Frågor och svar

Om klimatkompensation

Klimatkompensation, eller klimatneutralisering som en del kallar det, innebär att utsläpp av växthusgaser kompenseras genom många olika åtgärder.

Några av de viktigare är investering i förnybar energi, energieffektiviseringsprojekt, trädplanteringsprojekt eller genom att köpa utsläppsrätter som sedan dras bort från marknaden (parkeras). Investering i energiprojekt ska undandra användning av motsvarande mängd fossilt bränsle. För trädplantering ska träd ta upp motsvarande mängd koldioxid när de växer.

Det finns två olika marknader för klimatkompensation; en reglerad som utgör en del av utsläppshandeln och en frivillig. De som agerar på den reglerade marknaden strävar främst efter att minska sina kostnader för att reducera sin klimatpåverkan. Detta är fallet om kompensationsåtgärder är billigare än handel med utsläppsrätter. De som agerar på den frivilliga har i regel andra incitament. Marknadsprofilering är ett och en strävan att reducera sin klimatpåverkan ett annat.

På kort sikt kompenseras de utsläpp man orsakar, vilket leder till minskad klimatbelastning. På längre sikt anser vi att det leder till ett större medvetande om vilka växthusgasutsläpp olika aktiviteter faktiskt orsakar. Denna ökade medvetenhet leder i sin tur till att man försöker göra något åt grundorsaken. Minska och få bort de faktiska utsläppen. Det uppstår dessutom ett ekonomiskt incitament att få bort själva utsläppen, eftersom man inte längre behöver betala för klimatkompensation. Från att företagens klimatpåverkan har betraktats som gratis blir den en kostnadspost i företaget.

Det är dock viktigt att klimatkompensation används som en åtgärd av flera. IPCC:s senaste rapport i maj 2007 slår fast att vi måste både minska energianvändningen, gå över till förnybar energi, hejda avskogningen och binda upp koldioxid. Både reducera den egna klimatpåverkan och kompensera för återstoden.

En del klimatkompensation, i synnerhet på den reglerade marknaden med utsläppshandel och CDM-projekt, har dragit på sig skarp och i flera fall befogad kritik. Vad kritiken visar är att det är stor skillnad på projekt och projekt, varför projekten måste väljas med noggrannhet.

En del menar att genom att kompensera för vår klimatpåverkan kan vi freda vårt samvete och undvika att ändra vår livsstil. Det bygger på att människor vill lura sig själva och egentligen inte vill vara ansvarstagande. Dessa individer och företag finns, men vi på Folksam tror att många människor idag är mycket medvetna om klimatriskerna, talar om dem, lär sig och vill göra något aktivt. De strävar efter att komma ur fossilberoendet, vilket på grund av den livsstil vi har i västvärlden kommer att ta lång tid.

Bland de företag som idag gör frivillig kompensation dominerar trots allt de som redan har ett aktivt miljöarbete. Och de vidtar även en rad andra åtgärder för att reducera sin klimatpåverkan. Detsamma gäller individer som väljer att kompensera koldioxid för t.ex. resor och boende. Det blir ytterligare en bland många andra åtgärder.

Att man som ett komplement till andra åtgärder vill betala för att kompensera för de utsläpp av växthusgaser man ger upphov till ser vi som positivt.

Vår vision är en hållbar värld där människor känner sig trygga. Sedan länge har vi arbetat med frågor som har med hållbarhet och miljö att göra och vi tror att klimathotet bara kan få sin lösning om vi alla hjälps åt. Vi har i mer än ett decennium arbetat med klimatfrågan och vi är beredda att fortsätta dra vårt strå till stacken.

Våra utsläpp av växthusgaser har minskat år från år och på sikt går de mot noll. Denna omställning tar tid, och under tiden vill vi skynda på att minimera vår klimatpåverkan genom att kompensera våra kvarvarande utsläpp. Vi ser dock att vårt ansvar sträcker sig längre än tillvåra egna utsläpp. Därför erbjuder vi nu också våra kunder kunskap om sin klimatpåverkan och ger tips om hur de kan minska den. Erbjudandet innehåller också möjlighet att kompensera för de utsläpp som är relaterade till villaförsäkringen.

Det skulle kunna vara så, men de företag och individer vi kommer i kontakt med vill klimatkompensera samtidigt som man på ett ansvarsfullt sätt arbetar med att minska sina utsläpp. De är också beredda att frivilligt ta en kostnad för att göra detta. För företag visar all erfarenhet från tidigare miljöarbete att det är en farlig linje att enbart vidta åtgärder som är profilförstärkande, och som inte innebär att man förändrar sig. Detsamma gäller klimatkompensation.

Det skulle kunna vara så om man nöjer sig med att kompensera. Det är därför av största vikt att alltid betona att detta inte räcker. Det är endast en temporär åtgärd för att göra något omedelbart. Den får inte ses isolerat utan är en åtgärd bland många. Om det är så att omställning av energianvändning och andra åtgärder som minskar den egna klimatbelastningen tar tid att göra är klimatkompensation ett kraftfullt sätt att agera redan idag. Genom att rycka ut en åtgärd ur ett helt paket ger kritiker bilden av att kompensation är som att köpa avlatsbrev. Man skulle med motsvarande resonemang kunna kritisera omställning av energianvändning därför att det sker i för långsam takt och att man kan gömma sig bakom detta i stället för att direkt kompensera för alla dagens utsläpp.

Vi anser att det viktigaste är att börja nu och att lära sig efterhand. Åtgärder brådskar och det är bättre att träffa 80 procent rätt och göra något nu än att inte göra något alls.

Det stämmer. Växthuseffekten uppstår till följd av att vi släpper ut jordens lagrade fossilenergi i atmosfären. Vad som är mindre känt är att den globala avskogningen också starkt bidrar till växthuseffekten. Man räknar med att ca 20 procent beror på detta. Trädplantering måste därför under alla omständigheter göras för att motverka avskogning. Samtidigt måste vi minska strömmen av fossil energi som släpps ut i atmosfären.

I Kyotoprotokollet har man accepterat att en viss del av utsläppen kompenseras över en längre tidsperiod än den tid det tagit att emittera utsläppen. Utsläpp under ett år kan ta många år att kompensera genom trädplantering eller investeringar i förnybara energiprojekt. Samtidigt har sådana projekt, rätt genomförda, positiva bieffekter socialt och miljömässigt. Men det förtjänar att upprepas: Att enbart kompensera för sina utsläpp och inte minska dem är inte långsiktigt hållbart.