PRI

— uppmärksammad ägarstyrning

Våra kunder bryr sig om hur börsbolagen hanterar hållbarhetsfrågorna. På Folksam är vi övertygade om att företag som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt.
Genom våra påverkande investeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och mot korruption, påverkar Folksam därför de företag vi investerar i. Vissa företag har vi dock aktivt valt att inte placera i oavsett hur liten deras miljöpåverkan är eller hur bra arbetsmiljö de har – då ligger de av styrelsen fastställda uteslutande kriterierna till grund.

Uteslutande kriterier

De uteslutande kriterierna är tobak och illegala vapen såsom till exempel klustervapen, antipersonella minor och kärnvapen. Dessa kriterier gäller för samtliga bolag inom Folksam med två undantag; dotterbolaget KPA Pension har beslutat om ännu hårdare uteslutningskriterier och investerar inte heller i tobaksindustrin, vapenindustrin, alkoholindustrin eller i kommersiell spelindustri. KPA Pension har även ett striktare miljökriterium.

Vi ställer krav på samhällsansvar

För Folksam Sak, som har certifierats med Bra Miljöval, innebär det att förutom tobak så utesluts investeringar i alkohol, samtliga vapen, porr, kolkraft, kärnkraft, uran och företag som kränker mänskliga rättigheter. Folksam förvaltar cirka 370 miljarder kronor för drygt fyra miljoner kunders räkning. Det ger oss möjlighet att påverka och långsiktigt förändra vårt samhälle. Folksams ambition att påverka företag att ta sitt samhällsansvar är i högsta grad ett publikt arbete, eftersom vi tror att kunskap bidrar till positiv förändring.

Folksams arbete med Corporate Governance

Under 2015 genomfördes såväl interna som externa presentationer om hur vi arbetar med Ansvarsfullt ägande. Liksom tidigare år blev vi även intervjuade av studenter och forskare för akademiska uppsatser och avhandlingar.
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Antal företag där Folksam fört en aktiv dialog 34 37 31 45 57 77 45
Antal svenska bolagsstämmor där Folksam medverkat 41 42 43 39 42* 39 35
Valberedningar Folksam är med i 1 2 2 3 2 3 4
* Inkluderar en extra bolagsstämma
FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN Principles for Responsible Investments, PRI) är ett FN-initiativ som lanserades under 2006 och syftar till att föra in hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen för institutionella investerare och pensionsförvaltare.

Folksam var den enda svenska investerare som deltog i utformningen av riktlinjerna, som gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Folksam var också en av de första investerarna att skriva under principerna.

I årets hållbarhetsrapportering har vi valt att redovisa årets händelser utifrån dessa principer för att tydliggöra hur Folksam uppfyller sitt åtagande som undertecknare av PRI.

Folksam inkluderar miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i den finansiella analysen och beslutsprocessen.

Folksam anlitar Swedbank Robur som kapitalförvaltare för stora delar av kapitalet, samt för etisk screening av alla investeringar. Folksam anlitar även fristående konsultfirmor för olika analystjänster. Analysen ligger till grund för beslut om vilka bolag Folksam investerar i och vilka bolag som Folksam väljer att föra en djupare dialog med.

Folksam röstar både för och emot aktierelaterade belöningssystem. Vi redovisar när vi röstar emot, annars röstar vi för. Folksam har under stämmosäsongen 2015 deltagit i 41 årsstämmor, samt varit representerade i en valberedning.

Förutom detta har Folksam varit involverat i en rad dialoger med bolagsstyrelser beträffande hållbarhetsarbete och belöningssystem. I de fall bolagen inte har hörsammat Folksams synpunkter har vi valt att rösta emot belöningssystemen. En sammanfattning av de frågor Folksam ställt vid stämmorna under 2015 liksom de svar som getts från bolagen finns på Folksams hemsida.

Ytterligare information om Folksams närvaro på årsstämmorna 2015 finns på bloggen ”En katt bland hermelinerna” och även gruppens twitterkonto där ni kan läsa tweets skrivna direkt från årsstämmorna under profilen @etikkatten.

Rapporter från stämmor

Bloggen "En katt bland hermelinerna"

Etikkatten på Twitter

Dialog hjälper företag att se affärspotentialen i hållbarhetsfrågor

Folksams arbete med att påverka företag i hållbarhetsfrågor är dels inriktat på att minska de risker som är förknippade med miljöbrott, brott mot mänskliga rättigheter och korruption. Dels på att få fler att se och utnyttja affärspotentialen i ett ansvarsfullt företagande. Arbetet sker bland annat genom aktiv bolagsstyrning.

2015 granskades verksamheten i omkring 2 000 bolag med fokus på företagens prestationer avseende miljö och mänskliga rättigheter. Folksams 20 största svenska innehav kontaktades och möten genomfördes under året med tio av dessa. Utöver detta identifierades 20 svenska företag som löpte störst risk att råka ut för incidenter inom miljö och mänskliga rättigheter. Företagen kontaktades och möten genomfördes med tre företag med en genomgång av bolagens risksituation.

Granskningen har genom åren inneburit att flera företag strukturerat om och förbättrat sitt miljöarbete eller sitt sätt att arbeta med mänskliga rättigheter efter dialog med Folksam.

Folksam är en aktiv ägare och införlivar miljö och sociala frågor i bolagsstyrningspolicyn och arbetssättet.

Folksams styrelser har fastställt en bolagsstyrningspolicy och etiska investeringskriterier för bolagens innehav. Verksamheten följs upp av en intern bolagsstyrningskommitté där Folksams vd är ordförande. Resultatet rapporteras till styrelserna.

Folksam för dialog med börsbolag med anledning av incidenter. Folksam försöker så långt det går att påverka de bolag vi investerar i, exempelvis i bolagsstyrningsfrågor eller i frågor som rör miljö eller mänskliga rättigheter. Under 2015 deltog Folksam i dialoger angående bolagsstyrningsfrågor i två uppmärksammade fall:

SCA

Hygienföretaget SCA:s affärsflygplan och representation diskuterades livligt i media under 2015. Flygplanen användes bland annat för att transportera styrelse, ledning och affärskollegor till representationsjakter där flera ledande näringslivsföreträdare samt i vissa fall även deras anhöriga deltog. Bland deltagarna fanns också Folksams förre vd och ordförande.

Folksam ställde tidigt krav på en extern och oberoende granskning av händelserna. En sådan granskning genomfördes och av den framgår att det inte har begåtts några lagbrott och att SCA följt sitt eget regelverk, men också att hanteringen i vissa fall varit bristfällig och att resurserna överutnyttjas. Bland annat hade flera av resorna inte fakturerats.

För Folksams del innebar detta att resekostnader i samband med representationen debiterats först i efterhand. Styrelse och ledning för SCA har efter detta bytts ut och Folksam fortsätter att fokusera på SCA:s stora hållbarhetsutmaning – att minska sina koldioxidutsläpp. Händelserna i SCA visar att det är viktigt att granska företag både ur ett generellt hållbarhetsperspektiv och på vilket sätt interna regler är utformade och hur de följs upp.

Swedbank

Under hösten uppmärksammades att två av medlemmarna i Swedbanks koncernledning gemensamt investerat i vissa fastighetsbolag. Enligt Swedbank har dessa affärer utförts i överensstämmelse med bankens interna regler men trots detta varit olämpliga. Därför har engagemanget avvecklats och bankens styrelse har skärpt det interna regelverket i syfte att ytterligare skydda banken mot intressekonflikter.

Folksam ser detta som positivt eftersom regler och regelefterlevnad är centralt när det gäller förtroende. Folksam utövar i detta fall påverkan främst genom sitt arbete i Swedbanks valberedning där Folksams vd ingår. Vi är också angelägna om att bankens interna regelverk håller samma höga kvalitet som dess arbete med övriga hållbarhetsfrågor.

Folksam förstärker klimatfokus i investeringar

Folksam har sedan länge ett aktivt engagemang för klimatet genom att vara undertecknare av FN-initiativet Global Compact, UN Principles for Responsible Investments (PRI) , Montreal Carbon Pledge (MCP) samt Carbon Disclusure Prodject (CDP). För att världen ska kunna leva upp till det klimatavtal som träffades i Paris behöver ambitionen höjas ytterligare och alla företag måste bidra för att koldioxidsläppen ska minska.

Mot bakgrund av detta beslöt Folksam under 2015 att sälja samtliga aktier i kolberoende bolag. Anledningen är att kol är en av de främsta utsläppskällorna av koldioxid. Sammanlagt uteslöt ett dussintal bolag på grund av detta, varav flera redan var uteslutna ur KPA:s portföljer på grund av deras strängare placeringskriterier.

Stämmoförslag till oljebolag

Folksam la tillsammans med en mängd andra investerare fram ett aktieägarförslag till årsstämmorna i de stora oljebolagen BP och Shell. Förslaget, under rubriken ”Strategic resilience for 2035 and beyond”, gick ut på att bolagen ska utöka sin årliga rapportering gällande: löpande utsläpp av växthusgaser, utvärdering av projektportföljen gentemot Internationella energiorganet IEA:s scenarier, sina planer för forskning och utveckling inom fossilfri energi och investeringsstrategier, relevanta nyckeltal och bonussystem samt sina klimatpolitiska ställningstaganden.

Folksam röstade också för motsvarande förslag vid årsstämman i Statoil. Styrelserna i samtliga tre bolag rekommenderade sina aktieägare att godkänna förslagen, som därmed antogs av respektive stämma. Detta faktum är en viktig milstolpe när det gäller att få bolagens ledningar att lyssna till de ansvarsfulla aktieägarna.

Carbon Risk-initiativet

Tillsammans flera andra investerare undertecknade Folksam ett brev till de 20 bolag som ingår i MSCI World som stod för de största CO2-utsläppen. I brevet uppmanades bolagen att återkomma med handlingsplaner och policies för hur de avser minska dessa utsläpp. Breven har lett till att flera telefonmöten med bolagen och investerarna bakom brevet har ägt rum under 2015 och flera telefonmöten är planerade för 2016. Fossilaföretagen riskerar varje år miljarder dollar genom att lägga stora resurser på att tillägna sig energireserver som aldrig kan komma att brännas.

Carbon Risk Initiative syftar till att förebygga att dessa fossilföretag slösar investerarnas kapital genom att visa att växthusgastunga reserver utgör ett existentiellt hot mot deras affärsmodeller då de riskerar att bli otillgängliga i framtiden. Hotet om klimatförändringar, koldioxidlagar och andra marknadskrafter verkar alla som en drivkraft för att förändra vår ekonomi mot ett koldioxidsnålare framtid med förnyelsebar energi som vår främsta tillgång.

Folksam i dialog med utländska bolag

I det fall Folksam får kännedom om att ett innehav bryter mot något av våra investeringskriterier påbörjar vi en dialog med bolaget för att få till en förändring. Ibland når våra ansträngningar inte fram och vi tvingas avyttra innehavet. Under 2015 fattades inte något beslut om uteslutning men det inleddes dialog med 13 nya bolag på grund av allvarligare incidenter.

Kakaoinitiativ
Folksam har skrivit under investerarbrev avseende barnarbete och levnadsvillkor bland kakaobönder. Breven skickades till följande bolag: Nestlé, Hershey, Mondelez, Lindt, Olam, Cargill, Barry Callebaut. Uppföljningsmöten har hållits med samtliga bolag och som nästa steg planeras en dialog med International Cocoa Initiative.

Palmoljeinitiativ
Folksam deltar i ett initiativ inom palmolja som under året utvidgats till att även omfatta köpare av palmolja, samtidigt som dialogen med producenter har fortsatt. Målet är att bolagen ska förbättra sitt miljö- och sociala arbete. Palmolja har en omfattande negativ påverkan på miljön och biologisk mångfald eftersom stora områden av regnskog skövlas för att ge plats åt odlingarna. När skogen bränns blir det dessutom stora utsläpp av koldioxid. Palmolja används framför allt inom livsmedelstillverkning och bland köpare av palmolja finns bl a globala jättar som Pepsico, Procter & Gamble och Unilever.

Total

Under 2012 Uppgav Total att de på uppdrag av det statliga marockanska oljebolaget satt igång prospektering av ett stort offshore område i det ockuperade Västsahara. I ett yttrande, som publicerades 2002 av FN: s undergeneralsekreterare för rättsliga frågor, slog fast att prospektering och utvinning av naturresurser i icke-självstyrande territorier som Västsahara är olagligt om den genomförs i strid med folkets intressen och önskemål. Denna typ av verksamhet kan knytas till brott mot FN: s Global Compact Principles 1 och 2 om de mänskliga rättigheterna och motsvarande riktlinje IV i OECD: s riktlinjer för multinationella företag, samt kapitel II i FN: s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter.

Folksam inledde därför en dialog med bolaget i syfte att Total skulle visa hur det säkerställdes att verksamheten i Västsahara skulle a bedrivas i linje med internationell rätt och med det Västsaharianska folkets intressen och önskemål i fokus I annat fall bör företaget helt dra sig ur Västsahara. Sedan 2012 har Folksam haft ett antal kontakter med Total bland annat genom brev, möte och genom samarbete med andra ägare.

Total har bekräftat sitt tillbakadragande från spanings avtalet vid offshore blocket i Västsahara. Avtalet löpte ut i början av december 2015 och företaget beslutade att inte förlänga det. Orsaken till att de avslutats beror troligen både på ekonomiska faktorer och ett lågt oljepris men den intensiva bolagsstyrningsdialog som Folksam och andra ägare har bedrivit har säkerligen också bidragit.

Folksam röstar vid utländska bolagsstämmor

Sedan 2005 använder Folksam även sitt inflytande för att rösta vid utländska bolagsstämmor. Detta sker genom elektronisk röstning. Under 2015 röstade Folksam på totalt 232 utländska stämmor.

Grupptalan

2008 tog avdelningen för ansvarsfullt ägande över arbetet med Folksams amerikanska grupptalansmål, så kallade class actions. 2015 fick Folksam totalt in närmare 4,8 miljoner kronor.

Läs mer om uteslutna företag

Folksam verkar för öppenhet och ökad rapportering om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i de företag vi placerar i.

Hållbart värdeskapande

Folksam är en av de institutionella ägarna som står bakom Hållbart värdeskapande vars syfte är att påverka svenska börsnoterade företag i riktning mot en hållbar utveckling och ett långsiktigt värdeskapande. Hållbart värdeskapande bjöd 2015 in styrelseordförande, vd:ar och andra bolagsrepresentanter i de 100 största börsbolagen till ett seminarium kring implementering av hållbarhetsarbetet. Seminariet följdes av rundabordssamtal i mindre grupper där deltagarna delade med sig av sina erfarenheter.

Negativa erfarenheter 2015

Beslutet att utesluta kolberoende bolag från Folksams aktieportföljer blottlade de svårigheter som finns med att definiera vilka bolag som ska omfattas. Energisektorn består av en lång kedja där bolag kan vara verksamma inom olika delar, allt från att leta efter olja till att distribuera el till hushåll. Vissa bolag som har egen utvinning av eller eldning av kol redovisar inte hur stor del av verksamheten den utgör.

Mätning av koldioxidavtrycket är förknippat med en hel del svårigheter. Det är ett relativt trubbigt mått och det är svårt att se den direkta kopplingen till positiv påverkan på klimatet. Det finns ännu inte en gemensam branschstandard över hur mätningarna ska utföras. Folksam deltar därför i en arbetsgrupp ledd av Svensk Försäkring som syftar till att ta fram gemensamma riktlinjer för rapportering.

Under 2015 skulle Folksams index för Ansvarsfullt företagande ha presenterats för sjunde gången. Indexet innehåller information om och betygsätter arbete med miljö och mänskliga rättigheter för samtliga bolag som är noterade på Nasdaq Stockholm. På grund av problem med leverans av underliggande data som är nödvändiga för betygsättningen kunde indexet denna gång inte tas fram med fullgod kvalitet. Folksam valde därför att ställa in publicering av index tills kvaliteteten kan säkerställas. Nästa index för Ansvarsfullt företagande är beräknat till hösten 2016.

Folksam arbetar aktivt för att principerna för ansvarsfulla placeringar ska godkännas och implementeras inom finansbranschen.

Folksam informerar externa fonder

Folksam distribuerar flera olika fondbolags fonder. Folksam informerar kunderna om vilka fondbolag i utbudet som är anslutna till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI. Folksams koncernledning fastställde under 2010 en policy för externt förvaltade fonder. För alla fonder gäller att de fondbolag som Folksam anlitar ska uppmanas att ansluta sig till Principles of Responsible Investment.

Folksam kommer att löpande informera de externa fondbolagen om de uteslutningar som har gjorts på grund av Folksams etiska investeringskriterier samt efterfråga information om hur fondbolaget agerar utifrån denna information. För etiska fonder gäller dessutom att dessa ska uppfylla de villkor som Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF har fastställt. Etiska fonder ska både ha en väldefinierad urvalsprocess samt tydligt redovisade etiska kriterier. Folksam redovisar i fondbroschyren och via hemsidan vilka externa fondbolag som har skrivit under PRI.

Västsahara

Ansvarsfullt ägande anordnade i januari 2015 ett seminarium om utländska bolags verksamhet i det av Marocko ockuperade Västsahara. Folksam berättade vid seminariet att bolag som bryter mot internationell rätt och utvinner naturtillgångar från ockuperat område utesluts från investering. Det franska energibolaget Total, som Folksam inte har uteslutit, redogjorde för sin licensrättighet och eventuella planer för verksamhet i området och den internationella organisationens Emmaus berättade om sitt arbete för att stärka situationen för västsaharier.

Vid seminariet medverkade även FN:s förre sändebud Hans Corell samt representant från det av Folksam uteslutna energibolaget Kosmos Energy. Seminariet var välbesökt bland annat av representanter från de fonder som säljs via Folksams guidade utbud.

Folksam samarbetar med andra placerare för att främja användandet av principerna.

Nordiskt samarbete för ansvarsfullt företagande

Folksam har sedan 2008 samarbetat med det norska livförsäkringsbolaget KLP och finska pensionsbolaget Ilmarinen, i Nordic Engagement Cooperation (NEC). Syftet med NEC är att koordinera bolagsstyrningsaktiviteter för miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Fokus riktas mot företag där överträdelser av internationella riktlinjer och konventioner har konstaterats.

Under 2015 var följande bolag på fokuslistan

 • AES
 • Alstom
 • Barrick Gold
 • Deutsche Post
 • Glencore
 • Nestlé
 • Shell
 • Total
 • Vinci

Förutom de bolag som listats ovan var Folksam genom NEC även i kontakt med ett antal bolag aktiva i det av Marocko ockuperade Västsahara och samt engagerade i ett initiativ om barnarbete i kakaobranschen.

Global Network Initiative

2011 accepterades Folksam som medlem i Global Network Initiative, GNI, en internationell organisation med syfte att arbeta för att säkra mänskliga rättigheter inom IT och telekom. GNI grundades av IT-företagen Google, Microsoft och Yahoo efter att ha kritiserats kraftigt för sin verksamhet i Kina. Målet med Folksams medlemskap är att som investerare i IT- och telekombolag ytterligare kunna uppmärksamma dessa företag på vilken inverkan de har på yttrandefrihet och integritet på nätet och vilket ansvar de bör ta.

Folksam rapporterar om de åtgärder som vidtas och om hur arbetet för att implementera principerna för ansvarsfulla investeringar framskrider.

En katt bland hermelinerna – en blogg om ägarstyrning

Folksams avdelning för Ansvarfullt ägande finns på bloggen "En katt bland hermelinerna". Bloggen fortsatte även under 2015 och likaså twitterkontot, @etikkatten.

En katt bland Hermelinerna

Etikkatten på Twitter

Folksam avinvesterar från bolag som har en betydande andel av sin omsättning från kolverksamhet.
 • 2015
  Folksam får åter grönt ljus av Söderberg & Partners i undersökningen Hållbara Livbolag och ligger även i topp i Max Matthiessens undersökning av livbolagens arbete med ansvarsfullt ägande
 • 2014
  Folksam får grönt ljus av Söderberg & Partners i undersökningen Hållbara Livbolag och ligger även i topp i Max Matthiessens undersökning av livbolagens arbete med ansvarsfullt ägande
 • 2013
  Folksam och KPA Pension hamnar som enda svenska bolag i kategorin ”Hall of Fame” när International Campaign to Abolish Nuclear Weapon (ICAN) listar banker och kapitalförvaltare som inte investerar i kärnvapen
 • 2012
  Folksam talar på Rio +20 om hur viktigt det är att redovisa sitt hållbarhetsarbete
 • 2011
  Folksam blir medlem i Global Network Initiative, GNI, en internationell organisation med syfte att arbeta för att säkra mänskliga rättigheter inom IT och telekom
 • 2010
  Folksam beslutar att avveckla innehav i de bolag som fortfarande producerar kärnvapen
 • 2009
  Under 2009 deltog Folksam som en av femton 15 svenska investerare i projektet Hållbart värdeskapande för att påverka svenska börsnoterade företag i riktning mot en hållbar utveckling och ett långsiktigt värdeskapande
 • 2008
  Folksam startade under året samarbetet Nordic Engagement Cooperation, NEC, tillsammans med norska KLP och finska Ilmarinen
 • 2007
  Folksam är medfinansierar ett skandinaviskt sekretariat för Carbon Disclosure Project (CDP)
 • 2006
  Folksams Index för Ansvarsfullt företagande presenteras för första gången
 • 2005
  Folksam deltar i utformningen av FN:Initiativet Principles for Responsible Investments
 • 2004
  Folksam inför korruption som ett påverkande kriterium
 • 2003
  Folksam börjar rösta på Svenska bolagsstämmor
 • 2002
  Folksam undertecknar FN:Initiativ Global Compact