Arkiv

Alla fondhändelser

Här hittar du alla fondhändelser vi publicerat den senaste tiden.

Fondhändelser 2021

Den 11 oktober byter Wells Fargo China A Focus namn till Allspring China A Focus.

Tidigare under året köptes fondbolaget Wells Fargo Asset Management upp av GTCR LLC och Reverence Capital Partners. Till följd av detta kommer de att byta namn till Allspring Global Investments och fonden Wells Fargo China A Focus byter namn till Allspring China A Focus.

Du som placerar i fonden behöver inte göra något med anledning av ovan.

Espiria genomför förändringar med uppdaterade fondnamn. Espiria Världen får även ändrad placeringsinriktning med de högsta hållbarhetskraven (artikel 9) enligt EU:s regelverk.

Övriga fonder har i stort sett oförändrade placeringsinriktningar med höga hållbarhetskrav (artikel 8) enligt EU:s regelverk.

Läs hela nyheten

Nu tar vi in en ny fond i vårt guidade fondutbud i kategorin Sverige, små- och medelstora bolag – Cliens Småbolag D.

Detta är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag i Sverige. Fondens medel skall till 90 procent placeras i små- och medelstora bolag, vilka definieras som bolag som vid förvärvstillfället har ett marknadsvärde som högst motsvarar en procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm.

Av fondens medel skall minst 90 procent vara placerat i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Norden eller vars finansiella instrument är noterade på en marknadsplats i Norden, varav minst 80 procent skall vara placerade i Sverige. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag. Avgiften är 1,60 procent.

Läs mer om fonden i fondlistan

De ändrade fondbestämmelserna träder i kraft den 22 september och de huvudsakliga förändringarna avser hur fondens medel får investeras, byte av riskbedömningsmetod och sänkning av högsta tillåtna fasta förvaltningsavgift.

Fondens medel får även investeras i alternativa investeringar, dessa definieras i fondbestämmelserna. Genom denna förändring bedöms fonden få större möjlighet till riskjusterad avkastning men det påverkar inte fondens riskprofil nämnvärt.

Riskbedömningsmetoden för att beräkna fondens sammanlagda exponering byts från åtagandemetoden till en Relativ Value at Risk-modell. Denna modell bedöms som mest lämplig då fondens medel framöver även kommer att placeras i derivatinstrument.

Fondens högsta tillåtna fasta förvaltningsavgift sänks från 2,50 procent till 1,50 procent. Fondens gällande fasta förvaltningsavgift ligger kvar på 1,50 procent. Du som placerar i fonden behöver inte göra något med anledning av ovan. Vill du byta till en annan fond gör du det enkelt genom att logga in på Mina sidor.

Den 15 september 2021 ändrar ODIN sina fondbestämmelser och inför valutaandelsklasser i svenska kronor (SEK). För dig som placerar i ODIN Sverige eller ODIN Fastighet innebär det att den 15 september kommer dina andelar att bytas från den andelsklass som är denominerad i norska kronor (NOK) till den nya valutaandelsklassen i svenska kronor.

Samtliga andelsklasser i ODINs fonder har varit denominerade i NOK, emellertid har det funnits möjlighet att teckna och lösa in fondandelar i SEK vilket Folksam har gjort. Flytten till de nya SEK-andelsklasserna påverkar inte förvaltningsavgiften och samma antal andelar och värde kommer att erhållas men i de nya valutaandelsklasserna. Denna förändring innebär alltså ingen skillnad för dig som placerar i någon av fonderna.

Du behöver inte göra något med anledning av ovan, vill du göra ett fondbyte till någon annan fond gör du det enkelt genom att logga in på Mina sidor.

I mitten av oktober kommer vi att genomföra ett fondbyte då vi ersätter Schroder ISF Japanese Opportunities med Jupiter Japan Select. Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder.

Du som placerar i Schroder ISF Japanese Opportunities får information via brev eller Kivra under vecka 36. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Jupiter Japan Select är en aktivt förvaltad fond som investerar främst i aktier i företag som bedriver merparten av sin ekonomiska verksamhet i Japan. Högst 20 procent av fondens tillgångar kan investeras i aktier i företag hemmahörande någon annanstans i Asien. Fonden investerar i cirka 40 bolag som är utvalda ifrån ett investeringsunivers på ca 1500 bolag där kriteriet är att dessa ska totalt sett växa snabbare och ge högre utdelning än genomsnittet på marknaden. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent vilket är den samma som för Schroderfonden.

Läs mer om fonden i vår fondlista

I slutet av juni kommer vi att genomföra ett fondbyte då vi ersätter SEB Rysslandfond med Schroder ISF Emerging Europe.

Orsaken till fondbytet är att SEB-fonden kommer i fusioneras i början av juli och den mottagande fonden ingår inte i Folksams fondutbud. Du som placerar i SEB Rysslandfond får information via brev eller Kivra i början av juni. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Schroder ISF Emerging Europe är en aktivt förvaltad fond som placerar sina tillgångar i tillväxtmarknader i Europa, däribland Tjeckien, Polen och Ryssland vilka representerar olikartade ekonomier som förväntas växa i snabbare takt än det bredare Europa. Schroder har ett stort och dedikerat team som med lokal representation investerar i de bästa bolagen i varje land samtidigt som riskkontrollen är noggrann. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent vilket är något lägre än i SEB Rysslandfond.

Läs mer om fonden i vår fondlista

Nu tar vi in en ny fond i vårt guidade fondutbud i kategorin Japan - Jupiter Japan Select Fund.

Detta är en aktivt förvaltade fond som investerar främst i aktier i företag som bedriver merparten av sin ekonomiska verksamhet i Japan. Högst 20 procent av fondens tillgångar kan investeras i aktier i företag hemmahörande någon annanstans i Asien. Fonden investerar i cirka 40 bolag som är utvalda ifrån ett investeringsunivers på ca 1500 bolag där kriteriet är att dessa ska totalt sett växa snabbare och ge högre utdelning än genomsnittet på marknaden. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Fonden förvaltas av ett team som har lång erfarenhet av den japanska aktiemarknaden med goda historiska resultat, fonden har slagit sitt index och ligger i första kvartil i sin jämförelsegrupp på 3 och 5 år.

Läs mer om fonden på vår fondlista

Nu tar vi in en ny branschfond inom läkemedelssektorn i vårt guidade fondutbud. Fonden kommer att ersätta DNB Health Care i mitten av juni.

Handelsbanken Hälsovård Tema A1 SEK placerar globalt i aktier utgivna av företag inom hälsovårdssektorn. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och övriga hälsovårdsrelaterade branscher, exempelvis hälsovårdsrelaterad it, estetik eller förebyggande vård. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där förvaltarna förväntar sig en lång period av tillväxt. Huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Du som placerar i DNB Health Care får information om fondbytet i mitten av maj via brev eller Kivra. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

SEB Investment Management har antagit en ny och uppdaterad hållbarhetspolicy. Detta innebär att SEB arbetar med samma metoder och ambitionsnivå i förvaltningen av alla sina fonder och då finns det inte längre ett behov att göra skillnad mellan ”hållbara” och andra fonder.

Därför har SEB Investment Management beslutat att ta bort benämningen ”Hållbar” i fondnamnen. Namnbytet sker den 10 maj 2021.

Fonder som berörs
 • SEB Hållbarhetsfond Global byter namn till SEB Global Aktiefond
 • SEB Hållbarhetsfond Världen byter namn till SEB Världenfond

Lannebo Fonder AB har beslutat att lägga samman Lannebo Komplett och Lannebo Mixfond och orsaken till detta är att de vill avveckla sitt utbud inom fond-i-fonder.

Därmed kommer Lannebo Komplett fusioneras genom så kallad absorption vilket innebär att fonden kommer upphöra efter fusionen som sker den 27 maj. Du som placerar i Lannebo Komplett får istället nya andelar i Lannebo Mixfond när fusionen är genomförd. Fusionen sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta.

Du som placerar i Lannebo Komplett får information via brev eller Kivra i slutet av april.

Läs mer om Lannebo Mixfond i vår fondlista

Carnegie Fonder förvärvar OPM och fonden OPM Listed Private Equity som finns valbar i vårt guidade fondutbud byter namn till Carnegie Listed Private Equity.

Förvärvet är godkänt av Finansinspektionen och gäller från 1 april då OPM Listed Private Equity flyttas till Carnegie Fonder. I övrigt sker inga ändringar utan förvaltningsteamet och investeringsinriktningen förblir oförändrad.

Läs mer om fonden i vår fondlista.

I mitten av april kommer vi att genomföra ett fondbyte då vi ersätter Didner & Gerge Småbolag med C WorldWide Sweden Small Cap. Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder.

Du som placerar i Didner & Gerge Småbolag får information i början av mars via brev eller Kivra.

Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

C WorldWide Sweden Small Cap är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier i ett begränsat antal små och medelstora bolag noterade i Sverige. Fonden kan placera upp till 10 procent av sina nettotillgångar i aktier i bolag noterade i Danmark, Finland eller Norge.

Förvaltarens hållbarhetsarbete (ESG) utgörs genom exkluderingar på sektorerna fossila bränslen, tobak, alkohol, spel, pornografi och vapen. Förvaltarna genomför även ett påverkansarbete genom tät dialog med bolagen, deltar i valberedningar och röstning på bolagsstämmor är centrala instrument.

Fondens förvaltningsavgift är 1,60 procent.

Läs mer om fonden

Logga in på Mina sidor

Fondbolaget Danske Invest Management har beslutat att ändra namnet på fonden Danske Invest SRI Global SI till Danske Invest Global Index Restricted SI. Förutom detta sker ingen annan ändring i fonden. Namnbytet gäller från 2021-03-10.

Läs mer om fonden

Logga in på Mina sidor

Nu tar vi in en ny fond i kategorin Sverige, små-/medelstora bolag som är valbar i vårt guidade fondutbud.

C WorldWide Sweden Small Cap placerar i aktier i ett begränsat antal små och medelstora bolag noterade i Sverige men kan placera upp till 10 procent av sina nettotillgångar i aktier i bolag noterade i Danmark, Finland eller Norge.

Förvaltarna fattar sina investeringsbeslut utifrån en grundlig analys av bolagens intäkter, vinster, vinstmarginaler och övrig information. Analysen kombineras med en utvärdering av de finansiella marknaderna genom att identifiera lokala och globala trender. Detta möjliggör att de kan bygga en koncentrerad portfölj av bolag vilka de har en detaljkunskap om och som enligt deras övertygelse utgör de mest lovande investeringsmöjligheterna på lång sikt.

Förvaltarens ESG-arbete utgörs genom exkluderingar på sektorerna fossila bränslen, tobak, alkohol, spel, pornografi och vapen. Fonden genomför även ett påverkansarbete genom ägarstyrningskommitté i Sverige, tät dialog med bolagen, deltar i valberedningar och röstning på bolagsstämmor är centrala instrument.

Fondens förvaltningsavgift är 1,60 procent.

Läs mer om fonden

Nu kommer vår fondlista att få ny layout. Innehållet är i stort sett oförändrat, på sikt kommer vi att genomföra några förbättringar. Förändringen kommer att publiceras under torsdagen den 17 december.

Ett antal förändringar kommer att göras i Swedbank Robur Råvarufond som börjar gälla från den 24 september 2020.

Du som sparar i fonden får information genom post eller via Kivra i början av september. Du behöver inte göra någonting med anledning av förändringarna i fonden och du kan när som helst byta till någon annan om du inte är nöjd med kommande förändringar.

Huvudsakliga förändringarna
 • Fonden byter namn till Swedbank Robur Transition Energy
 • Framöver placerar fonden främst i bolag som bidrar till en hållbar energiomställning
 • Fonden får ett nytt jämförelseindex som är mer relevant till fondens nya placeringsinriktning
Fonden ändrar placeringsinriktning

Från att placera i bolag med stor andel produktion och förädling av råvaror till att placera i olika företag utifrån temat hållbar energiomställning där bolagen genom sina produkter, tjänster eller verksamheter bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle.

I samband med att fonden får en ny inriktning så höjs hållbarhetskriterierna för fonden. Fokus kommer att ligga på att välja in bolag vars verksamhet ligger i linje med en hållbar energiomställning i samhället.

Förvaltningsavgiften är oförändrad 1,25 procent.

Nu tar vi in en ny global fond i vårt guidade fondutbud, BMO Responsible Global Equity Fund.

BMO Responsible Global Equity Fund är en global aktiefond som investerar i hållbara tillväxtbolag som gynnas av världens omställning mot ett mer hållbart samhälle. Fonden har omkring 50 bolag med låg skuldsättning och förvaltarna har en lång investeringshorisont. Fonden investerar i huvudsak i utvecklade marknader med tonvikt på USA, Europa och Japan. Fonden passar sparare som vill komplettera sitt inhemska sparande och känna att deras sparande bidrar till utvecklingen för en mer hållbar värld. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

BMO Global Asset Management är kapitalförvaltningsdelen av BMO Financial Group som är Kanadas äldsta bank, över 200 år gammal. BMO Global Asset Management förvaltar ca 270 mdr USD och har arbetat med hållbara investeringar och påverkansarbete i flera decennier.

Läs mer om fonden i vår fondlista

I slutet av juni/början av juli kommer vi att genomföra ett fondbyte då vi ersätter Didner & Gerge Aktiefond med Carnegie Sverigefond. Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya.

Du som placerar i Didner & Gerge Aktiefond får information brevledes eller via Kivra i slutet av maj/början av juni.

Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Carnegie Sverigefond är en fokuserad och aktivt förvaltad aktiefond som investerar långsiktigt på Stockholmsbörsen. Fonden letar så kallade värdebolag, det vill säga bolag med stabila verksamheter, starka balansräkningar och goda möjligheter att lämna utdelning till aktieägarna. Carnegie Sverigefond innehåller ett begränsat antal aktier som förvaltaren verkligen tror på, vanligtvis ungefär 25 stycken. Förvaltningsavgiften är 1,40 procent.

Läs mer om fonderna i fondlistan

Fondlistan

Logga in på Mina sidor

Nu tar vi in en ny fond i vårt guidade fondutbud och i början av juni sker två fondbyten. Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya.

Vår nya fond i guidat fondutbud är DNB Grönt Norden A2. Detta är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i aktier noterade på börser i Norden. Fonden har en miljöprofil och eftersträvar att investera i bolag med låga koldioxidutsläpp samt ha en högre ESG-rating än sitt jämförelseindex. Fonden investerar inte i företag som har direkt exponering mot fossila bränslen eller i företag med hög grad av växthusgasutsläpp. Förvaltningsavgiften är 1,40 procent. .

DNB har precis startat en andelsklass i svenska kronor (A2, SEK), så fort den är tillgänglig hos Morningstar så visar vi den i vår fondlista på hemsidan, tills dess visas samma fond men i andelsklass norska kronor (NOK). Via Mina sidor kan man redan nu välja andelsklassen i svenska kronor (A2, SEK).

I början av juni så kommer vi att ersätta Delphi Nordic och Fidelity America. Du som placerar i fonderna kommer att informeras brevledes eller via Kivra om fondbytet. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjda med vårt val av mottagande fond.

Fonder vi byter ut
 • Delphi Nordic byts ut till DNB Grönt Norden (ny fond)
 • Fidelity America byts ut till Legg Mason CB US Equity Sustainability Ldrs Fund
Läs mer om fonderna i fondlistan

Fondlistan

Logga in på Mina sidor

Nu utökar vi vårt guidade utbud med Legg Mason ClearBridge US Eq Sust Ldrs

Fondens investeringsmål är att ge avkastning på lång sikt. Fonden investerar minst 85 procent av tillgångarna i aktier i amerikanska företag som uppfyller fondförvaltarens ekonomiska kriterier samt kriterier för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Fondförvaltaren fokuserar på företag som, enligt dennes bedömning, erbjuder produkter och tjänster som påverkar samhället positivt genom att vara mindre skadliga för människor och miljö jämfört med andra företag i samma bransch. Fonden investerar inte i företag med betydande direkta insatser i utvinning och raffinering av fossila bränslen, prospektering och produktion av olja och gas, metallgruvor eller produktion, försäljning eller distribution av truppminor eller klustervapen. Förvaltningsavgiften är 1,20 procent.

Legg Mason Investments (Ireland) Limited grundades 1899 och är idag en världens ledande kapitalförvaltare inom aktiv förvaltning. Legg Mason Investments (Ireland) Limited äger och driver nio oberoende fondbolag varav ClearBridge är ett av dom. Fondförvaltarna Derek Deutsch och Mary McQuillen samt analysteamet har lång erfarenhet inom aktieförvaltning. Mary McQuillen är även chef för ESG på ClearBridge samt engagerad i flertalet organisationer relaterade till hållbarhetsområdet

Läs med om fonden i vår fondlista

Vi befinner oss i en historisk och osäker tid med anledning av corona-viruset där många länder har vidtagit extraordinära åtgärder, allt från att stänga skolor till att förbjuda folksamlingar. Många känner oro för sig själva, sina nära och kära. Oron för pandemin påverkar också världsekonomin och världens börser har reagerat negativt genom kraftiga börsfall. På lång sikt kommer detta med största sannolikhet att uppfattas som ”ett hack i kurvan”, som plötsliga börsfall ofta kallas på finansspråk. Över tid har börserna tidigare alltid återhämtat sig och vi på Folksam ser inte att det finns någon anledning till att tro att det skulle vara annorlunda den här gången. Däremot är det svårare, för att inte säga omöjligt, att sia om hur lång tid det kommer att ta.

På Folksam vill vi också skapa bästa möjliga förutsättningar för våra kunder att hantera större börsfall. Antingen genom att vara trygg med de långsiktiga placeringar du har gjort alternativt om du vill styra om ditt sparande till lågriskfonder, det vill säga fonder som inte påverkas i samma utsträckning som aktiefonder i tider av börsturbulens. Den fond som påverkas minst av börsens utveckling är SEB Likviditetsfond. Den består av korta räntepapper med högsta möjliga kreditvärdighet. I en fondförsäkring måste kapitalet alltid vara investerat i fonder och då är just en investering i SEB Likviditetsfond så nära man kan komma en likvid position.

Lika enkelt som du kan välja en lågriskfond kan du sedan utifrån dina personliga önskemål byta till en fond med högre risk och därmed öka din exponering mot börsen när tiden känns rätt för dig. Vårt breda utbud gör det möjligt att välja spännande och hållbara fonder längs hela riskskalan. Titta gärna på våra valbara fonder här under vårt fondutbud.För mer information om oron på börsen läs mer här eller kontakta någon av våra certifierade rådgivare.

Vi hoppas alla att det kommer en mer normal tid snart. Till dess hoppas vi att du gör allt som behövs för dig och din familjs säkerhet.

Nu tar vi in en ny fond i vårt guidade fondutbud och vi kommer även att genomföra ett fondbyte.

I slutet av mars kommer vi att ersätta Goldman Sachs Gl Sm Cap Core med den nya fonden Threadneedle Global Smaller Companies. Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya.

Du som placerar i Goldman Sachs Gl Sm Cap Core får information brevledes eller via Kivra i slutet av februari. Tyvärr är fondinformationen i brevet inte riktigt rätt, nedan är korrekt information om den nya fonden och inom kort kommer även texten i vår fondlista att uppdateras. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Threadneedle Global Smaller Companies investerar globalt i vad förvaltaren anser vara de mest attraktiva investeringsmöjligheterna i små företag. Förvaltaren har fokus på högkvalitativa tillväxtbolag med hållbara konkurrensfördelar, portföljen består av ca 80 bolag. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent vilket är något högre än i Goldman Sachs Gl Sm Cap Core.

Columbia Threadneedle Investments är en stor, global kapitalförvaltare med 459 miljarder dollar under förvaltning, kontor i 17 länder och över 2000 anställda. Threadneedle och Columbia drivs som två separata fondbolag men har sedan 2015 ett gemensamt namn, Columbia Threadneedle Investments. Fonderna som Threadneedle har förvaltats från London. Threadneedle signerade PRI (Principles of Responsible Investment) redan 2006.

Läs mer om fonden i vår fondlista

I mitten av oktober kommer vi att genomföra två fondbyten då vi ersätter BGF European Value A2 och Carnegie Rysslandsfond som idag är valbara i vårt guidade fondutbud. Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya.

Du som placerar i någon av dessa fonder får information brevledes eller via Kivra i mitten av september.

Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 7 oktober.

Fonder som ersätts och ersättaren
 • BGF European Value A2 ersätts med UBS ES European Opp. Unconstrained
 • Carnegie Rysslandsfond ersätts med SEB Rysslandfond C SEK - Lux

Mer information om de mottagande fonder

Logga in på Mina sidor

Vi utökar vårt guidade fondutbud med SEB Rysslandfond fondid 3338. Fonden placerar i ryska bolag noterade i Ryssland och i andra OSS-länder (Oberoende Staters Samvälde). Fonden handlas i svenska kronor och har de senaste fem åren slagit sitt jämförelseindex. Portföljen är relativt koncentrerad med 40-45 bolag. Förvaltaren fokuserar på att skapa överavkastning genom att investera i bolag med omvärderingspotential. Fondens förvaltningsavgift är 2,00 procent.

Hållbarhetsaspekter beaktas i alla investeringsbeslut som förvaltaren tar, men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i portföljen. Istället tror man på att påverka bolagen att bli mer hållbara genom att ha en kontinuerlig dialog med bolagsledningar och styrelser.

Fonden investerar inte i bolag som tillverkar, utvecklar eller säljer kontroversiella vapen. De investerar inte heller i bolag som medverkar i utveckling eller produktion av kärnvapen. Dessutom investerar fonden inte i noterade bolag vars omsättning från utvinning av förbränningskol överstiger 20 procent eller i bolag som bryter mot internationella normer.

SEB Rysslandfond efterlever de hållbarhetskrav som Folksam kräver av externa fondbolag, vilket utöver det som nämnts i texten innebär att inte investera i tobaksbolag eller i bolag som producerar pornografi.

SEB Rysslandfond kommer att ersätta Carnegie Rysslandsfond i mitten av oktober.

Våra valbara fonder

Nu utökar vi vårt guidade fondutbud med tre fonder i kategorierna Branschfonder och Sverige/Norden. Där PriorNilsson är ett nytt fondbolag i vårt fonderbjudande.

PriorNilsson Realinvest
En branschfond som placerar sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utan geografisk inskränkning. Fonden ska dock ha fokus på svenska och nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar som exempelvis fastighetsbolag, skogs- och råvarubolag samt bolag inom kraftindustrin och infrastruktur. Förvaltningsavgiften är 1,60 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv
En aktiefond som investerar i huvudsak i stora, svenska bolag med en koncentrerad portfölj. Placering kan dessutom, till högst tio procent av fondens värde, ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som givits ut av bolag från de övriga nordiska länderna eller som är upptagna till eller föremål för handel på sådan marknad utom EES. Förvaltningsavgiften är 1,20 procent.

PriorNilsson Fond och Kapitalförvaltning AB
Bolaget grundades 2002 av PO Nilsson och Torgny Prior och är ett partnerägt bolag. Bolaget förvaltar idag fem fonder. PO Nilsson är förvaltare av fonden Realinvest och Torgny Prior är ansvarig förvaltare av Sverigefonden. PriorNilsson har en hög ambition att investera ansvarsfullt och hållbart. Arbetet med ansvarsfulla och hållbara investeringar utgår från de internationella konventioner som Sverige har undertecknat inom områden som mänskliga rättigheter, miljö, korruption och arbetsrätt.

Fidelity Sustainable Water & Waste
Är en global branschfond fokuserad på investeringar inom vatten- och avfallshantering. Fonden får en bredare placering än konkurrenterna i och med sin inriktning även mot avfallshantering. Fonden fokuserar på kvalitet- och tillväxtinvesteringar och normalportföljen är placerad med 60 procent inom vatten och 40 procent inom avfallshantering. Fonden har mellan 35–50 olika innehav. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Läs om fonderna

Priset är ett kvitto på vårt engagemang inom hållbara placeringar och att vårt arbete påverkar branschen i positiv riktning, säger Susanne Bolin Gärtner, chef för Fondselektering på Folksam Fondförsäkring.

Susanne fortsätter, det känns hedrande att få representera Folksam och nå ut med vår dialog om hållbarhet i fondselekteringsarbetet, vi saknar helt egna fonder och vi hjälper kunderna att välja externa fonder. >

Citywire delade ut priset ”the most influential fund selector” i Norden till Susanne Bolin Gärtner. Citywire är ett brittiskt företag inom finansiell information, specialiserade på att ranka fondförvaltare och fondselekterare. Juryn som valde ut vinnarna bestod av professionella investerare runt om i Europa, sammanlagt delades priser ut till nio europeiska fondselekterare.

prisutdelningbild

Våra valbara fonder

Vi ser ständig över våra fondutbud och kommer därför att ta in tre nya fonder i vårt guidade fondutbud. Dessa fonder kommer även att ersätta tre befintliga fonder i början av juni då vi genomför fondbyten.

Du som placerar i någon av de befintliga fonderna kommer att informeras via brev/Kivra, breven beräknas nå dig den 21 maj. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in Mina sidor och gör detta före eller efter vårt fondbyte.

Fond vi byter bort Fond vi byter till
SEB Europafond Småbolag  Danske Invest Europe Small Cap
SEB Bioteknikfond  UBS EF Biotech
SEB Corporate Bond Danske Invest Eur Corp Sust Bond 


Information om de nya fonderna:

Danske Invest Europe Small Cap investerar i aktier från mindre och mellanstora företag som hör hemma i, eller vars verksamhet huvudsakligen bedrivs i Europa (exklusive Ryssland) och som är noterade på en officiell fondbörs. En mindre andel kan investeras i aktier från företag hemmahörande i länder som gränsar till Europa. Förvaltningsavgiften är 1,60 procent. Risken är något högre än i SEB-fonden.

UBS EF Biotech startar en SEK-klass i samband med vårt fondbyte, fonden investerar globalt i företag som är inblandade i forskning, produktutveckling, tillverkning och/eller distribution inom biotekniksektorn. Urvalet av företag bygger främst på följande kvalitetskriterier: strategisk inriktning, stark ställning på marknaden, hög kvalitet på ledningen, solida intäkter, tillväxtpotential och förbättrat värde för aktieägarna. Förvaltningsavgiften är 1,63 procent.

Danske Invest Eur Corp Sust Bond är en aktivt förvaltad fond som företrädesvis investerar i företagsobligationer utgivna av företag med en stark hållbarhetsprofil vad avser miljö, sociala förhållanden och ägarstyrning och som integrerar ett hållbarhetstänkande i relation till klimatförändringar och CO2-utsläpp. Varje utgivare måste leva upp till internationella principer för hållbara investeringar och fonden investerar inte i kontroversiella sektorer. Förvaltningsavgiften är 0,80 procent.

Mer information om de nya fonderna finns att läsa på vår hemsida. Gällande UBS EF Biotech kommer den att visas på hemsidan så fort den nya andelsklassen i SEK finns tillgänglig hos Morningstar.

Våra valbara fonder

Nu utökar vi vårt guidade fondutbud inom sverigekategorin med ODIN Sverige. ODIN Sverige är en all-cap fond som inte begränsas av att enbart investera i små eller stora bolag, förvaltaren har ett fritt mandat att investera där de ser goda möjligheter till långsiktigt värdeskapande oavsett bolagsstorlek.

ODIN Sverige investerar främst i bolag som uppvisar goda resultat, har starka konkurrenspositioner för framtiden samt har en attraktiv värdering. Det är också viktigt för ODIN att bolagen har långsiktigt hållbara affärsmodeller. Hållbarhetsfaktorerna miljö, socialt ansvar och ägarstyrning är en integrerad del av investeringsprocessen.

En stor del av tiden läggs på att påverka bolagen att bli bättre. ODIN Sverige exkluderar bolag inom branscher som producerar kontroversiella vapen, tobak, pornografi, spelbolag, alkohol samt kol och olja. Förvaltningsavgiften är 1,20 procent.

Våra valbara fonder

I slutet av november kommer vi att genomföra två fondbyten. Du som placerar i någon av dessa fonder får information brevledes eller via Kivra i början av november. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta.

Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 19 november.

Fonder som ersätts och ersättaren
 • GodFond Sverige & Världen ersätts med KPA Etisk Aktiefond
 • JPM Africa Equity ersätts med Schroder Frontier Markets

Mer information om de mottagande fonderna finns att läsa under valbara fonder.

Logga in på Mina sidor

Mer information om de mottagande fonderna

I slutet av oktober så kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter Fondväljaren Trend. Folksam ersätter Fondväljaren Trend med Danske Invest Horisont Balanserad.

Du som placerar i fonden kommer att få information via brev under vecka 39. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ett eget val.

Om fonden
Danske Invest Horisont Balanserad är en så kallad fondandelsfond som investerar i andra aktie- och räntefonder med inriktning mot både Sverige och utlandet. Fördelningen mellan aktier och räntor är som utgångspunkt 50/50 vilket gör fonden till en balanserad blandfond, andelen aktiefonder kan variera mellan 30-65 procent. Förvaltningsavgiften är 1,03 procent.

Kopplingen mellan Danske Invest och Danske Bank
Danske Bank och Danske Invest ingår i samma koncern men som andelsägare i en Danske Invest fond berörs du inte av händelserna i Danske Banks estniska filial. Händelserna i Estland rör Danske Bank A/S. Fondernas tillgångar är skyddade oavsett vad som sker i Danske Bank A/S.

Mer om våra valbara fonder

Under slutet av september/början av oktober kommer vi att genomföra fondbyten till den nya andelsklassen som handlas i SEK istället för som idag i NOK.

Fondbytet sker automatiskt och för dig som andelsägare i fonden innebär det ingen förändring. Fondens förvaltning, karaktär och placeringsinriktning är densamma oavsett andelsklass.

Nu har vi två nya fonder som ni hittar under kategorin Övriga fonder i fondlistan på vår hemsida. Denna kategori innehåller fonder som kompletterar det guidade fondutbudet och dessa kvalitetssäkras i samma process som vårt guidade fondutbud.

Danske Invest Horisont Balanserad och Danske Invest Horisont Försiktig tillhör en ”familj” av blandfonder med olika risknivåer.

De är blandfonder som investerar globalt i aktier och obligationer, huvudsakligen genom andelar i andra fonder från Danske Invest. Fonderna förvaltas aktivt och investeringsprocessen omfattar både strategisk (långsiktig) och taktisk (kortsiktig) tillgångsallokering, vilket betyder att fördelningen mellan tillgångsslagen kan variera över tiden utifrån hur fondens förvaltare bedömer utvecklingen på de finansiella marknaderna. Valutarisk förekommer i fonderna.

I Danske Invest Horisont Balanserad är fördelningen mellan aktier och räntor som utgångspunkt 50/50 vilket gör fonden till en balanserad blandfond, andelen aktiefonder kan variera mellan 30-65 procent. Förvaltningsavgiften är 1,03 procent.

I Danske Invest Horisont Försiktig är fördelningen mellan aktier och räntor som utgångspunkt 30/70 vilket gör fonden till en försiktig blandfond, andelen aktiefonder kan variera mellan 15-40 procent. Förvaltningsavgiften är 0,83 procent.

Läs mer om fonderna

Nu har vi två nya fonder som ni hittar under kategorin Övriga fonder. Denna kategori innehåller fonder som kompletterar det guidade fondutbudet och dessa kvalitetssäkras i samma process som vårt guidade fondutbud.

Lannebo Komplett är en fond för dig som önskar en balanserad portfölj med inslag av både aktier och räntor, spritt på flera olika regioner. Du får tillgång både till Lannebo Fonders dagligt handlade fonder, men också till flertalet specialfonder normalt sett endast tillgängliga för större institutionella kunder.

Investeringarna sprids mellan Sverige/Norden, Europa och USA och fonden har en begränsad risknivå, då andelen aktier maximalt får uppgå till 60 procent av portföljen. Lannebo Komplett är en fond-i-fond men till en fast förvaltningsavgift på 1,60 procent.

Carnegie Strategifond är en välbalanserad fond med för närvarande runt 50 procent aktier, 50 procent företagsobligationer. Carnegie Strategifond har därmed en lägre risk än en vanlig aktiefond och samtidigt större möjligheter än en ren räntefond.

Fonden investerar i välskötta nordiska bolag som agerar långsiktigt och har en ambitiös inställning i hållbarhetsfrågor. Fokus ligger på aktier med hög utdelning och företagsobligationer med bra ränta. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Läs mer om fonderna

Den 1 juni 2018 genomför Swedbank Robur några ändringar i fonden. Syftet med ändringarna är främst att tydliggöra fondens karaktär. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

De huvudsakliga ändringarna är:
 • Fonden byter namn till Swedbank Robur Fastighet.
 • Tydliggörande av fondens karaktär genom att definiera att fonden huvudsakligen investerar i bolag inriktade mot fastighetsbranschen. Därmed blir det tydligare vilka bolag fonden har möjlighet att investera i.
 • Fonden får nu möjlighet att investera i tillgångsslagen penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut. Att kunna placera på konto hos kreditinstitut underlättar likvidhanteringen i fonden.
 • Förtydligande av fondens målsättning.

När förändringarna börjar gälla kan du läs mer i fondens faktablad som du hittar under våra valbara fonder.

Du hittar även information hos swedbankrobur.se

I slutet av maj kommer vi att genomföra fondbyten enligt nedan lista. Du som placerar i någon av dessa fonder får information brevledes under vecka 18. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 15 maj.

Fonder som ersätts och ersättaren
 • Fidelity Global Health Care ersätts av DNB Health Care
 • JPM Emerging Markets ersätts av Nordea 1 - Emerging Stars
 • JPM Emerging Europé ersätts av Schroder Emerging Europe
 • JPM China ersätts av Fidelity Greater China
 • JPM India ersätts av GS India Equity

Mer information om de mottagande fonderna finns att läsa under valbara fonder.

Valbara fonder

I mitten av vecka 17 byter vi andelsklass för de kvarvarande fonder som fortfarande har utdelning. Vi byter då till en andelsklass som återinvesterar utdelningen direkt i fonden istället.

För dig som kund innebär detta ingen förändring då Folksam redan idag återinvesterar utdelningen. Vid fondbytet kommer antalet andelar förändras men ditt värde är detsamma.

Berörda fonder:
 • Fidelity Global Financial Services
 • Fidelity Global Consumer Industries
 • Fidelity Greater China
 • Fidelity Pacific Fund
 • JPM Latin America Equity

Om du är nöjd med bytet av andelsklass behöver du inte göra något. Vill du byta fond gör du det enklast genom att logga in med BankID på Mina sidor på folksam.se.

I slutet av april och i början av maj kommer vi att genomföra några fondbyten i Kooperativ Tjänstepension. Du som placerar i fonderna kommer att få information brevledes under vecka 14 och 15.

Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in på vår internettjänst Min kooperativa tjänstepension på folksam.se och gör ditt val.

Fondbytena
 • SEB Globalfond byts till SEB Hållbarhetsfond Global
 • SEB Bioteknikfond byts till SEB Hållbarhetsfond Global
 • SEB Nordamerikafond Småbolag byts till SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag
 • Skagen Global byts till SEB Hållbarhetsfond Global
 • Skagen Kon-Tiki byts till Öhman Etisk Emerging Markets

Information om mottagande fonder

SEB Hållbarhetsfond Global
En aktivt förvaltad globalfond som investerar i aktierelaterade instrument i den utvecklade delen av världen. Fonden är fossilfri och investerar aktivt i bolag som SEB anser har goda förutsättningar att bidra till en positiv påverkan inom hållbarhetsområdet.

Förvaltningsavgiften är 1,50 procent. (Skagen Global har utöver förvaltningsavgiften som är 1,00 procent, en prestationsbaserad avgift på 10 procent som tas ut när fonden presterar bättre än sitt jämförelseindex, en sådan avgift har inte SEB Hållbarhetsfond Global).

SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag
En aktivt förvaltad fond som placerar både i små och medelstora Nordamerikanska bolag. Förvaltarteamet jobbar med aktiv ”stock-picking” och använder sig av en fundamental investeringsprocess under vilken de försöker identifiera högkvalitativa bolag. Förvaltningsavgiften är 1,75 procent. 

Öhman Etisk Emerging Markets
En indexnära aktiefond med målsättning att följa utvecklingen för de största bolagen på tillväxtmarknaden.
Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets 50 Index som innehåller 50 av de största och mest likvida bolagen på tillväxtmarknaden. Förvaltningsavgiften är 0,90 procent.

Mer information om fonderna finns att läsa på vår hemsida under Långsiktigt sparande/valbara fonder och välj sedan Kooperativ tjänstepension.

Våra valbara fonder

Nu finns SPP Europa Plus tillgänglig i vårt guidade fondutbud. Fonden är en del av SPPs pluskoncept och gör sällskap med SPP Sverige Plus, SPP Global Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus som redan finns i vårt guidade fondutbud.

De indexnära Plusfonderna är fossilfria och tar hänsyn till hållbarhetskriterier samt styr placeringar mot hållbara bolag. Samtidigt har spararen de fördelar som en traditionell indexfond erbjuder kring avgifter och riskspridning. Att fonderna är fossilfria innebär att bolag inom energisektorn och vissa bolag inom samhällsservice (kraftbolag), material och industri exkluderas. Utöver detta exkluderas även vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi.

För att fonderna ska hålla sig nära sina index, trots tuffa hållbarhetskriterier, har SPP en optimeringsstrategi. Strategin bygger på att bolagen som väljs bort ersätts av bolag som både rankas högt i den interna hållbarhetsanalysen och som samtidigt har samma eller liknande egenskaper som de bolagen som valts bort.

I Plusfonderna finns möjlighet att placera upp till 10 procent i lösningsbolag. Lösningsbolag är bolag som levererar lösningar på framtidens klimatutmaningar. Det innebär att fonderna bidrar till övergången till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Det görs bland annat genom investeringar inom områden som förnybar energi, energieffektivisering, transporter med låga utsläpp eller återvinning.

 • Förvaltningsavgiften för SPP Europa Plus är 0,40 procent
 • Förvaltningsavgiften för SPP Sverige Plus är 0,30 procent
 • Förvaltningsavgiften för SPP Global Plus är 0,40 procent
 • Förvaltningsavgiften för SPP Tillväxtmarknad Plus är 0,50 procent

Läs mer om fonderna här >

Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya. I början av mars kommer vi att göra ett fondbyte och ersätta Skagen Kon-Tiki som ingår i vårt guidade fondutbud. Vi ersätter fonden med Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders.

Vontobel mtx Emerging Markets Fund är en aktivt förvaltad tillväxtmarknadsfond med en koncentrerad portfölj på omkring 45 bolag och med fokus på hållbarhet. Förvaltningsavgiften är 1,65 procent.

Du som placerar i fonden kommer att få information brevledes under vecka 7. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast 5 mars.