Så här fungerar din traditionella försäkring

Traditionell försäkring är en trygg och enkel sparform för långsiktigt sparande till pension. Den passar dig som inte själv vill bestämma var pengarna ska placeras. Istället är det vi på Folksam som sköter förvaltningen åt dig.

Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har möjlighet till mer eftersom våra kunder får dela på allt överskott.

Traditionell försäkring har dessutom en trygg garanti i botten som byggs upp av varje inbetalning (premie). För varje premie räknas ett garanterat utbetalningsbelopp. För att räkna ut garantibeloppet använder vi antaganden om bland annat garantiränta, avgifter, skatt och dödlighet.
Under 2016 separerade Folksam Liv tillgångsportföljen i två delar, tjänstepensionsverksamhet respektive övrig livförsäkringsverksamhet, huvudsakligen för att förbereda sig för ny reglering inom tjänstepensionsområdet.

Det här innebär att de olika tjänstepensionsverksamheten och den övriga livförsäkringsverksamheten kan ha olika återbäring, totalavkastning samt kollektiv konsolideringsgrad.

Förklaringar

 • Till tjänstepensionsverksamheten räknas pension som bekostas av arbetsgivaren och som grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan anställd och arbetsgivare.
    
  Till övrig livförsäkringsverksamhet räknas övriga försäkringar som inte ryms i definitionen ovan.
    
  Kollektiv konsolidering visar relationen mellan värdet på tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital.
    
  Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna.
    
  Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
    
  Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Fördelar med att ha oss som kapitalförvaltare

 • Våra kapitalförvaltare investerar kapitalet ansvarsfullt i en väl sammansatt portfölj som består av räntebärande placeringar, aktier, fastigheter och alternativa placeringar.
 • Eftersom Folksam Liv är kundägt går allt överskott tillbaka till våra kunder.
 • Överskottet fördelas löpande till kundernas försäkringar genom bland annat återbäringsräntan. Fördelad återbäring är dock inte garanterad.
 • Återbäringsräntan kan vara högre eller lägre än avkastningen i kapitalförvaltningen, men ska fördelas rättvist över tid. Fördelen med fördelningen av överskott med återbäringsränta är att det ger en jämn och trygg utveckling av ditt sparande över tiden. Läs mer om vår policy för överskottshantering.
 • I samband med utbetalning, vanligtvis vid pensionering, får du den garanterade förmånen och det eventuella överskottet.
 • Återbäringsräntan kan variera över tid men vi har haft en god historisk utveckling för våra kunder. Under avkastningsfliken nedan hittar du aktuell och historisk avkastning samt info om solvens och placeringstillgångar.
När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Folksam Liv i siffror

I vår månatliga rapport "Folksam Liv i siffror" redovisar vi viktiga ekonomiska nyckeltal för vår traditionella försäkring varje månad. I den hittar du information om placeringsfördelning, nuvarande solvens, konsolideringsgrad och andra relevanta siffror.

Folksam Liv i siffror

Aktuell avkastning

Här visar vi alltid den aktuella avkastningen för traditionell försäkring i tjänstepensionsverksamhet och övrig livförsäkringsverksamhet. Senast uppdaterad 2022-10-01.

Tjänstepensions­verksamhet Övrig livförsäkrings­verksamhet
Återbäringsränta 3,0 % 3,0 %
Genomsnittlig återbäringsränta
(2017-2021)
6,6 % 5,0 %
Totalavkastning 2021 13,0 % 10,8 %
Genomsnittlig totalavkastning 
(2017-2021)
7,1 % 5,6 %
Garantiränta 1,0 % 1,0 %

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor

Få koll på din totala pension

På minpension.se får du en helhetsbild av din totala pension, även den allmänna från staten.

Koll på pensionen med minpension.se