Att flytta försäkringskapital

Här finns samlad information om vad som gäller vid flytt av försäkringskapital från en pensionsförsäkring i Folksam. En pensionsförsäkring kan vara arbetsgivarägd eller privatägd.

För att få flytta pensionskapitalet utan skattekonsekvenser gäller från och med 2020 bland annat följande förutsättningar. Det ska vara samma person som ska vara försäkrad i den mottagande pensionsförsäkringen som den ursprungliga försäkringen och utbetalning får inte ha påbörjats från den mottagande försäkringen.

Vi har sänkt flyttavgifterna från den 1 mars 2021 för pensionsförsäkringar med fondförvaltning.

Om du omfattas av kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring, se reglerna för flytträtt - välj först det avtalsområde som du tillhör. Avvikelser kan förekomma vid specifika upphandlingar. Vill du veta vad som gäller för just din försäkring, kontakta Folksam eller din eventuella försäkringsförmedlare.
Följande gäller när du flyttar försäkringskapital för försäkringar med traditionell förvaltning.

Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning

 • Flytträtt innebär att du har rätt att flytta försäkringskapital från en försäkring till en annan
 • Försäkringar tecknade tidigast den 1 januari 2002 har flytträtt
 • Vid arbetsgivarägd tjänstepensionsförsäkring behöver försäkringstagaren (arbetsgivaren) och den försäkrade vara överens om att kapitalet ska flyttas
 • Flytträtten kan dock vara begränsad:
  - Under det första året är det enligt lag inte tillåtet att flytta försäkringskapital.
  - Flytt kan inte ske från försäkring som vid flyttidpunkten endast innehåller ålderspension, det vill säga som saknar återbetalningsskydd.
  - Under utbetalningstid är flytt inte tillåten för försäkring med livsvarig ålderspension även om försäkringen innehåller återbetalningsskydd.
  - Den försäkrade har rätt att innan påbörjad utbetalning komplettera ålderspensionen med ett återbetalningsskydd för att därefter ha möjlighet att flytta. Det krävs då att den försäkrade genomgår en hälsoprövning med godkänt resultat.
 • Det flyttbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet. Faktorer som till exempel avgifter och skatter kan påverka storleken på det flyttbara försäkringskapitalet. Värdet kan också reduceras om konsolideringsnivån för Folksam vid tidpunkten för flytten understiger en viss nivå (marknadsvärdesjustering), se ditt villkor eller aktuell förköpsinformation.

  Det kan också reduceras om Folksams solvenssituation är sådan att åtagandena mot kvarvarande försäkringstagare riskeras (solvensjustering). Om försäkringsavtalet avslutas i förtid genom flytt, ska Folksam säkerställa att flytten varken missgynnar den lämnande försäkringstagaren/ersättningsberättigade eller det kvarvarande försäkringstagarkollektivet. Det flyttbara värdet kan därför komma att reduceras vid flytt även på annat sätt.
Flyttavgiften består av en administrativ avgift samt i vissa fall av en avgift som ska täcka kvarvarande anskaffningskostnader. Kvarstående anskaffningskostnader kan vara lön till Folksams försäkringsrådgivare eller ersättning till förmedlare för rådgivning, och är kostnader som vid tidpunkten för flytten ännu inte hunnit täckas genom försäkringsavgift. Se nedan.

Flyttavgifter

Försäkringsnummer som börjar med LI, t.ex. LI-1234567-890, har för närvarande följande flyttavgift.

Försäkringsår Avgift
År 1 Flytt är inte tillåtet
År 2-5 2 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 6-10 1 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 11 - 400 kr

Flyttavgifter

Försäkringsnummer som börjar med IN, t.ex. IN-1234567-890, har för närvarande följande flyttavgift.

Försäkringsår Avgift
År 1 Flytt är inte tillåtet
År 2-5 2 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 6-10 1 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 11 400 kr
Följande gäller när du flyttar försäkringskapital för försäkringar med fondförvaltning.

Pensionsförsäkringar med fondförvaltning

 • Flytträtt innebär att du har rätt att flytta försäkringskapital från en försäkring till en annan
 • Försäkringar tecknade tidigast den 1 januari 2002 har flytträtt
 • Vid arbetsgivarägd tjänstepensionsförsäkring behöver försäkringstagaren (arbetsgivaren) och den försäkrade vara överens om att kapitalet ska flyttas
 • Flytträtten kan dock vara begränsad:
  - Under det första året är det enligt lag inte tillåtet att flytta försäkringskapital
  - Flytt kan inte ske från försäkring som vid flyttidpunkten endast innehåller ålderspension, det vill säga som saknar återbetalningsskydd.
  - Under utbetalningstid är flytt inte tillåten för försäkring med livsvarig ålderspension även om försäkringen innehåller återbetalningsskydd.
  - Den försäkrade har rätt att innan påbörjad utbetalning komplettera ålderspensionen med ett återbetalningsskydd för att därefter ha möjlighet att flytta. Det krävs då att den försäkrade genomgår en hälsoprövning med godkänt resultat.
 • Det flyttbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet - en fondförsäkrings värde vid flytt motsvaras av fondandelarnas värde vid försäljningen, efter avdrag för avgifter samt eventuella skatter som tas ut vid försäljningen
Flyttavgiften består av en administrativ avgift. Om fondförsäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp, tas ingen flyttavgift ut.

Flyttavgifter

Försäkringsnummer som börjar med LU, t.ex. LU-1234567-890 och IN, t.ex IN-1234567-890, har för närvarande följande flyttavgift.

Försäkringsår Avgift
År 1 Flytt är inte tillåtet
År 2 400 kr
Följande gäller vid flytt av försäkringskapital för försäkringar med och utan garanti.

Pensionsförsäkring med och utan garanti.

 • Flytträtt innebär att du har rätt att flytta försäkringskapital från en försäkring till en annan
 • Försäkringar tecknade tidigast den 1 januari 2002 har flytträtt
 • Vid arbetsgivarägd tjänstepensionsförsäkring behöver försäkringstagaren (arbetsgivaren) och den försäkrade vara överens om att kapitalet ska flyttas
 • Flytträtten kan dock vara begränsad:
  - Under det första året är det enligt lag inte tillåtet att flytta försäkringskapital
  - Flytt kan inte ske från försäkring som vid flyttidpunkten endast innehåller ålderspension, det vill säga som saknar återbetalningsskydd.
  - Under utbetalningstid är flytt inte tillåten för försäkring med livsvarig ålderspension även om försäkringen innehåller återbetalningsskydd.
  - Den försäkrade har rätt att innan påbörjad utbetalning komplettera ålderspensionen med ett återbetalningsskydd för att därefter ha möjlighet att flytta. Det krävs då att den försäkrade genomgår en hälsoprövning med godkänt resultat.
 • Det flyttbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet. Faktorer som till exempel avgifter och skatter kan påverka storleken på det flyttbara försäkringskapitalet. Dessutom har Folksam, för del med garanti, rätt att reducera försäkringskapitalet om konsolideringsnivån för Folksam vid tidpunkten för flytten understiger en viss nivå (marknadsvärdesjustering), se ditt villkor.

  Det kan också reduceras om Folksams solvenssituation är sådan att åtagandena mot kvarvarande försäkringstagare riskeras (solvensjustering). Om försäkringsavtalet avslutas i förtid genom flytt, ska Folksam säkerställa att flytten varken missgynnar den lämnande försäkringstagaren/ersättningsberättigade eller det kvarvarande försäkringstagarkollektivet. Det flyttbara värdet, för del med garanti, kan därför komma att reduceras vid flytt även på annat sätt.
Flyttavgiften består av en administrativ avgift samt i vissa fall av en avgift som ska täcka kvarvarande anskaffningskostnader. Kvarstående anskaffningskostnader kan vara lön till Folksams försäkringsrådgivare eller ersättning till förmedlare för rådgivning, och är kostnader som vid tidpunkten för flytten ännu inte hunnits täckas genom försäkringsavgift. Se nedan.

Flyttavgifter

Försäkringsnummer som börjar med LI, t.ex. LI-1234567-890, har för närvarande följande flyttavgift.

Försäkringsår Avgift
År 1 Flytt är inte tillåtet
År 2-5 2 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 6-10 1 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 11 - 400 kr
Följande gäller vid flytt av försäkringskapital för försäkringar med garantidel och fonddel.

Pensionsförsäkringar med garantidel och fonddel

 • Flytträtt innebär att du har rätt att flytta försäkringskapital från en försäkring till en annan
 • Försäkringar tecknade tidigast den 1 januari 2002 har flytträtt
 • Vid arbetsgivarägd tjänstepensionsförsäkring behöver försäkringstagaren (arbetsgivaren) och den försäkrade vara överens om att kapitalet ska flyttas
 • Flytträtten kan dock vara begränsad:
  - Under det första året är det enligt lag inte tillåtet att flytta försäkringskapital
  - Flytt kan inte ske från försäkring som vid flyttidpunkten endast innehåller ålderspension, det vill säga som saknar återbetalningsskydd.
  - Under utbetalningstid är flytt inte tillåten för försäkring med livsvarig ålderspension även om försäkringen innehåller återbetalningsskydd.
  - Den försäkrade har rätt att innan påbörjad utbetalning komplettera ålderspensionen med ett återbetalningsskydd för att därefter ha möjlighet att flytta. Det krävs då att den försäkrade genomgår en hälsoprövning med godkänt resultat.
 • Det flyttbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet. Faktorer som till exempel avgifter och skatter kan påverka storleken på det flyttbara försäkringskapitalet. Dessutom har Folksam, för del med garanti, rätt att reducera försäkringskapitalet om konsolideringsnivån för Folksam vid tidpunkten för flytten understiger en viss nivå (marknadsvärdesjustering), se ditt villkor.

  Det kan också reduceras om Folksams solvenssituation är sådan att åtagandena mot kvarvarande försäkringstagare riskeras (solvensjustering). Om försäkringsavtalet avslutas i förtid genom flytt, ska Folksam säkerställa att flytten varken missgynnar den lämnande försäkringstagaren/ersättningsberättigade eller det kvarvarande försäkringstagarkollektivet. Det flyttbara värdet, för del med garanti, kan därför komma att reduceras vid flytt även på annat sätt

Flyttavgifter

Försäkringsnummer som börjar med LI, t.ex. LI-1234567-890, har för närvarande följande flyttavgift.

Alternativ pensionsförsäkring med endast fonddel

Om det är möjligt att flytta försäkringskapitalet tas en administrativ flyttavgift ut som för närvarande uppgår till 400 kronor. Om försäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp tas ingen flyttavgift ut.

Alternativ pensionsförsäkring med endast garantidel eller både garantidel och fonddel

Avgift i procent av värdet som flyttas - beräknas utifrån det flyttbara försäkringskapitalet för garantidelen. Dessutom tas en administrativ flyttavgift ut som för närvarande uppgår till 400 kronor. Se nedan.
Försäkringsår Avgift
År 1 Flytt är inte tillåtet
År 2-5 2 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 6-10 1 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 11 - 400 kr