Screening och analys av företag

Vi använder oss av två leverantörer; GES (Global Engagement Services) för vår screening och MSCI ESG manager för företagsanalyser.

Screening av våra innehav

Varje år screenas omkring 3 000 företag. Syfte med screeningen är att säkerställa att inget företag som vi äger aktier i bedriver verksamhet som strider mot våra investeringskriterier. Företag som producerar tobak utesluts från investering.

Detsamma gäller företag som tillverkar vapen som strider mot internationella konventioner samt kolbolag där mer än 30 procent av intäkterna kommer ifrån kol. ​Screening av företagen görs två gånger per år.

Befintliga innehav av aktier i företag som till följd av förändrat beteende eller ändrad sammansättning inte längre kan godkännas enligt ​Folksams placeringskriterier, säljs ut omgående om förutsättningarna på marknaden gör det möjligt. I annat fall säljs de ut inom en period av högst sex månader.

Analys av företagens hållbarhetsarbete

Folksam är en långsiktig investerare som tar låga risker i vår aktieförvaltning. Det innebär att vi investerar i stora svenska börsbolag och utländska bolag som ingår i världsindex. Dessa företag analyseras utifrån deras arbete inom miljö, mänskliga rättigheter och ägarstyrning.

Analysen av offentlig tillgänglig information från bolaget och mäts utifrån 37 olika hållbarhetsnycklar, nycklar som tar sikte på företagets arbete och beredskap för att hantera hållbarhetsrisker samt väger in bransch- och geografiska risker och möjligheter.

Analysen av företagen används som ett komplement till Folksams dialog med bolag både inom Sverige och utomlands.
Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam