Principer för ansvarsfulla investeringar på Folksam

PRI

— uppmärksammad ägarstyrning

Våra kunder bryr sig om hur börsbolagen hanterar hållbarhetsfrågorna. På Folksam är vi övertygade om att företag som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt.
Genom våra påverkande investeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och mot korruption, påverkar Folksam därför de företag vi investerar i.

Vissa företag har vi aktivt valt att inte placera i oavsett hur liten deras miljöpåverkan är eller hur bra arbetsmiljö de har – då ligger de av styrelsen fastställda uteslutande kriterierna till grund.

Uteslutande kriterier

De uteslutande kriterierna är tobak och illegala vapen såsom till exempel klustervapen, antipersonella minor och kärnvapen. Dessa kriterier gäller för samtliga bolag inom Folksam med två undantag: dotterbolaget KPA Pension har beslutat om ännu hårdare uteslutningskriterier och investerar inte heller i tobaksindustrin, vapenindustrin, alkoholindustrin eller i kommersiell spelindustri. KPA Pension har även ett striktare miljökriterium.

Vi ställer krav på samhällsansvar

För Folksam Sak, som har certifierats med Bra Miljöval, innebär det att förutom tobak så utesluts investeringar i alkohol, samtliga vapen, porr, kolkraft, kärnkraft, uran och företag som kränker mänskliga rättigheter.

Folksam förvaltar cirka 350 miljarder kronor för drygt fyra miljoner kunders räkning. Det ger oss makt att påverka och långsiktigt förändra vårt samhälle. Folksams ambition att påverka företag att ta sitt samhällsansvar är i högsta grad ett publikt arbete, eftersom vi tror att kunskap bidrar till positiv förändring.

Folksams arbete med Ansvarsfullt ägande

Under 2014 genomfördes såväl interna som externa presentationer om hur vi arbetar med Ansvarsfullt ägande. Liksom tidigare år blev vi även intervjuade av studenter och forskare för akademiska uppsatser och avhandlingar.

Folksams arbete med Corporate Governance

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Antal företag där Folksam fört en aktiv dialog 34 37 31 45 57 77 45
Antal svenska bolagsstämmor där Folksam medverkat 41 42 43 39 42* 39 35
Valberedningar Folksam är med i 1 2 2 3 2 3 4
* Inkluderar en extra bolagsstämma
FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN Principles for Responsible Investments, PRI) är ett FN-initiativ som lanserades under 2006 och syftar till att föra in hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen för institutionella investerare och pensionsförvaltare.

Folksam var den enda svenska investerare som deltog i utformningen av riktlinjerna, som gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Folksam var också en av de första investerarna att skriva under principerna.

I årets hållbarhetsrapportering har vi valt att för femte året i rad redovisa årets händelser utifrån dessa principer för att tydliggöra hur Folksam uppfyller sitt åtagande som undertecknare av PRI.

Folksam inkluderar miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i den finansiella analysen och beslutsprocessen.

Folksam anlitar Swedbank Robur som kapitalförvaltare för stora delar av kapitalet, samt för etisk screening av alla investeringar. Folksam anlitar även fristående konsultfirmor för olika analystjänster. Analysen ligger till grund för beslut om vilka bolag Folksam investerar i och vilka bolag som Folksam väljer att föra en djupare dialog med.

Folksam röstar både för och emot aktierelaterade belöningssystem. Vi redovisar när vi röstar emot, annars röstar vi för. Folksam har under stämmosäsongen 2014 deltagit i 42 årsstämmor, samt varit representerade i två valberedningar.

Förutom detta har Folksam varit involverat i en rad dialoger med bolagsstyrelser beträffande hållbarhetsarbete och belöningssystem. I de fall bolagen inte har hörsammat Folksams synpunkter har vi valt att rösta emot belöningssystemen. En sammanfattning av de frågor Folksam ställt vid stämmorna under 2014 liksom de svar som getts från bolagen finns på Folksams hemsida.

Ytterligare information om Folksams närvaro på årsstämmorna 2014 finns på bloggen ”En katt bland hermelinerna” och även gruppens twitterkonto där ni kan läsa tweets skrivna direkt från årsstämmorna under profilen @etikkatten.

Rapporter från stämmor

Bloggen "En katt bland hermelinerna"

Etikkatten på Twitter

Dialog hjälper företag att se affärspotentialen i hållbarhetsfrågor

Folksams arbete med att påverka företag i hållbarhetsfrågor är dels inriktat på att minska de risker som är förknippade med miljöbrott, brott mot mänskliga rättigheter och korruption, och dels på att få fler att se och utnyttja affärspotentialen i ett ansvarsfullt företagande. Arbetet sker bland annat genom aktiv bolagsstyrning.

2014 granskades verksamheten i omkring 2000 bolag med fokus på företagens prestationer avseende miljö och mänskliga rättigheter. Folksams 20 största svenska innehav kontaktades och möten genomfördes under året med sju av dessa. Utöver detta identifierades 20 svenska företag som löpte störst risk att råka ut för incidenter inom miljö och mänskliga rättigheter. Två bolag valdes ut och möten genomfördes med en genomgång av bolagens risksituation.

Granskningen har genom åren inneburit att flera företag strukturerat om och förbättrat sitt miljöarbete eller sitt sätt att arbeta med mänskliga rättigheter efter dialog med Folksam.

Folksam är en aktiv ägare och införlivar miljö och sociala frågor i bolagsstyrningspolicyn och arbetssättet.

Folksams styrelser har fastställt en bolagsstyrningspolicy och etiska investeringskriterier för bolagens innehav. Verksamheten följs upp av en intern bolagsstyrningskommitté där Folksams vd är ordförande. Resultatet rapporteras till styrelserna.

Folksam i dialog med börsbolag med anledning av incidenter Folksam försöker så långt det går att påverka de bolag vi investerar i, exempelvis i bolagsstyrningsfrågor eller i frågor som rör miljö eller mänskliga rättigheter. Några exempel:

Stora Enso

2014 framkom det att Stora Enso hade barnarbete i leverantörsledet i sin verksamhet i Pakistan. Folksam har under året träffat Stora Enso vid flera tillfällen samt deltagit vid en resa till Lahore, Pakistan, för att på plats ta del av den miljö och utmaningar som bolaget står inför. Likaså fick vi möjlighet att träffa några av de barn som tidigare arbetat med att samla in returpapper på soptippar och som nu satts i skola. Folksam vill försäkra sig om att Stora Enso stärker policys och riktlinjer inom företaget liksom gentemot underleverantörer och att bolaget fortsätter arbetet framåt. Dialogen kommer att fortsätta under 2015.

TeliaSonera

TeliaSonera har under flera år haft en koppling till frågeställningar om brott mot mänskliga rättigheter och korruption i samband dotterbolags aktiviteter i Eurasien. Folksam därför haft en intensiv dialog med bolaget. Företaget har granskat och styrt upp sin verksamhet med bland annat en reviderad uppförandekod och förstärkt intern kontroll. Bolaget har också utbildat personalen i hållbarhet och blivit mer transparenta mot marknaden beträffande hållbarhet.

Hösten 2014 deltog Folksam i en resa arrangerad av TeliaSonera till Kazakstan och Uzbekistan. Inget av dessa unga länder är demokratiskt styrda och utmaningarna för TeliaSonera är därför stora. Bolaget har stärkt sin roll gentemot dotterbolagen och arbetar med att implementera en ansvarsfull företagsmodell. Folksam och ett antal andra svenska investerare deltog i ett möte med telekomministeriet i Uzbekistan där yttrandefrihet och mänskliga rättigheter togs upp.

TeliaSoneras ställning förstärktes av att 40 procent av aktieägarna var närvarande. Folksams ägardialog med TeliaSonera kommer att fortsätta med samma fokus på mänskliga rättigheter och anti-korruption eftersom det trots stora framsteg fortfarande finns korruptions- och barnarbetesproblematik i regionen.

Investerarresa till Burma med företagsmöten

Med anledning av att Burma öppnas upp för utländska företag deltog en representant från Folksams avdelning för Ansvarsfullt ägande vid en investerarresa som anordnades för nordiska investerare i november 2014. Arrangörerna Global Engagement Services organiserade under fem dagar 18 möten för investerarna från Sverige och Norge.

Några intensiva dagar ägnades åt möten med nordiska, europeiska, amerikanska och stora asiatiska företag som redan har eller snart kommer att ha verksamhet i landet. Möten med representanter från internationella arbetstagarorganisationen ILO, ett flertal frivilligorganisationer samt människor som tvångsflyttats från sina bostäder för att göra plats för industrimark ägde också rum.

Folksam kommer fortsätta att följa företagens aktiviteter i landet.

Folksam i dialog med utländska bolag

I det fall Folksam får kännedom om att ett innehav bryter mot något av våra investeringskriterier påbörjar vi en dialog med bolaget för att få till en förändring. Ibland når våra ansträngningar inte fram och vi tvingas avyttra innehavet. Under 2014 fattades inte något sådant beslut.

Folksam röstar vid utländska bolagsstämmor

Sedan 2005 använder Folksam även sitt inflytande för att rösta vid utländska bolagsstämmor. Detta sker genom elektronisk röstning. Under 2014 röstade Folksam på totalt 232 utländska stämmor. Vi var även representerat och ställde en fråga vid Stora Ensos stämma i Finland, samt lade ett förslag till Chevrons årsstämma.

Under 2014 var Folksam även tillsammans med Trillium Asset Management, New York State Pension Fund, Boston Trust, Unitarian Universalists med att lägga ett förslag till Chevrons årsstämma gällande en styrelseledamot med miljöexpertis samt en uppdelning av vd- och ordförandeposten.

Folksam var även representerat och ställde en fråga angående Pakistan vid Stora Ensos stämma i Finland.

Grupptalan

2008 tog avdelningen för ansvarsfullt ägande över arbetet med Folksams amerikanska grupptalansmål, så kallade class actions. 2014 fick Folksam totalt in närmare 3,1 miljoner kronor.

Folksam verkar för öppenhet och ökad rapportering om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i de företag vi placerar i.

Hållbart värdeskapande

Sedan 2009 har Folksam varit med i projektet Hållbart värdeskapande för att påverka svenska börsnoterade företag i riktning mot en hållbar utveckling och ett långsiktigt värdeskapande.

Hållbart värdeskapande bjöd 2014 tillsammans med OMX Stockholmbörsen in styrelseordförande, VD:ar och andra bolagsrepresentanter i de 100 största börsbolagen till ett seminarium kring implementering av hållbarhetsarbetet. Seminariet följdes av rundabordssamtal i mindre grupper vars syfte var att dela erfarenheter och lära av varandra.

Negativa erfarenheter 2014

Folksam och andra investerare har på olika sätt utvecklat metoder för påverkan genom bolagsstyrning. De finansiella aktörer som valt att aktivt rikta sitt arbete mot klimatfrågan är fortfarande i minoritet i förhållande till det samlade kapitalet.

De flesta aktörer väljer att inte väga in klimatförändringarna i sin förvaltning utan fokuserar istället på traditionell finansiell avkastning. Vissa investerare har valt att avinvestera från koldioxidtunga bolag, hellre än att påverka.

Den stora utmaningen för Folksam ligger i att ytterligare utveckla sitt arbetssätt genom att ta hänsyn till den enskilda förmånstagarens behov av riskkontroll och avkastning och samtidigt använda sitt inflytande som ägare för att förmå koldioxidintensiva företag att vidta kraftfullare åtgärder.

Folksam har trots sitt stora kapital inte varit stort nog att ensam kunna påverka.

Folksam arbetar aktivt för att principerna för ansvarsfulla placeringar ska godkännas och implementeras inom finansbranschen.

Folksam informerar externa fonder
Seminarium om energiutvinning i Arktis

Ansvarsfullt ägande anordnade i januari 2014 ett seminarium om energiutvinning i Arktis. Folksam redogjorde då för den dialog som genomförts med energibolag där Folksam har innehav och som har verksamhet i området och hur de ser på riskerna och möjligheterna.

Förutom Folksam talade även en representant från Greenpeace om de miljömässiga riskerna och en analytiker från Swedbank om hur de finansiella och miljömässiga riskerna hänger ihop. Seminariet var välbesökt bland annat av representanter från de fonder som säljs via Folksams guidade utbud.

Folksam samarbetar med andra placerare för att främja användandet av principerna.

Nordiskt samarbete för ansvarsfullt företagande

Folksam har sedan 2008 samarbetat med det norska livförsäkringsbolaget KLP och finska pensionsbolaget Ilmarinen, i Nordic Engagement Cooperation (NEC). Syftet med NEC är att koordinera bolagsstyrningsaktiviteter för miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Fokus riktas mot företag där överträdelser av internationella riktlinjer och konventioner har konstaterats.

Under 2014 var följande bolag på fokuslistan
 • AES
 • Alstom
 • Anadarko
 • Barrick
 • BP
 • Eutelsat
 • Exxon
 • Nestlé
 • Rio Tinto
 • Shell
 • Toyota
 • Transocean

Förutom de bolag som listats ovan var Folksam genom NEC även i kontakt med ett antal bolag aktiva i det av Marocko ockuperade Västsahara och samt engagerade i ett initiativ om barnarbete i kakaobranschen.

Global Network Initiative

2011 accepterades Folksam som medlem i Global Network Initiative, GNI, en internationell organisation med syfte att arbeta för att säkra mänskliga rättigheter inom IT och telekom. GNI grundades av IT-företagen Google, Microsoft och Yahoo efter att ha kritiserats kraftigt för sin verksamhet i Kina.

Målet med Folksams medlemskap är att som investerare i IT- och telekombolag ytterligare kunna uppmärksamma dessa företag på vilken inverkan de har på yttrandefrihet och integritet på nätet och vilket ansvar de bör ta.

Folksam rapporterar om de åtgärder som vidtas och om hur arbetet för att implementera principerna för ansvarsfulla investeringar framskrider.

En katt bland hermelinerna – en blogg om ägarstyrning

Folksams avdelning för Ansvarsfullt ägande finns sedan 2009 på bloggen "En katt bland hermelinerna". Bloggen fortsatte även under 2014 och likaså twitterkontot @etikkatten.

En katt bland Hermelinerna

Etikkatten på Twitter

Swedbank

Folksam äger drygt nio procent av aktierna i Swedbank. Folksams målsättning som ägare är att Swedbank ska vara en självständig svensk bank byggd på de värderingar som bidragit till att bygga de ekonomiska värden som i dag finns i Swedbank och svenska sparbanker, nämligen sund vardagsekonomi för privatpersoner och företag samt lokal förankring. Folksams syn är att dessa värderingar även i fortsättningen ska avspegla sig i bankens verksamhet.

Folksam Liv och Folksam Sak samt Sparbanker och Sparbanksstiftelser som äger aktier i Swedbank AB (publ) har enats om en gemensam förklaring om avsikt och målsättning med ägandet i banken.

Huvudsyftet är att ange ägarnas avsikt med ägandet i Swedbank:
– att tillsammans äga minst 20 procent av aktierna i Swedbank
– att tillsammans utgöra en stabil och långsiktig ägargrupp i Swedbank med gemensam målsättning med ägandet.

 • 2014
  Folksam får grönt ljus av Söderberg & Partners i undersökningen Hållbara Livbolag och ligger även i topp i Max Matthiessens undersökning av livbolagens arbete med ansvarsfullt ägande
 • 2013
  Folksam och KPA Pension hamnar som enda svenska bolag i kategorin ”Hall of Fame” när International Campaign to Abolish Nuclear Weapon (ICAN) listar banker och kapitalförvaltare som inte investerar i kärnvapen
 • 2012
  Folksam talar på Rio +20 om hur viktigt det är att redovisa sitt hållbarhetsarbete
 • 2011
  Folksam blir medlem i Global Network Initiative, GNI, en internationell organisation med syfte att arbeta för att säkra mänskliga rättigheter inom IT och telekom
 • 2010
  Folksam beslutar att avveckla innehav i de bolag som fortfarande producerar kärnvapen
 • 2009
  Under 2009 deltog Folksam som en av femton 15 svenska investerare i projektet Hållbart värdeskapande för att påverka svenska börsnoterade företag i riktning mot en hållbar utveckling och ett långsiktigt värdeskapande
 • 2008
  Folksam startade under året samarbetet Nordic Engagement Cooperation, NEC, tillsammans med norska KLP och finska Ilmarinen
 • 2007
  Folksam är medfinansierar ett skandinaviskt sekretariat för Carbon Disclosure Project (CDP)
 • 2006
  Folksams Index för Ansvarsfullt företagande presenteras för första gången
 • 2005
  Folksam deltar i utformningen av FN:Initiativet Principles for Responsible Investments
 • 2004
  Folksam inför korruption som ett påverkande kriterium
 • 2003
  Folksam börjar rösta på Svenska bolagsstämmor
 • 2002
  Folksam undertecknar FN:Initiativ Global Compact