Traditionell försäkring

En ikon som visar en spargris

Det kan kännas tryggt att ha pensionspremierna placerade i traditionell försäkring. Då vet du att du är garanterad ett visst belopp i pension. Pensioner som du kan välja traditionell försäkring för bland annat KTPK-egenpension.

För den premiebestämda ålderspensionen kan du själv bestämma var pengarna ska placeras. Vi kan erbjuda dig en traditionell pensionsförsäkring som ger dig trygghet, och med möjlighet till riktigt bra avkastning.

Vi har två olika traditionella försäkringar inom de kooperativa tjänstepensionerna. En traditionell försäkring som gäller alla premiebestämda pensioner, förutom KTPK-egenpension inom avtalsområdena Fremia-PTK och Fremia-Handels samt Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden – nedan kallad Traditionell försäkring. Och en traditionell försäkring som gäller för KTPK-egenpension inom Fremia-PTK och Fremia-Handels samt Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden – nedan kallad Traditionell försäkring med premiegaranti. Om du omfattas av KTP 2 inom Fremia-PTK eller Fremia-Handels så kan du fr.o.m. 1 januari 2019 ha din KTPK-egenpension intjänad före 2019 i en försäkring och de premier som placeras efter 1 januari 2019 i en annan försäkring.

Om du omfattas av KTP 2 inom Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden kan du fr.o.m. 1 januari 2021 ha din KTPK-egenpension intjänad före 2021 i en försäkring och de premier som placeras efter 1 januari 2021 i en annan försäkring.

Tänk på följande

 • Om du inte väljer sparform placeras dina pensionspremier antingen i traditionell försäkring eller traditionell försäkring med premiegaranti, beroende på vilket avtalsområde du tillhör.
 • Du kan välja att placera framtida premier i en fondförsäkring. I KTPK-egenpension kan du även flytta kapital från din traditionella försäkring till en fondförsäkring.

Flytta kapital till fondförsäkring (ej KTP 2 Fremia-PTK och Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden)

Om du vill flytta kapital från traditionell försäkring till en fondförsäkring ska du fylla i blanketten "Flyttanmälan KTPK-egenpension" och skicka den till Folksam kooperativa tjänstepensioner. Samma blankett kan även användas om du vill flytta kapital från fondförsäkring till traditionell försäkring.

Flyttanmälan KTPK-egenpension

Flytta kapital till fondförsäkring eller till traditionell försäkring med premiegaranti (KTP 2 Fremia-PTK och Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden)

Om du vill flytta kapital ska du fylla i blanketten "Flyttanmälan KTPK-egenpension – KFO-PTK" och skicka den till Folksam kooperativa tjänstepensioner.

Flyttanmälan KTPK-egenpension

Det här innebär begreppen

Traditionell pensionsförsäkring innebär att dina pensionspengar förvaltas på ett tryggt sätt. Hos oss förvaltas de av Swedbank Robur på uppdrag av Folksam Tjänstepension. Dina premier placeras i aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter.

Denna sparform passar dig, som vill vara garanterad en ränta på sparandet. Den garanterade räntan är för närvarande 1 % före avdrag för skatt och omkostnader.

Återbäringsränta

Du kan få en högre ränta, så kallad återbäringsränta, om förvaltningen av tillgångarna ger ett överskott. Återbäringsränta är en särskild räntesats som används när kapitalavkastningen tillförs försäkringskapitalet. Återbäringsräntan kan variera beroende på försäkringstidens längd och när premieinbetalning skett.

Du kan välja traditionell försäkring för premiebestämda pensioner. För KTPK-egenpension kan du välja traditionell försäkring om du inte tillhör avtalsområde Fremia-PTK eller Fremia-Handels eller Fremia-Forena (som i stället får välja traditionell försäkring med premiegaranti, se nedan).

En premiebestämd pension innebär att premiens storlek är bestämd till en viss procent av lönen eller ett visst belopp. Hur stor pension som betalas ut beror på hur mycket premier som har betalats in och hur pensionskapitalet (som premierna bildar) har förvaltats.

Den övergripande målsättningen i kapitalförvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning under ett begränsat risktagande. Tidshorisont, förväntad avkastning och risknivå måste bestämmas. Kapitalförvaltningen utgår från de förpliktelser som ska tryggas.

När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Folksam Tjänstepension i siffror

I vår månatliga rapport "Folksam Tjänstepension i siffror" redovisar vi viktiga ekonomiska nyckeltal för vår traditionella försäkring varje månad. I den hittar du information om placeringsfördelning, nuvarande solvens, konsolideringsgrad och andra relevanta siffror.

Folksam Tjänstepension i siffror

Aktuell avkastning tjänstepensionsverksamhet

Här visar vi alltid den aktuella avkastningen för tjänstepension i traditionell försäkring med förklaringar. Senast uppdaterad 2023-04-01.

Återbäringsränta

5,0 %

Genomsnittlig återbäringsränta
(2018-2022)

6,6 %

Totalavkastning 2022

1,2 %

Genomsnittlig totalavkastning  
(2018-2022)

- %

Garantiränta 1,0 %

Förklaringar

 • Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna.
    
  Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
    
  Garantiränta är räntan Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Avkastning i Folksam

Normalportfölj jämte tillåtna intervall (procent av totala tillgångar) ska fördelas enligt följande av Folksam Tjänstepension för traditionella försäkringar inom Kooperationens tjänstepensionsavtal.

Placeringsslag Minsta procentfördelning Normal procentfördelning Högsta procentfördelning
Räntebärande värdepapper 50 % 65 % 80 %
Aktier 20 % 30 % 40 %
Fastigheter 0 % 5 % 15 %

Avgifter för traditionell försäkring

Nedan kan du se aktuella avgifter för Folksams traditionella pensionsförsäkring för Kooperationens tjänstepensionsavtal.

Traditionell försäkring Avgift
Premieavgift 1,55 %

Kapitalavgift

0,25 %

Försäkringsavgift

25 kr/år

För den premiebestämda ålderspensionen kan du själv bestämma var pengarna ska placeras. Vi kan erbjuda dig en traditionell pensionsförsäkring som ger dig trygghet, och med möjlighet till riktigt bra avkastning. Du kan välja traditionell försäkring med premiegaranti för din KTPK-egenpension om du tillhör avtalsområde Fremia-PTK, Fremia-Handels eller Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden.

En traditionell pensionsförsäkring med premiegaranti betyder att vi på Folksam sköter ditt sparande åt dig. För varje inbetalning som görs får du ett garanterat belopp som betalas ut vid pensionen. Det innebär att 85 procent av varje inbetald premie ger ett garanterat pensionsbelopp per månad.

Du behöver inte själv vara aktiv, och är utvecklingen bra får du en högre utbetalning än det garanterade beloppet. Ett enkelt och tryggt sparande.

Trygghet

Du får alltid minst ut 85 procent av det sammanlagda inbetalade beloppet – även om den ekonomiska utvecklingen varit negativ. Vi kallar det Premiegaranti.

Avkastning

Om utvecklingen i stället varit bra kan du få mer än vad som betalats in – så kallad Plusgaranti.

Plusgaranti – exempel vid utbetalning

 • Totalbelopp inbetalt i premier genom åren: 100.000 kronor
  Försäkringens värde (pensionskapital): 200.000 kronor

  Här slutar värdet vid pension på det dubbla beloppet jämfört med de faktiskt inbetalade premierna. Då tillämpas plusgarantin vilket innebär att vi betalar ut 80 procent av slutvärdet – i detta fall 160.000 kronor.

Om du vill att det samlade värdet av din pension ska betalas ut till din familj om du skulle avlida, behöver du lägga till ett återbetalningsskydd.

Du kan välja traditionell försäkring med premiegaranti

Du kan välja traditionell försäkring med premiegaranti för din KTPK-egenpension om du tillhör avtalsområde Fremia-PTK, Fremia-Handels eller Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden.

Traditionell försäkring med premiegaranti

Vi placerar ditt kapital lite olika beroende på din ålder. Det innebär i korthet att när du har lång tid kvar till pension får du en större andel placerad i aktier, vilket ger möjlighet till högre avkastning.

När pensionsdagen och utbetalning närmar sig, minskas andelen aktier och ditt kapital placeras med mindre risk.

Så här har avkastningen sett ut för vår traditionella pensionsförsäkring med premiegaranti historiskt sett:

Genomsnittlig avkastning per ålderskategori

Tidsperiod 25-åringar 45-åringar 65-åringar

2023 (till och med april)

5,90 %

6,22 %

4,29 %

2022 -6,66 % -7,45 % -3,00 %
2021 19,42 % 20,69 % 10,92 %
2020 6,94% 7,11 % 6,22 %
2019 18,35 % 18,13 % 9,35 %
2018 0,83 % 1,48 % 3,31 %
2017 9,07 % 8,40 % 6,70 %
2016 8,12 % 7,43 % 5,65 %
2015 7,39 % 6,92 % 5,84 %
2014 17,16 % 15,33 % 11,71 %
2013 17,08 % 14,34 % 9,96 %
2012 9,67 % 8,16 % 6,05 %
2011 -3,42 % -0,82 % 3,05 %
2010 10,81 % 9,17 % 6,62 %
2009 (april-dec) 13,88 % 12,15 % 9,47 %

Avgifter traditionell pensionsförsäkring

Försäkringsavgift 0,14 %
Kapitalförvaltningskostnad 0,05 %

Ordförklaringar

Försäkringsavgift betyder att en avgift årligen dras från den sparade totalsumman.

Kapitalförvaltningskostnad innebär att en kostnad för själva förvaltningen dras från den årliga avkastningen innan den betalas in till sparandet
Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Hur sparar svenskarna?

Vi har frågat svenska folket om deras sparande - till exempel hur man sparar och vad det kan få för konsekvenser. Här har vi samlat alla våra insikter.

Så sparar svenskarna

Internettjänst för dig i kooperationen

Du som är försäkrad hos oss kan se dina försäkringar och pensionsutbetalningar på vår internettjänst.

Logga in på Mina sidor