Vårt klimatfotavtryck

Folksam har ambitionen att ligga i framkant inom miljö- och klimatarbete och har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 60-talet. Miljö- och klimatfrågorna är centrala för Folksam.
För Folksam handlar det inte minst om att skapa trygghet för våra kunder men också om att engagera oss för att motverka klimatförändringarna globalt. Vi försäkrar nästan varannan svensk och har hand om pensionen för nära två miljoner individer.

Med storleken följer ett stort ansvar och det är självklart för oss att arbeta med strategier för att klimatsäkra utvecklingen såsom exempelvis vårt mål om nettonoll-utsläpp till år 2030.

Ladda ner Hållbarhetsredovisning

Folksam totala klimatavtryck under 2017 var 5 301 ton koldioxid. Vi har totalt minskat våra utsläpp jämfört med 2016 som bestod av 6 230 ton koldioxid. Störst påverkan har energiförbrukning hos Folksam Fastigheter som utgör knappt 60 procent av det totala klimatavtrycket.

Folksam kompenserar hela sitt utsläpp genom Vi-skogens trädplanteringar. Vi-skogen planterar i snitt sex träd för varje ton koldioxid som släpps ut.

Den totala klimatpåverkan som Folksam kompenserar för uppgår till 5 301 ton koldioxid, vilket innebär att omkring 31 800 träd kommer att planteras för att kompensera Folksams klimatfotavtryck.

Läs mer om hur vi arbetar med miljö

Så räknar vi

Genom att räkna konservativt och ta höjd vid de tillfällen underlaget har varit knapphändigt, till exempel när det gäller information om utsläppen från anställdas bilar som används i tjänsten, säkerställs att Folksam klimatkompenserar för hela sitt klimatfotavtryck.

CO2e, koldioxidekvivalenter, innebär att alla sju växthusgaser, och inte enbart koldioxid, ingår i beräkningarna av utsläppen.

Läs mer om klimatkompenserat

Klimatavtryck i siffror för Folksams egen verksamhet

Område 2017 2016 2015
Värme 542 694 547
El 116 127 124
Köldmedia 55 48 43
Vatten 2,6 3 3
Bilresor 484 579 611
Resor - flyg och tåg 808 1 050 1 169
Trycksaker och papper 95 129 159
Kaffe 24 25 26

Folksams direkta och indirekta klimatpåverkan

Folksams klimatpåverkan från den egna verksamheten och fastighetsinnehavet delas in i tre så kallade scope i enlighet med den internationella standarden för mätning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp, Greenhouse Gas Protocol.

Scope 1 representerar direkta utsläpp från den egna verksamheten där Folksams leasade bilar, anställdas bilar i tjänsten och köldmedia för Tullgården (huvudkontoret i Stockholm) ingår.

Scope 2 utgör indirekta utsläpp från el och värme som köps in till Folksams kontor.

Scope 3 omfattar indirekta utsläpp från resor med flyg, tåg och taxi samt papper, trycksaker, kaffe, vatten samt uppströmsemissioner från elproduktion. Även Folksams fastighetsinnehav, vilket är en investering av försäkringspremier, ingår här.

Hagainitiativet

I april 2014 blev Folksam medlem i Hagainitiativet. Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Hagainitiativets vision är att uppnå ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.

När vi gick med i Hagainitiativet satte vi upp målet att minska utsläppen med minst 40 procent till 2020. De målen har vi redan nått. Därför beslutade vi oss om att sätta upp ett nytt mål till 2030 – vi vill ha utsläpp nära noll i vår verksamhet.

I nätverket ingår AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola European Partners Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, Preem, Siemens, Stena Recycling, och Sveaskog.

Som ett av medlemsföretagen i Hagainitiativet bidrar Folksam varje år med information till ett gemensamt klimatbokslut. I klimatbokslutet redovisas företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen.

Klimatbokslutet

Hagainitiativet

Den främsta utsläppskällan för Folksam är resor som står för 62 procent av de totala utsläppen. Resor är en utmaning för Folksam.

Folksam har många kontor runt om i landet och vår personal är i hög utsträckning beroende av bil vid skadebesiktningar hos kunderna.

Totalt reste Folksams personal 8 957 680 kilometer under 2017. Det motsvarar 224 varv runt jorden.

Resor i siffror

Färdsätt 2017 2016 2015
Tåg 2 444 658 2 838 139 2 823 725
Bil 3 247 780 3 788 410 3 664 490
Flyg 3 265 242 4 066 310 4 656 261
Total antal kilometer 8 957 680 10 692 859 11 144 476

Bilresor – co2-utsläpp i ton

Samt ökning / minskning mellan 2016–2017

2017 2016 2015 +/- ton +/- procent
Bilresor 484 579 611 -95 -16,45%

Minskat utsläpp och färre kilometer

Folksam har minskat resandet med bil vilket har minskat utsläppen med cirka 17 procent mellan 2016 och 2017. Flyg- och tågresorna har också minskat mellan 2016 och 2017.

Totalt har tågresorna minskat med motsvarande cirka 420 resor tur och retur mellan Stockholm och Göteborg– klimatpåverkan från tågresor är marginell i jämförelse med flyg och är mindre än en procent av vårt totala klimatfotavtryck.

Resor i Folksam

Folksam finns i hela Sverige och stora delar av arbetet görs på annan plats än kontoret av till exempel skadereglerare, besiktningsmän, kundansvariga och inköpare. Resor är en naturlig del av verksamheten. Utmaningen ligger bland annat i att bara resa när det är nödvändigt, att arrangera digitala möten och att planera rutter och besök på ett smart sätt.

Folksam har under ett par år arbetet systematiskt för att bli en digital organisation. Samtliga medarbetare har nu möjlighet till digitala möten i sin dator, närhet till videokonferensrum och allt fler utbildningar görs som e-utbildningar.

Mål om fossilfritt 2030

Folksams mål att bli fossilfritt till år 2030 kommer ha en stor påverkan på de framtida resorna. Även om antalet resor, och framförallt klimatavtrycket av resor, har minskat under ett par år så återstår en stor omställning.

Trycksaker och papper

Folksam har en tydlig ambition att minska antalet trycksaker genom att i allt högre utsträckning övergå från fysiska trycksaker till att publicera i digital form. Det innebär bland annat att kunder ska få möjlighet att få försäkringsvillkor och fakturor digitalt. Under 2017 har klimatpåverkan från papper och trycksaker minskat med sju ton CO2e.

På Folksam dricker vi kaffe med god eftersmak

Allt kaffe som köps in till Folksams huvudkontor är ekologiskt och Rättvisemärkt, vilket betyder att det har lägre klimatpåverkan än konventionellt kaffe, att inga bekämpningsmedel använts vid odlingen och att bönderna som odlat kaffet fått ett mer rättvist pris för sitt kaffe.

Klimatpåverkan från kaffe har minskat från 25 till 24 ton CO2e. Totalt motsvarar det 2,64 miljoner koppar gott kaffe eller 746 koppar kaffe per anställd och år!
Kaffe 2017 2016 2015
Total mängd (kg) 15 846 17 527 17 851
Folksam investerar i fastigheter och jobbar aktivt med energieffektivisering. Energi- och vattenanvändningen kommer från ett stort antal fastigheter som Folksam äger, främst kontor och bostäder i Stockholm men även i andra delar av landet.

Genom ansvarsfullt fastighetsägande ska vi verka för och stödja en långsiktigt hållbar och klimatneutral utveckling av samhället.

Vi ska:

 • Driva verksamheten mot tydliga miljömål och aktivt arbeta med energieffektivisering och cirkulär ekonomi för minimerad resursanvändning
 • Samverka och utveckla goda relationer och hållbara beteenden med kunder och intressenter, såsom leverantörer, bostads- och lokalhyresgäster
 • Ha ett miljömedvetet och socialt hållbart förhållningssätt vid förvärv, förvaltning, uthyrning och projektverksamhet
 • Fokusera på tydliga krav, uppföljning och ständiga förbättringar

Energi och klimat

Folksams fastighetsinnehav

Typ 2017 2016 2015
Värme 2 839 3 343 2 989
El 176 194 190
Vatten 37 38 38
Totalt ton CO2e 3 053 3 576 3 217

Värmeförbrukning och elförbrukning

Folksams fastighetsinnehav

Typ 2017 2016 2015
Värmeförbrukning (MWh) 35 991 37 727 34 291
Elförbrukning (MWh) 11 545 11 222 12 451
Total energianvändning (MWh) 47 536 48 949 46 742

Miljöcertifieringar

I december 2017 var 34 procent av den totala arean av Folksams fastighetsbestånd miljöcertifierat. Målet är att 2018 ha miljöcertifiering på 55 procent av arean och att 2020 ha nått 70 procent.

Gröna hyresavtal för minskad energianvändning

Under 2017 var 29 procent av alla ny- och omförhandlade kommersiella hyresavtal gröna. Målet för 2018 är att nå 50 procent och år 2020 ska alla nya och omförhandlade kommersiella hyresavtal som tecknas vara gröna.

Ett grönt hyresavtal bygger på samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst för minskad miljöpåverkan från lokaler. Folksam använder sig av Fastighetsägarnas standardavtal som tydlig¬gör hyresvärdens och hyresgästens respektive ansvar samt vad som är gemensamt ansvar.

Det Gröna Hyresavtalet innebär bland annat:

 • att en energikartläggning ska genomföras
 • att hyresgästen årligen ska tillställas förbrukningen av värme, el och vatten
 • att hyresvärden förbinder sig att köpa förnybar eller klimatneutral energi för uppvärmning
 • att hyresvärd och hyresgäst förbinder sig att köpa förnybar el
 • att koldioxidutsläppet ska beräknas årligen
 • att källsortering ska utföras så att alla nu möjliga fraktioner återvinns
För att minska miljöbelastningen vid bilreparationer använder de verkstäder som Folksam anlitar, i stor omfattning återanvända reservdelar, istället för att automatiskt välja en nytillverkad. Vidare reparerar man plastdetaljer och glasrutor istället för att alltid använda nya reservdelar.

Att återanvända och reparera i stället för att köpa nytt, är inte bara en vinst för miljön utan även en god affär för Folksam och för Folksams kunder.

1 423 ton - Så mycket har Folksam under 2017 minskat koldioxidutsläppen genom cirkulär skadereglering där vi återanvänder till exempel cyklar och elektronik.

Mer om cirkulär skadehantering

Leverantörer utbildas i Bra Miljöval

Under 2017 fortsatte den digitala utbildningen i Bra Miljöval för Folksams leverantörer av skadereglering inom byggsektorn och motorsektorn. Utbildningen gått ut till alla leverantörer, cirka 180 inom bygg och cirka 1650 inom motor.

Syftet med utbildningen är att alla deltagare ska få den information som behövs för att skapa en grundläggande förståelse för de kriterier som Bra Miljöval ställer på oss som försäkringsbolag och på våra leverantörer av skadereglering.

Den bidrar också till en grundläggande kunskap hos deltagarna om hur miljön påverkas av de dagliga arbetsmetoderna i respektive bransch, och hur en verksamhet kan arbeta för att minska sin negativa miljöpåverkan

Läs mer om Folksams arbete med Bra Miljöval

Klimatfotavtrycket innehåller vatten-, el- och värmeför¬brukning från den egna verksamheten och fastighetsin¬nehavet, tjänsteresor med flyg, taxi och tåg, bilresor med Folksams och dess dotterbolags leasade bilar, anställdas bilar som körs i tjänsten, utsläpp från köldmedia, papper, trycksaker och kaffe.

Beräkning baserade på koldioxidekvivalenter

Där det är möjligt har utsläppen beräknats i CO2e, koldiox¬idekvivalenter. Koldioxidekvivalenter innebär att alla sju växthusgaser och inte bara koldioxid ingår i utsläppsberäk¬ningarna. Det säkerställer att Folksam klimatkompenserar för hela klimatpåverkan och inte enbart koldioxidutsläppen.

Av samma anledning är utgångspunkten att räkna konser¬vativt och ta höjd vid de tillfällen där underlaget har varit knapphändigt, exempelvis vid beräkningen av klimatpåver¬kan från anställdas bilar som används i tjänsten.

Sedan 2016 års klimatfotavtryck har utsläppsfaktorn för anställdas egna bilar (g CO2/km) justerats för att bättre spegla den genomsnittliga svenska bilparken. Det innebar en sänkning från 181 g CO2/km till 163 g CO2/km 2016, och en ytterligare sänkning med 3 procent, ned till 158 g CO2/km 2017.

Sänkningen för 2017 baserar sig på Trafikverkets PM från 14 februari 2017, ”Minskade utsläpp trots ökad trafik och rekord i bilförsäljning”.

Nytt för 2017 års beräkning är att vi har räknat med taxiresor och har justerat utsläpp för tjänstebilar, i de fall vi vet att det är en elhybrid. Se vidare bilagan för beräkningsmetoder miljö.

Den kommer från de fastigheter som Folksam antingen äger och bedriver verksamhet i, enbart äger eller lokaler som Folksam hyr för sin verksam¬het. Ägarformen och om verksamhet bedrivs i lokalerna eller inte påverkar vad som ska ingå i Folksams totala energi- och vattenförbrukning.

Följande juridiska personer ingår i förbrukningssiffrorna
 • Folksam Liv (Folksam Liv 1- helt ägda fastigheter och Folksam Liv 2- fd Gyllenforsen som Folksam äger till 71 procent)
 • Folksam Sak (helt ägda fastigheter)
 • KPA Pension (ägs av Folksam till 60 procent)
 • Dessutom är Folksams dotterbolag Förenade Liv inkluderat.

Förbrukningssiffror för el, vatten och värme är baserade på avläsningar i Folksams fastighetssystem i januari varje år. Justeringar av till exempel utsläppsfaktorer och mätfel sker kontinuerligt under året vilket förklarar eventuella avvikelser med tidigare års rapportering i hållbarhetsredovisningen

Dessutom är Folksams dotterbolag Förenade Liv inkluderat.

Siffror baserade på avläsningar

Förbrukningssiffror för el, vatten och värme är baserade på avläsningar i Folksams fastighetssystem per 31 januari varje år. Justeringar av, till exempel utsläppsfaktorer och mätfel, sker kontinuerligt under året vilket förklarar eventuella avvikelser med tidigare års rapportering i hållbarhetsredovisningen.

Folksam har klimatkompenserat för 2013 års utsläpp baserat på klimatfotavtrycket som redovisades i hållbarhetsredovisningen 2013.

Uppgifterna om koldioxidut¬släpp från fastigheter 2017 bygger på värmeförbruknings¬statistik i MWh och CO2 från vår fastighetsförvaltare, med¬an värmeförbrukningen för fält- och säljkontoren är upp¬skattad. Majoriteten av uppvärmning sker med fjärrvärme och några fastigheter använder pellets och naturgas.

Liv2 ägs till 71 procent av Folksam. Koldioxidutsläppen i klimatfotavtrycket 2017 motsvarar Folksams andel, det vill säga 71 procent, av de totala koldioxidutsläppen från värme för Liv2. KPA Pension ägs till 60 procent av Folksam.

Redovisade koldioxidutsläpp motsvarar Folksams andel, det vill säga 60 procent av KPA Pensions fastigheters koldioxidut¬släpp från värme. Samma metod för ägarandel har använts för el och vatten.

Koldioxidutsläppen från elförbrukning i Folksams fastigheter 2017 är relativt låga eftersom Folksam använder ursprungsmärkt vattenkraftsel märkt med Bra miljöval. Förbrukningen 2017 baseras på faktiska förbrukningssiffror.

Vattenförbrukning i fastigheter; Koldioxidutsläppen från vatten i Folksams kontor och fastigheter är baserade på faktiska förbrukningssiffror. Vattenförbrukningen för sälj- och fältkontoren ingår inte i den redovisade vattenförbrukningen.

Sedan 2014 års redovisning har köldmedia för Tullgården inkluderats i klimatfotavtrycket. Den köldmedia som rapporterats är den påfyllnad som har gjorts i aggregaten, som ett närmevärde för läckage.

Eftersom läckage och påfyllnad av köldmedia sker oregelbundet har påfyllnad av köldmedia i kilo redovisats som ett medelvärde över fyra år (2014, 2015, 2016 och 2017) för att få en mer rättvisande bild.

Koldioxidutsläppen från flyg 2017 bygger på sta¬tistik från resebyrån Ticket. Utsläppssiffran från resebyrån har multiplicerats med en faktor två. Anledningen är att flygets klimatpåverkan är högre än landbaserade transporter.

Det beror bland annat på att vattenånga och kväveoxider släpps ut på hög höjd och bildar kondensstrimmor och ozon som har en värmande effekt. Att använda en multiplikator är i linje med praxis hos olika aktörer som gör klimatberäkningar.

Folksams och dess dotterbolags klimatfotavtryck från tågresor bygger på statistik om antal personkilometer från SJ.

Folksams och dess dotterbolags klimatfotavtryck från taxiresor inkluderas med start i 2017 års klimatfotavtryck. Utsläppsberäkningen bygger på uppgifter om kostnader i SEK, inkl. moms, och statistik från taxibranschen.

* Baserat på genomsnittliga koldioxidutsläpp för Folksamgodkända bilar. ** Baserat på genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya bilar i Sverige år 2006–2008, rapport 5946 Naturvårdsverket.

Beräkning av utsläpp från bilar:

(Bil A) km x 129 gram = (CO2 Bil A)
(Bil B) km x 181 gram = (CO2 Bil B)

Summa: CO2 Bil A + CO2 Bil B = Totala CO2 Bil

Uppgifterna om Folksams och dess dotterbolags utsläpp från bilar bygger på statistik om milersättning. Bilarna har delats in i två kategorier:

Bil A: Antal kilometer som körts med bilar som vid inköp uppfyllde Folksams krav på säkerhet och miljö (det vill säga bränslesnåla bensin- och dieselbilar, etanolbilar, gasbilar och hybrider)

Bil B: Antal kilometer som kördes med övriga bilar.

Vi utgår från att Folksamgodkända bilar (Bil A1) släpper ut 129 gram/km*. Detta är en uppskattning över de genomsnittliga utsläppen från denna bilgrupp, se mer om bilgruppen ovan.

Med start i 2017 års klimatbokslut görs en översyn av emissionsfaktorns träffsäkerhet och justering av delar av denna grupp (Bil A), mer precist för de tjänstebilar och personalbilar som är elhybrider och laddhybrider.

Utsläpp från ersatta tjänstemil i laddhybriderna beräknas med en lägre emissionsfaktor baserad på relevanta bilmodeller och emissionsberäkningar från miljöfordon.se (Bil A2). Inför nästa verksamhetsårs klimatbokslut fortsätter översynen för resterande bilar i gruppen. Vi utgår från att (Bil B) släpper ut 158 gram/km** (enligt uppgifter från Trafikverket).

* Baserat på genomsnittliga koldioxidutsläpp för Folksamgodkända bilar.
** Baserat på genomsnittliga koldioxidutsläpp från personbilsflottan i Sverige som helhet år 2016, Trafikverket PM 2017-02-14: Minskade utsläpp trots ökad trafik och rekord i bilförsäljning.

Beräkning av utsläpp från bilar:
(Bil A1) km x 129 gram = (CO2 Bil A1) (Bil A2) km x 68 gram = (CO2 Bil A2) (Bil B) km x 158 gram = (CO2 Bil B)
Summa: CO2 Bil A1+ CO2 Bil A2 + CO2 Bil B = Totala CO2 Bil

Statistik för papper, trycksaker och kaffe kommer från Folksams inköpsavdelning samt från kommunikationsavdelningen. Statistik om inköpt kopierings¬papper, kuvert, utdataproduktion, trycksaker samt kaffe har rapporterats i vikt.