Arkiv

Alla fondhändelser

Här hittar du alla fondhändelser vi publicerat den senaste tiden.

Fondhändelser 2023

Nu lägger vi till en ny fond i vårt guidade fondutbud inom kategorin blandfonder – Mix Balanserad.

Mix Balanserad startades den 24 januari 2023 och förvaltas av Swedbank Robur. Fonden är en aktivt förvaltad blandfond som placerar globalt, främst i aktie- och räntefonder. I normalläge placerar fonden 50 procent i aktiefonder och 50 procent i räntefonder, men tillåts variera något beroende på marknadsläget. Upp till 100 procent av tillgångarna kan placeras i fonder, vilket i första hand sker i Swedbank Roburfonder.

Hållbarhet med fokus på klimat och miljö vävs naturligt in i fondens förvaltning, främst via de fonder som fonden investerar i. De underliggande fonderna söker aktivt efter investeringar som är positiva för omställningen mot ett mer hållbart samhälle och klimatmåluppfyllelsen enligt Parisavtalet. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och är klassificerad som artikel 8 (ljusgrön fond) enligt SFDR-regelverket.

Förvaltningsavgiften ligger på 0,90 procent och risken ligger på en trea på en sjugradig skala. 

Fonden kommer under våren att ingå i ett fondbyte där vi ersätter SEB Världenfond. Du som placerar i SEB Världenfond kommer få information om fondbytet. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond. 

Läs mer om fonden i vår fondlista.

Nu lägger vi till M&G (Lux) Global Listed Infrastructure i vårt guidade fondutbud, där M&G Luxembourg S.A. är ett nytt fondbolag i vårt fonderbjudande.

M&G är en global kapitalförvaltare med över 400 miljarder pund under förvaltning inom samtliga tillgångsklasser som aktier, räntor och alternativa investeringar. Bolaget har lokal närvaro med kontor i Stockholm med förvaltare på plats för infrastruktur- och fastighetsinvesteringar.

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure är en global aktiefond som investerar i olika typer av infrastruktur. Fonden erbjuder en diversifierad portfölj med normalt 40-50 innehav, där fokus ligger på bolag som uppvisar långsiktigt ökande utdelningar samt där hållbarhet är en central del av förvaltningen. Fonden strävar efter utdelning som överstiger inflationen inom G7 (världens sju största industriländer) och ger exponering mot ett flertal långsiktiga teman, exempelvis förnybar energi, urbanisering, framtida transporter, kraftnät.

Fonden integrerar hållbarhet i investeringsprocessen och fonden är klassificerad som artikel 8 enligt SFDR, vilket betyder att den främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper.

Fonden är även kategoriserad som Planet+ vilket innebär att den har två klara mål, leverera finansiell avkastning samt bidra till ett bättre samhälle.

Fondens risk ligger på en sexa på en sjugradig riskskala. Förvaltningsavgiften för fonden är 1,50 procent.

Här läser du mer om fonden

Den 12 december ändrade DNB Grönt Norden namn till DNB Grönt Skifte Norden. Fondbestämmelserna påverkas inte av namnbytet.

Nu lägger vi till en ny fond till vårt guidade fondutbud inom kategorin globalfonder- Öhman Global.

Öhman Global är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden investerar hållbart i en koncentrerad portfölj med omkring 70 till 90 bolag fördelat på olika länder och branscher.

Fondbolaget har högt ställda krav på hållbarhet och har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8, även kallad ljusgrön fond.

Fonden har en förvaltningsavgift på 1,25 procent.

Läs mer om fonden i vår fondlista

Från den 30 november byter Öhman Etisk Index Sverige namn till Öhman Marknad Sverige Bred samt uppdaterar fondbestämmelserna.

Fondbestämmelsernas uppdatering innebär förtydligande av fondens målsättning samtidigt som fondens jämförelseindex ändras. Det beror på att fondens aktiva arbete med hållbarhet har medfört att fondens avkastning alltmer avvikit ifrån jämförelseindexets avkastning. Målsättningen förtydligas och ska ge en väldiversifierad exponering och attraktiv avkastning på den svenska aktiemarknaden. Du som sparar i fonden behöver inte göra något med anledning av förändringarna.

Läs mer om förändringarna

Nu lägger vi till en fond i vårt guidade fondutbud inom kategorin branschfonder - Handelsbanken Hållbar Energi.

Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK är en global aktiefond som har fokus på investeringar inom förnybar energi och energieffektivisering. Fonden placerar i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, genom företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning genom bland annat alternativa energikällor och miljöteknik. Fonden är en artikel 9-fond vilket betyder att den har hållbarhet som mål för sina investeringar, dessutom är den Svanenmärkt.

Fonden kommer under december att ingå i ett fondbyte där vi ersätter DNB Renewable Energy. Du som placerar i DNB Renewable Energy kommer att få information om fondbytet. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Läs mer om fonden i vår fondlista.

På grund av Rysslands invasion av Ukraina har handeln i många fonder med Rysslandsexponering påverkats.

Två fonder som finns på vårt fondtorg handelsstoppades den 28 februari, Schroder ISF Emerging Europe och Swedbank Robur Östeuropafond. Fondbolagen har värderat de ryska innehaven till nära noll då det varken går att köpa eller sälja innehav i Ryssland.

Swedbank Robur Östeuropafond öppnades åter för handel den 21 mars men då endast för försäljning av andelar i fonden. De ryska innehaven kunde inte värderas på ett tillförlitligt sätt när fonden öppnades, varpå värdet för de ryska innehaven sattes till nära noll. Vid stängningstillfället motsvarade de ryska innehaven omkring 40 procent av fondens totala innehav.

Schroder ISF Emerging Europe A delades den 18 juli i två delar. En del, Schroder ISF Emerging Europe, innehåller efter delningen av fonden endast innehav i Östeuropa, inte i Ryssland, och öppnade åter för handel i samband med delningen den 18 juli. Vid stängningstillfället av fonden motsvarade det ryska innehavet cirka 60 procent av fondens totala innehav.

En ny andelsklass av fonden startades, Schroder ISF Emerging Europe Y9, vilken innehåller endast investeringar i Ryssland och är fortsatt handelsstoppad. För närvarande finns ingen information om när fonden åter kan öppna för handel

Nu lägger vi till Fondita Sustainable Europe i vårt guidade fondutbud, där Fondita är ett nytt fondbolag i vårt fonderbjudande.

Fondita är ett fondbolag med säte i Helsingfors med historia från 1997. Bolaget förvaltar i dagsläget 8 aktiefonder med fokus på de nordiska och europeiska marknaderna.

Fondita Sustainable Europe är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i europeiska bolag som har klimat- och miljösmarta produkter eller tjänster. Fonden fokuserar på kvalitativa tillväxtbolag och investerar i bolag vars produkt eller tjänst direkt bidrar till minskad Co2-utveckling och/eller effektivare användning av naturresurser. Fokus ligger på direkt påverkande bolag och diversifiering inom flertalet miljö- och klimatteman. 

Fonden investerar bara i bolag vars produkt eller tjänst är i linje med något av FN:s hållbarhetsmål och är den enda europeiska aktiefonden som både är en artikel 9-fond (har hållbarhet som mål) samt är Svanmärkt.

Förvaltningsavgiften för fonden är 1,50%.

Läs mer om Fondita Suistainable Europe i vår fondlista.

Cicero genomför förändringar med uppdaterade fondbestämmelser i fonderna Cicero World 0–50 och Cicero Hållbar Mix.

Den 15 juli genomför Cicero förändringar med uppdaterade fondbestämmelser samt ett namnbyte på en av fonderna.

Cicero World 0–50 A kommer att byta namn till Cicero Yield A. Fonden ändrar i sina skrivelser och kommer att ta bort information om att fonden är en fondandelsfond. Skrivning om att fondens medel kan till betydande del placeras i fondandelar tas därmed bort. Förvaltningsavgiften för andelsklass A är oförändrad. 

Cicero Hållbar Mix A förtydligar att placeringar kommer att ske till 30–70 procent mot aktiemarknaden, mot tidigare 0–100 procent. Skrivning tas bort om att en placering i en enskild fond eller fondföretag inte får överstiga 20 procent av fondförmögenheten. Förtydligar text kring hållbarhet då fonden uppfyller de högsta hållbarhetskraven (artikel 9) enligt EU:s direktiv. Förvaltningsavgiften för andelsklass A är oförändrad. 

Du som placerar i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av ovan. 

Den 4 juli byter BMO Responsible Global Equity A namn till CT (Lux) Responsible Global Equity.

Under november 2021 blev BMO en del av Columbia Threedneedle Investments. Till följd av detta kommer de att byta namn på sina fonder.

Du som placerar i fonden behöver inte göra något med anledning av ovan.

Den 7 juni kommer SPP Fonder att genomföra ett byte av bolagsnamn till Storebrand Fonder och i samband med detta kommer även de flesta av deras fonder byta namn.

SPP Fonder är en del av Storebrandkoncernen och byter nu namn för att stärka varumärket. Du som placerar i någon av SPP:s fonder behöver inte göra något på grund av namnbytet. Fondernas avgift, placeringsinriktning eller risknivå kommer inte att påverkas av ändringen.

I listan nedan framgår vilka fonder som byter namn samt det nya namnet som kommer gälla från 7 juni. SPP:s generationsfonder behåller sina nuvarande namn - SPP Generation 40-tal, 50-tal, 60-tal, 70-tal respektive 80-tal.

Namn idag

Nytt namn från 7 juni

SPP Aktiefond Japan        

Storebrand Japan          

SPP FRN Företagsobligationsfond  

Storebrand FRN Företagsobligation

SPP Grön Obligationsfond A

Storebrand Grön Obligation A

SPP Aktiefond Sverige        

Storebrand Sverige        

SPP Aktiefond USA            

Storebrand USA            

SPP Aktiefond Europa         

Storebrand Europa         

SPP Aktiefond Global         

Storebrand Global All Countries

SPP Sverige Plus             

Storebrand Sverige Plus             

SPP Global Plus              

Storebrand Global Plus              

SPP Emerging Markets Plus     

Storebrand Emerging Markets Plus     

SPP Europa Plus

Storebrand Europa Plus

I början av juni kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter Catella Hedgefond med Atlant Opportunity.

Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder. Du som placerar i Catella Hedgefond kommer att få information via brev eller Kivra under vecka 18–19. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, det vill säga optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Fondens förvaltningsavgift är 1 procent, vilket är densamma som för Catella-fonden. Risken ligger på en trea på en sjugradig riskskala, jämfört med Catella Hedgefond som har risk fyra av sju.

Läs mer om fonden i vår fondlista

I mitten av maj kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter Blackstone Diversified Multi-Strategy med Atlant Opportunity.

Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder. Du som placerar i Blackstone Diversified Multi-Strategy kommer att få information via brev eller Kivra under vecka 16. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, det vill säga optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Risken ligger på en trea på en sjugradig riskskala, jämfört med Blackstone-fonden som har risk fyra av sju.  Fondens förvaltningsavgift är 1 procent, vilket är lägre än Blackstone-fonden som ligger på 1,95 procent.

Läs mer om fonden i vår fondlista

Swedbank Robur Östeuropafond stängde för handel den 28 februari. Fonden har nu öppnat upp för försäljning av fondandelar. Vid stängningstillfället hade fonden innehav om cirka 40 procent i Ryssland. Om fondbolaget värderar dessa innehav till nära noll innebär det att värdet på fonden minskar i motsvarande mån.

Du kan läsa mer om fonden på Swedbanks webbplats.

Nu tar vi in en fond i vårt guidade fondutbud i kategorin hedgefonder – Atlant Opportunity

Atlant Fonder är ett fristående fondbolag som grundades 2006. Fondbolaget driver aktiv förvaltning av nio fonder, där det förvaltade kapitalet uppgår till drygt 7 miljarder kronor. Fondbolaget investerar på aktiemarknaden i Sverige, Europa och USA, i huvudsak på derivatmarknaden för optioner och terminer.

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, det vill säga optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Fondens portföljsammansättning kan ge både positiv och negativ exponering mot underliggande marknader, vilket ger fonden möjlighet att vara flexibel även under turbulenta perioder.

Förvaltningsavgiften är 1,00 procent, resultatbaserad avgift kan tillkomma om fonden överstiger vissa förutbestämda kriterier.

Läs mer om fonden i vår fondlista

På grund av rådande geopolitiska läge har risken i Rysslands- och Östeuropafonder ökat och vi ser också att Rysslandsbörser stänger. Om och när en börs stänger innebär det att det inte går att genomföra handel i fonder där.

För dig som kund innebär en stängd börs att du inte kan köpa och sälja andelar som handlas på den börsen så länge som den är stängd.

Som aktör på finansmarknaden är Folksam och de fondbolag som vi arbetar med vana vid att hantera börser som är stängda, det händer till exempel vid helgdagar. Samma rutiner tillämpas även i detta fall, även om anledningen till att börsen stängt skiljer sig på ett mycket sorgligt sätt.

Från och med den 15 februari byter några av Öhmans fonder namn och får ändringar i fondbestämmelserna. Du som investerar i någon av nedan fonder behöver inte göra något med anledning av detta.

I samband med namnändringarna har Öhman sett över fondbestämmelserna och gjort vissa förtydliganden i texterna om deras hållbarhetsarbete. Att placera etiskt och hållbart är grundläggande i Öhman Fonders investeringsfilosofi och alla Öhman-fonder förvaltas med samma ambition vad de gäller hållbarhet. Därför genomför Öhman namnändringar enligt nedan.

Öhmans marknadsfonder* kommer förutom namnändring och förtydligande av fondbestämmelserna att välja bort att investera i bolag som inte motsvarar deras ställda krav på hållbarhet. Detta leder till avvikelser från fondernas jämförelseindex. Dock kommer fonderna även fortsättningsvis att byggas av de bolag som ingår i deras jämförelseindex.

 

Nytt fondnamn

Tidigare fondnamn

Öhman Emerging Markets

Öhman Etisk Emerging Markets*

Öhman Marknad Europa

Öhman Etisk Index Europa*

Öhman Marknad Japan

Öhman Etisk Index Japan*

Öhman Marknad Pacific

Öhman Etisk Index Pacific*

Öhman Marknad USA

Öhman Etisk Index USA*

Öhman Global

Öhman Global Hållbar

Läs mer om ändringarna här nedan. 

Öhman Fonder Fokusfonder 2022

Öhman Fonder Marknadsfonder 2022

I början av mars kommer vi att genomföra ett fondbyte då vi ersätter PriorNilsson Sverige Aktiv med Odin Sverige. Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder.

Du som placerar i PriorNilsson Sverige Aktiv får information via brev eller Kivra under vecka 5. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Odin Sverige C SEK är aktivt förvaltad och följer en värdebaserad investeringsfilosofi. Fonden placerar i företag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i Sverige. Risken är något högre i denna fond och ligger på en sexa på en sjugradig skala, jämfört med PriorNilsson-fonden som har risk fem av sju. Förvaltningsavgiften är 1,20 procent vilket är densamma som för PriorNilsson-fonden.

Läs mer om fonden i vår fondlista

Nu lägger vi till TIN Ny Teknik i vårt guidade fondutbud, där TIN Fonder AB är ett nytt fondbolag i vårt fonderbjudande.

Teknik Innovation Norden Fonder AB är ett fristående fondbolag som grundades av Erik Sprinchorn och Carl Armfelt 2019.

 Målsättningen är att erbjuda investerare långsiktig avkastning genom att investera i teknik- och innovationsdrivna bolag.

 Fondbolaget står under Finansinspektionens tillsyn och förvaltar i dagsläget två värdepappersfonder.

TIN Ny Teknik är en aktiefond med inriktning mot nordiska teknikbolag vars produkter och/eller tjänster karaktäriseras av högt teknikinnehåll och bolag vars verksamhet kännetecknas av en hög grad av forskning och utveckling för egen eller annans räkning. Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut. Förvaltningsavgiften för fonden är 1,50 procent.

Läs mer om fonden i fondlistan

Den 11 oktober byter Wells Fargo China A Focus namn till Allspring China A Focus.

Tidigare under året köptes fondbolaget Wells Fargo Asset Management upp av GTCR LLC och Reverence Capital Partners. Till följd av detta kommer de att byta namn till Allspring Global Investments och fonden Wells Fargo China A Focus byter namn till Allspring China A Focus.

Du som placerar i fonden behöver inte göra något med anledning av ovan.

Espiria genomför förändringar med uppdaterade fondnamn. Espiria Världen får även ändrad placeringsinriktning med de högsta hållbarhetskraven (artikel 9) enligt EU:s regelverk.

Övriga fonder har i stort sett oförändrade placeringsinriktningar med höga hållbarhetskrav (artikel 8) enligt EU:s regelverk.

Läs hela nyheten

Nu tar vi in en ny fond i vårt guidade fondutbud i kategorin Sverige, små- och medelstora bolag – Cliens Småbolag D.

Detta är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag i Sverige. Fondens medel skall till 90 procent placeras i små- och medelstora bolag, vilka definieras som bolag som vid förvärvstillfället har ett marknadsvärde som högst motsvarar en procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm.

Av fondens medel skall minst 90 procent vara placerat i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Norden eller vars finansiella instrument är noterade på en marknadsplats i Norden, varav minst 80 procent skall vara placerade i Sverige. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag. Avgiften är 1,60 procent.

Läs mer om fonden i fondlistan

De ändrade fondbestämmelserna träder i kraft den 22 september och de huvudsakliga förändringarna avser hur fondens medel får investeras, byte av riskbedömningsmetod och sänkning av högsta tillåtna fasta förvaltningsavgift.

Fondens medel får även investeras i alternativa investeringar, dessa definieras i fondbestämmelserna. Genom denna förändring bedöms fonden få större möjlighet till riskjusterad avkastning men det påverkar inte fondens riskprofil nämnvärt.

Riskbedömningsmetoden för att beräkna fondens sammanlagda exponering byts från åtagandemetoden till en Relativ Value at Risk-modell. Denna modell bedöms som mest lämplig då fondens medel framöver även kommer att placeras i derivatinstrument.

Fondens högsta tillåtna fasta förvaltningsavgift sänks från 2,50 procent till 1,50 procent. Fondens gällande fasta förvaltningsavgift ligger kvar på 1,50 procent. Du som placerar i fonden behöver inte göra något med anledning av ovan. Vill du byta till en annan fond gör du det enkelt genom att logga in på Mina sidor.

Den 15 september 2021 ändrar ODIN sina fondbestämmelser och inför valutaandelsklasser i svenska kronor (SEK). För dig som placerar i ODIN Sverige eller ODIN Fastighet innebär det att den 15 september kommer dina andelar att bytas från den andelsklass som är denominerad i norska kronor (NOK) till den nya valutaandelsklassen i svenska kronor.

Samtliga andelsklasser i ODINs fonder har varit denominerade i NOK, emellertid har det funnits möjlighet att teckna och lösa in fondandelar i SEK vilket Folksam har gjort. Flytten till de nya SEK-andelsklasserna påverkar inte förvaltningsavgiften och samma antal andelar och värde kommer att erhållas men i de nya valutaandelsklasserna. Denna förändring innebär alltså ingen skillnad för dig som placerar i någon av fonderna.

Du behöver inte göra något med anledning av ovan, vill du göra ett fondbyte till någon annan fond gör du det enkelt genom att logga in på Mina sidor.

I mitten av oktober kommer vi att genomföra ett fondbyte då vi ersätter Schroder ISF Japanese Opportunities med Jupiter Japan Select. Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder.

Du som placerar i Schroder ISF Japanese Opportunities får information via brev eller Kivra under vecka 36. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Jupiter Japan Select är en aktivt förvaltad fond som investerar främst i aktier i företag som bedriver merparten av sin ekonomiska verksamhet i Japan. Högst 20 procent av fondens tillgångar kan investeras i aktier i företag hemmahörande någon annanstans i Asien. Fonden investerar i cirka 40 bolag som är utvalda ifrån ett investeringsunivers på ca 1500 bolag där kriteriet är att dessa ska totalt sett växa snabbare och ge högre utdelning än genomsnittet på marknaden. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent vilket är den samma som för Schroderfonden.

Läs mer om fonden i vår fondlista

I slutet av juni kommer vi att genomföra ett fondbyte då vi ersätter SEB Rysslandfond med Schroder ISF Emerging Europe.

Orsaken till fondbytet är att SEB-fonden kommer i fusioneras i början av juli och den mottagande fonden ingår inte i Folksams fondutbud. Du som placerar i SEB Rysslandfond får information via brev eller Kivra i början av juni. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Schroder ISF Emerging Europe är en aktivt förvaltad fond som placerar sina tillgångar i tillväxtmarknader i Europa, däribland Tjeckien, Polen och Ryssland vilka representerar olikartade ekonomier som förväntas växa i snabbare takt än det bredare Europa. Schroder har ett stort och dedikerat team som med lokal representation investerar i de bästa bolagen i varje land samtidigt som riskkontrollen är noggrann. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent vilket är något lägre än i SEB Rysslandfond.

Läs mer om fonden i vår fondlista

Nu tar vi in en ny fond i vårt guidade fondutbud i kategorin Japan - Jupiter Japan Select Fund.

Detta är en aktivt förvaltade fond som investerar främst i aktier i företag som bedriver merparten av sin ekonomiska verksamhet i Japan. Högst 20 procent av fondens tillgångar kan investeras i aktier i företag hemmahörande någon annanstans i Asien. Fonden investerar i cirka 40 bolag som är utvalda ifrån ett investeringsunivers på ca 1500 bolag där kriteriet är att dessa ska totalt sett växa snabbare och ge högre utdelning än genomsnittet på marknaden. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Fonden förvaltas av ett team som har lång erfarenhet av den japanska aktiemarknaden med goda historiska resultat, fonden har slagit sitt index och ligger i första kvartil i sin jämförelsegrupp på 3 och 5 år.

Läs mer om fonden på vår fondlista

Nu tar vi in en ny branschfond inom läkemedelssektorn i vårt guidade fondutbud. Fonden kommer att ersätta DNB Health Care i mitten av juni.

Handelsbanken Hälsovård Tema A1 SEK placerar globalt i aktier utgivna av företag inom hälsovårdssektorn. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och övriga hälsovårdsrelaterade branscher, exempelvis hälsovårdsrelaterad it, estetik eller förebyggande vård. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där förvaltarna förväntar sig en lång period av tillväxt. Huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Du som placerar i DNB Health Care får information om fondbytet i mitten av maj via brev eller Kivra. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

SEB Investment Management har antagit en ny och uppdaterad hållbarhetspolicy. Detta innebär att SEB arbetar med samma metoder och ambitionsnivå i förvaltningen av alla sina fonder och då finns det inte längre ett behov att göra skillnad mellan ”hållbara” och andra fonder.

Därför har SEB Investment Management beslutat att ta bort benämningen ”Hållbar” i fondnamnen. Namnbytet sker den 10 maj 2021.

Fonder som berörs
  • SEB Hållbarhetsfond Global byter namn till SEB Global Aktiefond
  • SEB Hållbarhetsfond Världen byter namn till SEB Världenfond

Lannebo Fonder AB har beslutat att lägga samman Lannebo Komplett och Lannebo Mixfond och orsaken till detta är att de vill avveckla sitt utbud inom fond-i-fonder.

Därmed kommer Lannebo Komplett fusioneras genom så kallad absorption vilket innebär att fonden kommer upphöra efter fusionen som sker den 27 maj. Du som placerar i Lannebo Komplett får istället nya andelar i Lannebo Mixfond när fusionen är genomförd. Fusionen sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta.

Du som placerar i Lannebo Komplett får information via brev eller Kivra i slutet av april.

Läs mer om Lannebo Mixfond i vår fondlista

Carnegie Fonder förvärvar OPM och fonden OPM Listed Private Equity som finns valbar i vårt guidade fondutbud byter namn till Carnegie Listed Private Equity.

Förvärvet är godkänt av Finansinspektionen och gäller från 1 april då OPM Listed Private Equity flyttas till Carnegie Fonder. I övrigt sker inga ändringar utan förvaltningsteamet och investeringsinriktningen förblir oförändrad.

Läs mer om fonden i vår fondlista.

I mitten av april kommer vi att genomföra ett fondbyte då vi ersätter Didner & Gerge Småbolag med C WorldWide Sweden Small Cap. Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder.

Du som placerar i Didner & Gerge Småbolag får information i början av mars via brev eller Kivra.

Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

C WorldWide Sweden Small Cap är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier i ett begränsat antal små och medelstora bolag noterade i Sverige. Fonden kan placera upp till 10 procent av sina nettotillgångar i aktier i bolag noterade i Danmark, Finland eller Norge.

Förvaltarens hållbarhetsarbete (ESG) utgörs genom exkluderingar på sektorerna fossila bränslen, tobak, alkohol, spel, pornografi och vapen. Förvaltarna genomför även ett påverkansarbete genom tät dialog med bolagen, deltar i valberedningar och röstning på bolagsstämmor är centrala instrument.

Fondens förvaltningsavgift är 1,60 procent.

Läs mer om fonden

Logga in på Mina sidor

Fondbolaget Danske Invest Management har beslutat att ändra namnet på fonden Danske Invest SRI Global SI till Danske Invest Global Index Restricted SI. Förutom detta sker ingen annan ändring i fonden. Namnbytet gäller från 2021-03-10.

Läs mer om fonden

Logga in på Mina sidor

Nu tar vi in en ny fond i kategorin Sverige, små-/medelstora bolag som är valbar i vårt guidade fondutbud.

C WorldWide Sweden Small Cap placerar i aktier i ett begränsat antal små och medelstora bolag noterade i Sverige men kan placera upp till 10 procent av sina nettotillgångar i aktier i bolag noterade i Danmark, Finland eller Norge.

Förvaltarna fattar sina investeringsbeslut utifrån en grundlig analys av bolagens intäkter, vinster, vinstmarginaler och övrig information. Analysen kombineras med en utvärdering av de finansiella marknaderna genom att identifiera lokala och globala trender. Detta möjliggör att de kan bygga en koncentrerad portfölj av bolag vilka de har en detaljkunskap om och som enligt deras övertygelse utgör de mest lovande investeringsmöjligheterna på lång sikt.

Förvaltarens ESG-arbete utgörs genom exkluderingar på sektorerna fossila bränslen, tobak, alkohol, spel, pornografi och vapen. Fonden genomför även ett påverkansarbete genom ägarstyrningskommitté i Sverige, tät dialog med bolagen, deltar i valberedningar och röstning på bolagsstämmor är centrala instrument.

Fondens förvaltningsavgift är 1,60 procent.

Läs mer om fonden