Så här fungerar din traditionella försäkring

Traditionell försäkring är en trygg och enkel sparform för långsiktigt sparande till pension. Den passar dig som inte själv vill bestämma var pengarna ska placeras. Istället är det vi på Folksam som sköter förvaltningen åt dig.

Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har möjlighet till mer eftersom våra kunder får dela på allt överskott.

Traditionell försäkring har dessutom en trygg garanti i botten som byggs upp av varje inbetalning (premie). För varje premie räknas ett garanterat utbetalningsbelopp. För att räkna ut garantibeloppet använder vi antaganden om bland annat garantiränta, avgifter, skatt och dödlighet.
Under 2016 separerade Folksam Liv tillgångsportföljen i två delar, tjänstepensionsverksamhet respektive övrig livförsäkringsverksamhet, huvudsakligen för att förbereda sig för ny reglering inom tjänstepensionsområdet.

Det här innebär att de olika tjänstepensionsverksamheten och den övriga livförsäkringsverksamheten kan ha olika återbäring, totalavkastning samt kollektiv konsolideringsgrad.

Förklaringar

 • Till tjänstepensionsverksamheten räknas pension som bekostas av arbetsgivaren och som grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan anställd och arbetsgivare.
    
  Till övrig livförsäkringsverksamhet räknas övriga försäkringar som inte ryms i definitionen ovan.
    
  Kollektiv konsolidering visar relationen mellan värdet på tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital.
    
  Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna.
    
  Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
    
  Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Fördelar med att ha oss som kapitalförvaltare

 • Våra kapitalförvaltare investerar kapitalet ansvarsfullt i en väl sammansatt portfölj som består av räntebärande placeringar, aktier, fastigheter och alternativa placeringar.
 • Eftersom Folksam Liv är kundägt går allt överskott tillbaka till våra kunder.
 • Överskottet fördelas löpande till kundernas försäkringar genom bland annat återbäringsräntan. Fördelad återbäring är dock inte garanterad.
 • Återbäringsräntan kan vara högre eller lägre än avkastningen i kapitalförvaltningen, men ska fördelas rättvist över tid. Fördelen med fördelningen av överskott med återbäringsränta är att det ger en jämn och trygg utveckling av ditt sparande över tiden. Läs mer om vår policy för överskottshantering.
 • I samband med utbetalning, vanligtvis vid pensionering, får du den garanterade förmånen och det eventuella överskottet.
 • Återbäringsräntan kan variera över tid men vi har haft en god historisk utveckling för våra kunder. Under avkastningsfliken nedan hittar du aktuell och historisk avkastning samt info om solvens och placeringstillgångar.
När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Aktuell avkastning

Här visar vi alltid den aktuella avkastningen för traditionell försäkring i tjänstepensionsverksamhet och övrig livförsäkringsverksamhet. Senast uppdaterad 2018-12-01.

Tjänstepensions­verksamhet Övrig livförsäkrings­verksamhet
Återbäringsränta 4,0 % 4,0 %
Genomsnittlig återbäringsränta
(2013-2017)
6,4 % 6,2 %
Totalavkastning 2017 4,2 % 4,2 %
Genomsnittlig totalavkastning 
(2013-2017)
7,1 % 7,1 %
Garantiränta 1,0 % 1,0 %

Stark solvens — nyckeln till avkastning

En viktig nyckel till att leverera bra framtida avkastning är solvensen. Solvensen visar förhållandet mellan våra tillgångar mot de garanterade pensionsbelopp vi har lovat våra kunder.

Idag ligger Folksam på starka 168 procent i Solvensgrad (2018-10-31). Det innebär att dina pengar är extra trygga och ger oss större möjligheter att ge dig en högre avkastning — utan att tumma på tryggheten.

Exempel: En solvens på 168 procent betyder att vi har 68 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de garanterade pensionerna.
Folksam har en stark solvensgrad
Historisk solvens på Folksam - oktober 2018

Så placerar vi dina pengar

En stark solvens gör att vi kan ha placeringar med högre risk, samtidigt som vi garanterar pensionsbeloppet. Vår fördelning för traditionell försäkring ser ut enligt följande 2018-09-30 (senaste fördelningen).

Läs gärna vår senaste information Folksam Liv i siffror. Där hittar du även uppgifter för konsolideringsgrad och förvaltat kapital.

Folksam Liv i siffror

Aktuell placeringsfördelning tjänstepensionsverksamhet

Värdeslag Andel
Svenska räntebärande 46,6 %
Utländska räntebärande 4,6 %
Svenska aktier 15,9 %
Utländska aktier 20,6 %
Fastigheter 9,1 %
Specialplaceringar 3,2 %

Aktuell placeringsfördelning övrig livförsäkringverksamhet

Värdeslag Andel
Svenska räntebärande 50,7 %
Utländska räntebärande 6,0 %
Svenska aktier 13,9 %
Utländska aktier 17,6 %
Fastigheter 8,8 %
Specialplaceringar 3,0 %

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor

Få koll på din totala pension

På minpension.se får du en helhetsbild av din totala pension, även den allmänna från staten.

Koll på pensionen med minpension.se