Information till dig som arbetsgivare

Folksams behandling av personuppgifter i samband med administrationen av tjänstepensioner

I och med att EU:s nya dataskyddsförordning träder ikraft den 25 maj 2018, med skärpta krav på företag som behandlar personuppgifter, vill vi informera dig som arbetsgivare om hur vi på Folksam behandlar personuppgifter i samband med att dina pensionsutfästelser administreras och tryggas hos oss.

Vi har redan idag personuppgiftsansvar för den behandling av personuppgifter som sker hos oss med anledning av administration och tryggande av tjänstepensionerna. Det ansvaret förändras inte med den nya dataskyddsförordningen. Vi kommer alltså efter förordningens ikraftträdande fortsatt vara ansvariga för att personuppgifterna hanteras korrekt.

Enligt dataskyddsförordningen är den som bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifter personuppgiftsansvarig. Folksam administrerar tjänstepensioner och det är vi som, enligt de förutsättningar som gäller enligt dessa avtal, bestämmer ändamål och medel för behandlingen av de personuppgifter som du som arbetsgivare har lämnat till oss.

Då dataskyddsförordningen inte innebär någon förändring av ansvaret, kommer det inte heller att behövas några särskilda nya avtal oss emellan. Vårt ansvar för administrationen och tryggandet av tjänstepensionerna är fördelat på flera av våra bolag. Varje bolag har eget ansvar för sin personuppgiftsbehandling, så som beskrivs nedan.

Bolagen har också ett gemensamt personuppgiftsansvar när det gäller den gemensamma hanteringen av pensionsavtalen såsom fakturering av premier, den gemensamma och samordnade informationen till anställda, avgifter samt den samordnade utbetalningen av tjänstepensionerna. Genom den nya dataskyddsförordningen skärps reglerna om information till de registrerade. Vi har därför uppdaterat informationen om vår personuppgiftsbehandling på vår hemsida, så att bland annat ovanstående och annan viktig information blir tydlig för alla anställda som omfattas av tjänstepension.