Så betygsätter vi företagen

Vi samarbetar med Sveriges ledande leverantör av etisk granskning av företag, GES (Global Engagement Services). Med hjälp av GES tjänster utvärderar vi hur både befintliga och potentiella aktieinnehav förhåller sig till våra placeringskriterier.

Utvärdering av innehaven görs två gånger per år. Befintliga innehav (företag), som till följd av förändrat beteende eller ändrad sammansättning inte längre kan godkännas enligt Folksams placeringskriterier, säljs ut omgående om förutsättningarna på marknaden gör det möjligt. I annat fall säljs de ut inom en period av högst 6 månader.

Tusentals företag screenas

Varje år screenas omkring 3 000 företag. Screeningen innebär att varje företag analyseras och får ett betyg på hur bra företagets arbete är när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption. Företag som producerar tobak identifieras och utesluts. Genom analys av både företagens arbete med mänskliga rättigheter och miljö samt vilken generell verksamhetsrisk* företaget har kan vi identifiera hur företaget hanterar sina risker för brott mot mänskliga rättigheter och problem med miljö och klimat.

Djup betygsättning

Vi betygsätter företagens miljöarbete utifrån ett antal punkter. Bolaget ska kunna visa hur mycket energi, vatten, råvaror och kemikalier som går åt under tillverkningen och därefter när produkterna används av slutkunden. Företagen ska även kunna uppvisa handlingsprogram för miljöanpassning av både tillverkning och produkternas användning.

Drivande i ord och handling bäst

Högsta betyg får företag som driver på utvecklingen i både ord och handling. Dessa har integrerat miljöarbetet i sina affärsprocesser i hela koncernen, från design av produkten till återvinning av den. En bil till exempel, har sin största miljöbelastning när den används, inte när den tillverkas. Det måste tillverkarna tänka på i sitt miljöarbete. Ett högt miljöbetyg kräver även att företaget miljöutbildar sin personal och ställer miljökrav på sina leverantörer. Det ska också kunna redovisa sitt miljöarbete med både text och siffror.

Beredskap bedöms genom analys

Företagets sociala beredskap bedöms genom analys av företagets policys för mänskliga rättigheter, samt implementerings- och verifieringsystem för dessa policys. Det ger en uppfattning om företagets ambitioner för socialt ansvarstagande. Beredskapen utvärderas utifrån komponenterna: policy-innehåll, omfattning, implementering och verifiering. Betyget för mänskliga rättigheter sätts utifrån ett antal kategorier (exempelvis hälsa & säkerhet, föreningsfrihet och arbetstidsreglering) och utifrån dessa får företaget ett sammanvägt betyg.
* Företag har en generell verksamhetsrisk vilket har att göra med den risk verksamhetens natur medför. Den generella riskbedömningen ger en uppfattning om vilka miljörisker som ryms i olika typer av verksamheter. När det gäller mänskliga rättigheter ger den generella riskbedömningen en uppfattning om hur företagets verksamhet och geografiska spridning påverkar risken att företaget begår brott mot mänskliga rättigheter.
Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam