Traditionell försäkring

— för dig med KTP2 eller alternativ pension

Det kan kännas tryggt att ha pensionspremierna placerade i traditionell försäkring. Då vet du att du är garanterad ett visst belopp i pension. Pensioner som du kan välja traditionell försäkring för är bland annat:

- KTPK-egenpension*
- Alternativ pension

* Om du omfattas av KTP2 inom KFO-PTK administreras din KTPK-egenpension av Collectum. Läs mer på deras hemsida.

Collectums webbplats

Nedan berättar vi om de grunder som råder när du väljer att spara i traditionell försäkring. Du kan bland annat välja traditionell försäkring för pensioner som KTPK-egenpension* och Alternativ pension.

Det här innebär begreppen

Traditionell pensionsförsäkring innebär att dina pensionspengar förvaltas på ett tryggt sätt. Hos oss förvaltas de av Swedbank Robur på uppdrag av Folksam Liv. Dina premier placeras i aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter.

Denna sparform passar dig, som vill vara garanterad en ränta på sparandet. Den garanterade räntan är för närvarande 1 % före avdrag för skatt och omkostnader.

Återbäringsränta

Du kan få en högre ränta, så kallad återbäringsränta, om förvaltningen av tillgångarna ger ett överskott. Återbäringsränta är en särskild räntesats som används när kapitalavkastningen tillförs försäkringskapitalet. Återbäringsräntan kan variera beroende på försäkringstidens längd och när premieinbetalning skett.

Du kan välja traditionell försäkring för premiebestämda pensioner. En premiebestämd pension innebär att premiens storlek är bestämd till en viss procent av lönen eller ett visst belopp. Hur stor pension som betalas ut beror på hur mycket premier som har betalats in och hur pensionskapitalet (som premierna bildar) har förvaltats.

Den övergripande målsättningen i kapitalförvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning under ett begränsat risktagande. Tidshorisont, förväntad avkastning och risknivå måste bestämmas. Kapitalförvaltningen utgår från de förpliktelser som ska tryggas.

Tänk på följande

 • Om du inte väljer sparform placeras dina pensionspremier i traditionell försäkring.
 • Det är möjligt att kombinera sparformerna så att en del av premien placeras i traditionell försäkring och resten i fondförsäkring.
 • Du kan välja att placera framtida premier i en fondförsäkring. I KTPK-egenpension kan du även flytta kapital från din traditionella försäkring till en fondförsäkring.

Flytta kapital till fondförsäkring

Om du vill flytta kapital från traditionell försäkring till en fondförsäkring ska du fylla i blanketten "Flyttanmälan KTPK-egenpension" och skicka den till Folksam kooperativa tjänstepensioner. Samma blankett kan även användas om du vill flytta kapital från fondförsäkring till traditionell försäkring.

Flyttanmälan KTPK-egenpension

När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Avkastning i Folksam

Aktuell avkastning tjänstepensionsverksamhet

Här visar vi alltid den aktuella avkastningen för tjänstepension i traditionell försäkring med förklaringar.

Återbäringsränta 4,0 %
Genomsnittlig återbäringsränta
(2013-2017)
6,4 %
Totalavkastning 2017 4,2 %
Genomsnittlig totalavkastning  
(2013-2017)
7,1 %
Garantiränta 1,0 %

Förklaringar

 • Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna.
    
  Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
    
  Garantiränta är räntan Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Stark solvens — nyckeln till avkastning

En viktig nyckel till att leverera bra framtida avkastning är solvensen. Solvensen visar förhållandet mellan våra tillgångar mot de garanterade pensionsbelopp vi har lovat våra kunder.

Idag ligger Folksam på starka 168 procent i Solvensgrad (2018-10-31). Det innebär att dina pengar är extra trygga och ger oss större möjligheter att ge dig en högre avkastning — utan att tumma på tryggheten.

Exempel: En solvens på 168 procent betyder att vi har 68 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de garanterade pensionerna.
Folksam har en stark solvensgrad
Historisk solvens på Folksam - oktober 2018

Så placerar vi dina pengar

En stark solvens gör att vi kan ha placeringar med högre risk, samtidigt som vi garanterar pensionsbeloppet. Vår fördelning för traditionell försäkring ser ut enligt följande 2018-09-30 (senaste fördelningen).

Läs gärna vår senaste information Folksam Liv i siffror. Där hittar du även uppgifter för konsolideringsgrad och förvaltat kapital.

Folksam Liv i siffror

Aktuell placeringsfördelning tjänstepensionsverksamhet

Värdeslag Andel
Svenska räntebärande 46,6 %
Utländska räntebärande 4,6 %
Svenska aktier 15,9 %
Utländska aktier 20,6 %
Fastigheter 9,1 %
Specialplaceringar 3,2 %
Normalportfölj jämte tillåtna intervall (procent av totala tillgångar) ska fördelas enligt följande av Folksam Liv för traditionella försäkringar inom Kooperationens tjänstepensionsavtal.
Placeringsslag Minsta procentfördelning Normal procentfördelning Högsta procentfördelning
Räntebärande värdepapper 50 % 65 % 80 %
Aktier 20 % 30 % 40 %
Fastigheter 0 % 5 % 15 %

Avgifter för traditionell försäkring

Nedan kan du se aktuell avgift för Folksams traditionella pensionsförsäkring för Kooperationens tjänstepensionsavtal.

Traditionell försäkring Avgift
Premieavgift 1,55 %
Årlig förvaltningsavgift på pensionskapital
Förvaltningsavgiften bestäms årligen. Denna avgift avser år 2018.
0,25 %
Avgift på utbetalt garanterat belopp 1,5 %
Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Det är enkelt att boka en rådgivning. Fyll bara i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Trygghetsspanarna — vår blogg om sparande

Vill du ha koll på vad som händer med dina pengar? Följ vår blogg om försäkringar, sparande och pengar.

Trygghetsspanarna

Internettjänst för dig i kooperationen

Du som är försäkrad hos oss kan se dina försäkringar och pensionsutbetalningar på vår internettjänst.

Logga in på Mina sidor