Traditionell
pensionsförsäkring

För dig som är näringsidkare eller inte har tjänstepension i tjänsten

Pensionsförsäkring med avdragsrätt kan endast tecknas av dig som är näringsidkare eller inte har rätt till tjänstepension i tjänsten. Vi tar inte längre emot några nya sparare i privat pensionsförsäkring eftersom avdragsrätten för privat pensionssparande slopades helt från 2016.

Spara i vår kapitalförsäkring istället

För dig som inte är näringsidkare men vill spara långsiktigt till pensionen rekommenderar vi någon av våra kapitalförsäkringar. Vi erbjuder trygga alternativ där Folksam förvaltar pengarna åt dig. Du kan också spara i fonder och själv bestämma risken i sparandet.

Kapitalförsäkring traditionell

Kapitalförsäkring fond

Kapitalförsäkring med och utan garanti

När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Här visar vi alltid den senaste avkastningen, och förklarar varför du kan känna dig trygg med oss som förvaltare i framtiden.

Aktuell avkastning

Under 2016 separerade Folksam Liv tillgångsportföljen i två delar, tjänstepensionsverksamhet respektive övrig livförsäkringsverksamhet, huvudsakligen för att förbereda sig för ny reglering inom tjänstepensionsområdet. Därför redovisar vi återbäringsränta och totalavkastning för respektive verksamhet. 

Läs mer om hur vi fördelar återbäringen

Publiceringsdatum: 2017-04-01

Aktuell återbäringsränta

Tjänstepensionsverksamhet  
Övrig livförsäkringsverksamhet


6%
5%
Återbäringsränta 5 år
(genomsnitt 2012-2016)
6,1%
Totalavkastning 2016

Tjänstepensionsverksamhet  
Övrig livförsäkringsverksamhet
8,4%

9,1%
7,8%
Totalavkastning 1 år
(jan-dec 2016)
8,4%
Totalavkastning 5 år
(medelvärde 2012-2016)
7,7%
Garantiränta 1%

Förklaringar

  • Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. Till tjänstepensionsverksamheten räknas pension som bekostas av arbetsgivaren och som grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan anställd och arbetsgivare. Till övrig livförsäkringsverksamhet räknas övriga försäkringar som inte ryms i definitionen ovan.
      
    Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
      
    Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Stark solvens — nyckeln till avkastning

En viktig nyckel till att leverera bra framtida avkastning är solvensen. Solvensen visar förhållandet mellan våra tillgångar mot de garanterade pensionsbelopp vi har lovat våra kunder.

Idag ligger Folksam på starka 166 procent i Solvensgrad (2017-02-28). Det innebär att dina pengar är extra trygga och ger oss större möjligheter att ge dig en högre avkastning — utan att tumma på tryggheten.

Exempel: En solvens på 166 procent betyder att vi har 66 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de garanterade pensionerna.
Folksam har en stark solvensgrad
Historisk solvens på Folksam

Så placerar vi dina pengar

En stark solvens gör att vi kan ha placeringar med högre risk, samtidigt som vi garanterar pensionsbeloppet. Vår fördelning för traditionell försäkring ser ut enligt följande 2016-12-31 (senaste fördelningen).

Läs gärna vår senaste information Folksam Liv i siffror. Där hittar du även uppgifter för konsolideringsgrad och förvaltat kapital.

Folksam Liv i siffror

Värdeslag Andel
Svenska räntebärande 55 %
Utländska räntebärande 1 %
Svenska aktier 15 %
Utländska aktier 18 %
Fastigheter 7 %
Specialplaceringar 3 %
Här kan du ladda hem aktuell dokumentation om traditionell pensionsförsäkring.

Hämta villkor

Nedan hittar du villkor, faktablad samt aktuella regler och avgifter för Folksams traditionella pensionsförsäkring.

Försäkringsvillkor 700 Traditionell pensionsförsäkring

Faktablad Pensionsförsäkring med återbetalningsskydd — traditionell förvaltning

Aktuella regler och avgifter Traditionell pensionsförsäkring

Broschyr med förköpsinformation Traditionell pensionsförsäkring

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om aktuell pensionsförsäkring.

Pensionsförsäkring med avdragsrätt kan endast tecknas av dig som är näringsidkare eller inte har rätt till tjänstepension i tjänsten. Vi tar inte längre emot några nya sparare i privat pensionsförsäkring eftersom avdragsrätten för privat pensionssparande slopades helt från 2016.

Utbetald pension är skattepliktig inkomst. Pensionsförsäkring schablonbeskattas med en avkastningsskatt. Skattesatsen är för närvarande 15 procent på den genomsnittliga statslåneräntan under det föregående året.

Det innebär att kapitalet betalas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida, till exempel till make, sambo eller barn.

Om du har en pensionsförsäkring med återbetalningsskydd betalas pengarna till dina efterlevande enligt ett förmånstagarförordnande. Förmånstagare kan vara: make, före detta make eller registrerad partner. Sambo eller före detta sambo. Barn.

Trygghetsspanarna — vår blogg om sparande

Vill du ha koll på vad som händer med dina pengar? Följ vår blogg om försäkringar, sparande och pengar.

Trygghetsspanarna

Vilken kapitalförsäkring passar dig?

Spara tryggt eller mer utmanande? Läs mer om hur olika sparformer kan påverka din avkastning.

Vilken kapitalförsäkring passar dig?