Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår vision, att våra kunder är våra ägare och att hållbarhet är en god affär. Vi anser att ett hållbarhetsarbete som är integrerat i våra erbjudanden och i vår verksamhet ger bättre förutsättningar för långsiktig framgång. Därför har vi som mål att vara ledande när det gäller hållbarhet.

Du kan bidra till en hållbar värld

Genom ditt sparande kan du bidra till investeringar som inriktar sig på ett mer hållbart samhälle på sikt. Vad vi menar med hållbart visas bland annat i de urvalskriterier som vi använder oss av när vi placerar dina sparpengar. De kriterierna är: 

  • Klimat och miljö – vi ställer krav på att de företag vi investerar dina pengar i tar ansvar för miljön och hela tiden blir ännu bättre
  • Mänskliga rättigheter – som aktiva ägare arbetar vi för att påverka företagen vi investerar i att ta ansvar för mänskliga rättigheter
  • Ingen korruption – de företag vi investerar i vill vi ska jobba aktivt mot korruption och vi försöker som ägare att bidra till detta
  • Uteslutande kriterier – Vissa branscher investerar vi inte alls i, till exempel i tobak, spel, kontroversiella vapen

Folksam beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Ett av informationskraven i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar är att Folksam som finansmarknadsaktör årligen ska redovisa sina investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Enligt kraven ska vi redovisa detta första gången i mallform senast den 30 juni 2023.

Nedan redogörelse beskriver hur Folksam arbetar med huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för investeringar i den traditionella förvaltningen. 

Information om policy för att identifiera och prioritera huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling

Folksams hållbarhetsarbete inom kapitalförvaltningen styrs av våra uteslutande och påverkande placeringskriterier, ägarpolicy samt principer för aktieägarengagemang. Folksam beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för investeringar i den traditionella förvaltningen. Det sker genom att Folksams löpande screenar portföljerna utifrån placeringskriterierna samt analyserar hållbarhetsdata från mätningar av indikatorerna på huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI-indikatorer). Arbetet hjälper oss att bedöma vilka bolag som ska omfattas av vårt påverkansarbete som syftar till att uppmuntra de bolag vi äger att ta ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och mot korruption. Med hjälp av mätningarna av PAI-indikatorerna säkerställer Folksam också att investeringarna fortfarande uppfyller uppställda placeringskriterier och inte borde avyttras.  

PAI-indikatorerna täcker bland annat klimat och miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Under 2022 har Folksam Liv bland annat fokuserat på följande huvudsakliga negativa konsekvenser; utsläpp av växthusgaser, växthusgasintensitet, fossila investeringar, överträdelser av internationella bolagsstandarder, ojusterad löneklyfta mellan könen, exponering mot kontroversiella vapen och ojämn könsfördelning mellan styrelser.  

Sammanfattning av policy för aktieägarengagemang och hur vi följer uppförandekod för ansvarsfullt företagande

Folksam är övertygat om att välskötta bolag, som integrerar hållbarhet i sin affärsmodell, över tid överträffar bolag med svag bolagsstyrning och utan fokus på hållbarhetsfrågor. Därför är det också naturligt för oss att lägga stor vikt vid att diskutera klimat och miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och andra hållbarhetsfrågor med våra noterade innehav och andra tillgångar som vi investerar i. Detta arbete sker med utgångspunkt i våra Principer för aktieägarengagemang som sammanfattas enligt punkterna nedan.

Sammanfattning - Principer för aktieägarengagemang Folksam Liv

1. Vi övervakar bolagen i relevanta ägarstyrningsfrågor
2. Vi för dialoger med företrädare för bolag
3. Vi utöver vår rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet
4. Vi samarbetar med andra ägare
5. Vi kommunicerar med relevanta intressenter i bolag
6. Vi hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter

Folksams påverkande kriterier och ägarpolicy säger att vi hela tiden ska verka för att de tillgångar vi äger bedriva sina verksamheter i linje med FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. I de fall vi upptäcker att något av våra innehav har gjort en överträdelse av exempelvis OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:s Global Compact analyserar vi fallet med hjälp av bland annat data från våra dataleverantörer, och inleder i de fall det bedöms vara påkallat en incidentdialog med det aktuella innehavet. 

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling, åtgärder som vidtagits eller planerade åtgärder

Folksam har under 2022 fortsatt arbetet på väg mot att våra placeringsportföljer ska nå nettonollutsläpp senast 2050. Detta arbete sker inom ramen för vårt åtagande i Net Zero Asset Owner Alliance, där vi under 2021 satte delmål fram till 2025. Delmålen innefattar bland annat att utsläppen från våra aktier, företagsobligationer och fastigheter ska minska med 29% fram till 2025, samtidigt som vi ska verka för att minst hälften av våra aktieportföljers 86 största utsläppare ska anta vetenskapligt förankrade klimatmål godkända av Science Based Targets Initiative.

För att nå delmålet om 29 procent reduktion till 2025 kommer Folksam fortsätta bedriva påverkansdialoger med stora utsläppare under nästkommande år, avyttringar är emellertid ett alternativ i de fall vårt påverkansarbete inte bedöms vara framgångsrikt. 

Under 2022 har vi arbetat vidare med vårt påverkansarbete riktat mot aktieportföljens största utsläppare, med syftet att få fler av dem att anta vetenskapligt förankrade klimatmål. Under hösten 2021 och under 2022 träffade vi drygt 30 bolag för en diskussion om klimatomställning och målsättning. Glädjande nog gör bolagen framsteg: vid senaste mätningen under 2022 hade 40 procent av bolagen på vår lista över portföljens 86 största utsläppare antagit SBTs, vilket motsvarar en ökning om 17 procentenheter jämfört med när målen sattes i början av 2021. Vidare har en stor andel företag antagit sina första klimatmål: mellan 2021 och 2022 minskade andelen bolag utan något typ av klimatmål från 19% till 2%. Påverkansarbetet mot våra största utsläppare kommer fortsätta under 2023. 

Utöver arbetet inom Net Zero Asset Owner Alliance gjordes under 2022 även en översyn av vår exponering mot energisektorn, i synnerhet bolag verksamma inom olja och gas. Arbetet landade i en ny urvalsprocess för bolag i denna sektor, där vi fortsättningsvis enbart kommer äga bolag som har antagit nettonollmål samtidigt som de – enligt vår interna analys – ska vara bäst positionerade i klimatomställningen jämfört med deras konkurrenter.  

Vidare har Folksam löpande screenat tillgångsportföljerna för att säkerställa att våra investeringar är i linje med våra placeringskriterier. Därmed att har också säkerställt att våra investeringar inte överstiger placeringskriteriernas tröskelvärden för företag verksamma inom kolindustrin. 

Utöver screening mot placeringskriterierna genomför Folksam även en kontinuerlig norm-baserad screening med syfte att identifiera eventuella överträdelser av FN:s Global Compact samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. I denna analys använder vi data från MSCI och Sustainalytics, och informationen används bland annat som underlag vid påverkansdialoger. Under 2023 planerar vi att fortsätta detta arbete, och inleda dialoger med innehav i de fall det är påkallat. 

Du kan läsa vidare om våra åtgärder och planerade åtgärder i vår årsrapport Ansvarsfull kapitalförvaltning, som innehåller flera exempel på vårt påverkansarbete inom klimat och miljö, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor. 

Årsrapport Ansvarsfull kapitalförvaltning 2022

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar hållbarhetsrisker i vår investeringsbeslutsprocess för traditionell förvaltning och i vår fondselekteringsprocess.

Policy för på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i Folksams investeringsbeslutsprocess

Policy för på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i Folksams fondselekteringsprocess

När du sparar i fondförsäkring i Folksam investerar du i fonder som alla är noggrant utvalda efter våra kriterier för hållbarhet. Fondförsäkring i Folksam främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondbolagen påverkar och utesluter investeringar i sina fonder.

För varje fond som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller har hållbarhet som mål tar fondbolagen fram hållbarhetsbilagor som ska lämnas innan avtal ingås och som årlig information. 

Du hittar hållbarhetsbilagorna under rubriken ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar för fondförsäkring” på vår sida om ansvarsfullt fondutbud.

Folksams mål är att erbjuda en så bra avkastning som möjligt samtidigt som vi är ledande inom ansvarsfull kapitalförvaltning. Det medför att hållbarhet är helt integrerat i hela vår investeringsorganisation.

Vi beaktar hållbarhetsparametrar när vi konstruerar vår aktieportfölj, när vi lånar ut pengar till exempelvis stater och kommuner genom att vi köper deras räntebärande instrument och när vi ska förvärva en fastighet. Detsamma gäller vid förvärv av en onoterad tillgång eller fond. 

Traditionell försäkring i Folksam främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att Folksams kapitalförvaltning påverkar och utesluter investeringar i sina investeringsportföljer. 

Mer information om hur vi jobbar med ansvarsfull kapitalförvaltning hittar du här under rubriken ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar för traditionell försäkring”.

Ditt sparande kan göra skillnad

Kom ihåg att det är cirka 400 miljarder kronor det handlar om.
Våra sparerbjudanden