ITP

— för dig som är privatanställd tjänsteman

ITP-planen är en kollektivavtalad pensionsplan som bland annat innehåller en förmånsbestämd ålderspension samt en premiebestämd ålderspension, även kallad ITPK.

ITP-planen omfattar privatanställda tjänstemän inom Svenskt Näringsliv.
För dig som är privatanställd tjänsteman inom ITP. Här finns information för dig som har en försäkring tecknad till och med 2007-06-30 hos endera Folksam Liv, Folksam LO Pension och Folksam Tjänstemannapension. Du kan även läsa mer om ITP på Collectums hemsida.

Collectums webbplats

Du kan naturligtvis fortsätta att ha dina gamla ITP-inbetalningar placerade hos oss med god återbäringsränta.
När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Här visar vi alltid den senaste avkastningen, och förklarar varför du kan känna dig trygg med oss som förvaltare i framtiden.

Aktuell avkastning

Under 2016 separerade Folksam Liv tillgångsportföljen i två delar, tjänstepensionsverksamhet respektive övrig livförsäkringsverksamhet, huvudsakligen för att förbereda sig för ny reglering inom tjänstepensionsområdet. Därför redovisar vi återbäringsränta och totalavkastning för respektive verksamhet. 

Läs mer om hur vi fördelar återbäringen

Publiceringsdatum: 2017-04-01

Aktuell återbäringsränta

Tjänstepensionsverksamhet  
Övrig livförsäkringsverksamhet


6%
5%
Återbäringsränta 5 år
(genomsnitt 2012-2016)
6,1%
Totalavkastning 2016

Tjänstepensionsverksamhet  
Övrig livförsäkringsverksamhet
8,4%

9,1%
7,8%
Totalavkastning 1 år
(jan-dec 2016)
8,4%
Totalavkastning 5 år
(medelvärde 2012-2016)
7,7%
Garantiränta 1%

Förklaringar

  • Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. Till tjänstepensionsverksamheten räknas pension som bekostas av arbetsgivaren och som grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan anställd och arbetsgivare. Till övrig livförsäkringsverksamhet räknas övriga försäkringar som inte ryms i definitionen ovan.
      
    Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
      
    Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Stark solvens — nyckeln till avkastning

En viktig nyckel till att leverera bra framtida avkastning är solvensen. Solvensen visar förhållandet mellan våra tillgångar mot de garanterade pensionsbelopp vi har lovat våra kunder.

Idag ligger Folksam på starka 166 procent i Solvensgrad (2017-02-28). Det innebär att dina pengar är extra trygga och ger oss större möjligheter att ge dig en högre avkastning — utan att tumma på tryggheten.

Exempel: En solvens på 166 procent betyder att vi har 66 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de garanterade pensionerna.
Folksam har en stark solvensgrad
Historisk solvens på Folksam

Så placerar vi dina pengar

En stark solvens gör att vi kan ha placeringar med högre risk, samtidigt som vi garanterar pensionsbeloppet. Vår fördelning för traditionell försäkring ser ut enligt följande 2016-12-31 (senaste fördelningen).

Läs gärna vår senaste information Folksam Liv i siffror. Där hittar du även uppgifter för konsolideringsgrad och förvaltat kapital.

Folksam Liv i siffror

Värdeslag Andel
Svenska räntebärande 55 %
Utländska räntebärande 1 %
Svenska aktier 15 %
Utländska aktier 18 %
Fastigheter 7 %
Specialplaceringar 3 %

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du har ett brett utbud att välja från. Välkommen att spara i ett av Sveriges bästa pensionsbolag.
Nedan hittar du villkor för vår gamla ITP. Det är alltid de senaste versionerna som är publicerade.

Hämta försäkringsvillkor

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Traditionell försäkring för ITPK

Fondförsäkring FOLO-ITPK

Fondförsäkring för FTP- ITPK

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Det är enkelt att boka en rådgivning. Fyll bara i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Trygghetsspanarna — vår blogg om sparande

Vill du ha koll på vad som händer med dina pengar? Följ vår blogg om försäkringar, sparande och pengar.

Trygghetsspanarna

Koll på dina försäkringar via Mina sidor

Vi ger dig full kontroll över dina försäkringar via Mina sidor. Inga dosor eller krångel — bara att logga in.

Logga in på Mina sidor