Ditt försäkringsskydd

— inom kooperationen per kollektivavtal

En ikon som visar en spargris
Ditt pensionsavtal styr vilken ersättning du har rätt till vid arbetslöshet, arbetsskada, sjukdom eller dödsfall. Villkor och ersättning för de olika händelserna kan variera beroende på vilket pensionsavtal du tillhör.

Om du är osäker på vilket avtalsområde som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare eller kontakta vår kundservice. Du kan också logga in på vår internettjänst för kooperativa tjänstepensioner för att se hur dina ersättningar ser ut.
Här presenterar vi villkor och ersättning för olika pensionsavtal. Pensionsavtalet styr vilken ersättning du har rätt till vid arbetslöshet, arbetsskada, sjukdom eller dödsfall.

Försäkringskydd hos oss per kollektivavtal

Avtal Dödsfall Sjukdom Arbetslöshet Arbetsskada Utlandstjänstgöring
AFO-Handels *
Fremia-LO *
Fremia-Forena/Handels /Akademikerförbunden *
Fremia-Handels *
Fremia-PTK** *

*Du har också ett försäkringsskydd för arbetsskada i ditt avtal. Försäkringen är tecknad i AFA Trygghetsförsäkrings aktiebolag. Läs mer under Arbetsskada.

**För dig som omfattas av KTP 2 gäller alla delar men för dig som omfattas av ITP 1 kan TGL, försäkringsskydd vid dödsfall, och LFU, försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring, vara tecknad i Folksam. 

Vet du inte vilket avtal du tillhör?

Är du osäker på vilket avtalsområde som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare eller kontakta vår kundservice. Under fliken Vilket avtal tillhör du? finns det kort information om varje avtal.

Du kan också logga in på vår internettjänst för kooperativa tjänstepensioner för att se hur dina ersättningar ser ut.

Logga in på Mina sidor

Vid dödsfall kan dina efterlevande få olika former av stöd, dels från socialförsäkringen, dels från det kollektivavtal du omfattas av. Stödet kan dels komma från ditt pensionsavtal, dels från en avtalsgrupplivförsäkring eller en tjänstegrupplivförsäkring beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av.
Mer information om ditt avtal hittar du nedan. Om du är osäker på vilket avtal du omfattas av kan du fråga din arbetsgivare eller ringa kundservice på 0771-485 485.

Faktablad

Klicka på länkarna för att öppna som PDF.

AFO-Handels

Fremia-LO

Fremia-PTK

Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden inom Fremia-området

Tjänstegrupplivförsäkring gäller:

- KTP2 och KTP1 (Fremia-PTK)
- KTP2 och KTP1 (Fremia-Handels)
- KTP2 och KTP1 (Fremia-FTF/Handels/Akademikerförbunden inom Fremia-området)
Klicka på länkarna för att öppna som PDF.

Försäkringsvillkor tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring fortsättningsförsäkring

Förmånstagarförordnande tjänstegrupplivförsäkring

Avtalsgrupplivförsäkring gäller:

- KTP2 och KTP1 (AFO-Handels)
- GTP (Fremia-LO)
Klicka på länkarna för att öppna som PDF.

Försäkringsvillkor avtalsgrupplivförsäkring AFO-Handels

Försäkringsvillkor avtalsgrupplivförsäkring Fremia-LO

Förmånstagarförordnande avtalsgrupplivförsäkring

Förmånstagarförordnande

Klicka på länkarna för att öppna som PDF.

Ändrat förmånstagarförordnande för individuell försäkring

Ändrat förmånstagarförordnande för familjeskydd

Ändrat förmånstagarförordnande KTPK m återbetalningsskydd

Förmånstagarförordnande för avtalsgrupplivförsäkring (AGL)

Förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Förmånstagarförordnande, KTP-familjepension

Återbetalningsskydd eller familjepension

Klicka på länkarna för att öppna som PDF.

Ändringsansökan Tillägg/borttag av återbetalningsskydd

Avstående från framtida inbetalningar till familjepension

Om du blir sjuk kan du få ersättning från arbetsgivaren och Försäkringskassan. Är du kooperativt anställd kan du också få ersättning enligt avtal i form av KTP-sjukpension från Folksam.

KTP-sjukpension

Du omfattas av KTP-sjukpension från 18 års ålder. Sjukpensionen betalas ut när sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning har beviljats av Försäkringskassan. Sjukpensionens storlek beror på din lön och i vilken grad din arbetsförmåga är nedsatt.

Om du omfattas av KTP2 kan du se din ersättning på internettjänsten för kooperativa tjänstepensioner.

Sjukanmälan och ersättning

Du behöver inte själv fylla i en ansökan för att få KTP-sjukpension. Det är din arbetsgivare som gör sjukanmälan till Folksam. Efter prövning kan Folksam bevilja och betala ut sjukpension. Och när du blir frisk är det arbetsgivaren som friskanmäler dig.

Ersättningen beräknas på basbeloppen och är också beroende av hur hög lön du har. Sjukpensionen är skattepliktig inkomst. Mer information om just ditt avtal* hittar du nedan. Om du är osäker på vilket avtal du omfattas av kan du fråga din arbetsgivare eller ringa kundservice på 0771-485 485.

* Om du omfattas av GTP (Fremia-LO) kan du läsa mer om ditt försäkringsskydd på afaforsakring.se.

Faktablad

Sjukdom för dig inom kooperationen

Försäkringsvillkor premiebefrielseförsäkring sjukpension

Premiebefrielseförsäkring

Har du blivit sjukskriven i mer än 14 dagar, varit föräldraledig eller fått tillfällig föräldrapenning? Inom KTP1 finns en premiebefrielseförsäkring som träder in och betalar din ålderspensionspremie.

Faktablad premiebefrielseförsäkring

Om du blir arbetslös kan du få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det är arbetslöshetskassan, a-kassan, som betalar ut ersättningen.

Utöver a-kassa kan du få ersättningar vid arbetslöshet från dina avtalsförsäkringar, till exempel Trygghetsfonden. Ersättningen är beroende av vilket kollektivavtal du är ansluten till och benämns också olika i de olika avtalen.

Tjänsten Rådgivning till uppsagda ska övergripande syfta till att uppsagda personer ska hitta ett nytt arbete, påbörja studier eller starta företag.

Tjänsten förstärkt stöd till uppsagda med ohälsa syftar till övergripande hjälp med att hitta ett nytt arbete, påbörja studier eller starta företag. Men även ge ett intensifierat stöd, hjälp med myndighetskontakter eller annat extra stöd.

Arbetsgivare kan även söka bidrag för vissa typer av kompetensutveckling utan att någon risk för uppsägningar behöver föreligga, men som syftar till att minska risken för framtida uppsägningar.

Omställningsstudiestöd är ett nytt studiestöd och kan sökas av dig som vill bredda sin kompetens mitt i arbetslivet. Vi kan hjälpa dig med studie- och yrkesvägledning, samt ett sk.”yttrande” i ett led att stärka din ansökan till CSN.


Är du osäker på om du omfattas av ett sådant avtal är du välkommen att kontakta trygghetsfond@folksam.se.

Nedan hittar du:

Information om ersättning från AGB för dig som är tjänsteman inom AFO-Handels eller funktionär/ombudsman inom LO och LO-förbund.

Information om bidrag från AFO-Handels trygghetsfond för dig som är tjänsteman inom AFO-Handels.

Information om tjänsterna: Rådgivning till uppsagda, Förstärkt stöd till uppsagda med ohälsa och Vägledning till anställda (Omställningsstudiestöd). Denna information är avsedd för dig som tjänsteman inom AFO-Handels.

Faktablad

Arbetslöshet AGB (AFO-Handels)

Arbetslöshet Trygghetsfonden (AFO-Handels)

Rådgivning till uppsagda (AFO-Handels)

Förstärkt stöd till uppsagda med ohälsa (AFO-Handels)

Omställningsstudiestöd för tjänstemän (AFO-Handels)

Villkor

Avgångsbidragsförsäkring som gäller inom AFO-Handels:

Försäkringsvillkor avgångsbidragsförsäkring (AGB)

Villkor AFO-Handels Trygghetsfond

Villkor AFO-Handels kompetensutveckling för arbetsgivare

Ansökan

Ansökan om avgångsbidrag (AGB), uppsagd innan 2024-01-01

Ansökan om avgångsbidrag (AGB), uppsagd efter 2024-01-01

Ansökan till AFO-Handels trygghetsfond

Ansökan avseende tjänsterna: Rådgivning, Vägledning och Förstärkt stöd

Ansökan AFO-Handels kompetensutveckling för arbetsgivare

Om du råkar ut för en arbetsskada kan du få lagstadgad ersättning från arbetsskadeförsäkringen hos Försäkringskassan. Du har också ett försäkringsskydd via ditt kollektivavtal. Försäkringen kallas Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, och är tecknad i AFA Trygghetsförsäkrings aktiebolag.

Olycksfall

Förutom för arbetsskada gäller försäkringen också vid olycksfall på väg till eller från arbetet om trafikskadelagen inte täcker skadan. Vilken ersättning du kan få beror bland annat på hur länge din arbetsoförmåga varar och vilken typ av skada det rör sig om: arbetsolycksfall, färdolycksfall, arbetssjukdom eller smitta.

Mer information om TFA kan du hitta på afaforsakring.se.

AFA försäkring webbplats

Om du arbetar utomlands kan du ha ett extra försäkringsskydd från din kollektivavtalade försäkring. Försäkringsskyddet kan omfatta sådant som exempelvis en kompensation för den tid då allmän pension inte kan tjänas in, sjukpenninggaranti, sjukpenning och tjänstegrupplivförsäkring.

I försäkringsskyddet ingår även en så kallad läkekostnadsförsäkring som kan ge ersättning för kostnader vid sjukdom och olycksfall. Förmånerna är beroende av ålder och tjänstgöringsland. Mer information hittar du nedan för vad som gäller ditt avtal. Är du osäker på om du omfattas av ett sådant avtal är du välkommen att ringa till Folksams kundservice på telefon 0771-485 485.

Faktablad

Faktabladet gäller samtliga berörda avtal.

Utlandstjänstgöring

Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring LFU

Hur sparar svenskarna?

Vi har frågat svenska folket om deras sparande - till exempel hur man sparar och vad det kan få för konsekvenser. Här har vi samlat alla våra insikter.

Så sparar svenskarna

Internettjänst för dig i kooperationen

Du som är försäkrad hos oss kan se dina försäkringar och pensionsutbetalningar på vår internettjänst.

Logga in på Mina sidor