Vårt klimatfotavtryck

Folksam har ambitionen att ligga i framkant inom miljö- och klimatarbete och har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 60-talet. Miljö- och klimatfrågorna är centrala för Folksam.
Ett stort företag har stora möjligheter att påverka och Folksams höga miljökrav har bidragit till en högre miljöstandard hos flera stora underleverantörer. Det här är våra Miljödata för 2014.

Ladda ner Hållbarhetsredovisning

Folksams klimatfotavtryck från den egna verksamheten uppgår 2014 till 2 844 ton CO2e. Folksam är en av få aktörer i försäkringsbranschen som även beräknar klimatpåverkan och klimatkompenserar för sitt fastighetsinnehav.

Fastighetsinnehavets totala utsläpp uppgår till 3 722 ton CO2e. Folksam klimatkompenserar sedan flera år tillbaka sitt klimatfotavtryck från sin verksamhet och för sitt fastighetsinnehav genom Vi-skogens trädplanteringsprojekt.

Vi-skogen planterar i snitt sex träd för varje ton koldioxid som släpps ut. Den totala klimatpåverkan som Folksam kompenserar för uppgår till 6 567 ton koldioxid, vilket innebär att nästan 39 000 träd kommer att planteras för att kompensera Folksams klimatfotavtryck.

Läs mer om hur vi arbetar med miljö

Så räknar vi

Genom att räkna konservativt och ta höjd vid de tillfällen underlaget har varit knapphändigt, till exempel när det gäller information om utsläppen från anställdas bilar som används i tjänsten, säkerställs att Folksam klimatkompenserar för hela sitt klimatfotavtryck.

CO2e, koldioxidekvivalenter, innebär att alla sju växthusgaser, och inte enbart koldioxid, ingår i beräkningarna av utsläppen.

Läs mer om klimatkompenserat

Klimatavtryck i siffror för Folksams egen verksamhet

Område 2014 2013 2012
Värme 660 765 348*
El 116** 6 7
Köldmedia 43 0** 0**
Vatten*** 3 2 2
Bilresor 608 765 873
Flyg och tåg 1 243 1 094 1 094
Trycksaker och papper 146 139 152
Kaffe**** 26 21 13

 • * Endast huvudkontorets värme ingick i siffrorna 2012
 • ** Emissionsfaktorn för el har uppdaterats för att även inkludera uppströms utsläpp från elproduktion.
 • *** Endast vattenförbrukningen för huvudkontoret i Skanstull ingår. Folksams övriga kontor och Förenade Livs kontor ingår inte i redovisningen av vatten
 • **** Från och med 2013 redovisas allt inköpt kaffe till Folksams verksamhet
Folksams klimatfotavtryck från den egna verksamheten har ökat med 52 ton jämfört med 2013. Ökningen beror på att beräkningen i år även inkluderar köldmedia samt att emissionsfaktorn för el har justerats. Per anställd har utsläppen gått ner från 0,82 ton CO2e per anställd till 0,8 ton CO2e per anställd.

Folksams direkta och indirekta klimatpåverkan

Folksams klimatpåverkan från den egna verksamheten och fastighetsinnehavet delas in i tre scope i enlighet med den internationella klimatberäkningsstandarden Greenhouse Gas Protocol.

Scope 1 representerar direkta utsläpp från den egna verksamheten där Folksams leasade bilar, anställdas bilar i tjänsten och köldmedia för Tullgården ingår.

Scope 2 utgör indirekta utsläpp från el och värme som köps in till Folksams kontor.

Scope 3 ingår indirekta utsläpp från resor med flyg och tåg samt papper, trycksaker, kaffe och vatten. Även Folksams fastighetsinnehav, vilket är en investering av försäkringspremier, ingår här.

En majoritet av Folksams utsläpp är indirekta och härrör från flygresor samt fastighetsinnehavet.
null

Hagainitiativet

I april 2014 blev Folksam medlem i Hagainitiativet. Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Hagainitiativets vision är att uppnå ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.

När vi gick med i Hagainitiativet satte vi upp målet att minska utsläppen med minst 40 procent till 2020. De målen har vi redan nått. I år beslutade vi oss därför om att sätta upp ett nytt mål till 2030 – vi vill ha utsläpp nära noll i vår verksamhet.

I nätverket ingår AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola European Partners Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, Preem, Siemens, Stena Recycling, och Sveaskog.

Som ett av medlemsföretagen i Hagainitiativet bidrar Folksam varje år med information till ett gemensamt klimatbokslut. I klimatbokslutet redovisas företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen.

Klimatbokslutet

Hagainitiativet

Den främsta utsläppskällan för Folksam är resor som står för 65 procent av de totala utsläppen. Resor är en utmaning för Folksam. Folksam har många kontor runt om i landet och vår personal är i hög utsträckning beroende av bil vid skadebesiktningar hos kunderna.

Totalt reste Folksams personal 11 119 498 kilometer under 2014. Det motsvarar 277 varv runt jorden.

Resor i siffror

Antal resta kilometer 2014 2013 2012 Utsläpp i ton 2014
Tåg 2 687 819 2 008 178 1 898 241 3
Bil 3 640 540 4 584 670 5 238 550 608
Flyg 4 791 139 4 366 086 4 338 419 1 240
Total antal kilometer 11 119 498 10 958 934 11 475 210 1 851
Bilresor 2014 2013 2012
Antal körda kilometer i tjänsten 3 640 540 4 584 670 5 238 550
Varav mil körda med kartlagda bilar som vid inköp uppfyllde Folksams miljö- och säkerhetskrav 982 760 1 239 890 1 455 000
Totala koldioxidutsläpp från bilresor i ton 608 765 873
Ökade/ minskade koldioxidutsläpp till följd av fler/ färre körda kilometer, i ton -157 -108 +73

Minskat utsläpp trots fler kilometer

Folksam har minskat resandet med bil med cirka 20 procent mellan 2013 och 2014 och därmed även minskat utsläppen. Flyg- och tågresorna har ökat mellan 2013 och 2014.

Totalt har tågresorna ökat med motsvarande cirka 700 resor tur och retur mellan Stockholm och Göteborg. Det är positiva nyheter – klimatpåverkan från tågresor är marginell i jämförelse med flyg och är mindre än en procent av vårt totala klimatfotavtryck.

Folksams resepolicy framöver

Folksams resepolicy ger anställda tydliga riktlinjer för tjänsteresor. Den anger att varje resa ska vara väl planerad och motiverad och att tåg av miljöskäl ska användas på sträckor upp till 500 kilometer, till exempel på sträckan Stockholm-Göteborg. Inom byggskador har Folksam under året fokuserat på planering och effektivisering av bilkörningen.

Ett nytt digitalt besiktningssystem för byggskador har införts. Det innebär att skadereglerarna får uppdraget skickat till sig i en applikation. Detta underlättar planeringen av besök hos kund och minskar antalet resor fram och tillbaka till kontoret. Folksam kommer under 2015 att ta ytterligare åtgärder för att minska resandet och därmed minska utsläppen.

Trycksaker och papper

Folksam har en tydlig ambition att minska antalet trycksaker genom att i allt högre utsträckning övergå från fysiska trycksaker till att publicera i digital form. Det innebär bland annat att kunder ska få möjlighet att få försäkringsvillkor och fakturor digitalt. Under 2014 har klimatpåverkan från papper och trycksaker ökat med sju ton CO2e.

På Folksams inköpsavdelning pågår ett arbete med att ställa krav på leverantörerna, så att kontorsprodukter med miljömärkningar köps in. Målet är att allt kontorsmaterial ska ha bytts ut enligt substitutionsprincipen. Tryckerierna där trycksakerna produceras är belägna i Sverige och pappret de trycks på är Svanenmärkt.

På Folksam dricker vi kaffe med god eftersmak

Allt kaffe som köps in till Folksams huvudkontor är ekologiskt och Rättvisemärkt, vilket betyder att det har lägre klimatpåverkan än konventionellt kaffe, att inga bekämpningsmedel använts vid odlingen och att bönderna som odlat kaffet fått ett mer rättvist pris för sitt kaffe.

Klimatpåverkan från kaffe har ökat från 21 till 26 ton CO2e. Totalt motsvarar det 2,8 miljoner koppar gott kaffe eller 800 koppar kaffe per anställd och år!
Kaffe 2014 2013 2012
Total mängd (kg) 17 244* 14 156* 9 712**
* Allt kaffe som köpts in till Folksams verksamhet ingår.
**Endast kaffe som köptes in till huvudkontoret (Tullgården) ingår.
Folksam investerar i fastigheter och jobbar aktivt med energieffektivisering. Energi- och vattenanvändningen kommer från ett stort antal fastigheter som Folksam äger, främst kontor och bostäder i Stockholm men även i andra delar av landet.

Berörda fastigheter

 • Folksam Liv (helt ägda fastigheter)
 • Folksam Liv2 (f.d Gyllenforsen som Folksam äger till 71%)
 • Folksam Sak (helt ägda fastigheter)
 • KPA Pension (ägs av Folksam till 60%)

Utsläpp i siffror

2014 2013 2012
Värme 3 490 3 729 3 839
El 191 188 11
Vatten 42 42 39
Totalt ton CO2e 3 722 3 959 3 889
Energianvändning 2014 Kontor Fastighetsinnehav KPA Pension (60%) Totalt 2014
Värmeförbrukning (MWh) 7 217 28 747 7 058 43 022
Elförbrukning (MWh) 8 084 11 075 2 187 21 346
Total energianvändning (MWh) 15 301 39 822 9 245 64 368
Energianvändning 2013 Kontor Fastighetsinnehav KPA Pension (60%) Totalt 2013
Värmeförbrukning (MWh) 9 076* 31 675 8 016 48 767
Elförbrukning (MWh) 8 999 11 729 2 788 23 516
Total energianvändning (MWh) 18 075 43 404 10 804 72 283
*Värmeförbrukningen för fält- och säljkontoren är uppskattad
Energianvändning 2012 Kontor Fastighetsinnehav KPA Pension (60%) Totalt 2012
Värmeförbrukning (MWh) 4 612* 35 768 5 446 45 826
Elförbrukning (MWh) 10 114 12 727 2 003 24 844
Total energianvändning (MWh) 14 726 48 495 7 449 70 670
*Inkluderade endast huvudkontorets värmeförbruktning
Vattenförbrukning Folksam, huvudkontoret Fastighetsinnehav KPA Pension (60%) 2014 2013 2012
Vattenförbrukning m3 29 965 319 891 98 768 448 624 414 194 410 585
Värmeförbrukning står för den största klimatpåverkan från Folksams fastighetsinnehav och uppgår till totalt 3 490 ton CO2e. Totalt har utsläppen från värmeförbrukningen minskat med 239 ton CO2e jämfört med 2013. Minskningen beror, bland annat, på energieffektiviseringar samt avyttringar av fastigheter.

Under 2014 har Folksam köpt in klimatkompenserad värme från Fortum. Inköpet av klimatkompenserad värme motsvarar totalt 2 301 ton CO2e.

Klimatfotavtrycket från elförbrukningen för Folksams fastighetsinnehav uppgick till 191 ton CO2e. All el som Folksam köper in till sina fastigheter är 100 procent från vindkraft. Klimatpåverkan från vattenförbrukningen uppgick 2014 till 42 ton CO2e och ligger kvar på samma nivå som förra året.

Gröna hyresavtal för minskad energianvändning

Det har gått drygt två år sedan Folksam skrev sitt första Gröna hyresavtal. Avtalet gällde White Arkitekter AB:s huvudkontor på cirka 3 600 kvadratmeter i kvarteret Katsan 1. Glädjande att se är att energikartläggningen visade lägre energianvändning än de projekterade ursprungliga värdena för fastigheten.

Värt att nämna är att övriga hyresgäster valt att följa Whites exempel, även om det tog tid för alla berörda att lära sig uppdelningen av alla fraktioner. Tre avtal finns idag skrivna. Friskis och svettis träningsanläggning i Skanstull, Folksams huvudkontor om cirka 44 000 kvm, Riksidrottsförbundets kontor och lager om cirka 5 200 kvm.

I Västerås har Försäkringskassan tecknat ett Grönt hyresavtal i fastigheten Manfred 7. Avtalet omfattar 848 kvm och börjar gälla under 2015. Övriga hyresgäster har fått innebörden av gröna hyresavtal presenterat och några överväger att teckna avtal.

Det Gröna Hyresavtalet innebär bland annat:

 • att en energikartläggning ska genomföras
 • att hyresgästen årligen ska tillställas förbrukningen av värme, el och vatten
 • att hyresvärden förbinder sig att köpa förnybar eller klimatneutral energi för uppvärmning
 • att hyresvärd och hyresgäst förbinder sig att köpa förnybar el
 • att koldioxidutsläppet ska beräknas årligen
 • att källsortering ska utföras så att alla nu möjliga fraktioner återvinns

Färre kontor ger lägre el- och värmeförbrukning

All el som köps in till Folksams och KPA Pensions huvudkontor och kontoren runt om i Sverige är märkt med Bra Miljöval.

Värmeförbrukningen har minskat under 2014 och det beror delvis på att Folksam har fortsatt sin omorganisering för att effektivisera verksamheten på kontoren runt om i landet. Utsläppen från el har ökat fast förbrukningen har minskat. Detta beror på att utsläppsfaktorn har justerats för att även inkludera uppströms utsläpp från elproduktion.

Vattenförbrukningen har ökat och klimatpåverkan från vatten för Folksams och KPA Pensions huvudkontor uppgår totalt till 3 ton CO2e.
För att minska miljöbelastningen vid bilreparationer använder de verkstäder som Folksam anlitar, i stor omfattning återanvända reservdelar, istället för att automatiskt välja en nytillverkad. Vidare reparerar man plastdetaljer och glasrutor istället för att alltid använda nya reservdelar.

Att återanvända och reparera i stället för att köpa nytt, är inte bara en vinst för miljön utan även en god affär för Folksam och för Folksams kunder. Detta arbetssätt bidrog under 2014 till att ett avfallsberg på 1 442 625 kg kunde undvikas och att Folksam sparade drygt 147 949 265 kronor vid reparation av skadade bilar.

Totalt har återanvändning i samband med bilreparationer inneburit en besparing på drygt 1,1 miljarder kronor de senaste fjorton åren.

Underleverantörer

Bilverkstäder 2014 2013 2012
Antal partner 814 895 864
Antal partner med total kravuppfyllnad 514 598 542
Andel partner med total kravuppfyllnad 66% 67% 63%
Bildemonteringsanläggningar 2014 2013 2012
Antal partner 6 8 8
Antal partner med total kravuppfyllnad 4 8 8
Andel partner med total kravuppfyllnad 67% 100% 100%
Byggentreprenörer 2014 2013 2012
Antal partner 180 201 204
Antal partner med total kravuppfyllnad 73 118 137
Andel partner med total kravuppfyllnad 41% 59% 67%
Tvätt- och saneringsföretag 2014 2013 2012
Antal partner 64 71 69
Antal partner med total kravuppfyllnad 46 59 59
Andel partner med total kravuppfyllnad 72% 83% 86%

Leverantörer utbildas i Bra Miljöval

Under 2014 fortsatte den digitala utbildningen i Bra Miljöval för Folksams leverantörer av skadereglering inom byggsektorn och motorsektorn. Distributionen till motorleverantörer som påbörjades i december 2013 fortsatte under 2014.

Därmed har samtliga av Folksams leverantörer inom skadereglering som ska gå utbildningen bjudits in. Totalt har utbildningen gått ut till cirka 600 anställda inom bygg och cirka 3 700 inom motor.

Syftet med utbildningen är att alla deltagare ska få den information som behövs för att skapa en grundläggande förståelse för de kriterier som Bra Miljöval ställer på oss som försäkringsbolag och på våra leverantörer av skadereglering.

Den bidrar också till en grundläggande kunskap hos deltagarna om hur miljön påverkas av de dagliga arbetsmetoderna i respektive bransch, och hur en verksamhet kan arbeta för att minska sin negativa miljöpåverkan.

Läs mer om Folksams arbete med Bra Miljöval

Förslag på miljövänliga arbetsmetoder

Utbildningen i Bra Miljöval genererade en insamling av förslag från de anställda hos våra leverantörer på hur de kan göra förändringar i sina arbetsmetoder för att minska sin klimatpåverkan. Många intressanta förslag skickades in, totalt över 8 400 förslag.

Ett urval av förslag om Bra Miljöval

 • Överväga vilka leverantörer Folksam behöver besöka inför en upphandling, istället kan man komma överens via mejl eller telefon
 • Ha fler videokonferenser och telefonmöten istället för att träffas på respektive ort då leverantörerna finns på vitt geografiska platser.
 • Planera arbetsuppgifterna bättre genom att utföra inkomna jobb i samma område samtidigt och planera att allt material som går åt är med när vi åker ut på jobb
 • Öka användningen av vattenbaserade grundfärger
 • Använda så miljövänliga material som möjligt samt vara uppmärksamma på nya material som kommer ut på marknaden
 • Göra en genomgång av material och se om det finns andra mer miljövänligare alternativ
 • Upprätta en pärm där information samlas om hur man gör för att klara att ta lös vissa detaljer som går att återanvända
 • I vardagen prata om hur företag kan bli bättre så att alla börjar tänka mer miljövänligt.
Vi kommer under 2015 ta fram en uppföljning av lösningsförslagen för att ta vara på de idéer och den insikt som kommit in via förslagen och använda dem i vårt arbete med leverantörer för att minska vår klimatpåverkan och stärka delaktigheten.
Folksams hållbarhetsredovisning redovisar vatten- och el- och värmeförbrukning från den egna verksamheten och fastighetsinnehavet. I redovisningen presenteras utsläppen från kontor, fastigheter, tjänsteresor med flyg och tåg samt bilresor med Folksams och dess dotterbolags leasade bilar och anställdas bilar som körs i tjänsten.

Klimatfotavtrycket innehåller även utsläpp från köldmedia, papper, trycksaker och kaffe. Dessutom anges hur många av Folksams partners, när det gäller bilverkstäder, bildemonteringsanläggningar, byggentreprenörer och tvätt- och saneringsföretag, som uppfyller Folksams miljökrav.

Beräkning baserade på koldioxidekvivalenter

Där det är möjligt har utsläppen beräknats i CO2e, koldioxidekvivalenter. Koldioxidekvivalenter innebär att alla sju växthusgaser och inte bara koldioxid ingår i utsläppsberäkningarna. Det säkerställer att Folksam klimatkompenserar för hela klimatpåverkan och inte enbart koldioxidutsläppen. Av samma anledning är utgångspunkten att räkna konservativt och ta höjd vid de tillfällen där underlaget har varit knapphändigt, exempelvis vid beräkningen av klimatpåverkan från anställdas bilar.

Nytt för 2014 års hållbarhetsredovisning är att köldmedia för Tullgården har inkluderats. En annan förändring är att utsläppsfaktorn för elen för Tullgården och sälj- och fältkontoren har justerats för att inkludera uppströms utsläpp som sker vid elproduktion. 

Läs mer om respektive del nedan:

El- och värmeförbrukningen kommer från de fastigheter som Folksam antingen äger och bedriver verksamhet i, enbart äger eller lokaler som Folksam hyr för sin verksamhet. Ägarformen och om verksamhet bedrivs i lokalerna eller inte påverkar vad som ska ingå i Folksams totala energi- och vattenförbrukning.

Folksam består av följande fyra juridiska personer vilka ingår i förbrukningssiffrorna.
 • Folksam Liv1 (helt ägda fastigheter)
 • Folksam Liv2 (fd Gyllenforsen som Folksam äger till 71 procent)
 • Folksam Sak (helt ägda fastigheter)
 • KPA Pension (ägs av Folksam till 60 procent)

Dessutom är Folksams dotterbolag Förenade Liv inkluderat.

Siffror baserade på avläsningar

Förbrukningssiffror för el, vatten och värme är baserade på avläsningar i Folksams fastighetssystem per 31 januari varje år. Justeringar av, till exempel utsläppsfaktorer och mätfel, sker kontinuerligt under året vilket förklarar eventuella avvikelser med tidigare års rapportering i hållbarhetsredovisningen.

Folksam har klimatkompenserat för 2013 års utsläpp baserat på klimatfotavtrycket som redovisades i hållbarhetsredovisningen 2013.

Uppgifterna om koldioxidutsläpp från fastigheter 2014 bygger på värmeförbrukningsstatistik i MWh och CO2 från vår fastighetsförvaltare, medan värmeförbrukningen för fält- och säljkontoren är uppskattad. Majoriteten av uppvärmning sker med fjärrvärme och några fastigheter använder olja och naturgas.

Liv2 ägs till 71 procent av Folksam. Koldioxidutsläppen i hållbarhetsredovisningen 2014 motsvarar Folksams andel, det vill säga 71 procent, av de totala koldioxidutsläppen från värme för Liv2.

KPA Pension ägs till 60 procent av Folksam. Redovisade koldioxidutsläpp motsvarar Folksams andel, det vill säga 60 procent av KPA Pensions fastigheters koldioxidutsläpp från värme.

Koldioxidutsläppen från elförbrukning i Folksams fastigheter 2014 är relativt låga eftersom Folksam använder ursprungsmärkt vindkraftsel märkt med Bra miljöval. Förbrukningen 2014 baseras på faktiska förbrukningssiffror. Liv2 ägs till 71 procent av Folksam.

Koldioxidutsläppen motsvarar Folksams andel, det vill säga 71 procent, av de totala koldioxidutsläppen från elförbrukning för Liv2. KPA Pension ägs till 60 procent av Folksam. Redovisade koldioxidutsläpp motsvarar Folksams andel, det vill säga 60 procent av KPA Pensions fastigheters totala utsläpp från elförbrukning.

Utsläppen har beräknats i kalkylverktyget Our Impacts.

Koldioxidutsläppen från vatten i Folksams kontor och fastigheter är baserade på faktiska förbrukningssiffror. Vattenförbrukningen för sälj- och fältkontoren ingår inte i den redovisade vattenförbrukningen. Koldioxidutsläppen motsvarar Folksams andel, det vill säga 71 procent, av de totala koldioxidutsläppen från vatten.

KPA Pension ägs till 60 procent av Folksam. Redovisade koldioxidutsläpp motsvarar Folksams andel, det vill säga 60 procent av KPA Pensions fastigheters utsläpp från vatten. Utsläppen har beräknats i kalkylverktyget Our Impacts.

Nytt för 2014 års redovisning är att köldmedia för Tullgården har inkluderats i klimatfotavtrycket. Den köldmedia som rapporterats är det läckage som har uppstått i aggregaten.

Eftersom läckage av köldmedia sker oregelbundet har läckaget av köldmedia i kilo redovisats som ett medelvärde över fyra år (2011, 2012, 2013 och 2014) eftersom det ger en mer rättvisande bild. Utsläppen har sedan beräknats i kalkylverktyget Our Impacts.

Folksams och dess dotterbolags tjänsteresor ingår i 2014 års hållbarhetsredovisning. Koldioxidutsläppen från flyg 2014 bygger på statistik från vår resebyrå Ticket. Utsläppssiffran från resebyrån har multiplicerats med en faktor två.

Anledningen är att flygets klimatpåverkan är högre än landbaserade transporter. Det beror, bland annat, på att vattenånga och kväveoxider släpps ut på hög höjd och bildar kondensstrimmor och ozon som har en värmande effekt. Att använda en multiplikator är i linje med praxis hos olika aktörer som gör klimatberäkningar.

Folksams och dess dotterbolags klimatfotavtryck från tågresor bygger på statistik om antal personkilometer från SJ och utsläppen har beräknats i kalkylverktyget Our Impacts.

Uppgifterna om Folksams och dess dotterbolags utsläpp från bilar bygger på statistik om milersättning. Bilarna har delats in i två kategorier:

Bil A) antal kilometer som körts med bilar som vid inköp uppfyllde Folksams krav på säkerhet och miljö (dvs. bränslesnåla bensin- och dieselbilar, etanolbilar, gasbilar och hybrider)

Bil B) antal kilometer som kördes med övriga bilar.

 • Vi utgår från att Folksamgodkända bilar (Bil A) släpper ut 129 gram/km*. Detta är en uppskattning över de genomsnittliga utsläppen från denna bilgrupp, se mer om bilgruppen ovan.
 • Vi utgår från att (Bil B) släpper ut 181 gram/km** (enligt uppgifter från Naturvårdsverket).

* Baserat på genomsnittliga koldioxidutsläpp för Folksamgodkända bilar. ** Baserat på genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya bilar i Sverige år 2006–2008, rapport 5946 Naturvårdsverket.

Beräkning av utsläpp från bilar:

(Bil A) km x 129 gram = (CO2 Bil A)
(Bil B) km x 181 gram = (CO2 Bil B)

Summa: CO2 Bil A + CO2 Bil B = Totala CO2 Bil

Statistik för papper, trycksaker och kaffe kommer från Folksams inköpsavdelning samt från kommunikationsavdelningen.

Statistik om inköpt kopieringspapper, kuvert, utdataproduktion, trycksaker samt kaffe har rapporterats i vikt för att därefter beräknas om till koldioxidekvivalenter i kalkylverktyget Our Impacts.