Vårt klimat- och miljökriterium

Företag som ligger långt framme i sitt miljöarbete är mindre utsatta för framtida problem, dels vad gäller varumärket dels vid eventuella förändringar av miljölagstiftningen.
Ett strukturerat miljöarbete ger dessutom ofta effektivitetsvinster, eftersom energi-, material- och vattenförbrukning minskar.

Företagens risk att påverka miljön negativt

All industriell verksamhet påverkar naturmiljön, en påverkan som per definition är skadlig eftersom de yttre förutsättningarna förändras kraftigare och snabbare än de levande organismerna förmår anpassa sig till. I början av produktionsledet är miljöpåverkan ofta geografiskt omfattande och synlig, framför allt i verksamheter som gruvdrift eller energiproduktion. Längre upp i förädlingskedjan är miljöpåverkan mindre uppenbar, trots att dessa branscher är beroende av de produkter – och därmed den miljöpåverkan – som basnäringen tillhandahåller.

För Folksam är det viktigt att företag – så långt det är möjligt – tar hänsyn till miljön och klimatförändringar i sin verksamhet och aktivt arbetar med dessa frågor. Sedan hösten 2015 investerar Folksamgruppen inte i bolag som har över 30 procent av omsättningen från kol.

Kriterium

Folksam ska genom sina placeringar aktivt påverka företag att systematiskt arbeta med att reducera sin negativa påverkan på miljön.

Det innebär att företaget ska ha definierat sitt miljöarbetes viktigaste mål, strategier, medel och organisation för att nå dessa mål. Företaget ska också ha en åtgärdslista för att kontinuerligt minska sin negativa miljöpåverkan.

Tillämpning

Kriteriet tillämpas på noterade aktier i samtliga branscher och baseras på miljöbetyg, så kallad ”best in class”. Miljöbetygen, som ligger till grund för urvalet, tillhandahålls av vår leverantör MSCI. Folksam har identifierat branscher med störst miljöpåverkan genom analys av sektorernas ESG-betyg (Environmental, Social, Governance). Bolagen ska uppnå en viss betygsnivå som fastställs för varje bransch. De företag som inte lever upp till våra krav har uteslutits från investering.

Internationella riktlinjer

Folksams arbete med miljö grundar sig på ett antal internationellt vedertagna dokument:
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  • FN:s Global Compact
Folksam är medlem i Global Compact och i dess svenska motsvarighet, Global Compact Network Sweden. Företag som skriver under förbinder sig att följa riktlinjerna och redovisa hur arbetet går.

Lista på företag vi inte investerar i

Läs mer om vår aktiva påverkan

Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam