men för de människor som flyttar in till städerna från landsbygden är den högre än hemma. Många av dessa arbetar intensivt några år då de skickar hem besparingarna till familjen. Långt hemifrån vill de därför arbeta så mycket som möjligt, gärna långt över sextio timmar per vecka, samt under helgerna. Den största utmaningen för svenska företag är då att få sina leverantörer att begränsa arbetstiden och samtidigt betala ut korrekta löner.

Andra vanliga problem på arbetsplatserna är låsta nödutgångar, bristande säkerhetsutrustning eller utbildning om hur denna används. Det kan även förekomma diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religiös eller politisk övertygelse.

För Folksam är det självklart att anställda har rätt att bilda fackförening eller förhandla kollektivt. På många arbetsplatser respekteras dock inte denna och det finns anställda som skräms till tystnad eller trakasseras och avskedas om de försöker organisera sig.

Trots att barnarbete är ovanligt idag händer det att företag vid kontroller hittar minderåriga i sina fabriker eller hos leverantörer. Då är det mycket viktigt att det redan finns väl utarbetade policys för hur en sådan situation ska hanteras så att de inte avskedas direkt. Utan arbete kan barnet tvingas till långt värre alternativ, som exempelvis prostitution. Ett sätt att hjälpa barnet kan istället vara att låta barnet arbeta kvar ett par timmar per dag, och erbjuda det skolgång under resten av dagen.

Folksam ska genom sina placeringar aktivt påverka företag i relevanta branscher och regioner att systematiskt arbeta med grundläggande arbetsrättsliga frågor för de anställda.

Detta innebär att vi avser att påverka företagen att till exempel upprätta en policy, uppförandekod eller motsvarande som omfattar de grundläggande mänskliga rättigheter som beskrivs i ILO:s konventioner. Det kan också handla om att företagen ska utveckla rutiner för uppföljning av policyn och de åtgärder som beslutats om.

Med motsvarande menas exempelvis kollektivavtal, kvalitetsgranskning av leverantörer och lagstiftning. Med relevanta branscher och regioner avses verksamheter där det föreligger särskilt hög risk för att oegentligheter förekommer. Exempel är arbetskraftsintensiva branscher och verksamheter med lågt förädlingsvärde som opererar i låglöneländer. Med anställda avses alla som bidrar med sitt arbete till företaget, dvs. även leverantörer och underleverantörer. I ett första steg är dock fokus ställt på egen personal samt de leverantörer som står för tillverkningen av slutprodukter eller viktiga komponenter i dessa.

Grunden för Folksams arbete med mänskliga rättigheter är ett antal internationellt vedertagna dokument. Ett sådant är FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, som innehåller 30 artiklar om staters ansvar för att de mänskliga rättigheter respekteras i det egna landet. Flera av artiklarna berör arbetslivet. ILO (International Labour Organisation) är ett FN-organ. Det har förhandlat fram ett antal konventioner tillsammans med representanter för arbetsgivare, anställda och medlemsstater, som reglerar arbetsrättsliga frågor.

ILO:s åtta kärnkonventioner omfattar följande fyra områden:

  • Rätt att organisera sig och förhandla kollektivt
  • Minimiålder
  • Diskriminering
  • Tvångsarbete

Alla medlemsstater måste respektera kärnkonventionerna, vare sig de har undertecknat dem eller inte. Folksam arbete med mänskliga rättigheter stödjer sig på ILO:s konventioner.

Fler dokument som ligger till grund för vårt arbete med mänskliga rättigheter:

  • FN:s barnkonvention
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  • Global Compact - FN:s uppmaning till världens företag att respektera och stödja mänskliga rättigheter. Folksam är medlem i Global Compact och i dess svenska motsvarighet, Globalt Compact Network Sweden. Företag som skriver under förbinder sig att följa riktlinjerna och redovisa hur arbetet går.

Lista på företag vi inte investerar i

Läs mer om vår aktiva påverkan

Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam