Folksam testar

Säkra och bränslesnåla nybilar

Till testresultatet
I tjugoett år har vi granskat biltillverkarnas nya bilmodeller utifrån säkerhet och miljöpåverkan. Våra krav justeras varje år för att kunna följa utvecklingen och i det här årets test kräver vi bland annat att autobroms som upptäcker fordon i din egen körriktning är standardutrustning. Vi har också skärpt det maximala utsläppskravet till 110 gram koldioxid jämfört med 119 gram förra året.

Bilar som får vår märkning Bra val har klassledande säkerhetsutrustning som standard eller tillval, till exempel körfältsvarnare och autobroms som ser fotgängare. De drivs också helt eller delvis med alternativa bränslen.
Se filmen med vår forskare Anders Ydenius om vår undersökning Säkra och bränslesnåla bilar.

Hela listan

Här hittar du årets lista över bra bilmodeller när det gäller säkerhet och miljö. Du kan sortera listan efter de olika kolumnerna och även jämföra olika modeller mot varandra.

Äger du en av bilarna i listan kan du få tio procents Grön och säker-rabatt på din bilförsäkring.
Vi är ett kundägt företag - när vi möter en kund möter vi också en ägare. Vi engagerar oss i det som är viktigt för dig och genom att rekommendera säkra och bränslesnåla bilar eller andra bra och miljövänliga produkter, så tror vi att det kan bidra till en tryggare tillvaro.

Dessutom sänker vi skadekostnaderna när du förebygger skador, vilket är en fördel för våra ägare – det vill säga för dig och mig.

Här frågar vi vår trafiksäkerhetsforskare Anders Ydenius om varför vi testar trafiksäkra och bränslesnåla bilar.
Kan du berätta mer om varför Folksam arbetar med att ranka bilar efter säkerhets- och miljöaspekter?
– Eftersom vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder vill vi spara liv och värna om miljön. Vi vill se fler säkra och bensinsnåla bilar – styra utvecklingen av nya bilar mot högre säkerhet och lägre miljöpåverkan. Vi vill påverka bilvalen såväl internt som hos bilköpare utanför Folksam.

Men varför är det så viktigt?
– Eftersom en ny bil rullar i snitt 17 år, är det viktigt att påverka de stora inköparna av personbilar - till exempel kommuner, företag och återförsäljare. På sikt påverkar det också begagnat-marknaden. Vi kan alltså påverka hur bilflottan ser ut efter 2030.

Vilka krav ställer vi på årets modeller?
– Det är tuffa krav på säkerhetsegenskaper och miljöprestanda. Eftersom utvecklingen inom de här områdena går snabbt framåt justerar vi även kraven varje år. Autobroms är givetvis ett standardkrav och årets utsläppskrav har justerats så att stora fossilbilar som mest får släppa ut 110 gram koldioxid jämfört med 119 gram förra året.
– Att kräva Euro 6 (Eu-direktiv om utsläppskrav) är ett sätt att förutom krav på koldioxidutsläpp, även ställa krav på kväveoxider och kolväten. Vill du välja en bil med den allra bästa säkerhetsutrustningen och som helt eller delvis drivs av fossilfria drivmedel, välj bland bilarna med vår Bra val-märkning!
null
Folksams trafiksäkerhetsforskare Anders Ydenius.
Vill du välja en bil med den allra bästa säkerhetsutrustningen och som helt eller delvis drivs av fossilfria drivmedel, välj bland bilarna med Bra val-märkning Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare
Hur använder vi listan på Folksam?
– Vi kan till exempel påverka de hyrbilsföretag som erbjuder ersättningsbilar när en kund råkat ut för en bilskada. Ungefär hälften av alla biluthyrningar görs till just försäkringsbranschen i samband med en bilskada och det är en stor andel bilar. Vi kan ställa krav att de måste kunna erbjuda bilar från vår lista.
– Sextio procent av nya bilar köps av juridiska personer som företag, kommuner och landsting som vi kan påverka och vägleda i sina deras val av stora bilflottor. Externa företag kan fritt använda den här listan som underlag i sina egna fordons-policies.
Alla bilar på listan uppfyller våra säkerhets- och utsläppskrav, som ses över en gång per år. Här kan du läsa mer om vad vi undersöker när det gäller säkerhetsaspekten i vår lista.

Våra säkerhetskrav

De bilar vi godkänner ska uppfylla de här kraven:

Krocksäkerhetskrav
 • Minst tjugo procent bättre än medelbilen i Folksams undersökning “Hur säker är bilen?” (samtliga storleksklasser) eller:
 • Minst fem stjärnor i Euro NCAP:s krocktester

Till vår rapport Hur säker är bilen?

Bilen måste ha ett dokumenterat effektivt whiplashskydd, vilket kan uppvisas genom krocktester eller verkliga data. Minst ett av villkoren måste vara uppfyllt:

 • Effektiviteten måste vara i nivå med skydd som visat sig bra både i krockprov och verkliga olyckor, såsom de från Volvo och Toyota.
Resultat från krocktester
 • Betyget "Good” i framsätet i Euro NCAP:s Whiplash protection från testår 2014
 • Tre poäng eller bättre i EuroNCAPS:s Whiplash protection före testår 2014

Bilen måste ha antisladdsystem ESC (i bland benämnt ESP, VSC, DSTC) som standardutrustning.

Bilen måste vara utrustad med bältespåminnarsystem på förarplats och på främre passagerarplats och uppfylla funktionskrav motsvarande Euro NCAP.

Bilen ska ha autobroms som standardutrustning. Autobromssystemet ska åtminstone kunna bromsa automatiskt för personbilar i samma riktning. Systemet kan antingen vara ett så kallat City system som är aktivt upp till 50 kilometer i timmen, eller Urban system som fungerar i högre hastigheter.

Bilar med koldioxid-utsläpp på 99 gram per kilometer eller lägre är godkända. Fossilbränsledrivna bilar med utsläpp över 110 gram är underkända. För fossilbränsledrivna bilar som släpper ut mellan 99 och 110 gram koldioxid gäller utsläppsgränserna nedan.

Utsläppsgränser

 • För bensin eller Diesel: 98+0,0457x(Tjänstevikt-1.372) gram per kilometer
 • För etanol eller gas: 150+0,0457 x (Tjänstevikt-1.372) gram per kilometer

Utsläppskrav för 2018

I grafen och tabellerna nedan visas vilka utsläppsgränserna är för olika bilvikter.
null

Utsläppsgränser för bensin- och dieselbilar

Tjänstevikt Koldioxid
900 kilo 99
1.000 kilo 99
1.100 kilo 99
1.200 kilo 99
1.300 kilo 99
1.400 kilo 99
1.500 kilo 104
1.600 kilo 108
1.700 kilo 110
1.800 kilo 110
1.900 kilo 110

Utsläppsgränser för etanol- och gasbilar

Tjänstevikt Koldioxid
800 kg 124
900 kg 128
1.000 kg 133
1.100 kg 138
1.200 kg 142
1.300 kg 147
1.400 kg 151
1.500 kg 156
1.600 kg 160
1.700 kg 165
1.800 kg 170
1.900 kg 174

Euro6 eller miljöbil

Förutom viktbaserade utsläppskrav, skall motorn uppfylla reningskrav enligt Euro6.

Kolväte milligram per kilometer Kväveoxider milligram per kilometer Partikelmassa milligram per kilometer
Euro 6 bensin 100 60 5
Euro 6 diesel - 80 5
Bra val är vår märkning som pekar ut bilmodeller med särskilt bra säkerhetsutrustning och utsläppsprestanda. För att få Bra val-märkningen 2018 måste de här villkoren uppfyllas:
 • Utöver våra allmänna säkerhetskrav ska autobroms med utökad funktion för att upptäcka fotgängare och körfältsvarnare kunna väljas till
 • Bilen får inte släppa ut mer än 60 gram koldioxid per kilometer alternativt drivas med gas eller etanol
Om du väljer en bil som är ett Bra val, så innebär det i praktiken att bilen har den viktigaste säkerhetsutrustningen och att bilen helt eller delvis drivs av fossilfria drivmedel.

Vad gör vi på Folksam?

Folksam är unikt i försäkringsbranschen genom sitt medlemskap i Hagainitiativet som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Konkret innebär medlemskapet målet om noll nettoutsläpp av koldioxid från verksamhetsåret 2030.

Ett viktigt verktyg för att nå det är kriterierna för Folksams personal- och förmånsbilar, vilka formaliseras i listan Säkra och bränslesnåla nybilar.
Den 1 juli 2018 genomförs ett nytt bilskattesystem som premierar bilar med koldioxidutsläpp på 60 gram per kilometer eller mindre med en bonus (se tabell nedan). Bilar med koldioxidutsläpp på 95 gram per kilometer eller mer får istället ett skattetillägg (malus - se tabellen nedan).

Bonusen är en engångsbonus som faller ut vid nybilsköpet. Det utökade skattetillägget, malusdelen, kommer att löpa under de tre första åren från bilen är ny.
 • Elbilar med nollutsläpp får 60 000 kr. De flesta laddhybrider utom de största får en högre bonus efter 1 juli 2018 än innan Bonus Malus-systemets införande
 • Gasbilar får 10 000 kr i Bonus oavsett CO2 utsläpp
 • Etanolbilar får ingen bonus
 • Grundavgiften är 360kr per år för alla bilar
 • För diesel tillkommer ytterligare 250 kr per år i miljötillägg (som innan Bonus Malus)
 • Bränsletillägg för diesel är 13,52 x antalet gram CO2 - mellan 95g-140g tas 82kr/g CO2 ut i skatt - över 140g tas 107kr/g CO2 ut i skatt
 • För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut under de tre första åren
null
null
I tabellen nedan kan du se hur stor bonusdelen blir för nya bilar med max koldioxidutsläpp på 60g/km.
Koldioxidutsläpp gram per kilometer Bonus i kronor
0 60.000 kr
10 51.667 kr
20 43.344 kr
30 35.011 kr
40 26.678 kr
50 18.345
60 10.000
Många känner stor osäkerhet kring vilket bränsle man skall välja vid nästa bilbyte och hur regeländringar påverkar de olika bränsletyperna, särskilt som det pågår en snabb utveckling av fordon som drivs av alternativa bränslen.

Fossilbränslen kommer att finnas kvar under minst 10–15 år men redan nu ökar alternativen i snabb takt, framförallt när det gäller laddhybrider och naturgasdrivna bilar.

Bland de fossildrivna bilarna råder en osäkerhet kring om man skall välja bensin eller diesel. Avgörande för att nå klimatmålen är låga koldioxidutsläpp - något som mer gynnas av diesel framför bensin. Dieseln har å andra sidan högre utsläpp av kväveoxider (NOx) vilket enligt ny forskning visat sig vara hälsofarligt, speciellt i stadsmiljö där halterna blir höga.

Dessutom har både diesel- och bensinmotorer ett gemensamt problem med varierande utsläpp av hälsovådliga partiklar.

Körområdet påverkar bilvalet
Valet av bil påverkas av om man kör mest i tätbebyggd stadsmiljö eller mest på vägar utanför tätort. Utanför tätorten är koldioxidutsläppen viktigast att hålla ner vilket man åstadkommer med ren el, gas eller diesel.

Flera städer i Europa har i olika utsträckning infört begränsningar i form av miljözoner. Sannolikt kommer miljözoner att införas i Stockholm under 2020 vilket en nybilsköpare kommer behöva förhålla sig till.

Förslaget till Miljözoner i Stockholm

 • Miljözon 2
  Omfattar stora delar av innerstaden. Miljözon 2 gäller personbil, lätt lastbil och lätt buss. Här krävs att fordon som drivs med diesel uppfyller kraven för Euro 6 (ej äldre än 2014 års modell) och fordon som drivs med bensin, etanol eller gas uppfyller kraven för Euro 5.

  Miljözon 3
  Omfattar Gamla Stan. Gäller personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och lätta och tunga lastbilar och bussar. Här krävs att de lätta fordonen drivs med el eller vätgas och att de tunga fordonen drivs med el eller vätgas, eller är av typen elhybrid som uppfyller kraven för Euro 6.

  Miljözonernas utformning kommer främst att påverka dieselbilsägare men zonernas utformning och om alla dieselbilar förbjuds i miljözon 2 är inte beslutat vid 2018 års början. Sannolikt kommer miljözon 2 tillåta diesel och bensin som minst klarar utsläppskraven i Euro 6 respektive Euro 5.

Drivmedel - fördelar och nackdelar

Vi har listat ett antal egenskaper hos olika drivmedel som kan vägleda dig i valet av ny bil. Det är givetvis många parametrar som styr ett bilval som vi inte tar upp, tex. pris, storlek, milkostnad och personliga önskemål om egenskaper. Vilka egenskaper hos olika drivmedel passar för ditt behov?

Elbil

 • Passar framförallt för kortare körning men flera elbilar klarar 20-25 mils verklig körning (jan 2018)
 • Stor fördel om elbilen kan laddas i bostaden
 • Erbjuder oftast snabbladdning (80% 20-30 min)
 • Räckvidden påverkas påtagligt av vinterkyla
 • Stor skillnad mellan angiven och verklig räckvidd
 • Får 60 000kr i bonus efter 1/7-2018
 • Går oftast inte att utrusta med dragkrok
 • Utbudet av bilmodeller är relativt litet

Laddhybrid

 • Kan ge nollutsläpp i stadstrafik, vanligtvis i kombination med bensindrift
 • Hybriddriften ger lägre utsläpp än konventionell bensindrift
 • Förutsätter laddning i bostaden för att ge låga utsläpp
 • Relativt lång laddtid. Laddar som snabbast 2mil/h
 • Utbudet av laddhybrider relativt stort och ökar snabbt
 • Ger beroende på utsläpp mellan 10 000-50 000 i bonus efter 1/7 2018
 • Bra möjligheter att montera dragkrok
 • Lång total räckvidd (el+bensin)

Elhybrid

 • Har generellt lägre bensinförbrukning jämfört med traditionell bensinbil
 • Har bensinmotorns fördelar med lägre kväveoxid utsläpp i stadstrafik än diesel
 • Förbrukning i nivå med diesel som därför ger likvärdiga utsläpp av koldioxid, speciellt i stadskörning
 • Inte beroende av laddning utifrån
 • Begränsad möjlighet med att montera dragkrok
 • Lång räckvidd

Gas

 • Mycket låga utsläpp av koldioxid och kväveoxider
 • Relativt stort utbud av modeller
 • Ca 170 tankställen (ca 2700 bensinstationer)
 • Ger 10 000kr bonus efter 1/7-2018
 • Bra räckvidd i kombination med bensin

E85

 • Låga utsläpp av koldioxid, kväveoxid och kolväten
 • Känslig för kyla
 • Hög förbrukning
 • Litet utbud
 • Ingen bonus efter 1/7-2018

Bensin

 • Kör du mycket stadstrafik är bensinmotorn att föredra framför diesel eftersom bensin har lägre utsläpp av kväveoxider
 • Moderna bensinmotorer har partikelutsläpp och saknar oftast partikelfilter
 • Klarar sannolikt miljözon 2 om motorn minst klarar Euro 5
 • Lång räckvidd

Diesel

 • Kör du mycket landsväg och inte så mycket i storstadsmiljö så kan dieseln vara ett bättre alternativ än bensin med sina lägre koldioxidutsläpp
 • Dieselmotorernas partikelfilter sätter igen vid för mycket stadskörning Kostsamt att byta
 • Klarar sannolikt miljözon 2 om motorn minst klarar Euro 6
 • Ofta mycket lång räckvidd
Hej! anders-ydenius-email

Ställ din fråga direkt till vår trafikforskare Anders Ydenius

En riktigt bra bilförsäkring

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen, topprankad på konsumenternas försäkringsbyrå.

Våra bilförsäkringar

10% Grön- och säkerrabatt

Äger du en av bilarna i listan Säkra och bränslesnåla nybilar? Då kan du få 10% grön- och säkerrabatt på din bilförsäkring.

Grön och säker-rabatt