Arkiv

Alla fondhändelser

Här hittar du alla fondhändelser vi publicerat den senaste tiden.

Fondhändelser 2019

I mitten av oktober kommer vi att genomföra två fondbyten då vi ersätter BGF European Value A2 och Carnegie Rysslandsfond som idag är valbara i vårt guidade fondutbud. Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya.

Du som placerar i någon av dessa fonder får information brevledes eller via Kivra i mitten av september.

Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 7 oktober.

Fonder som ersätts och ersättaren
 • BGF European Value A2 ersätts med UBS ES European Opp. Unconstrained
 • Carnegie Rysslandsfond ersätts med SEB Rysslandfond C SEK - Lux

Mer information om de mottagande fonder

Logga in på Mina sidor

Vi utökar vårt guidade fondutbud med SEB Rysslandfond fondid 3338. Fonden placerar i ryska bolag noterade i Ryssland och i andra OSS-länder (Oberoende Staters Samvälde). Fonden handlas i svenska kronor och har de senaste fem åren slagit sitt jämförelseindex. Portföljen är relativt koncentrerad med 40-45 bolag. Förvaltaren fokuserar på att skapa överavkastning genom att investera i bolag med omvärderingspotential. Fondens förvaltningsavgift är 2,00 procent.

Hållbarhetsaspekter beaktas i alla investeringsbeslut som förvaltaren tar, men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i portföljen. Istället tror man på att påverka bolagen att bli mer hållbara genom att ha en kontinuerlig dialog med bolagsledningar och styrelser.

Fonden investerar inte i bolag som tillverkar, utvecklar eller säljer kontroversiella vapen. De investerar inte heller i bolag som medverkar i utveckling eller produktion av kärnvapen. Dessutom investerar fonden inte i noterade bolag vars omsättning från utvinning av förbränningskol överstiger 20 procent eller i bolag som bryter mot internationella normer.

SEB Rysslandfond efterlever de hållbarhetskrav som Folksam kräver av externa fondbolag, vilket utöver det som nämnts i texten innebär att inte investera i tobaksbolag eller i bolag som producerar pornografi.

SEB Rysslandfond kommer att ersätta Carnegie Rysslandsfond i mitten av oktober.

Våra valbara fonder

Nu utökar vi vårt guidade fondutbud med tre fonder i kategorierna Branschfonder och Sverige/Norden. Där PriorNilsson är ett nytt fondbolag i vårt fonderbjudande.

PriorNilsson Realinvest
En branschfond som placerar sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utan geografisk inskränkning. Fonden ska dock ha fokus på svenska och nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar som exempelvis fastighetsbolag, skogs- och råvarubolag samt bolag inom kraftindustrin och infrastruktur. Förvaltningsavgiften är 1,60 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv
En aktiefond som investerar i huvudsak i stora, svenska bolag med en koncentrerad portfölj. Placering kan dessutom, till högst tio procent av fondens värde, ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som givits ut av bolag från de övriga nordiska länderna eller som är upptagna till eller föremål för handel på sådan marknad utom EES. Förvaltningsavgiften är 1,20 procent.

PriorNilsson Fond och Kapitalförvaltning AB
Bolaget grundades 2002 av PO Nilsson och Torgny Prior och är ett partnerägt bolag. Bolaget förvaltar idag fem fonder. PO Nilsson är förvaltare av fonden Realinvest och Torgny Prior är ansvarig förvaltare av Sverigefonden. PriorNilsson har en hög ambition att investera ansvarsfullt och hållbart. Arbetet med ansvarsfulla och hållbara investeringar utgår från de internationella konventioner som Sverige har undertecknat inom områden som mänskliga rättigheter, miljö, korruption och arbetsrätt.

Fidelity Sustainable Water & Waste
Är en global branschfond fokuserad på investeringar inom vatten- och avfallshantering. Fonden får en bredare placering än konkurrenterna i och med sin inriktning även mot avfallshantering. Fonden fokuserar på kvalitet- och tillväxtinvesteringar och normalportföljen är placerad med 60 procent inom vatten och 40 procent inom avfallshantering. Fonden har mellan 35–50 olika innehav. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Läs om fonderna

Priset är ett kvitto på vårt engagemang inom hållbara placeringar och att vårt arbete påverkar branschen i positiv riktning, säger Susanne Bolin Gärtner, chef för Fondselektering på Folksam Fondförsäkring.

Susanne fortsätter, det känns hedrande att få representera Folksam och nå ut med vår dialog om hållbarhet i fondselekteringsarbetet, vi saknar helt egna fonder och vi hjälper kunderna att välja externa fonder. >

Citywire delade ut priset ”the most influential fund selector” i Norden till Susanne Bolin Gärtner. Citywire är ett brittiskt företag inom finansiell information, specialiserade på att ranka fondförvaltare och fondselekterare. Juryn som valde ut vinnarna bestod av professionella investerare runt om i Europa, sammanlagt delades priser ut till nio europeiska fondselekterare.

prisutdelningbild

Våra valbara fonder

Vi ser ständig över våra fondutbud och kommer därför att ta in tre nya fonder i vårt guidade fondutbud. Dessa fonder kommer även att ersätta tre befintliga fonder i början av juni då vi genomför fondbyten.

Du som placerar i någon av de befintliga fonderna kommer att informeras via brev/Kivra, breven beräknas nå dig den 21 maj. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in Mina sidor och gör detta före eller efter vårt fondbyte.

Fond vi byter bortFond vi byter till
SEB Europafond Småbolag Danske Invest Europe Small Cap
SEB Bioteknikfond UBS EF Biotech
SEB Corporate BondDanske Invest Eur Corp Sust Bond 


Information om de nya fonderna:

Danske Invest Europe Small Cap investerar i aktier från mindre och mellanstora företag som hör hemma i, eller vars verksamhet huvudsakligen bedrivs i Europa (exklusive Ryssland) och som är noterade på en officiell fondbörs. En mindre andel kan investeras i aktier från företag hemmahörande i länder som gränsar till Europa. Förvaltningsavgiften är 1,60 procent. Risken är något högre än i SEB-fonden.

UBS EF Biotech startar en SEK-klass i samband med vårt fondbyte, fonden investerar globalt i företag som är inblandade i forskning, produktutveckling, tillverkning och/eller distribution inom biotekniksektorn. Urvalet av företag bygger främst på följande kvalitetskriterier: strategisk inriktning, stark ställning på marknaden, hög kvalitet på ledningen, solida intäkter, tillväxtpotential och förbättrat värde för aktieägarna. Förvaltningsavgiften är 1,63 procent.

Danske Invest Eur Corp Sust Bond är en aktivt förvaltad fond som företrädesvis investerar i företagsobligationer utgivna av företag med en stark hållbarhetsprofil vad avser miljö, sociala förhållanden och ägarstyrning och som integrerar ett hållbarhetstänkande i relation till klimatförändringar och CO2-utsläpp. Varje utgivare måste leva upp till internationella principer för hållbara investeringar och fonden investerar inte i kontroversiella sektorer. Förvaltningsavgiften är 0,80 procent.

Mer information om de nya fonderna finns att läsa på vår hemsida. Gällande UBS EF Biotech kommer den att visas på hemsidan så fort den nya andelsklassen i SEK finns tillgänglig hos Morningstar.

Våra valbara fonder

Nu utökar vi vårt guidade fondutbud inom sverigekategorin med ODIN Sverige. ODIN Sverige är en all-cap fond som inte begränsas av att enbart investera i små eller stora bolag, förvaltaren har ett fritt mandat att investera där de ser goda möjligheter till långsiktigt värdeskapande oavsett bolagsstorlek.

ODIN Sverige investerar främst i bolag som uppvisar goda resultat, har starka konkurrenspositioner för framtiden samt har en attraktiv värdering. Det är också viktigt för ODIN att bolagen har långsiktigt hållbara affärsmodeller. Hållbarhetsfaktorerna miljö, socialt ansvar och ägarstyrning är en integrerad del av investeringsprocessen.

En stor del av tiden läggs på att påverka bolagen att bli bättre. ODIN Sverige exkluderar bolag inom branscher som producerar kontroversiella vapen, tobak, pornografi, spelbolag, alkohol samt kol och olja. Förvaltningsavgiften är 1,20 procent.

Våra valbara fonder

I slutet av november kommer vi att genomföra två fondbyten. Du som placerar i någon av dessa fonder får information brevledes eller via Kivra i början av november. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta.

Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 19 november.

Fonder som ersätts och ersättaren
 • GodFond Sverige & Världen ersätts med KPA Etisk Aktiefond
 • JPM Africa Equity ersätts med Schroder Frontier Markets

Mer information om de mottagande fonderna finns att läsa under valbara fonder.

Logga in på Mina sidor

Mer information om de mottagande fonderna

I slutet av oktober så kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter Fondväljaren Trend. Folksam ersätter Fondväljaren Trend med Danske Invest Horisont Balanserad.

Du som placerar i fonden kommer att få information via brev under vecka 39. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ett eget val.

Om fonden
Danske Invest Horisont Balanserad är en så kallad fondandelsfond som investerar i andra aktie- och räntefonder med inriktning mot både Sverige och utlandet. Fördelningen mellan aktier och räntor är som utgångspunkt 50/50 vilket gör fonden till en balanserad blandfond, andelen aktiefonder kan variera mellan 30-65 procent. Förvaltningsavgiften är 1,03 procent.

Kopplingen mellan Danske Invest och Danske Bank
Danske Bank och Danske Invest ingår i samma koncern men som andelsägare i en Danske Invest fond berörs du inte av händelserna i Danske Banks estniska filial. Händelserna i Estland rör Danske Bank A/S. Fondernas tillgångar är skyddade oavsett vad som sker i Danske Bank A/S.

Mer om våra valbara fonder

Under slutet av september/början av oktober kommer vi att genomföra fondbyten till den nya andelsklassen som handlas i SEK istället för som idag i NOK.

Fondbytet sker automatiskt och för dig som andelsägare i fonden innebär det ingen förändring. Fondens förvaltning, karaktär och placeringsinriktning är densamma oavsett andelsklass.

Nu har vi två nya fonder som ni hittar under kategorin Övriga fonder i fondlistan på vår hemsida. Denna kategori innehåller fonder som kompletterar det guidade fondutbudet och dessa kvalitetssäkras i samma process som vårt guidade fondutbud.

Danske Invest Horisont Balanserad och Danske Invest Horisont Försiktig tillhör en ”familj” av blandfonder med olika risknivåer.

De är blandfonder som investerar globalt i aktier och obligationer, huvudsakligen genom andelar i andra fonder från Danske Invest. Fonderna förvaltas aktivt och investeringsprocessen omfattar både strategisk (långsiktig) och taktisk (kortsiktig) tillgångsallokering, vilket betyder att fördelningen mellan tillgångsslagen kan variera över tiden utifrån hur fondens förvaltare bedömer utvecklingen på de finansiella marknaderna. Valutarisk förekommer i fonderna.

I Danske Invest Horisont Balanserad är fördelningen mellan aktier och räntor som utgångspunkt 50/50 vilket gör fonden till en balanserad blandfond, andelen aktiefonder kan variera mellan 30-65 procent. Förvaltningsavgiften är 1,03 procent.

I Danske Invest Horisont Försiktig är fördelningen mellan aktier och räntor som utgångspunkt 30/70 vilket gör fonden till en försiktig blandfond, andelen aktiefonder kan variera mellan 15-40 procent. Förvaltningsavgiften är 0,83 procent.

Läs mer om fonderna

Nu har vi två nya fonder som ni hittar under kategorin Övriga fonder. Denna kategori innehåller fonder som kompletterar det guidade fondutbudet och dessa kvalitetssäkras i samma process som vårt guidade fondutbud.

Lannebo Komplett är en fond för dig som önskar en balanserad portfölj med inslag av både aktier och räntor, spritt på flera olika regioner. Du får tillgång både till Lannebo Fonders dagligt handlade fonder, men också till flertalet specialfonder normalt sett endast tillgängliga för större institutionella kunder.

Investeringarna sprids mellan Sverige/Norden, Europa och USA och fonden har en begränsad risknivå, då andelen aktier maximalt får uppgå till 60 procent av portföljen. Lannebo Komplett är en fond-i-fond men till en fast förvaltningsavgift på 1,60 procent.

Carnegie Strategifond är en välbalanserad fond med för närvarande runt 50 procent aktier, 50 procent företagsobligationer. Carnegie Strategifond har därmed en lägre risk än en vanlig aktiefond och samtidigt större möjligheter än en ren räntefond.

Fonden investerar i välskötta nordiska bolag som agerar långsiktigt och har en ambitiös inställning i hållbarhetsfrågor. Fokus ligger på aktier med hög utdelning och företagsobligationer med bra ränta. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Läs mer om fonderna

Den 1 juni 2018 genomför Swedbank Robur några ändringar i fonden. Syftet med ändringarna är främst att tydliggöra fondens karaktär. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

De huvudsakliga ändringarna är:
 • Fonden byter namn till Swedbank Robur Fastighet.
 • Tydliggörande av fondens karaktär genom att definiera att fonden huvudsakligen investerar i bolag inriktade mot fastighetsbranschen. Därmed blir det tydligare vilka bolag fonden har möjlighet att investera i.
 • Fonden får nu möjlighet att investera i tillgångsslagen penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut. Att kunna placera på konto hos kreditinstitut underlättar likvidhanteringen i fonden.
 • Förtydligande av fondens målsättning.

När förändringarna börjar gälla kan du läs mer i fondens faktablad som du hittar under våra valbara fonder.

Du hittar även information hos swedbankrobur.se

I slutet av maj kommer vi att genomföra fondbyten enligt nedan lista. Du som placerar i någon av dessa fonder får information brevledes under vecka 18. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 15 maj.

Fonder som ersätts och ersättaren
 • Fidelity Global Health Care ersätts av DNB Health Care
 • JPM Emerging Markets ersätts av Nordea 1 - Emerging Stars
 • JPM Emerging Europé ersätts av Schroder Emerging Europe
 • JPM China ersätts av Fidelity Greater China
 • JPM India ersätts av GS India Equity

Mer information om de mottagande fonderna finns att läsa under valbara fonder.

Valbara fonder

I mitten av vecka 17 byter vi andelsklass för de kvarvarande fonder som fortfarande har utdelning. Vi byter då till en andelsklass som återinvesterar utdelningen direkt i fonden istället.

För dig som kund innebär detta ingen förändring då Folksam redan idag återinvesterar utdelningen. Vid fondbytet kommer antalet andelar förändras men ditt värde är detsamma.

Berörda fonder:
 • Fidelity Global Financial Services
 • Fidelity Global Consumer Industries
 • Fidelity Greater China
 • Fidelity Pacific Fund
 • JPM Latin America Equity

Om du är nöjd med bytet av andelsklass behöver du inte göra något. Vill du byta fond gör du det enklast genom att logga in med BankID på Mina sidor på folksam.se.

I slutet av april och i början av maj kommer vi att genomföra några fondbyten i Kooperativ Tjänstepension. Du som placerar i fonderna kommer att få information brevledes under vecka 14 och 15.

Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in på vår internettjänst Min kooperativa tjänstepension på folksam.se och gör ditt val.

Fondbytena
 • SEB Globalfond byts till SEB Hållbarhetsfond Global
 • SEB Bioteknikfond byts till SEB Hållbarhetsfond Global
 • SEB Nordamerikafond Småbolag byts till SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag
 • Skagen Global byts till SEB Hållbarhetsfond Global
 • Skagen Kon-Tiki byts till Öhman Etisk Emerging Markets

Information om mottagande fonder

SEB Hållbarhetsfond Global
En aktivt förvaltad globalfond som investerar i aktierelaterade instrument i den utvecklade delen av världen. Fonden är fossilfri och investerar aktivt i bolag som SEB anser har goda förutsättningar att bidra till en positiv påverkan inom hållbarhetsområdet.

Förvaltningsavgiften är 1,50 procent. (Skagen Global har utöver förvaltningsavgiften som är 1,00 procent, en prestationsbaserad avgift på 10 procent som tas ut när fonden presterar bättre än sitt jämförelseindex, en sådan avgift har inte SEB Hållbarhetsfond Global).

SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag
En aktivt förvaltad fond som placerar både i små och medelstora Nordamerikanska bolag. Förvaltarteamet jobbar med aktiv ”stock-picking” och använder sig av en fundamental investeringsprocess under vilken de försöker identifiera högkvalitativa bolag. Förvaltningsavgiften är 1,75 procent. 

Öhman Etisk Emerging Markets
En indexnära aktiefond med målsättning att följa utvecklingen för de största bolagen på tillväxtmarknaden.
Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets 50 Index som innehåller 50 av de största och mest likvida bolagen på tillväxtmarknaden. Förvaltningsavgiften är 0,90 procent.

Mer information om fonderna finns att läsa på vår hemsida under Långsiktigt sparande/valbara fonder och välj sedan Kooperativ tjänstepension.

Våra valbara fonder

Nu finns SPP Europa Plus tillgänglig i vårt guidade fondutbud. Fonden är en del av SPPs pluskoncept och gör sällskap med SPP Sverige Plus, SPP Global Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus som redan finns i vårt guidade fondutbud.

De indexnära Plusfonderna är fossilfria och tar hänsyn till hållbarhetskriterier samt styr placeringar mot hållbara bolag. Samtidigt har spararen de fördelar som en traditionell indexfond erbjuder kring avgifter och riskspridning. Att fonderna är fossilfria innebär att bolag inom energisektorn och vissa bolag inom samhällsservice (kraftbolag), material och industri exkluderas. Utöver detta exkluderas även vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi.

För att fonderna ska hålla sig nära sina index, trots tuffa hållbarhetskriterier, har SPP en optimeringsstrategi. Strategin bygger på att bolagen som väljs bort ersätts av bolag som både rankas högt i den interna hållbarhetsanalysen och som samtidigt har samma eller liknande egenskaper som de bolagen som valts bort.

I Plusfonderna finns möjlighet att placera upp till 10 procent i lösningsbolag. Lösningsbolag är bolag som levererar lösningar på framtidens klimatutmaningar. Det innebär att fonderna bidrar till övergången till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Det görs bland annat genom investeringar inom områden som förnybar energi, energieffektivisering, transporter med låga utsläpp eller återvinning.

 • Förvaltningsavgiften för SPP Europa Plus är 0,40 procent
 • Förvaltningsavgiften för SPP Sverige Plus är 0,30 procent
 • Förvaltningsavgiften för SPP Global Plus är 0,40 procent
 • Förvaltningsavgiften för SPP Tillväxtmarknad Plus är 0,50 procent

Läs mer om fonderna här >

Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya. I början av mars kommer vi att göra ett fondbyte och ersätta Skagen Kon-Tiki som ingår i vårt guidade fondutbud. Vi ersätter fonden med Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders.

Vontobel mtx Emerging Markets Fund är en aktivt förvaltad tillväxtmarknadsfond med en koncentrerad portfölj på omkring 45 bolag och med fokus på hållbarhet. Förvaltningsavgiften är 1,65 procent.

Du som placerar i fonden kommer att få information brevledes under vecka 7. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast 5 mars.

I vårt guidade fondutbud tar vi nu in SPP Sverige Plus, SPP Global Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus. Efter årsskiftet kommer SPP att lansera SPP Europa Plus som då kommer att bli valbar i vårt guidade fondutbud.

De indexnära Plusfonderna är fossilfria och tar hänsyn till hållbarhetskriterier samt styr placeringar mot mer hållbara bolag. Samtidigt har spararen de fördelar som en traditionell indexfond erbjuder kring avgifter och riskspridning. Att fonderna är fossilfria innebär att bolag inom energisektorn och vissa bolag inom samhällsservice (kraftbolag), material och industri exkluderas. Utöver detta exkluderas även vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi.

För att fonderna ska hålla sig nära sina index, trots hållbarhetskriterier, har SPP en optimeringsstrategi. Strategin bygger på att bolagen som väljs bort ersätts av bolag som både rankas högt i den interna hållbarhetsanalysen och som samtidigt har samma eller liknande egenskaper som de bolagen som valts bort.

I Plusfonderna finns möjlighet att placera upp till 10 procent i lösningsbolag. Lösningsbolag är bolag som levererar lösningar på framtidens klimatutmaningar. Det innebär att fonderna bidrar till övergången till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Det görs bland annat genom förnybar energi, energieffektivitet, transporter med låga utsläpp eller återvinning. För att sprida riskerna investerar vi i många olika tekniker exempelvis vindkraft, vattenkraft, solenergi och bergvärme.

 • Förvaltningsavgiften för SPP Sverige Plus är 0,30 procent
 • Förvaltningsavgiften för SPP Global Plus är 0,40 procent
 • Förvaltningsavgiften för SPP Tillväxtmarknad Plus är 0,50 procent

Läs mer om fonderna under Valbara fonder

Danske Capital AB har beslutat att samtliga av bolagets svenska fonder ska slås samman med motsvarande nya fonder i Luxemburg. De nya fonderna har samma placeringsinriktning, förvaltning och kostnader som de svenska fonderna har idag. Efter sammanslagningarna förvaltas fonderna av Danske Invest Management Company S.A

Den 10 november händer detta
 • Danske Invest Global Index slås samman med Danske Invest SICAV – Global Index
 • Danske Invest SRI Global slås samman med Danske Invest SICAV - SRI Global
 • Danske Invest Sverige Kort Ränta slås samman med Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta
 • Danske Invest Sverige Ränta slås samman med Danske Invest SICAV - Sverige Ränta

Sammanslagningarna genomförs den 10 november och i samband med dessa kommer fonderna vara stängda för handel, 9-13 november.

Du som placerar i någon av Danske Capital AB:s fonder kommer att få information brevledes under vecka 43. Sammanslagningarna av fonderna sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 3 november.

Läs om kommande fondbyte av Danske Invest Global Index i fondhändelse: 25/10 Fondbyte i vårt guidade fondutbud – vi ersätter Danske Invest Global Index med Danske Invest SICAV SRI Global

I slutet av november kommer vi att göra ett fondbyte då vi ersätter Danske Invest Global Index med Danske Invest SICAV - SRI Global*. Orsaken till fondbytet är att vi vill erbjuda en fond med fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Danske Invest SICAV - SRI Global är en global indexnära fond med så kallad etisk placeringsinriktning. Fonden placerar i de aktier, efter etiska restriktioner, som ingår i fondens jämförelseindex. Restriktionerna gäller för investeringar i bolag vars intjäning kommer från vapenproduktion, pornografi, alkohol, tobak och fossila utsläpp. Förvaltningsavgiften är 0,50 procent.

Du som placerar i fonden kommer att få information brevledes under vecka 43. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 3 november.

*Danske Capital AB har beslutat att samtliga av bolagets svenska fonder ska slås samman med motsvarande nya fonder i Luxemburg. I samband med detta kommer fonderna vara stängda för handel 9-13 november. De nya fonderna har samma placeringsinriktning, förvaltning och kostnader som de svenska fonderna har idag. Efter sammanslagningarna förvaltas fonderna av Danske Invest Management Company S.A.

Läs mer om förändringarna i Danske Capital AB:s Sverigefonder i fondhändelse: 25/10 Förändringar i Danske Capital AB:s Sverigefonder

I början av november kommer vi att göra ett fondbyte och ersätta RAM (Lux) Sys Emg Markets Equities som ingår i vårt guidade fondutbud. Vi ersätter fonden med Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders.

Du som placerar i fonden kommer att få information brevledes under vecka 41. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast 1 november.

Läs mer om Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders i tidigare fondhändelse:
8/6 Ny fond i vårt guidade fondutbud – Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders.

Nu utökar vi vårt guidade fondutbud men en branschfond med tydlig hållbarhetsinriktning, Nordea Klimatfond.

Nordea Klimatfond är en aktiefond som placerar på den globala marknaden. Placeringarna görs i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser, i företag som erbjuder klimatlösningar som bidrar till övergången till en hållbar koldioxidsnål ekonomi, samtidigt som föroreningar, svinn och utsläpp minskar. Fonden har innehav i cirka 50 bolag.

Fonden förvaltas av två förvaltare, Thomas Sørensen och Henning Padberg. De har varit med sedan starten 2008 och till sin hjälp har de att erfaret analysteam.

Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Läs mer om fonderna i vårt guidade fondutbud under valbara fonder

Vi utökar vi vårt guidade fondutbud med en global fond med stort fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Danske Invest SRI Global är en global indexnära fond med så kallad etisk placeringsinriktning. Fonden placerar i de aktier, efter etiska restriktioner, som ingår i fondens jämförelseindex.

Restriktionerna gäller för investeringar i bolag vars intjäning kommer från vapenproduktion, pornografi, alkohol, tobak och fossila utsläpp. De har även restriktioner för bolag som på ett övergripande plan inte lever upp till FN:s principer för mänskliga rättigheter.

Fonden förvaltas av ett erfaret team som med hjälp av en kvantitativ modell styr förvaltningen för att så billigt som möjligt ge en avkastning som ligger så nära index som möjligt (MSCI World).

Förvaltningsavgiften är 0,50 procent.

Läs mer om fonderna i vårt guidade fondutbud under Valbara fonder

Nu utökar vi vårt guidade fondutbud med en tillväxtmarknadsfond. Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders finns nu tillgänglig för handel. Läs mer om fonderna i vårt guidade fondutbud under Valbara fonder.
Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders är en aktivt förvaltad fond med en relativt koncentrerad portfölj på omkring 45 bolag. Fondens förvaltare är baserade i Zürich och avgiften är 1,65 procent.

Investeringsprocessen består av fyra pelare och är en kombination av systematisk granskning och grundläggande analys. Den första pelaren handlar om att bolaget skall ha en hög avkastning på eget kapital (ROIC). Pelare två och tre innebär att bolagen måste ha en stark positionering i branschen och aktien måste handlas med en rabatt i förhållande till bolagets teoretiska värde. Den sista pelaren tar hänsyn till bolagets hållbarhet (ESG) genom Vontobels egenutvecklade analys.

Vontobels hållbarhetsanalys består av ett antal externa källor som vävs samman med interna ESG-analys som tar upp frågor som operationell miljöeffektivitet, relationer med arbetstagare, samhällsekonomisk utveckling, styrelsens ansvar ledningens arvode, etc. Analysen resulterar i en poäng mellan 0-10 där bolagen behöver uppnå minst 5 poäng för att klassas som investeringsbara.

Vontobel Asset Management är en del av Vontobel Bank AG som grundades 1924 i Schweiz. Banken kontrolleras av familjen Vontobels fjärde generation och Vontobelstiftelsen. Vontobel Asset Management är en global, aktiv kapitalförvaltare med cirka 822 miljarder SEK under förvaltning via en multi-boutique struktur. Vontobel är en av Europas största förvaltare inom hållbara investeringar sedan 1994.

I mitten av juni så kommer vi att göra fondbyten och ersätta två fonder i vårt guidade fondutbud.

Du som placerar i fonderna kommer att få information brevledes under vecka 21. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 7 juni.

Mina sidor

Vi ersätter SEB Globalfond med SEB Hållbarhetsfond Global

Vår ambition är att kunna erbjuda fonder med tydlig hållbarhetsprofil inom våra större kategorier och därför ersätter vi SEB Globalfond med SEB Hållbarhetsfond Global.

SEB Hållbarhetsfond Global är en aktivt förvaltad globalfond som har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt till väl avvägd risk, med bibehållande av den önskade hållbarhetsprofilen. Fonden är fossilfri och investerar bara i den utvecklade delen av världen samt i bolag som SEB anser har goda förutsättningar att bidra till en positiv påverkan inom hållbarhetsområdet. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Vi ersätter SEB Globalfond med SEB Hållbarhetsfond Global

SEB Nordamerika Småbolag kommer att tas bort från vårt sortiment. Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya.

SEB Nordamerika Små och Medelstora bolag är en aktivt förvaltad fond som placerar både i små och medelstora Nordamerikanska bolag. Förvaltarteamet jobbar med aktiv ”stock-picking” och använder sig av en fundamental investeringsprocess under vilken de försöker identifiera högkvalitativa bolag. Sådana bolag kännetecknas ofta av en stark marknadsposition och stabila vinstmarginaler. Förvaltarna är långsiktiga och har en låg omsättning gällande innehaven i portföljen. Förvaltarteamet har lång erfarenhet inom förvaltning av nordamerikanska aktier och har historiskt lyckats uppnå goda förvaltningsresultat. Fonden förvaltas av Hermes Investment Management Ltd under SEB:s varumärke. Hermes har sitt säte i London och har ca 330 miljarder SEK under förvaltning. Förvaltningsavgiften är 1,75 procent.

Läs mer om de mottagande fonderna i vårt guidade fondutbud

DNB Health Care och dess förvaltare Eirik Hernes Larsen tilldelats Thomson Reuters Lipper Fund Award 2017 för bäst avkastning på tre års sikt inom sin kategori. Vi är stolta över att erbjuda fonden i vårt Guidade utbud.

DNB Health Care - Lipper Fund Award 2017

DNB Health Care är fortsatt stark på både tre och fem års sikt och ligger där i topp på Morningstar inom sin kategori. Under året har fonden avkastat närmare 1 % bättre än sitt jämförelseindex.

Den femstjärniga hälso- och läkemedelsfonden har sedan 2012 förvaltats mycket framgångsrikt av Eirik Hernes Larsen. Samtidigt som fonden fortsätter att växa har DNB valt att stärka upp förvaltningen och anställt Knut Bakkemyr som ny kollega till Eirik. Knut är 36 år gammal och kommer från Selvaag Invest AS. Fondens strategi (egen analys, fundamental bolagsvärdering, investeringar i lönsamma företag) ligger fast och Knuts uppgift blir att framöver applicera framgångsreceptet på marknader som Eirik ännu inte investerat i, bland annat hälsovårdsbolag i Kina och Indien.

Länk till vårt guidade fondutbud

Nu lägger vi till en globalfond i vårt guidade fondutbud som följer omfattande hållbarhetskriterier och hållbarhet är en integrerad del i förvaltningen av fonden.

SEB Hållbarhetsfond Global är en aktivt förvaltad globalfond som har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt till väl avvägd risk, med bibehållande av den önskade hållbarhetsprofilen. Fonden investerar bara i den utvecklade delen av världen. Med hjälp av analys och urval tas aktiva beslut att investera globalt i marknadsnoterade bolag. Fonden är fossilfri och investerar aktivt i bolag som SEB anser har goda förutsättningar att bidra till en positiv påverkan inom hållbarhetsområdet. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Fonden tilldelades utmärkelsen ”Årets Etikfond 2016” av fondmarknaden.se.

Läs mer om fonden i vårt guidade fondutbud

Vi utökar det guidade fondutbudet med SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag (fondid 3313).

Fonden placerar i marknadsnoterade små och medelstora bolag i Nordamerika. Förvaltarteamet jobbar med aktiv ”stock-picking” och använder sig av en fundamental investeringsprocess under vilken de försöker identifiera högkvalitativa bolag. Sådana bolag kännetecknas ofta av en stark marknadsposition och stabila vinstmarginaler. Förvaltarna är långsiktiga och har en låg omsättning gällande innehaven i portföljen. Förvaltarteamet har lång erfarenhet inom förvaltning av nordamerikanska aktier och har historiskt lyckats uppnå goda förvaltningsresultat.

Fonden förvaltas av Hermes Investment Management Ltd under SEB:s varumärke. Hermes har sitt säte i London och har cirka 330 miljarder SEK under förvaltning.

Förvaltningsavgiften är 1,75 procent.

SEB Nordamerikafond Små och Medelstora bolag har tilldelats utmärkelsen ”Årets Nordamerikafond 2016” av fondmarknaden.se

Läs mer om fonden i vårt guidade fondutbud

Fondbolaget Carnegie Asset Management byter namn till C WorldWide Asset Management, ändringen gjordes den 8 mars 2017. I vårt guidade fondutbud har vi Carnegie WorldWide Asia som från den 8 mars heter C WorldWide Asia.

Läs mer om fonden i vårt guidade fondutbud.

Öhmans ränteteam har utsetts till Sveriges bästa räntehus av Morningstar. Motiveringen lyder: ”Strålande långsiktiga resultat i förvaltningen av företagsobligationer och realräntepapper ligger bakom Öhmans seger bland räntefonder inriktade på värdepapper i svenska kronor.”

Vill du veta mer om Öhman Företagsobligationsfond eller någon annan av Öhmans fonder kan du göra det i vårt guidade fondutbud.

Guidat fondutbud

Vi utökar det guidade fondutbudet med Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (fondid 3621) som är en aktivt förvaltad fond i kategorin tillväxtmarknader. Detta görs i ett steg att ytterligare stärka vårt fondutbud med fokus på hållbarhet.

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i tillväxtländer. Fonden följer konceptet för Nordeas Stars-fonder. I dessa fonder baseras urvalet av aktier på en kombination av finansiell analys och analys av hur företagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. Endast företag som hanterar dessa frågor på ett proaktivt och strukturerat sätt, samt är intressanta ur ett finansiellt perspektiv, blir aktuella för fonden att placera i. Fonden har ett innehav i cirka 50 företag. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Nordea Asset Management är tillgångsförvaltningsdelen av Nordea. Nordea är en av de största finansiella institutionerna i norra Europa och Nordea Asset Management är en ledande europeisk kapitalförvaltare. Nordea Asset Management är en aktiv förvaltare med fokus på ansvarsfulla investeringar.

För dig som har ett försäkringsavtalsnummer som börjar på IN så kommer fonden bli valbar inom kort.

Mer information om fonden finns att läsa på vår hemsida under Pensionssparande och välj därefter Valbara fonder.

Våra valbara fonder

Vi erbjuder nu SPP:s indexnära hållbara aktiefonder i vårt guidade fondutbud. Det gör vi som ett ytterligare steg till att erbjuda dig som kund ett alternativ med fokus på låg avgift inom de främsta fondkategorierna. Vi guidar på tre parametrar i vårt guidade fondutbud, avkastning, avgift och hållbarhet.

 • SPP Aktiefond Sverige
 • SPP Aktiefond Europa
 • SPP Aktiefond USA
 • SPP Aktiefond Japan

Läs mer om fonderna

Befintliga etiska indexfonder från Öhman har vårt fortsatta förtroende och är även i fortsättningen valbara. Fonderna skiljer sig åt i etisk screening/hållbarhetsarbete.

Vill du själv byta fond kan du enkelt göra det genom att logga in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och göra ditt val.

Logga in på Mina sidor

Under rubriken Fondnyheter finner du nu även externa fondnyheter i samarbete med Finwire. Vi erbjuder nu även externa fondnyheter för vårt guidade fondutbud. Genom ett nytt samarbete med Finwire så får vi nu nyhetsbevakning på vårt guidade fondutbud.

Vi fortsätter informera om fondförändringar under rubriken Fondhändelser och annat som berör guidat fondutbud.

I slutet av januari gör vi ett fondbyte och ersätter HealthInvest Value Fund med DNB Health Care. Denna fond kommer att tas bort från vårt sortiment och du som placerar i fonden kommer att få information om detta brevledes under första veckan i januari.

Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av det. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 19 januari.

Logga in på Mina sidor

Mer om den mottagande fonden

DNB Health Care är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i farmaci-, läkemedels- och bioteknikbolag på de ledande europeiska, amerikanska och asiatiska marknaderna.

Investeringarna har god spridning mellan företag och länder. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Mer information om fonden finns att läsa på vår hemsida under Pensionssparande/Valbara fonder.

Våra valbara fonder

Under november kommer vi att göra fondbyten då vi tar bort Intacta Stabil och Intacta Trend från fondplattformen. Fondbytet av Intacta Trend genomförs i mitten av november och Intacta Stabil i slutet av november. Vi har tidigare meddelat att båda fondbytena görs i mitten av november men vi har nu tvingats skjuta fram fondbytet av Intacta Stabil till slutet av november. Fond vi byter bort

Fond vi byter bort – Mottagande fond
 • Intacta Stabil (fondid 4160) – Blackstone Diversified Multi-Strategy (fondid 7146)
 • Intacta Trend (fondid 4161) – Fondväljaren Trend (fondid 3291)

Läs mer om de mottagande fonderna i kurslistan.

Valbara fonder

Fondbolaget Wells Fargo Asset Managent har beslutat att sänka förvaltningsavgiften för fonden Wells Fargo (Lux) WF - China Equity Fund (fondid 7401). Den nya förvaltningsavgiften är 1,50 procent och gäller från och med 9 december 2016, vilket är en sänkning från 1,95 procent. Fonden är valbar i vårt guidade fondutbud där du kan läsa mer om fonden.

Valbara fonder

Nu utökar vi vårt guidade fondutbud med en multistrategifond inom kategorin för hedgefonder/absolutavkastande.

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund finns nu tillgänglig för handel. I samband med lanseringen skickades en pressmeddelande ut, se bifogad länk nedan.

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund består av en kombination av alternativa investeringsstrategier som strävar efter en bra riskjusterad avkastning. Det vill man uppnå genom att ha en låg volatilitet samt en låg korrelation gentemot traditionella tillgångsslag såsom aktier och räntor.

Genom fondens investeringsprocess kommer förvaltaren åt att investera i enskilda strategier som idag inte finns tillgängliga på marknaden för enskilda privatkunder. Fonden använder sig av en kombination av alternativa investeringsstrategier inom aktier och krediter (räntor). Fondens egenskaper gör den till ett lämpligt komplement i en traditionell fondportfölj. Genom sin asymmetriska avkastning gentemot tillgångsslag såsom aktier och räntor bidrar fonden till minskad risk (mätt i standardavvikelse) och en förbättrad riskjusterad avkastning.

Blackstone grundades 1985 och är en av världens största alternativa kapitalförvaltare. Blackstone Alternative Asset Management (BAAM) förvaltar företagets tillgångar genom en diversifierad portfölj med investeringar i hedgefonder som kompenserar för aktieexponeringen från företagets andra verksamheter.

BAAM är en av världens största diskretionära investerare i hedgefonder, med cirka 600 miljarder kronor under förvaltning.

Till pressmeddelandet

I mitten av november gör vi ett fondbyte och ersätter Swedbank Robur Östeuropa med Schroder ISF Emerging Europe.

Swedbank Robur Östeuropa kommer att tas bort från vårt sortiment och du som placerar i fonden kommer att få information brevledes under vecka 41. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av det. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 8 november.

Logga in på Mina sidor för att byta

Mer om den mottagande fonden

Schroder ISF Emerging Europe är en aktiefond som investerar i de europeiska tillväxtmarknaderna, däribland Tjeckien, Polen och Ryssland som representerar olikartade ekonomier som förväntas växa i snabbare takt än det bredare Europa. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent. Du kan läsa mer om fonden på vår hemsida under valbara fonder.

I juli 2016 undertecknade Brummer & Partners AB Förenta Nationernas principer för ansvarsfulla investeringar - PRI. Brummer & Partners AB är delägare i Lynx Asset Management AB och har undertecknat PRI för hela gruppens räkning.

Detta innebär att fonden Lynx Dynamic som förvaltas av Lynx Asset Management AB nu blir PRI märkt. Fonden har varit valbar i vårt guidade fondutbud sedan början av 2011. Vi guidar på hållbarhet i vårt guidade fondutbud - vi tittar inte bara på enskilda fonders prestation.

Vi ser gärna att de fondförvaltare vi samarbetar med har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och vi arbetar för att de som ännu inte skrivit under ska göra det.

Bakgrund PRI

2005 bjöds Folksam in, som enda svenska investerare, att vara med och utforma FN:s riktlinjer för internationella investerare vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Riktlinjerna kallas PRI, Principles for Responsible Investment och består av tio principer som de investerare som undertecknar dem tar på sig att följa.

I korthet handlar det om att ta hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och bolagsstyrning i sina investeringar. Sedan 2005 har Folksam även deltagit i ett flertal investerarsamarbeten inom ramen för PRI, exempelvis gällande jämställdhet i börsbolagen och börsbolagens arbete för kontroll av underleverantörer.

Valbara fonder i vårt guidade fondutbud

Nu utökar vi vårt guidade utbud med en ny healthcarefond, DNB Health Care (fondid 7334) och en ny fond inom kategorin tillväxtmarknader, Schroder ISF Emerging Europe (fondid 3128).

DNB Health Care är en koncentrerad aktiefond (30–45 bolag) som huvudsakligen placerar sina medel i farmaci-, läkemedels- och bioteknikbolag på de ledande europeiska, amerikanska och asiatiska marknaderna. Investeringarna har god spridning mellan företag och länder. Förvaltningsavgift 1,50 procent. Schroder ISF Emerging Europe är en aktiefond som investerar i de europeiska tillväxtmarknaderna, däribland Tjeckien, Polen och Ryssland som representerar olikartade ekonomier som förväntas växa i snabbare takt än det bredare Europa. Förvaltningsavgift 1,50 procent.

Schroder ISF Emerging Europe kommer under november att ersätta Swedbank Robur Östeuropa i det guidade utbudet.

Vår ambition är att erbjuda dig ett brett sortiment av högkvalitativa fonder. Därför kommer vi under oktober att genomföra ett antal fondbyten i Kooperativ tjänstepensions fondutbud.

Har du innehav och/eller pågående premieinbetalning i någon av nedan fonder som vi byter bort kommer du att få ett brev med information under vecka 36.

 • Swedbank Robur Globalfond ersätts av SEB Global
 • Swedbank Robur Mixfond Pension ersätts av KPA Etisk Blandfond 2
 • Swedbank Robur Premium Balanserad ersätts av SEB Världenfond
 • Swedbank Robur Premium Modig ersätts av SEB Världenfond
 • Swedbank Robur Aktiefond Pension ersätts av KPA Etisk Aktiefond
 • Swedbank Robur Premium Försiktig ersätts av SEB Världenfond
 • Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige ersätts av Didner & Gerge Småbolag
 • Swedbank Robur Global Emerging Markets ersätts av Skagen Kon-Tiki
 • Swedbank Robur Penningmarknadsfond ersätts av Danske Invest Sverige Kort Ränta
 • Swedbank Robur Småbolagsfond Europa ersätts av SEB European Equity Small Cap

I början av oktober gör vi ett fondbyte och ersätter Swedbank Humanfond med Didner & Gerge Aktiefond och för Folksam LO Pension med Öhman Etisk Index Sverige.

Orsaken till fondbytet är ett lågt intresse för denna fond i kombination med att fonden inte har presterat enligt förväntan över tid, därför kommer den att tas bort från vårt sortiment. Du som berörs av fondbytet informeras om detta brevledes under vecka 36.

Fortsatt stöd till Riksidrottsförbundet

Swedbank Humanfond delar årligen ut två procent av fondförmögenheten till ideella organisationer. Folksam har valt att stödja Riksidrottsförbundet och deras verksamhet som möjliggjort en utbildning för unga ledare, Folksam Ledarcamp. Vi engagerar oss i det som är viktigt för dig som kund och kommer i fortsättningen att stödja Riksidrottsförbundet i detta arbete, men med en annan form av finansiering.

Mer om de mottagande fonderna

Didner & Gerge Aktiefond (fondnr 3101) är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar till minst 90 procent i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper vilka placeras till 90 procent i Sverige. Förvaltningsavgiften är 1,22 procent per år.

Öhman Etisk Index Sverige (fondnr 2105) är en aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Fonden består normalt av investeringar i 70 till 100 bolag fördelade på olika branscher och följer fondbolaget Öhmans standard för ansvarsfulla investeringar. Förvaltningsavgiften är 0,48 procent per år.

Bakgrund

Den ursprungliga fonden Folksam Idrottsfond fusionerades in i Humanfonden på grund av låg volym. I överenskommelse med Swedbank Robur så adderades Riksidrottsförbundet som ny gåvomottagare till Humanfonden för att fortsätta möjligheten att bidra till Riksidrotten.

Nu har även Solidar Fonder AB undertecknat Förenta Nationernas principer för ansvarsfulla investeringar – PRI. Detta innebär att Fondväljaren Trend som förvaltas av Solidar Fonder AB nu blir PRI märkt.

Vi guidar på hållbarhet i vårt guidade fondutbud - vi tittar inte bara på enskilda fonders prestation. Vi ser gärna att de fondförvaltare vi samarbetar med har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och vi arbetar för att de som ännu inte skrivit under ska göra det.

Bakgrund
UN Principles for Responsible Investments (PRI) 2005 bjöds Folksam in, som enda svenska investerare, att vara med och utforma FN:s riktlinjer för internationella investerare vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.

Riktlinjerna kallas PRI, Principles for Responsible Investment, och består av sex principer som de investerare som undertecknar dem tar på sig att följa. I korthet handlar det om att ta hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och bolagsstyrning i sina investeringar.

Sedan 2005 har Folksam även deltagit i ett flertal investerarsamarbeten inom ramen för PRI, exempelvis gällande jämställdhet i börsbolagen och börsbolagens arbete för kontroll av underleverantörer.

Från och med den 1 juli till och med 31 december 2016 sänks förvaltningsavgiften för Danske Invest Sverige Kort Ränta från 0,30 procent till 0,20 procent.

Sänkningen gäller till och med 31 december 2016 och kan därefter höjas till ordinarie förvaltningsavgift 0,30 procent.
– Fonden har under lång tid haft en mycket konkurrenskraftig avkastning och för att ytterligare förstärka denna sänker vi avgiften då rådande räntemiljö blivit allt mer utmanande, säger Stefan Rocklind som är chef för ränteförvaltningen i Sverige på Danske Invest.

Fakta om Danske Invest Sverige Kort Ränta
 Fonden startade 2000 och förvaltar idag 11 miljarder kronor, vilket gör den till en stor spelare på den svenska obligationsmarknaden. Fonden har en fokuserad strategi, då man enbart investerar i Investment Gradeobligationer utställda i svenska kronor.

Nu lägger vi till sju fonder i Kooperativ tjänstepensions fondutbud. Från den 9 juni blir nedan fonder valbara, du kan läsa mer om dem i kurslistan.

Globala fonder
Danske Invest Global Index investerar i globala aktier och förvaltas med målet att ge en avkastning som motsvarar fondens jämförelseindex. Fonden är med andra ord en passivt förvaltad indexfond. Förvaltningsavgiften är 0,44 procent.

KPA Etisk Aktiefond placerar i svenska och utländska aktier. Normalt placeras 50 procent i svenska aktier och 50 procent i utländska aktier. Placeringarna ska vara spridda på olika länder och branscher för att få en god riskspridning. Fonden avstår från placeringartobaks-, spel-, alkohol- och vapenproducerande bolag samt följer vissa placeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Förvaltningsavgiften är 0,40 procent.

Europa
SEB European Small Caps placerar i aktier och aktierelaterade värdepapper i bolag som har ett börsvärde under 2 miljarder euro. Teamet placerar i bolag i Västeuropa och högst 5 procent av fondens tillgångar placeras i Östeuropa. Förvaltningsavgiften är 1,65 procent.

Räntefonder
SPP Grön Obligationsfond investerar i så kallade gröna obligationer. Gröna obligationer definieras som obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman, som har en klart positiv effekt på miljö och samhälle. Förvaltningsavgiften är 0,30 procent.

Swedbank Robur Realräntefond placerar i realränteobligationer utgivna av stater men också av företag. Mer än 35 procent av fondens värde kan placeras i räntepapper utfärdade eller garanterade av svenska staten. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan 1,5 och 18 år. Förvaltningsavgiften är 0,50 procent.

Öhman Företagsobligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i företagsobligationer. Fonden placerar huvudsakligen i obligationer utgivna av nordiska företag med hög kreditvärdighet och följer vår standard för ansvarsfulla investeringar. Förvaltningsavgiften är 1,00 procent.

Specialutbud
GodFond Sverige & Världen är en väldiversifierad och hållbar indexnära global aktiefond. Den största delen av fondens förvaltningsavgift går till stiftelsen GoodCause som delar ut pengarna till sina sju välgörenhetspartners. Fonden följer Storebrandkoncernens standard för hållbara investeringar. Förvaltningsavgiften är 0,85 procent.

Nu finns Fondbroschyren uppdaterad. Den är uppdelad i två delar, En guide till ditt fondval samt Aktuellt fondutbud som innehåller vårt kvalitetssäkrade guidade fondutbud.

En guide till ditt fondval

Aktuellt fond

Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud i fondförsäkring som ger dig marknadsledande fonder. Två av våra hedgefonder har utsetts som topp-tre vinnare i sin kategori av 2015 Nordic Hedge Award. Catella Hedgefond i kategorin multistrategi och SEB Asset Selection i kategorin CTA – trendföljande förvaltning. Nordic Hedge Award har delat ut 22 priser till de hedgefonder som presterat bäst under 2015, baserat på en blandning av kvantitativt och kvalitativt urval.

Bland de 152 fonder som var med i urvalet valdes fem fonder i varje kategori. Modellen för att sortera fram vinnarna räknade med fem kriterier: värdeutveckling under 2015, prestation i förhållande till Nordic Hedge Index, sharpekvot, antal månader med positiv värdeutveckling, likformighet och långsiktig historisk prestation.

Källa: Hedge Nordic

Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud i fondförsäkring som ger dig marknadsledande fonder.

Vi är stolta att erbjuda en hållbar räntefond SPP Grön Obligationsfond som är bland de bästa och därtill nu även den största i världen.

Med över 2 miljarder i förvaltat kapital är SPP Grön Obligationsfond världens största gröna obligationsfond som dessutom har presterat högst avkastning inom sin kategori hittills i år (Morningstars kategori - medellånga obligationer).

Läs mer om världens största gröna obligationsfond

Från 1 mars 2016 överlåts eTurns fonder till Solidar Fonder AB. Fondernas förvaltare kommer att ingå i Solidar Fonder AB:s förvaltningsteam och kommer att fortsätta förvalta fonderna i enlighet med samma kvantitativa systematiska modeller som tidigare.

Fonden eTurn ändrar namn till Solidar SmartBeta Trend men ingen namnändring sker för Fondväljaren Trend.

Ändringar i fondbestämmelserna

 Innan överlåtelsen av fonderna genomförs sker ändringar i fondbestämmelserna i fonderna. Den viktigaste ändringen är att fonderna övergår från att vara specialfonder till att vara så kallade UCITS-fonder.

Skillnaden är att värdepappersfonder (UCITS) förvaltas i enlighet med bestämmelserna i lagen om värdepappersfonder medan placeringar i specialfonder kan göras på ett mer fritt sätt. Varken fondernas förvaltning, placeringsinriktning, huvudsakliga risknivå eller förvaltningsavgift ändras.

Ändringarna träder i kraft 29 februari 2016 och därefter sker överlåtelsen till Solidar Fonder AB.

I mitten av mars kommer vi att göra tre fondbyten enligt nedan. De fonder som vi byter bort ersätts av fonder som idag redan är valbara i vårt guidade fondutbud. Du som har innehav i någon av nedan fonder som kommer att bytas bort informeras brevledes under vecka 6.

Fondbytet
 • Fidelity European Sm Cos (fondid 8055) byts mot SEB European Equity Small Cap (fondid 3297)
 • Fidelity Global Strategic Bond (fondid 8073) byts mot Jupiter Dynamic Bond (fondid 2050)
 • Morgan Stanley EM Debt (fondid 8081) byts mot Neuberger Berman EMD Blend Fund (fondid 2040)
Mer om de mottagande fonderna

SEB European Equity Small Cap är en aktiv aktiefond som placerar i marknadsnoterade småbolag i Europa. Fondens förvaltningsavgift är 1,65 procent. Jupiter Dynamic Bond SICAV är en flexibel räntefond som investerar över hela världen. Fondens förvaltningsavgift är 1,25 procent.

Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund är en flexibel räntefond som investerar globalt i tillväxtmarknader. Fondens förvaltningsavgift är 1,40 procent.

Från den 29 februari 2016 ändras fondbestämmelserna för Didner & Gerge Aktiefond (fondid 3101). Fonden har sedan starten haft en gräns på 10 procent vad det gäller hur stor del av investeringarna som får ske i värdepapper som handlas på reglerad marknad utanför Sverige.

Den gränsen har nu utökats till att tillåta att 20 procent får investeringarna får ske utanför Sverige. Anledningen till ändringen är att säkerställa att fonden trots ökade volymer kan fortsätta att förvaltas aktivt i enlighet med vad som är beskrivet i faktablad och informationsbroschyr.

Ändringen ger också möjlighet till ytterligare diversifiering och därmed riskreducering. Ändringen bedöms vara i andelsägarnas bästa intresse.

I mitten av februari gör vi ett fondbyte och ersätter HSBC Amanah Global Equity (fondid 7575) med KPA Etisk Aktiefond.(fondid 7001)

Fonden kommer att läggas samman med en annan av HSBC:s fonder. Vi har valt att inte gå med i denna sammanslagning och därför kommer ditt fondinnehav och pågående premieinbetalningar att flyttas till fonden KPA Etisk Aktiefond. Fondbytet kommer att genomföras i mitten av februari 2016.

Mer om KPA Etisk Aktiefond
Fonden placerar i svenska och utländska aktier. Normalt placeras 50 procent i svenska aktier och 50 procent i utländska aktier. Placeringarna ska vara spridda på olika länder och branscher för att få en god riskspridning. Fonden avstår från placeringar i tobak-, spel-, alkohol- och vapenproducerande bolag samt följer vissa placeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption.

Förvaltningsavgiften för KPA Etisk Aktiefond är 0,40 procent.

Du som har innehav i HSBC Amanah Global Equity informeras brevledes under vecka 3. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av det. Om du vill välja en annan fond gör du det enklast på vår internettjänst Mina sidor på folksam.se senast den 8 februari 2016.

Den 1 januari 2016 har kapitalförvaltaren Öhman förvärvat DNB:s svenska fond- och kapitalförvaltningsverksamhet.

I samband med detta sker nedan namnändringar av berörda fonder. Däremot görs ingen ändring av ansvarig fondförvaltare, förvaltningsstrategi eller portföljinnehav och ingen ändring av förvaltningsavgifterna.

Samtliga kunder som har innehav i någon av nedan fonder kommer att informeras brevledes under vecka 3. I tabellen nedan framgår vilka fonder som berörs och namnändringen av fonden. För Lärarfonderna är namnen oförändrade.

 • DNB Realräntefond A heter numera Öhman Realräntefond A
 • DNB Småbolagsfond A heter numera Öhman Småbolagsfond A
 • DNB Sverigefond A heter numera Öhman Sverigefond 2 A
 • DNB Utlandsfond A heter numera Öhman Utlandsfond A
 • DNB Utlandsfond A heter numera Lärarfond 21-44 år
 • Lärarfond 45-58 år heter numera Lärarfond 45-58 år
 • Lärarfond 59+ heter numera Lärarfond 59+