Beräkningsmetoder medarbetare

Här presenterar vi ett antal nyckeltal för våra medarbetare.
Beräkningsmetoderna för hur vi har tagit fram dessa siffror anges nedan.

Beräkningsmetoder för nyckeltal

 • Dotterbolag
  I tabellerna med personalnyckeltal inkluderas alla dotterbolag utom Folksam skadeförsäkring i Finland. Avgränsningar; i tabellerna med personalnyckeltal redovisas inte timavlönade och arvodister.
 • Antal medarbetare
  Inkluderar alla tillsvidareanställda och provanställda, samt alla visstidsanställda per den 31 december 2014. Exklusive timavlönade och arvodister.
 • Medelålder
  Samma som Antal medarbetare.
 • Antal chefer
  Samma som Antal medarbetare.
 • Personalomsättning
  Samma som Antal medarbetare. Det lägsta av antingen antalet externt nyanställda eller antalet avgångar under året, dividerat med antalet medarbetare. Redovisas i procent.
 • Åldersfördelning
  Samma som Antal medarbetare.
 • Anställningsform medarbetare
  Samma som Antal medarbetare.
 • Sjukfrånvaro
  Rapporterad sjukfrånvaro i förhållande till schemalagd tid. Andelen beräknas på samma population som Antal medarbetare. Räknas på helt kalenderår.
Medarbetare 2014 2013 2012 2011 2010
varav kvinnor (procent) 53 53 52 51 50
varav män (procent) 47 47 48 49 50
Medelålder 44,2 44,8 45,3 45,2 45,5
Antal chefer 387 381 356 334 360
varav kvinnor (procent) 48 47 47 47 43
varav män (procent) 52 53 53 53 57
Personalomsättning procent 8,8 9,8 12,0 8,0 4,7
Åldersfördelning (procent) 2014 2013 2012 2011 2010
-29 år 15,1 13,2 11,1 9,7 8,5
30-39 år 20,6 20,5 20,7 20,8 21,9
40-49 år 29,1 30,0 31,3 31,4 30,4
50-59 år 26,8 27,6 27,5 28,3 28,0
60 år- 8,3 8,7 9,4 9,9 11,2
Anställningsform (procent) 2014 2013 2012 2011 2010
Tillsvidareanställda 97 97 98 97 97
Visstidsanställda 3 3 2 3 3
Heltidsanställda 93 92 92 91 91
Deltidsanställda 7 8 8 9 9
Styrelse — Folksam Liv 2014 2013 2012 2011 2010
varav kvinnor (procent) 36 50 50 50 50
varav män (procent) 64 50 50 50 50
Styrelse — Folksam Sak 2014 2013 2012 2011 2010
varav kvinnor (procent) 36 50 58 58 58
varav män (procent) 64 50 42 42 42
Koncernledning 2014 2013 2012 2011 2010
varav kvinnor (procent) 36 45 45 45 33
varav män (procent) 55 55 55 55 67

Kommentar till könsfördelningen i styrelserna:

 • Under året har två personer avslutat sina styrelseuppdrag. Detta har påverkat könsfördelningen i styrelserna eftersom Folksam valt att inte ersätta dessa personer förrän vid kommande bolagsstämma i april.

  Det är en person i Folksam Sak (Annika Strandhäll) och en person i Folksam Liv (Kristina Persson). De avgick ur våra styrelser i början av oktober i samband med att de blev statsråd och fick då inte sitta kvar i några bolagsstyrelser.
Styrelse — Folksam Liv 2014 2013 2012 2011 2010
Totalindex medarbetarundersökning (procent)* 75 76 72 72 72
Har individuella mål för sin prestation (procent)* 93 92 93 91 0**
Andel som känner stort engagemang i sitt arbete (procent)* 85 84 85 82 87
Totalindex ledarskap, närmaste chef (procent)* 79 79 76 75 77
* Andel som svarat 4-5 på en 5-gradig skala i medarbetarundersökningen 2014

**Uppgift saknas för 2010
Andel som bytt tjänst internt de senaste 12 månaderna 2014 2013
På eget initiativ utifrån utannonserad tjänst (procent) 7 8
I samband med en organisationsförändring (procent) 8 8
Total sjukfrånvaro (procent) 2014 2013
-29 år 4,6 5,2
varav kvinnor 5,6 6,9
varav män 3,6 3,6
30-49 år 4,5 3,9
varav kvinnor 5,9 5,2
varav män 2,8 2,3
50 år- 4,6 4,4
varav kvinnor 5,8 5,6
varav män 3,2 3,1
Totalt 4,5 4,2
varav kvinnor 5,8 5,5
varav män 3,1 2,8
Varav långtidssjukfrånvaro (procent) 2014 2013
-29 år 28,8 10,5
varav kvinnor 22,7 15,1
varav män 17,6 2,4
30-49 år 37,5 28,1
varav kvinnor 42,3 33,8
varav män 25,6 12,3
50 år- 38,6 32,8
varav kvinnor 40,3 32,2
varav män 35,1 33,9
Totalt 35,3 27,6
varav kvinnor 38,7 30,9
varav män 27,8 20,4